standardizacija terminologije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardizacija terminologije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardizacija terminologije

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Standardizacija terminologije - PowerPoint PPT Presentation

remedios-dudley
138 Views
Download Presentation

Standardizacija terminologije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Standardizacija terminologije

 2. Kaj je standardizacija • Dejavnost vzpostavljanja usklajenih pravil in določil za ponavljajočo se uporabo, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na nekem področju. • Temeljni nameni standardizacije: • izboljševanje primernosti proizvodov, procesov in storitev za njihove predvidene namene, • preprečevanje ovir v trgovanju, • podpora sodelovanju in izmenjavi. • Področja standardizacije: • izdelki in storitve, • proizvodne metode in postopki, • merske enote, • varnost ljudi in blaga, • terminologija in simboli.

 3. Dva pomena standardizacije terminologije • terminografija – Z ustvarjanjem terminoloških baz (še posebej prosto dostopnih!) se terminologija usklajuje, razširja in ustaljuje. • “prava” standardizacija – Na določenem strokovnem področju se s standardom normativno poseže v jezikovno rabo.

 4. Glavni akter: International Standards Organisation (www.iso.org) ISO/TC 37 metodološki standardi: • terminologija • jezikovni viri • druge vsebinske enote

 5. Standardizacija terminologije • Standardizacija terminoloških podatkov • Vrste terminoloških podatkov • Jezikovne in nejezikovne predstavitve pojmov • Oznake (designations): termin, krajšava, grafični simbol, formula, akustični simbol itd. • Opisi (descriptions): definicija, razlaga, nejezikovna opisna predstavitev itd. • Podatki o virih • Administrativni podatki(avtor, datum, tehnični podatki o zbirki itd.) • Klasifikacija • Frazeološki podatki • Standardizacija terminoloških načel in metod

 6. Terminologija eVsebine • terminologija kot del sporočanja • pisna besedila:  prevajanje, lokalizacija, … • govor:  tolmačenje, strokovna komunikacija… • večpredstavnostno sporočanje • terminologija v vlogi prenašalke znanja • enciklopedični viri: Wikipedia… • upravljanje znanja: • informacijsko-komunikacijske tehnologije, • inteligentni sistemi, • ... • terminologija kot sredstvo za dostopanje do znanja (ali predmetov) • semantično iskanje • “Terminology and other language and content resources”

 7. ISO/TC 37 • Stari naziv: Terminology and other language resources • Stari cilj:Standardizacija načel, metod in aplikacij v zvezi s terminologijo in drugimi jezikovnimi viri • Novi naziv:Terminology and language and content resources • Nov cilj:Standardizacija načel, metod in aplikacij v zvezi s terminologijo in drugimi jezikovnimi in vsebinskimi viri v okviru večjezične komunikacije in kulturne raznolikosti Tako pri terminologiji kot pri jezikovnih virih se predpostavlja njihovo večjezičnost, večpredstavnost in večnačinskost.

 8. ISO/TC 37/SC 1 (1) • Naziv: Principles and methods • Cilj: Standardizacija temeljnih načel in metod za razvoj znanstvenih in tehničnih terminoloških zbirk in drugih jezikovnih virov

 9. ISO/TC 37/SC 1 (2) Že objavljeni standardi • ISO 704:2000Terminology work – Principles and methods • ISO 860:1996Terminology work – Harmonization of concepts and terms • ISO 1087-1:2000Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application Standardi v pripravi • ISO/CD 704Terminology work – Principles and methods • ISO/CD 860Terminology work – Harmonization of concepts and terms • ISO/PWI 1087-1Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application • ISO/WD 22134Practical guide for socioterminology

 10. ISO/TC 37/SC 2 (1) • Naziv: Terminography and lexicography • Cilj: Standardizacija terminoloških in leksikografskih delovnih metod, postopkov in kodnih sistemov ter upravljanje kulturne raznolikosti

 11. ISO/TC 37/SC 2 (2) Že objavljeni standardi ISO/TC 37/SC 2: • ISO 639-1:2002Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code • ISO 639-2:1998Codes for the representation of names of languages – Part 2: Alpha-3 code • ISO 1951:1997Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography • ISO 10241:1992International terminology standards -- Preparation and layout • ISO 12199:2000Alphabetical ordering of multilingual terminological and lexicographical data represented in the Latin alphabet • ISO 12616:2002Translation-oriented terminography • ISO 15188:2001Project management guidelines for terminology standardization

 12. ISO/TC 37/SC 2 (3) Standardi v pripravi: • ISO/CD 639-3 Codes for the representation of names of languages – Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages • ISO/WD 639-4 Codes for the representation of names of languages – Part 4: Implementation guidelines and general principles for language coding • ISO/WD 639-5 Codes for the representation of names of languages– Part 5: Alpha-3 code for language families and groups • ISO/CD 639-6 Codes for the representation of names of languages – Part 6: Extension coding for language variation • ISO/DIS 1951 Presentation/representation of entries in dictionaries • ISO/CD 10241-1 Terminological entries in standards – Part 1: General requirements • ISO/AWI 10241-2 Terminological entries in standards • ISO 12615 Bibliographic references and source identifiers for terminology • ISO/PWI TR 22128 Quality assurance guidelines for terminology products • ISO/PWI 22130 Additional language coding • ISO/NP 23185 Assessment and benchmarking of terminological holdings

 13. ISO/TC 37/SC 3 (1) • Stari naziv: Computer applications for terminology • Novi naziv: Terminology management systems and content interoperability • Cilj: Standardizacija načel in zahtev za semantično povezljivost, terminologijo in sisteme za upravljanje vsebine ter urejanje znanja

 14. ISO/TC 37/SC 3 (2) Že objavljeni standardi ISO/TC 37/SC 3: • ISO 1087-2:2000Terminology work – Vocabulary – Part 2: Computer applications • ISO 6156:1987 Magnetic tape exchange format for terminological/ lexicographical records (MATER) - withdrawn • ISO 12200:1999Computer applications in terminology – Machine-readable terminology interchange format (MARTIF) – Negotiated interchange • ISO 12620:1999Computer applications in terminology – Data categories • ISO 16642:2003Computer applications in terminology – Terminological markup framework

 15. ISO/TC 37/SC 3 (3) Standardi v pripravi: • ISO/PWI TR 12618Computational aids in terminology – Design, implementation and use of terminology management systems • ISO/CD 12620-1Computer applications in terminology – Data categories – Part 1: Model for description and procedures for maintenance of data category registries for language resources • ISO/CD 12620-2Computer applications in terminology – Data categories – Part 2: Terminological data categories

 16. ISO/TC 37/SC 4 (1) • Naziv: Upravljanje jezikovnih virov • Cilj: Standardizacija specifikacij za računalniško-podprto upravljanje z jezikovnimi viri

 17. ISO/TC 37/SC 4 (2) Pripravlja naslednje standarde: • ISO/AWI 21829Terminology for language resources • ISO/CD 24610-1 Language resource management – Feature structures – Part 1: Feature structure representation • ISO/WD 24611Language resource management – Morphosyntactic annotation framework • ISO/WD 24612Language Resource Management – Linguistic Annotation Framework • ISO/WD 24613Language resource management – Lexical markup framework • ISO/AWI 24614-1Word segmentation of written texts for mono-lingual and multi-lingual information processing – Part 1: General principles and methods • ISO/AWI 24614-2Word segmentation of written texts for mono-lingual and multi-lingual information processing – Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean • ISO/NP 24614-3Word segmentation of written texts for mono-lingual and multi-lingual information processing – Part 3: Word segmentation for other languages

 18. Situacija v Sloveniji • USM SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo) • naloge: • prevzemanje mednarodnih standardov (prevajanje) • izdajanje slovenskih standardov • pravna podlaga: Zakon o standardizaciji • dostopnost standardov ??