Úvod
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Úvod. Sylabus ( Fischer , Šantrůček). 1. Úvod Celkový přehled hospodaření rostlin s energií. Základní principy přeměny energie. Energetický metabolismus rostlin - fotosyntéza a respirace. Anabolické a katabolické procesy – NADPH, NADH, ATP. 2. Primární procesy fotosyntézy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rhea-howe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vod

Sylabus (Fischer, Šantrůček)

1. Úvod

Celkový přehled hospodaření rostlin s energií. Základní principy přeměny energie. Energetický metabolismus rostlin - fotosyntéza a respirace. Anabolické a katabolické procesy – NADPH, NADH, ATP.

2. Primární procesy fotosyntézy

Záření, fotony, fotosyntetické pigmenty. Účinnost fixace sluneční energie rostlinami. Absorpce energie kvanta molekulou chlorofylu. Světelné reakce fotosyntézy. Fotosyntetický přenos elektronů (cyklický a necyklický). Štěpení vody, PSII, cytochromový b6f komplex, PSI. Mobilní přenašeče. Protonový gradient – sumarizace, využití pro fotofosforylaci. Chlororespirace.

3. Fotosyntetický aparát – struktura a evoluce

Evoluce fotosystémů a anténních komplexů. Chloroplasty - thylakoidní membrána - struktura, funkce, Fotosyntetické struktury Prokaryot, původ plastidů různých skupin Eukaryot. Genom plastidů, dynamika, transport proteinů z cytoplasmy. Změny během ontogenese.

4. Fotoinhibice, fotoprotekční mechanismy, energetická bilance listu a porostu

Fotoinhibice, fotopoškození a ochranné mechanismy.Xanthofylový cyklus. Fluorescence chlorofylu. Energie přijímaná, vydávaná a pohlcená listem a porostem.


Vod

5. Fotosyntetická fixace CO2, fotorespirace

Calvinův cyklus, rubisco, oxygenázová aktivita Rubisco, specifitní faktor, regulace aktivity enzymů. Fotorespirace.Tvorba a degradace škrobu, tvorba sacharosy, transport asimilátů z chloroplastů.

6. Metabolismus C4 a CAM

Příklady mechanismů redukce oxygenázové aktivity rubisco,strukturně funkční adaptace u C4 a CAM rostlin.

7. Průduchy a příjem CO2

Cesta CO2 do listu. Průduchy - stavba, výskyt a četnost průduchů. Transpirační koeficient. Signální úloha světla. Mechanismy otevírání a zavírání průduchů. Vliv vnějších a vnitřních faktorů.

8. Respirace

Úloha dýchání při růstu rostlin, vztah dýchání a fotosyntézy. Základní struktura mitochondrií. Biochemie a fyziologie dýchání. Pentózafosfátová dráha. Alternativní oxidáza a nefosforylující NAD(P)H dehydrogenázy.

9. Fyziologie a regulace fotosyntézy

Rychlost čisté a hrubé fotosyntézy. Vliv světelného záření, koncentraceCO2 a O2, teploty.

Koordinace metabolismu. Redoxní signalizace. Signální molekuly – PQ, thioredoxin, ROS, askorbát, glutathion. Koordinace světelných reakcí a fixace CO2. Regulace genové exprese.


Vod


Vod

Formy energie

Mechanická (vnější) - kinetická, potenciální (gravitace)

Vnitřní

- (jaderná energie)

- tepelná energie (teplota – pohyby molekul, interakce mezi molekulami)

- chemická energie (vazby mezi atomy - elektrony, orbitaly)

- uspořádanost - gradienty

- elektrická, …

Elektromagnetické záření


Vod

Změny vnitřní energie

(výměna s okolím – přenosy)

- elektromagnetické záření

- teplo

Wienův zákon posuvu


Vod

Příjem energie - zdroje

Chemická energie v přijatých látkách

Elektromagnetické záření (FAR, tepelné)

Teplo přijaté z okolí

Přirozené gradienty látek (např. rozdíly ve vodním potenciálu)


Vod

Výdej energie

Chemická energie v uvolněných látkách

Teplo odevzdané do okolí (skupenské teplo vypařování)

Elektromagnetické záření (FAR, tepelné)

Vytváření gradientů látek (např. osmotických potenciálů)


Vod

Přeměny energie (výčet jistě není úplný :-)

Elektromagnetické záření

– chemická energie

– energie gradientů

– tepelná energie

Energie gradientů

– chemická energie

– energie gradientů

– transport

Chemická energie

– chemická energie

– energie gradientů

– mechanická energie molekulárních motorů

– tepelná energie

Tepelná energie – energie gradientů, chemická, záření


Vod

Přeměny energie při fotosyntéze

Elektromagnetické záření

– chemická energie: P680 + chl a2 → P680+ + chl a2-

Chemická energie

– chemická energie: elektrontransportní řetězec (voda + ox. feredoxin + P680+ + chl a2- → kyslík + red. feredoxin + P680 + chl a2 )

– energie gradientů: elektrontransportní řetězec

(část energie elektronů → H + gradient)

Energie gradientů

– chemická energie: H + gradient + ADP + Pi → ATP


Vod

Přeměny energie

Energie gradientů

– chemická energie (syntéza ATP)

– energie gradientů (sekundární aktivní transport)

- iontů (stačí elektrický gradient)

- nenabitých částic (nutný symport, či antiport)

– transport (kořenový vztlak, objemový tok asimilátů)

Elektrochemický transmembránový potenciál iontů (H+)

– elektrická složka

– gradient látky

Nernstova rovnice:

E= 2,3.RT / F.z * log c1 / c2

z = náboj, F= Faradayova k.,

R – univerzální plyn. k., T - teplota

při 25°C: E = 0,059V/ z * log c1 / c2

(rovnovážný stav: 0,059 V při rozdílu koncentrací 1:10 pro z=1)


Vod

Přeměny energie

Chemická energie

– energie gradientů – primární aktivní transport

protonové pumpy: ATPázy (F- type: ATP-synthase,

V-, P-type)

PPi (tonoplast)


Vod

Přeměny energie

Chemická energie

– chemická energie - propojení reakcí endergonických a exergonických:

aA+bB = cC+dD

Určení směru reakcí – změna Gibbsovy volné E:

G’0 =RT . ln K’eq

= změna volné E při stand. podmínkách (pH 7, 25°C, 1M koncentraci všech složek!!! – určuje poměr složek reakce v rovnovážném stavu

Skutečná změna E

a tedy směr reakce

záleží na c složek!

Keq = [C]c[D]d/[A]a[B]bVod

Přeměny energie – pohánění reakcí

Chemická energie

– chemická energie - spřažení endergonických a exergonických reakcí (hydrolýzy ATP) – zajištěno aktivním místem enzymu

– výsledná změna G je součtem změn G dílčích reakcí

AMP~P~P  AMP~P + Pi

AMP~P  AMP + Pi

případně:

AMP~P~P  AMP + P~P

P~P  2 Pi(lze i využít např.PPi-dependent 6-P-fructokinase)


Vod

Spřažené reakce

Spřažené reakce na jednom enzymu:

ATP + H2O  ADP + PiDGo' = -31 kJ/mol

Pi + glucose  glucose-6-P + H2O DGo' = +14 kJ/mol

ATP+glucose ADP+glucose-6-P DGo' = -17 kJ/mol

Reakce spřažené společným reaktantem (dva enzymy):

1: A + ATP B + AMP + PPiDGo' = +15 kJ/mol

2:PPi + H2O  2PiDGo' = –33 kJ/mol

Souhrnná reakce:

A + ATP + H2O  B + AMP + 2PiDGo' = –18 kJ/mol


Vod

Spřažené reakce

Vazba CoA- využití E v následnéspřažené

reakci

- možnost využití velkého množství E

Substrátová fosforylace ADP


Vod

odbočka: Termodynamika x kinetika

Termodynamická uskutečnitelnost nevypovídá o skutečném běhu a kinetice!

 • reakce mohou mít vysokou aktivační energii – nutnost katalyzátoru (enzymu) – G je ale stejná!

 • vysoká aktivační energie je nutná u hydrolýzy sloučenin s makroergními vazbami (ATP)!


Vod

CO2 R-COO- = -COOH -CHO -CH2OH -CH3

Oxidace a redukce v živých systémech

klíčové procesy metabolismu – předávání energie ve formě elektronů

Postupné redukce/oxidace uhlíku

(při přeměně anorganického uhlíku na organický)

Elektonegativita prvků

H: 2,2 < C: 2,55 < O: 3,44


Vod

Oxidace a redukce v živých systémech

 • Přímý přenos samotného elektronu:

 • Fe2+ + Cu2+ = Fe3+ + Cu+

 • Přenos dvou atomů vodíku:

  • AH2 = A + 2e- + 2H+

 • B + 2e- + 2H+ = BH2

 • --------------------------------

 • AH2 + B = A + BH2

 • Přenos atomu vodíku a elektronu (H-) – opět 2e-

  • (př. NAD-dehydrogenázy)

 • Přímá inkorporace kyslíku do organické molekuly

 • (nepřímo opět 2 atomy H)


 • Vod

  CO2 (-COO-) = -COOH -CHO -CH2OH -CH3

  Oxidace a redukce organických látek

  Redukce za „spotřeby“ NADPH

  oxidace produkující NADH

  NADH (FADH2) - především přenašeče elektronů do dýchacího řetězce

  NADPH – anabolické reakce

  Redukované formy vznikají: fotosyntézou, oxidativními reakcemi


  Vod

  NAD(P)+/NAD(P)H

  NAD+ + 2e- + H+ NADH

  NAD+ + 2e- + 2H+ NADH + H+


  Vod

  • Redoxní potenciál

  • určuje změnu volné energie (G)

  • v jednoduchých redoxních

  • reakcích

  • G’0 = - z.F. E’0


  Vod

  NADH x NADPH

  NAD+– přednostní využití v katabolismu

  NADPH – přednostní využití v anabolických reakcích

  G’0 = - z.F. E’0 závisí na koncentraci

  - stejná pro NADH i NADPH

  E’0 orientační poměr v buňce


  Vod

  Oxidace a redukce organických látek

  - hospodaření s energií

  při redukcích:někdy dochází kfosforylaci substrátu (je-li potřeba

  dodání další energie k proběhnutí reakce)

  při oxidacích:někdy dochází kfosforylaci produktu

  může docházet k substrátové fosforylaci či vazbě CoA

  (uchování energie – využití v další reakci)

  může být tvořen protonový gradient


  Vod

  • zdroje energie a jejich dostupnost

   • orgánové a pletivové rozdíly (kořen, prýt, pokožka, …)

   • změny ve vývoji a diferenciaci

   • vliv dostupnosti vody a výživy

   • denní, sezónní změny

 • nutnost komplexní regulace metabolismu (aktivity

 • chloroplastů a mitochondrií) a výstavby struktur

 • (na úrovni celých rostlin i jednotlivých buněk)


 • Vod

  Spotřeba energie v rostlině

  (fixovaná světelná či uvolněná dýcháním)

  • Růst – tvorba biomasy(přeměna sacharidů na složky rostliny)

  • - spotřebaúměrná produkci

   • asimilátů

   • (ztráta cca 25 % produkce PG)

  • (2) Udržování struktur („bazální metabolismus“)- spotřeba úměrná hmotnosti bílkovin (u bylin i sušiny)

  • na udržování živých struktur rostlina denně prodýchá 1 – 2 % hmotnosti své biomasy (platí pro byliny)

  • (3) Transport– vstup (opětovný vstup) a výstup z floému

  • (4) Aktivní příjem minerálních živin- zejména NO3-

  • (5) Asimilace minerálních živin(zabudování do organických sloučenin, zejména redukce nitrátů) ….


  Vod

  Změny alokace sušiny do jednotlivých orgánů

  během vegetace u pšenice

  Larcher, 2001


  Fotosynt za d ch n

  Energie záření

  chem. energie

  (ATP, NAD(P)H)

  CO2

  O2

  Redukce za „spotřeby“ NADPH

  BIOMASA

  CO2 (-COO-) = -COOH -CHO -CH2OH -CH3

  oxidace produkující NADH (FADH2)

  FotosyntézaDýchání

  teplo


  Vod

  Fotosyntéza

  Zdroj energie – ATP, NADPH (redukční síly), transport vody

  Zdroj metabolitů – anabolismus

  Respirace

  Zdroj energie – NADH, ATP (v noci,u nezelených pletiv), tepla

  Zdroj metabolitů – u všech buněk (pro anabolismus)

  Regulace – disipace nadbytečné energie ATP, obnovování NAD+ (dýchací řetězec)

  + oxidativní pentózofosfátová dráha (zdroj NADPH)

  (oxidace a dekarboxylace bez spotřeby kyslíku)


  Vod

  • Respirace je nezbytná i u zelených buněk

  • - dýchání v buňkách obsahujících choroplasty je na světle inhibováno jen na cca 30 % stavu za tmy

  • Význam:

   • tvorba uhlíkových skeletů (např. pro asimilaci N)

   • regulace

   • - disipace energie NADH (při fotorespiraci)

   • - ATP pro syntézu sacharózy


  Vod

  Schéma základního energetického metabolismu

  rostlinné buňky

  Fotosyntéza

  Fotochemie

  Calvinův cyklus

  Respirace

  Glykolýza + -oxidace

  Krebsův cyklus

  Dýchací řetězec

  Pentóza-fosfátový

  cyklus (OPPP)

  Transport asimilátů,

  tvorba škrobu


  Vod

  Základní regulace

  energetického metabolismu rostlinné buňky

  - na biochemické úrovni mezi cytoplasmou, chloroplasty a mitochondriemi (např. redox signalizace)

  - na úrovni genové exprese mezi genomem, plastomem a chondriomem


  Vod

  Signalizace z chloroplastu (ukázka)

  MDH – malát dehydrogenáza; FNR – ferredoxin-NADPH reduktáza;

  FTR – ferredoxin-thioredoxin reduktáza; Fd – ferredoxin, Trx – thioredoxin,

  Grx – glutaredoxin; RNS – reaktivní formy dusíku


  Vod

  Redoxní stav - NAD(P)/NAD(P)H a poměr ADP/ATP

  - určení směru mnoha zvratných reakcí!

  - kofaktory v klíčových reakcích

  Vzájemná regulace metabolismu mezi organelami


  Vod

  Redoxní stav NAD(P)/NAD(P)H:

  - vyrovnávání především antiportem metabolitů

  - specifické signály


  Vod

  Jednoduché oxidoredukční děje zprostředkované

  přenosem e- (metaloproteiny)

  FeIII+ / FeII+ hem - cytochromy,

  Fe-S – Rieskeho protein, ferredoxin, …

  CuII+ / CuI+ např. plastocyanin


  Vod

  Přenašeče

  e- a H+

  v tylakoidní a

  mitochondiální membráně

  chinon

  plastochinon

  semichinon

  ubichinon, koenzym Q10

  hydrochinon

  = chinol


  ad