wto wt tc ait n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WTO, WT&TC, AIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
WTO, WT&TC, AIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

WTO, WT&TC, AIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

WTO, WT&TC, AIT. Międzynarodowe organizacje turystyczne – ćwiczenia. Światowa Organizacja Turystyki – World Tourism Organization - WTO. To najważniejsza międzynarodowa organizacja turystyczna . Wynika to między innymi z zadań, jakie jeszcze przed jej powstaniem postawiła przed nią ONZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WTO, WT&TC, AIT' - reyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wto wt tc ait

WTO, WT&TC, AIT

Międzynarodowe organizacje turystyczne – ćwiczenia

wiatowa organizacja turystyki world tourism organization wto
Światowa Organizacja Turystyki – World Tourism Organization - WTO
 • To najważniejsza międzynarodowa organizacja turystyczna. Wynika to między innymi z zadań, jakie jeszcze przed jej powstaniem postawiła przed nią ONZ.
 • W specjalnej rezolucji uchwalonej 5 grudnia 1969 r., w czasie XXIV Zgromadzenia Ogólnego ONZ, stwierdzono, że przyszła WTO powinna spełniać: centralną i decydującą rolę w dziedzinie turystyki światowej, we współpracy z istniejącym aparatem Narodów Zjednoczonych.
slide3
WTO
 • WTO jako nieliczna z organizacji międzyrządowych dopuszcza możliwość udziału w jej pracach przedstawicieli sektora prywatnego.
 • Początki WTO sięgają roku 1925 kiedy to na kongresie Turystycznym w Hadze spotkali się przedstawiciele krajowych urzędów turystycznych z kilkunastu krajów Europy, co zaowocowało powołaniem Międzynarodowego Związku Oficjalnej Propagandy turystycznej (International Union of OfficialTourist Publicity). Była to instytucja grupująca przedstawicieli różnych organizacji, mająca na celu szeroko pojęte promowanie rozwoju ruchu turystycznego.
cele wiatowej organizacji turystyki
Cele Światowej Organizacji Turystyki

Poprzez turystykę WTO pragnie:

 • Stymulować rozwój gospodarczy (budowa infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy), w tym zwłaszcza aktywizować obszary słabo rozwinięte.
 • Ochraniać środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe.
 • Promować pokój i zrozumienie pomiędzy narodami na całym świecie.
slide5

Poprzez swoją działalność WTO realizuje następujące cele:

 • stanowi forum stwarzające okazję do spotkań oraz wymiany doświadczeń pomiędzy jej członkami,
 • współpracuje i udziela pomocy państwom rozwijającym się,
 • prowadzi badania kontrolujące rozwój turystyki,
 • prowadzi działalność wydawniczą.
najwa niejsze zadania stoj ce przed organizacj w najbli szym czasie to
Najważniejsze zadania stojące przed organizacją w najbliższym czasie to:
 • zwiększenie zrozumienia dla gospodarczej roli turystyki,
 • zapobieganie przeciążeniu terenów recepcyjnych poprzez racjonalne kierowanie popytem,
 • liberalizację handlu usługami turystycznymi, realizowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • kontrolowanie kulturowego i społecznego oddziaływania rozwoju turystyki,
 • określenie roli turystyki w działaniach na rzecz zrozumienia między ludźmi i pokoju na świecie,
 • wprowadzenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • udział turystyki w zwalczaniu biedy i tworzeniu nowych miejsc pracy,
 • zbilansowany rozwój współpracy pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym,
 • decentralizacja odpowiedzialności i zarządzania turystyką w terenie.
cz onkostwo
Członkostwo
 • Do Światowej Organizacji Turystyki należy w sumie kilkuset członków.
 • Wszyscy członkowie podzieleni są na 3 podstawowe grupy: członków zwyczajnych (stałych), stowarzyszonych i afiliowanych.
 • Członkowie stali (zwyczajni) – kategoria otwarta dla wszystkich suwerennych państw. W 2009 r. do WTO należało 154 członków stałych.
 • Członkowie stowarzyszeni – do tej kategorii należą wszystkie terytoria zależne, które nie ponoszą odpowiedzialności za swoje stosunki międzynarodowe. Obecnie w WTO jest 6 członków stowarzyszonych.
cz onkowie afiliowani
Członkowie afiliowani
 • Członkowie afiliowani – to najliczniejsza grupa członków w strukturach WTO, którą stanowi ponad 400 różnych organizacji i przedsiębiorstw związanych bezpośrednio lub pośrednio z przemysłem turystycznym (linie lotnicze i inne firmy transportowe, hotele, restauracje, agenci podróży, instytuty badawcze).
 • Przedstawiciel członków afiliowanych ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady Wykonawczej.
w adze i struktura organizacyjna
Władze i struktura organizacyjna

Organami Organizacji są: Zgromadzenie Generalne, Rada Wykonawcza, Sekretariat, Komisje Regionalne oraz Komitety.

 • Zgromadzenie Generalne – to najwyższa władza w WTO, Zbiera się raz na dwa lata. Zgromadzenie stanowią delegaci wszystkich członków organizacji, jednak tylko delegaci członków stałych i stowarzyszonych mają prawo do głosu.
 • Rada Wykonawcza – odpowiada za działalność Organizacji zgodnie z założeniami programowymi oraz budżetem. Zbiera się 2 razy do roku, a jej członkowie wywodzą się spośród członków stałych.
slide10

Komisje Regionalne – Światowa Organizacja Turystyki wyodrębnia 6 regionów turystycznych, którym odpowiadają Komisje Regionalne: Afryka, Azja Wschodnia i Pacyfik, Azja Południowa, Ameryki, Europa i Środkowy Wschód.

 • Komitety specjalistyczne – zajmują się doradzaniem w zakresie różnych programów działania, jak też w kwestiach kierowania Organizacją. Najważniejsze komitety to: Programowy, Finansowy, Sterowania Badaniami Statystycznymi, ds. Środowiska Naturalnego.
dzia alno
Działalność

Programy działań WTO są pogrupowane w 6 kategorii, którym odpowiadają poszczególne sekcje:

 • Sekcja Współpracy dla Rozwoju,
 • Sekcja Statystyki i Badań Rynku,
 • Sekcja Środowiska Naturalnego i Planowania,
 • Sekcja Jakości Usług,
 • Sekcja Kształcenia i Doskonalenia Kadr,
 • Sekcja Komunikacji i Dokumentacji.
wiatowa rada podr y i turystyki world travel and tourism council wt tc
Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council – WT&TC)
 • WT&TC powstała w 1990 r. z inicjatywy grupy kilku prezesów dużych przedsiębiorstw, której przewodził szef American Express.

Misją WT&TC: jest promowanie rozwoju i ekspansji turystyki na całym świecie.

najwa niejsze cele
Najważniejsze cele:
 • kształtowanie wizji przyszłości sektora podróży i turystyki, realizowane przed wszystkim poprzez organizowanie spotkań ekspertów z różnych dziedzin, opracowywanie różnych kierunków rozwoju rynku turystycznego i stworzenie Centrum Informacyjno – Badawczego.
 • obliczanie ekonomicznego wpływu turystyki na gospodarkę,
 • promowanie wizerunku przemysłu turystycznego,
 • rozbudowa infrastruktury,
 • lepszy dostęp do zasobów kapitałowych i inwestycje w postęp technologiczny.
cz onkostwo1
Członkostwo
 • Światowa Rada Podróży i Turystyki jest elitarną organizacją, zrzeszającą bardzo wpływowe osobistości z kręgu biznesu turystycznego. W 2002 r. należało do niej 84 prezesów, właścicieli i dyrektorów zarządzających czołowych firm turystycznych.
 • Zadania i priorytety ustalane są podczas Zgromadzenia Ogólnego. Na czele Organizacji stoi Zarząd, składający się z prezesa i 5 wiceprezesów. Organem odpowiedzialnym za wdrażanie w życie programów jest 16-osobowy Komitet Wykonawczy.
do najwa niejszych instytucji kt re powsta y z inicjatywy wt tc nale y zaliczy
Do najważniejszych instytucji, które powstały z inicjatywy WT&TC należy zaliczyć:
 • World Travel & Tourism Environmental Research Centre w Oxfordzie, zajmujące się badaniem wpływu rozwoju turystyki na środowisko naturalne.
 • World Travel & Tourism Human Resources Centre w Vancouver, zajmujące się zatrudnieniem w turystce,
 • World Travel & Tourism Taxation Policy Centre przy uniwersytecie w Michigan – pracujące nad aspektami polityki podatkowej.
dzia alno1
Działalność
 • Od początku istnienia, WT&TC aktywnie i konsekwentnie wypełnia założone cele. Świadczy o tym m.in.: program rozwoju turystki w Chinach.
 • Ważnym elementem aktywności jest działalność badawcza i wydawnicza. Organizacja regularnie publikuje swoje raporty na temat różnych aspektów funkcjonowania rynku turystycznego. Interesujące są prognozy oparte na metodzie szacowania globalnych obrotów przemysłu turystycznego i gospodarki turystycznej (model narodowego rachunku satelitarnego turystyki).
slide17

Organizacja przejawia też dużą inicjatywę w dziedzinie ochrony środowiska. Przykładem może być wprowadzony program Green Globe – którego celem jest podniesienie świadomości środowiskowej, poprzez dostarczanie przedsiębiorstwom informacji na temat zastosowania metod poprawiających ochronę środowiska.

 • Ważną dziedziną organizacji jest wydawanie różnego typu publikacji, raporty branżowe, materiały szkoleniowe, edukacyjne, ale także znakomite raporty na temat wpływu turystki na gospodarkę poszczególnych państw.
mi dzynarodowy zwi zek turystyki international touring alliance ita
Międzynarodowy Związek Turystyki (International Touring Alliance – ITA)
 • To jedna z najstarszych organizacji turystycznych na świecie. Została założona 4 sierpnia 1898 roku w Luksemburgu, jako Międzynarodowa Liga Towarzystw Turystycznych. Siedziba AIT (franc. Alliance Internationale du Tourisme) znajduje się w Genewie. Obecną nazwę przyjeła w 1919roku, kiedy przeszła reorganizację.
slide19
AIT
 • Początkowo działalnośc AIT została wyraźnie skierowana w stronę turystyki samochodowej. Organizacja zajęła się przede wszystkim problematyką ujednolicenia przepisów regulujących zasady przejazdu samochodem przez granice państwowe (międzynarodowe prawo jazdy oraz międzynarodowe dowody rejestracyjne zostały wprowadzone właśnie przez AIT).
slide20
AIT
 • Kiedy w ruchu samochodowym nastąpiła pewna liberalizacja przepisów (zwłaszcza wycofywanie obowiązku posiadania niektórych spośród wielu wcześniej absolutnie niezbędnych dokumentów samochodowych) AIT ponownie zwiększyło zaintesowanie innymi formami dziłalności.
 • Organizacja powróciła do jednego z podstawowych aspektów swojej działalności, jaką było popieranie różnych form turystyki. W szczególny sposób popularyzowała turystykę kolarską.
slide21
AIT

Międzynarodowy Związek Turystyki ma statut konsultacyjny przy kilku ważnych organizacjach międzynarodowych, w tym między innymi:

 • Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ ECO – SOC;
 • Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO
 • Radzie Europy

Ponadto stale współpracuje ze Światową Organizacją Turystyki WTO.

cele ait
Cele AIT
 • poszukiwanie praktycznych sposobów ułatwiania międzynarodowego ruchu turystycznego w możliwie najszerszym ujęciu tego zagadnienia;
 • główny cel działalności – popieranie rozwoju turystyki międzynarodowej wszelkimi dostępnymi dla Związku sposobami;
 • ułatwianie i koordynowanie współpracy narodowych stowarzyszeń turystycznych na forum międzynarodowym oraz dążenie do ochrony ich interesów.
cz onkostwo2
Członkostwo
 • Członkostwo w AIT jest otwarte dla narodowych stowarzyszeń automobilowych, kolarskich, kempingowych i karawaningowych, turystyki wodnej i pieszej oraz dla klubów turystycznych i motorowych.
 • Do AIT należy ponad 120 instytucji z prawie 100 państw, które zrzeszają w sumie około 110 milionów członków na całym świecie.
 • Polska aktywnie działa na forum AIT, głównie przez działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz Polskiego Związku Motorowego.
w adze i struktura organizacyjna1
Władze i struktura organizacyjna
 • Naczelnym organem AIT jest Zgromadzenie Ogólne, zbierające się raz na rok. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Związku. Zgromadzenie wybiera Radę Administracyjną, złożoną z przedstawicieli 40-60 organizacji członkowskich. Międzynarodowy Związek Turystyki jest podzielony na cztery regiony, posiadające autonomię administracyjną.
 • Regiony:
  • Region 1: Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Region 2: Azja i Pacyfik
  • Region 3: Północna Ameryka
  • Region 4: Ameryka Łacińska
w adze i struktura organizacyjna2
Władze i struktura organizacyjna
 • Sprawami bieżącymi kieruje Komitet Zarządzający, składający się z Prezesa, wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i jego zastępcy oraz 12-14 członków wybieranych przez Radę Administracyjną. Dodatkowo powołane zostały liczne komisje specjalne, np. celna, do spraw podróży, kart kredytowych, kempingu i karawaningu, dokumentacji turystycznej i hotelowej i in. Strukturę uzupełnia Komisja Finansowa.
dzia alno2
Działalność
 • Przedmiotem obecnej działalności AIT jest zarówno turystyka grupowa, jak i indywidualna. Dlatego krąg podstawowych zainteresowań Związku obejmuje takie sprawy, jak:
  • Formalności graniczne;
  • Pomoc techniczna i drogowa;
  • Usługi prawne;
  • Karty kredytowe;
  • Dokumentacja turystyczna i drogowa;
  • Hotelarstwo
 • Działalność ta doprowadziła do zawarcia konwencji wielostronnych między stowarzyszeniami turystycznymi z różnych krajów, które precyzują ich wzajemne prawa i obowiązki.
 • Tym sposobem została osiągnięta pewna unifikacja metod pomocy dla turystów indywidualnych.
dzia alno3
Działalność
 • AIT utworzyło również ośrodki informacyjne dla turystów, ośrodki dokumentacji hotelowej i kempingowej oraz punkty informacji o stanie dróg. Organizacja wydaje międzynarodowe karnety kempingowe, mapy drogowe oraz rozmówki obcojęzyczne.
 • Od 1966 roku, AIT organizuje cykliczne kongresy pod nazwą „Czas wolny i turystyka”.
 • Inną formą działalności są tzw. Tygodnie Studiów. Jest to forum wymiary doświadczeń i opinii organizatorów turystyki oraz przedstawicieli sektorów odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje usług turystycznych.
 • Związek publikuje kwartalnik Bulletin i rocznik Evolution of Tourism and the Automobile.