Sharraf
Download
1 / 22

Sharraf - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

Sharraf. Ahmad Fauzi, M.Pd Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pengantar. Mengapa belajar bahasa Arab Sejarah dan perkembagan Bahasa Arab Perkembangan bahasa arab Al ulm al-lughah al arobiyah Definisi ilmu sharraf Hubungan ilmu sharraf dengan nahwu Materi perkuliahan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sharraf' - rhett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sharraf
Sharraf

Ahmad Fauzi, M.Pd

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya


Pengantar
Pengantar

 • Mengapa belajar bahasa Arab

 • Sejarah dan perkembagan Bahasa Arab

 • Perkembangan bahasa arab

 • Al ulm al-lughah al arobiyah

 • Definisi ilmu sharraf

 • Hubungan ilmu sharraf dengan nahwu

 • Materi perkuliahan


Mengapa belajara bahasa arab
MENGAPA BELAJARA BAHASA ARAB

 • Dua kebutuhan praktis memaksa orang untuk mempelajari tata bahasa Arab:

  Pertama dibutuhkan semacam kesepakatan mengenai asas-asas umum tata bahasa jika orang ingin memperoleh hasil dari bahasan-bahasan mengenai penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran.

  kedua kesepakatan mengenai makna kata-kata rang tidak diketahui artinya". (Motgomery watt, 1990)


Sejarah bahasa arab
SEJARAH BAHASA ARAB

 • Bahasa Arab berasaldaribahasaSmit, yaknibahasa yang dipergunakankabilah-kabilah Arab purba yang mendiamidaerah Asia Barat. SemulaBahasa Arab berpangkaldariputra Sam bin Nuh, namunkelompokinitelahmusnahmerekadikenaldengan Arab Ba'idahdanperaturantatabahasanyasudahtidakdikenallagi.

 • Faktor-faktorpenunjangterselamatkannyaBahasa Arab daripengaruhasingadalahantara lain, bangsa Arab adalahbangsa rang tidakpemahdijajah, bangsainitidakbanyakbergauldisebabkankeadaandaerahmereka.


Perkembangan bahasa arab
Perkembanganbahasaarab

 • Setelahperkembangankekuasaannegara Islam keberbagaipelosokduniamakabangsa Arab berbaurdenganbangsa-bangsa lain sepertibangsaRomawi, Paris, Eropa.

 • Tahapandemitahapan Agama Islam dankerajaan Islam berkembangpesatsehinggakaummuslimin Arab dapatmenaklukkankerajaandiluarsemenanjungArabiyasampaikeCodowadanSpanyol, sehinggamencapaipuncakkejayaandizamanKhalifahAbbasyiyah.

 • Penuturanbahasa Arab mulaibercampurdenganbahasa-bahasadaerahpenaklukantadiolehkarenaitukhalifah Ali Bin Ali ThalibmerasasangatkhawatirbahasatersebutakanterlepasdaristrukturbahasasemulaPerkembanganbahasa Arab dapatdiperhatikandaricatatansejarahperkembangan agama Islam.


Perkembangan ilmu tata bahasa
perkembanganilMU TATA BAHASA

 • KhalifahAli Bin Thalibmemprakarsaiterciptanyailmutatabahasa Arab (llmuNahwu). Padaawalnyabeliaumengumpulkanbahanmengenai إن /inna/kemudian قإ idhafat/lalumempeluasnyalagikepadamasalahAtfdanTa'ajjub. (keteranganlebihlanjutdariinidapatdiperhatikandaribukuNahwukaranganZama syaridaribukupengantarsastra Arab karanganFuad Said).

 • Orang-orang yang meneruskanpembahasan Ali iniadalah Abu I-Aswad As Dualiy (wafat 19 H). Nasar Bin 'Asim (wafat 86 H), danAdurrahman Bin Hurmuz (wafat 117 H).

 • Kebebasanmencurahkanbuahpikirandariparaulama yang masyhurituakhirnyamelahirkanduakelompokulamaNahwuyaituulamaKuffahdanUlamaBasyrah.


Ulumul arabiyah
"UlumulArabiyah

 • 13 cabang ilmu yang bertalian dengan bahasa arab yang disebut dengan "Ulumul Arabiyah"


Sharraf

 • Ilmu Lughah : llmu pengetahuan yang menguraikan kata-kata (lafaz) Arab besamaan dengan maknanya. Dengan pengetahuan ini, orang akan dapat mengetahui asal kata dan seluk beluk kata. Tujuan ilmu ini untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat-menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik' pula.

 • Ilmu Nahwu : Ilmu pengetahuan yang membahas prihal kata-kata Arab, baik ketika sendiri (satu kata) maupun ketika terangkai dalam kalimat. Dengan kaidah-kaidah ini orang dapat mengatahui Arab baris akhir kata (kasus), kata-kata yang tetap barisnya (mabni), kata yang dapat berubah ( mu'rab).


Sharraf

 • Ilmu Sarf (morfologi Arab). Ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang bentuk asal kata, maka dengan ilmu ini dapat dikenal kata dasar dan kata bentukan, dikenal pula afiks, Sufiks dan infiks, kata kerja yang sesuai dengan masa. Penciptaan llmu Sari ini adalah Muaz bin Muslim

 • Ilmu Isytiqaq : Ilmu pengetahuan tentang asal kata dan pemecahannya, tentang imbuhan pada kata (hampir sama dengan ilmu Sarf)


Sharraf

 • Ilmu menguraikan tentang bentuk asal kata, maka dengan ilmu ini dapat dikenal kata dasar dan kata bentukan, dikenal pula afiks, Sufiks dan infiks, kata kerja yang sesuai dengan masa. Penciptaan llmu Sari ini adalah Muaz bin Muslim 'arudh : Yang membahashal-hal yang bersangkutandengankaryasastrasyairdanpuisi. llmuArudhmemberitahukantentangwazan-wazan (timbangan) syairdantujuanyaadalahuntukmembedakanprosesdalampuisimembedakansyairdanbukansyair .

 • Denganilmuarudhinidikenalbaharsyairsepertiberikutini : baharthawi, baharmadid, baharbasith, baharwafir, baharkamil, baharhijaz, baharrozaz, bahar sari' baharmunsarih, baharkhafif, baharmudhari, baharmuqradmib, baharmujtas, baharmutaqarib, baharRomawidanbaharmutadarik.


Sharraf

 • Ilmu Qawafi : yang membahas suku terakhir kata dari bait-bait syair sehingga diketahui keindahan syair. Yang memprakarsai adanya Qawafi ialah Muhallil bin Rabi'ah paman Amruul Qaisy.

 • llmu Qardhus Syi'ri yaitu sejenis ilmu pengetahuan tentang karangan yang berirama (lirik), dengan tekanan suara yang tertentu. Gunanya untuk membantu menghafalkan syair dan mempertajam ingatan pembaca syair.


Sharraf

 • Ilmu bait-bait syair sehingga diketahui keindahan syair. Yang memprakarsai adanya Qawafi ialah Muhallil bin Rabi'ah paman Amruul Qaisy.khatyaitupengetahuantentanghurufdancaramerangkaiannya, termasukbentukhaluskasarnyadansenimenulisdenganindahdapatdibedakandalambeberapabentukmulaidarikhattsulus, Diwan, Parsidankhatnasakh. PenemupertamailmukhatadalahnabiIdriskarenabeliaulah yang pertama kali menulisdengankalam.

 • IlmuInsyakyaituilmupengetahuantentangkarangmengarangsurat, buku, pidato, ceritaartikel, features dansebagainya. Gunanyauntukmenjagajangansampaisalahdalamduniakarang-mengarang.


Sharraf

 • Ilmu bait-bait syair sehingga diketahui keindahan syair. Yang memprakarsai adanya Qawafi ialah Muhallil bin Rabi'ah paman Amruul Qaisy.Mukhodaratyaitupengetahuantentangcara-caramemperdalamsuatupersoalan, untukdiperdebatkandidepanmajlis, untumenambahketerampilanberargumentasi, mahirbertuturdanterampilmengungkapkancerita.

 • ilmuBadi' yaitupengetahuan, tentangsenisastra, Penemuimuiniadalah Abdullah bin Mu'taz. llmuiniditujukanuntukmenguasaiselukbeluksastrasehinggamemudahkanseseorangdalammeletakkankata- sesuaitempatnyasehinggakata-katatadiberlinbertelindandenganindah, sedapdidengardanmudahdiucapkan.


Sharraf

 • Ilmu Bayan ialah ilmu yang menetapkan beberapa peraturan dan kaedah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat penemunya adalah Abu Ubaidah yang menyusun pengetahuan ini dalam "Mujazu Al-Quran" kemudian berkembang pada imam Ahu T ,qahir disempurnakan oleh pujangga-pujangga Arab lainnya seperti AI-Jahiz, .lbnu Mu'taz, Qaddamah dan Abu Hilal Al- Asikari. Dengan ilmu ini akan diketahui rahasia bahasa arab dalam prosa dan puisi, keindahan sastra Al-Quran dan Hadist. Tanpa mengetahui ilmu ini seseorang tidak akan dapat menilai apalagi memahami isi Al-Quran dan Sabda nabi dengan sesungguhnya.


Sharraf

 • Ilmu Ma'ani ialah pengetahuan untuk menentukan beberapa kaedah untuk pemakaian kata sesuai dengan keadaan (situasi dan kondisi) dalam istilah disebutkan "Muthabiq Lil /muqtadhal Hali" tujuannya untuk mengetahui I'jaz Al-Quran, keindahan sastra Al-Quran yang tiada taranya. (Food Said 1985, 98-106).


Ilmu sharaf
Ilmu kaedah untuk pemakaian kata sesuai dengan keadaan (situasi dan kondisi) dalam istilah disebutkan "Muthabiq Lil /muqtadhal Hali" tujuannya untuk mengetahui I'jaz Al-Quran, keindahan sastra Al-Quran yang tiada taranya. (Food Said 1985, 98-106).sharaf


Sharraf

علم الصرف: العلم الذى تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، واحوال هذه الأبنية التى ليست إعرابا ولا بناء، والمقصود هنا هيئة الكلمة (عبده الرامجى، 1989)

الصرف: علم باصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية و احوالها التى ليست باعراب ولا بناء، فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يَعرضُ له من تصريف وإعلال وإدغام وابدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل إ نتظامها فى الجملة (مصطفى الغلا يينى 2006)


Sharraf
الفرق بين علم النحو و علم الصرف كيفية صياغة الأبنية العربية، واحوال هذه الأبنية التى ليست إعرابا ولا بناء، والمقصود هنا هيئة الكلمة (عبده الرامجى،

 • للكلمات العربية حالتان: حالة إفراد وحالة تركيب.

 • فالبحث عنها، وهي مفردة، لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو من موضوع "علم الصرف".

 • والبحث عنها وهي مركبة، ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم – من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة، من غير تغير – هومن موضوع "علم الإعراب".

 • النحو (الإعراب): علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. فيه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمات من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم واحدة بعد انتظامها في الجملة.


Sharraf

 • النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها (ناصف وآخرون، دون سنة:1).وقد عرفوا النحو بعبارة أخر، بأنه قواعد تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء. وموضوعه الكلمات العربية حيث الإعراب والبناء.

 • الصرف: علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال. وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة. وموضوعه الاسم المتمكن (المعرب) والفعل المتصرف. فلا يبحث عن الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف.


Sharraf
الخلاصة العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها (ناصف وآخرون، دون سنة:1).وقد عرفوا النحو بعبارة أخر، بأنه قواعد تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء. وموضوعه الكلمات العربية حيث الإعراب والبناء.

 • "النحو أم العلوم، والصرف أبوها".

 • "الصرف أم العلوم والنحو أبوها".


Materi perkuliahan
Materi العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها (ناصف وآخرون، دون سنة:1).وقد عرفوا النحو بعبارة أخر، بأنه قواعد تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء. وموضوعه الكلمات العربية حيث الإعراب والبناء. perkuliahan

الإسم واقسامه

 • الاسم بالنظر الى بنيته، صحيح الأخير و غير صحيح الأخير

 • الاسم بالنظر الى تعيينه، نكرة و معرفة

 • الاسم بالنظر الى نوعه، مذكر و مؤنث

 • الاسم بالنظر الى عدده، مفرد مثنى جمع

 • الاسم بالنظر الى تركيبه، جامد و مشتق

 • الاسم بالنظر الى تصغيره، الإسم الثلاثى، الرباعى، الخماسى

 • الاسم بالنظر الى النسبة إليه


Sharraf
الفعل واقسامه العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها (ناصف وآخرون، دون سنة:1).وقد عرفوا النحو بعبارة أخر، بأنه قواعد تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء. وموضوعه الكلمات العربية حيث الإعراب والبناء.

 • الفعل بالنظر الى بنيته، صحيح و معتل

 • الفعل بالنظر الى تركيبه ، مجرد و مزيد

 • الفعل بالنظر الى زمان وقوعه، ماض، مضارع، امر

 • الفعل بالنظر الى معموله، لازم و متعد

 • الفعل بالنظر الى ذكره فاعله من عدمه ، مبنى للمعلوم، للمجهول

 • الفعل بالنظر الى تصريفه، جامد ومتصرف


ad