Pagtatalata
Download
1 / 48

PAGTATALATA - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

PAGTATALATA. Magkakaugnay Balangkas Layunin Pag-unlad ng kaisipang nakabase sa pinakapamaksang pangungusap. TALATA. LAYUNIN: Makapaghatid ng isang ganap na kaisipan sa tulong ng mga pangungusap na magkakaugnay. Kaganapan Kaisahan Kaayusan Tamang pagkasunud-sunod ng mga pangyayari .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PAGTATALATA' - renata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Talata

 • Magkakaugnay

 • Balangkas

 • Layunin

 • Pag-unladngkaisipangnakabasesapinakapamaksangpangungusap

TALATA

LAYUNIN: Makapaghatidngisangganapnakaisipansatulongngmgapangungusapnamagkakaugnay


Kalinawan base sa

 • Kaganapan

 • Kaisahan

 • Kaayusan

  • Tamangpagkasunud-sunodngmgapangyayari.

   • Nagkukuwento

   • Naglalahadnghakbangin

 • Maayos o maanyongpaglalarawan.

Kalinawan base sa:


Kalinawan base sa1

 • Kaayusan

  • tiyakpangkalahatan (Indaktibo)

  • Dedaktibongparaan

   • pangkalahatantiyak

Kalinawan base sa:


Kalinawan base sa:

 • Kaayusan

  • Tanong at Sagot? =

  • Sanhi at Bunga / Bunga at Sanhi

   • S  B | B  S

 • Pagkakaugnay-ugnay

  • Pangatnig: Kung gayon, dahildito, samakatwid, datapuwat, bagaman, kaya, atbp.


 • 3 bahagi ng talata

  PanimulangPangungusap

  GitnangPangungusap

  PangwakasnaPangungusap

  3 BahagingTalata


  3 bahagi ng talata1

  • PanimulangPangungusap

   • Katanungan

   • Nakatatawagngpansin

   • Analohiya

   • Tahasangpaglalahadngsuliraningipaliliwanag

  3 BahagingTalata


  3 bahagi ng talata2

  GitnangPangungusap

  (PapaunladnaPangungusap)

  PangwakasnaPangungusap

  (Nagbibigaybuod)

  3 BahagingTalata

  Mga uri ng talata1
  Mgauringtalata

  • PANIMULANG TALATA – itoanguna at kung minsan ay hanggangikalawangtalata. Layuninnitoangilahadanglayuninngisangteksto. Sinasaadrito kung anoangisasalaysay, ilalarawan, ipaliliwanag o bibigyang- katwiran. Maaringbuuinnghigitsaisangtalatasubalit kung maiksiangkomposisyon ay maaaringiiisalamang.


  Panimulang talata
  PANIMULANG TALATA

  Angtao ay natatangingnilalangngDiyos. Kung ihahambingnganamansaiba pang nilikhasadaigdig, walangpag-aalinlangangmasasabinaangtaoangnakahihigitsalahat. Angpaniniwalangang ay maibabataysamataasnaantasngpag-iisipngtao.

  Bunganito, angiba pang tanging kakanyahanibinigayngDiyossatao, may mgatungkulinginiatangangDiyossabalikatngbawattao.


  Mga uri ng talata2
  Mgauringtalata

  • TALATANG GANAP – matatagpuanitokalakhanggitnangbahagingkomposisyon. Tungkulinnitoangi-developangpangunahingpaksa. Binubuoitongngpaksangpangungusap at mgapangungusapnatumutulongupangmatalakaynangganapangbahagingngkomposisyonnanililinawngtalata.


  Talatang ganap
  TALATAngganap

  AngpananampalatayasaDiyos ay pangunahingtungkulinngtao. Dapatniyangkilalaninna kung hindidahilsaDiyos ay walasiyasadaigdignaito. Kung gayon, dapatniyangipagpasalamatsaDiyosanglahatngbiyayangkanyangnatatanggap. AngpananampalatayasaDiyos ay dapat ding makitasakabutihansakanyangkapwasapagkatDiyosangnagsabi , “Kung anoangginagawamosaiyongkapwa ay siyamona ring ginagawasa akin.”


  Mga uri ng talata3
  Mgauringtalata

  • TALATANG PAGLILIPAT - DIWA – importanteitouypangmgakaroonngugnayan at kaisahanngmgapahayagsamgatalataanngkomposiyson. Ginagamittalatangitoupangpag-ugnayinangdiwangdalawangmagkasunodnatalata. Sinasalungatbangtalatangsinusunduan o dinaragdagannitoangisipanniyon? Ipinahihiwatig din nitoang development ngpaksangtinalakay.


  Talatang paglilipat diwa
  TALATAngpaglilipat -diwa

  BakitnamansinabisaBibliana, “ibigaymokayCaezarangkayCaezar, angsa Akin sa Akin. AnoangnaisipahiwatigngDiyosdito?

  Paanomaipamamalasangkabutihanngtaosakanyangkapwa? Kailangan bang magingmalakingbagayangmalaysakapwatao?


  Mga uri ng talata4
  Mgauringtalata

  • TALATANG PABUOD – kadalasannaitoangpangwakasnatalata o mgatalatangkomposisyon. Ilalagayritoangmahahalagangkaisipan o pahayagnatinalakaysagitnangkomposisyon. Maaari ring gamitinangtalatangitoupangbigyannghigitnalinawanglayuninngawtor o may-akdangisangkomposisyon.


  Talatang pabuod
  TALATAngpabuod

  Angmgaiyanangmgatungkulinngtao. Pansinin din angpagkakasunud-sunodngpagtalatakaysapagkatipinapahiwatigniyonanghalagangbawatisa: Una, tungkulinsaDiyos: Ikalawa, tungkulinsakapwatao; Ikatlo, tungkulinsabayan; at ikaapat: tungkulinsasarili.


  Mga paraan ng pagbuo ng mabisang talata

  Mgaparaanngpagbuongmabisangtalata


  • Makapangyarihanangwika. Maaaritiongmagingkasangkapanng pang-aalipin kung paanoginamitngmgaAmerikanoangwikang Ingles nangalipininnilaangatingbansamay ilangdekadanaangnakararaan. Ngunitangwika ay maaari ring magingwikangpagpapalaya kung paanongginamitngmgaIndonesangBahasa Indonesia at isigawnilaangSatuBangsa! SatuBahasa! SatuTunair! Sa layonnilangpalayainangkanilangsarilisakamayngmgamananakopnaOlandes.


  • Dahilsapagsusulat, napanatilingbuhayangkultura at hindinababaonsalimotangkasaysayanngisangbansa. Angmganasulatnatala ay mababasangsalinlahikaya’tmalalamannilaangpinagdaananngkanilangbansa.


  Mga mabibisang panimula
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PASAKLAW NA PAHAYAG – angresulta o angkinalabasanmunaangsinasabibagoisa-isahin at pagsunud-sunurin di-gaanongmahalagahanggangsapinakamahalagangdetalye.

  • Hal.

   Isang vegetable nursery bawatbaranggayangpinagkakaabalahansa Rizal , Laguna ngayon.


  Mga mabibisang panimula1
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGBUBUOD – naghahayagmunangpinakadiwabagotukuyinangsadyangtalakay.

  • Halimbawa:

   1. Angkinabukasanngbayan ay nasakasipaganngbawatmamamayan.

   2. Kahibangannangangmatatawagangpagmamatuwidsapananatili pa ngmga base militarditosabansa.


  Mga mabibisang panimula2
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGTATANONG - ibinabatoangisangkatanungan.

  • Halimbawa:

   Mahinabaangdisiplina o talgangwalangdisiplinaangmga Pilipino? Katanunganitong base sapagmamasidngbatastrapiko.


  Mga mabibisang panimula3
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • TUWIRANG SABI - karaniwangnakapanipi (“ ”) at mulasapagsipisaisangtiyaknapahayagngbantog o kilalangtao, dalubhasa o otoridadnagagamitinglundayanngpaksa.

  • Halimbawa

   “They’r e liars!” Ito angmariingsinabikahaponniSenadorWigbertoTañadasamga US officials.


  Mga mabibisang panimula4
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PANLAHAT NA PAHAYAG - nagtataglayngkahalagahangunibersalnamaaaringahguinsamgasalawikain, samgakawikaan, at magingsamgapamilyar at pang-araw-arawnamakatotohanangkaalamannglahatnanagtataglayngdiwa o aral.

  • Halimbawa

   Walangpangalawangglorya, karaniwa’ypangalawangdusa. Ditobinasengisangbiyudaangnagingkaranasanniyasapag-aasawangmuli.


  Mga mabibisang panimula5
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGLALARAWAN - ginagamitkapagnagtatampokngtao. Sapagkatnagbibigay- ngdeskripsyon, mgamalarawan at maaksyongsalitaangginagamit.

  • Halimbawa

   Baliwdawsi Mercy, angbabaeng may bigote’tbalbas. Marusingperohindimarumi. Nakataliangmanipisnabuhokna lampas balikatanghaba. Hanggangtuhodangpantalon kaya kapansin-pansinangmalago at kulotnabalahibongmgabinti.


  Mga mabibisang panimula6
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PANGKALIGIRAN - ginagamit kung angilalarawan ay pook.

  • Halimbawa

   Namamayani pa angdilim , halos walanangpatlangangtilaukanngmgatandangsasilongngmgadampangnangakatiriksatabing-dagat .


  Mga mabibisang panimula7
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGSALUNGAT - binibigyang-diinangpagkakaiba.

  • Halimbawa

   NoongbasketbolistasiJaworski, pikon, marumi, nananagingkalabanmaglaro. Ngayon, pagganitoanggawangkanyangbasketbolista, dahil coach nasiya, sinisibakniya.


  Mga mabibisang panimula8
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGSUSUMBI - bihiraangpanimulangito. Maiklilamangnakaraniwangbinubuongisangsalita.

  • Halimbawa

   Luha!

   Salitang may apatnatitiklamangdatapwatnaglalamanngisanglibo’tisangkahuluagan.


  Mga mabibisang panimula9
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGSUSUMBI - bihiraangpanimulangito. Maiklilamangnakaraniwangbinubuongisangsalita.

  • Halimbawa

   Luha!

   Salitang may apatnatitiklamangdatapwatnaglalamanngisanglibo’tisangkahuluagan.


  Mga mabibisang panimula10
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGSASALAYSAY - nasaanyongmalumanaynapagkukwento.

  • Halimbawa

   Bago pa man dumatingang acid jeans at Levi’s ay usonaangmaong.

   Ika-9 pa lamangngumaga ay napauponaakosakamaparasagutinangtelepono.


  Mga mabibisang panimula11
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • ANALOHIYA - panimulangnagtutulad o nagwawangis.

  • Halimbawa

   Hindi komalaman kung anong di-matiyaknakapanglawan, di – mawaringkalungkutanangumiinissakaluluwako, katuladngmalalimnakalungkutanngmgalungsodpagkataposangisangmagulongkasayahan, ngisanglungsodpagkaranngisangnapakaligayangpag-iisa.


  Mga mabibisang panimula12
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • ANEKDOTA– panimulangnagkukwentongimaiklingistoryaparapasiglahinangbabasa o di kaya’ygamitingtularanglundayanangkaugnayan .

  • Halimbawa

   Kinagiwiannang mag-inaangpagsisimbatuwingLinggo. Ngunitminsan, nangorasnangpangungumunyon at hinihilananginaanganakparapumuntanasilasa altar at kakauntinalamangangnakapila, nagulatnalamanganginasapag-ayawnganak.

   “Bakitanak?” tanongngina.

   “Kasipohindiko gusto angginagawang paring iyan.” angsagotnganak.

   Piningotnginaangwalongtaonganak.


  Mga mabibisang panimula13
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • ANEKDOTA

  • Halimbawa

   “Kahitnadalawangtengako pa angpingutinninyo, ayokonatalaga!” pagmamaktolnganak.

   “Bakitba?” galaitingina.

   “Kasipo… swapangang paring iyan! Di nyopobanapapansin, parangsiyalangangnauuhaw! Di man langtayotirhanngkauntingtubig. Siyalangngsiyaangumiinom.


  Mga mabibisang panimula14
  MGA MABIBISANG PANIMULA

  • PAGSASALITAAN - dinaraansausapan o dyalogo.

  • Halimbawa

   “Mabuhay! Mabuhay angPresidente! AngwalangkamayawangpagbatingnagsisisiksikangmadlasaharapngLuneta Grand Stand nanghumarapsakanilaangbagong halal napangulonaabot –taingaangmgangiting “Maramingsalamatmgakababayan! Maraming-maramingsalamatsapagtitiwalaninyo!”


  Diskusyon gitna
  Diskusyon/gitna

  • Ditomatatagpuanangkabuuangkalamnanngiyongpaksa. Angmgatalata ay kinapapaloobanng mg pangunahingkaisipan at mgapangtulongo pamunongkaisipan o detalyengmaayosangpagkakauri-uri at pagkakasama-sama, at makatwiranangpagkakahanay-hanay at pagkakasunud-sunodparasalubos at kalinawanngpaksa.


  Gitnang bahagi
  Gitnangbahagi

  • PAKRONOLOHIKAL – nakasaayosayonsatamangpagkakasunud-sunodmulasapinakamatagalhanggangsapinakakasalukuyan.

  • PAANGGULO - nakasaayosbataysa personal namasasabi o reaksyonngbawattaotungkolsamgabagay-bagay o isyutungosaisangobhektibongpaglalagom. Tatlonganggulo ay sapatnaparamakabuongakda.


  Gitnang bahagi1
  Gitnangbahagi

  • PAESPESYAL o PAAGWAT – maaaringkaparaanangsisimulansaparanginduktibo o deduktibo. Maaringpalamang, patiyak, o pasalimuot.

  • PAGHAHAMBING at PAGTATAMBIS – pagbibigayngmgakatangiangmaaaringmagsimulasapagkakatulad at pagkakaiba o di kaya’yvice versa.


  Pangwakas na bahagi
  PANGWAKAS NA BAHAGI

  • Sa wakasnagtataposangkabuuanngkomposisyon. Ito ay sinasambitsailangpananalitanalamangdahil kung pahahabain pa , bukodsahindikasisiyahan, ay hindinamagigingmabisa. Dapat ay kasimhabalamangitongsimulaat naglalamanngpangkalahatangpalagaypasyaukolsapaksabataysamgakatibayan at katwiranginisa-isasagitna.


  Mabisang pangwakas na talata
  MABISANG PANGWAKAS NA TALATA

  • TUWIRANG SABI

  • PANLAHAT NA PAHAYAG

  • PAGBUBUOD

   ( mgaparaangnabanggitnasapanimulangtalata)


  Mabisang pangwakas na talata1
  MABISANG PANGWAKAS NA TALATA

  • PAGPAPAHIWATIG NG AKSYON – tuwiran o di-tuwirangnagpapakilossamgamambabasaayonsahinahangadnainaakalangmahalagangikatatamongkabutihannglahat.

  • Halimbawa

   Angdapatsisihin ay hindiangbayangnagingbiktimangpanggagahiskundiangpinunongkasangkapansahukbongsandatahanupanggahisinangbayan.


  Mabisang pangwakas na talata2
  MABISANG PANGWAKAS NA TALATA

  • MAHALAGANG INSIDENTE – madulangpangwakasnamaaaringmagpakitangpagbabagosatakbongmgapangyayari at sakatauhanngmganasangkotsakatha.

  • Halimbawa

   Sa wakas, nakamit din ng mag-asawaangkatahimikangnagingmailapnoongsila’ynagsasama pa, nangmagtagposilangmuli… sa morgue.


  Mabisang pangwakas na talata3
  MABISANG PANGWAKAS NA TALATA

  • PAGSISIPI – pangwakasitongkumukopyangisangtaludtod o mahigit pa saisangakda, patula man o patuluyan, naangsinasabi ay angkopsatinatalakaynapaksa.

  • Halimbawa

   Walananamangpakialamsi Lorraine sakanila, o magingsamundo. Tilapakawalangbahalasamgakumbensyonnglipunan. Kalayaannamaihahalintuladsapaglipadngibong pipit. Paglipadupangsalubunginangumagangnagpapangakong mas magandangbukas.


  ad