הלכה השקפה וחברה
Download
1 / 22

???? ????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

הלכה השקפה וחברה. היתר מכירה. תחילת ההתיישבות. ההתיישבות החדשה. ההתיישבות החדשה. ההתיישבות החדשה. ההתיישבות החדשה. יסודות הלכתיים. א) תועלת המכירה : הפקעת הקדושה ב) תוקף המכירה : עצם מעשה המכירה ג) היתר המכירה : איסור לא תחנם. תועלת המכירה: אין קנין לגוי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ?????' - reuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4234424

הלכה השקפה וחברה

היתר מכירה4234424
יסודות הלכתיים

  • א) תועלת המכירה: הפקעת הקדושה

  • ב) תוקף המכירה: עצם מעשה המכירה

  • ג) היתר המכירה: איסור לא תחנם


4234424
תועלת המכירה: אין קנין לגוי

ירושלמי דמאי [פ"ח ה"ה]:

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה הקיש אחוזה לעבדים מה עבדים אתם קונין מהם והן אינם קונין מכם אף אחוזה אתם קונין מהם והם אינן קונין מכם.

בבלי גיטין [מז.]:

אמר רבה: [...] אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר: כי לי הארץ, לי קדושת הארץ.


4234424
תועלת המכירה: יש קנין לגוי

ירושלמי דמאי [פ"ח ה"ה]:

לא תמכר הא אם נמכרה חלוטה היא.

בבלי גיטין [מז.]:

ור"א אומר: אף על פי שיש קנין לעובד כוכבים בא"י להפקיע מידי מעשר, שנאמר: דגנך, ולא דגן עובד כוכבים, אבל אין קנין לעובד כוכבים בא"י לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר: לה' הארץ.


4234424
תועלת המכירה: שיטת הרמב"ם

רמב"ם [הל' תרומות פ"א ה"י]:

עכו"ם שקנה קרקע בא"י לא הפקיעוה מן המצוות אלא הרי היא בקדושתה, לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד אלא מפריש תרומות ומעשרות.

רמב"ם [הל' שמיטה פ"ד הכ"ט]:

עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פירותיה מותרין, שלא גזרו על הספיחין אלא מפני עוברי עבירה, והעכו"ם אינן מצווין על השביעית כדי שנגזור עליהם.


4234424
תועלת המכירה : ראיה מהספרא

ספרא [פרשת בהר]:

והייתה שבת הארץ לכם לאכלה - לכם ולא לאחרים.

מלבי"ם [התורה והמצווה]:

ובזה נמצא מקור לדברי הרמב"ם אשר הרעיש עליהם בעל "כפתור ופרח" ואחריו המבי"טומהרי"ט.


4234424
תועלת המכירה: בזמן הזה

ספר התרומה [הל' ארץ ישראל]:

והטעם זה נוכל לומר דבשביעית מותר לחרוש ולזרוע בקרקע העכו"ם אפילו מדרבנן.

בבלי גיטין [מז.]:

ת"ש: ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים עד שלא הביאה שליש, וחזר ומכרה לו משהביאה שליש - חייבת במעשר, שכבר נתחייבה; נתחייבה אין, לא נתחייבה לא! הכא במאי עסקינן - בסוריא, וקסבר: כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש.

באור הגר"א [יו"ד סי' שלא ס"ק כח]:

ונראה דה"ה לענין קנין עובד כוכבים בזה"ז דרבנן יש קנין בא"י כמו בסוריא.


4234424
תוקף המכירה: גמירות דעת

בבלי קידושין [כו.]:

אמר רב: לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר, אבל במקום שכותבין את השטר - לא קנה.

רש"י [שם]:

לא קנה - דכיון דרגיליןבהכי לא סמכא דעתיהדלוקח.

הראי"ה קוק [מבוא לשבת הארץ אות יג]:

במקום שעושה קנין לשם עסק ודאי עיקר כוונתו הוא קיום העסק, וכיון שאינו בטוח בקיום העסק [...], אין דעתו סומכת כלל לקנות בזה, אבל במקום שכל עיקר הקנין הוא כדי להפקיע האיסור, וקנין כזה גמר המקנה להקנות, שפיר סמכא דעתיה.


4234424
תוקף המכירה: דינאדמלכותאדינא

בבא בתרא [נד:]:

דינאדמלכותאדינא, ומלכא אמר: לא ליקני ארעא אלא באיגרתא.

ש"ע [חו"מ סי' קצד סעיף ב]:

אם דין אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי שכתוב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו, עושים כפי משפט המלך.

חזון איש [מעשרות סי' י]:

מכר ישראל לנכרי שדה בשטר ובכסף ולא כתב לו בטאבו, נראה דחשיבא כשדה של נכרי לעניין מעשרות, דכלשניחא לו לנכרי לקנות בדיני ישראל לא עשו דינאדמלכותא להפסיד בן אומתו [...] והילכךמהני מכירת החמץ שלא כתבו בטאבו.


4234424
היתר המכירה: איסור לא תחנם

בבלי עבודה זרה [יט:]:

מתנ'. ואין עושיןתכשיטין לעבודת כוכבים, קטלאות ונזמים וטבעות; רבי אליעזר אומר: בשכר מותר. אין מוכרין להם במחובר לקרקע

גמ'. מנהני מילי? אמר רבי יוסי בר חנינא, דאמר קרא [דברים ז, ב]: לא תחנם, לא תתן להם חנייה בקרקע. האי לא תחנם מיבעי ליה דהכיקאמר רחמנא: לא תתן להם חן! א"כ, לימא קרא לא תחונם, מאי לא תחנם? שמע מינה תרתי. ואכתי מיבעי ליה דהכי אמר רחמנא: לא תתן להם מתנת של חנם! אם כן, לימא קרא לא תחינם, מאי לא תחנם? שמע מינה כולהו.


4234424
היתר המכירה: פגיעה בהתיישבות

ישועות מלכו [סי' נה]:

ואע"פ שאסור ליתן ולמכור קרקע בא"י, כיון שהוא לטובת הישוב פשיטא דאין כאן איסור דלא תחנם.

דברים [ז, ב]:

וּנְתָנָם יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהִכִּיתָם הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם:

שמות [כג, לב-לג]:

לֹא תִכְרֹת לָהֶם וְלֵאלֹהֵיהֶם בְּרִית: לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי כִּי תַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵיהֶם כִּי יִהְיֶה לְךָ לְמוֹקֵשׁ:


4234424
היתר המכירה: גדר החנייה

הגאון מלובלין [תשובה נדפסה בשו"ת זכר שמחה סי' רטו]:

והנה בדין איסור מכירת בא"י לעכו"ם היה נראה דפשוט הוא דבחליפין שרי להחליף עם העכו"ם בית בבית דהא לא אסר רחמנא אלא ליתן להם חנייה בקרקע מחדש מה שלא היה לו קודם.

הראי"ה קוק [משפט כהן סי' נח]:

בפרט שידוע הוא שלא תשאר הקרקע בידו של נכרי, ואחר שביעית יחזור וימכרנה לישראל, זה שלקחה ממנו, י"ל דלא שייך האיסור בכה"ג.

סניף לצירוף: הישמעאלים אינם עובדי ע"ז.


4234424
היתר המכירה לאן? (שיקולים היום)

אגרות הראי"ה [ח"א עמ' של]:

אנו חייבים בכל כוחנו לסבב פני הדברים שסוף כל סוף תהיה שבת הארץ הולכת ונקבעת בכל קדושתה על אדמת הקודש.

שיקולים לתמיכה בהיתר היום:

א) פגיעה בייצוא הישראלי אחרי השמיטה.

ב) בעיות של אבטלה.

ג) השתלטות של גויים על שטחים הנשארים ריקים.

ד) פגיעה במערך הכשרות הארצי.


4234424
מה נאכל בשנה השביעית ??

עדיפות ראשונה (פירות כל השנה וירקות בתחילת השנה):

1. ירקות שיילקטו בשנה השישית ויישמרו בקירור במהלך שנת השמיטה

2. ירקות שיגדלו במצע מנותק בתוך חממות (ע"פ הרב אלישיב)

3. אוצר בית דין

4. היתר מכירה במקומות של ספק אם הם בגבולות הארץ

עדיפות שנייה (ירקות מהקיץ):

1. היתר מכירה

2. ירקות מקרקע נכרית שיד יהודים עוסקת בגידולם ומפיחים מנהלי עבודה

3. ירקות המובאים מחו"ל (לא מהאויבים !)


4234424
סיום

הרב ישראלי זצ"ל [השמיטה במהלך הדורות]:

אז לא יסתכלו על השביעית כסיוט וכהטרדה, אז ישאפו לשנה זאת לא פחות ממה ששואפים למנוחת השבת בימי השבוע. אז גם שמיטת הכספים תשוב למלא את התפקיד אשר נועד לה. או אז גם נזכה לביאת גואל צדק, לקיבוץ גלויות והחזרת היובל ושמיטות מן התורה


4234424
האומר דבר בשם אומרו ...

הרב יעקב אריאל [שנה בשנה תשנ"ד עמ' 447]

הרמ"צ נריה [דבר השמטה עמ' 31]

הרב זווין [לאור ההלכה עמ' קלח]

הרב יואל פרידמן "לקראת השמיטה תשס"ח" [אמונת עיתך תשס"ז]


ad