jogharmoniz ci s feladatok a t vk zl s szab lyoz s ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32
reia

Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában Dr. Heller Krisztina Westel Mobil Rt Pécs, 2002. március 19.

 2. Mérföldkövek az EU távközlés-szabályozásában/1 • 1984: az első ajánlások a harmonizációról, a közös európai szabványokról, berendezések területén versenyről • 1985: közös K+F (DECT-től GSM-ig!) • 1985: Európai Bíróság olasz kormány ügyében: a versenyszabályok a távközlésre is hatályosak • 1987: Zöld Könyv a távközlési szolgáltatások és eszközök piacának fejlesztéséről • 1988: Tanács határozata: távközlési szolgáltatások és eszközök közös piaca 1992-re www.jogiforum.hu

 3. Mérföldkövek az EU távközlés-szabályozásában/2 • 1990: első irányelvek • 1992-93: a távközlés helyzetének áttekintése: egységes piac fokozatosan • 1998: teljes liberalizáció • 2002: távközlési szolgáltatások piacának erősítése www.jogiforum.hu

 4. Szabályozás fejlődése www.jogiforum.hu

 5. Elsődleges jogforrások, külső meghatározottságok www.jogiforum.hu

 6. Európa Tanács: emberi jogok • személyes adatok védelme • információs jog • emberi méltóság • átlátható hatósági eljárások • jogszerű lehallgatások, nyomozások • határokon átlépő műsorsugárzás EGYEZMÉNYEK, AJÁNLÁSOK www.jogiforum.hu

 7. Világkereskedelmi Szervezet (WTO) • Cél: kb. 130 ország közös piaca • Termékek, szolgáltatások, művek, tőke, stb. szabad kereskedelme előtt álló akadályok fokozatos ebontása • műszaki • pénzügyi • kereskedelmi • érvényesíthető: vitarendező eljárások, szankciók www.jogiforum.hu

 8. ENSZ • ITU • frekvencia • hívószámok • szabványjellegű dokumentumok • nemzetközi elszámolások • távközléspolitika • ECTRA (ETO, ERO): • európai ITU tagok • EU igénybe veszi (számok, szolg. eng, stb) • UNCITRAL: egységes kereskedelmi gyakorlat www.jogiforum.hu

 9. Nemzetközi piaci önszabályozó mechanizmusok • Szabványosító szervezetek • akkreditáló szervezetek • tanúsító szervezetek • kereskedelmi kamarák (kereskedelmi szokványok) • NEMZETI TAGSZERVEZETEK • AKI ALÁÍRTA, VÁLLALTA AZ ALKALMAZÁST www.jogiforum.hu

 10. Az EU távközlés-szabályozása, egybevetése a magyar jogszabályokkal www.jogiforum.hu

 11. A távközlés-szabályozás szerkezete • Horizontális: • fogyasztóvédelem • adatvédelem • szerzői jogok, • stb • Vertikális: • liberalizáció • harmonizáció • A magyar szabályozás 2001-ben éri el ezt a szerkezetet www.jogiforum.hu

 12. Ált. g. érdekű szolgáltatások Római Szerződés 86.c. Versenyszabályok Római Szerződés 81-89.c. Harmonizáció Római Szerződés 95.c. Távközlés A távközlési piac szabályozásának alapjai www.jogiforum.hu

 13. Legfontosabb magyar törvények • A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv (Kt) • A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. tv (Tt) • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. tv. (Hkt) www.jogiforum.hu

 14. Az első lépések: a távközlő eszközök piaca • Általános háttér: • harmonizált szabványok 83/189/EC, majd 98/34 irányelvek alapján • „új megközelítésű” irányelvek 1985-től • „globális megközelítés” 1989-től • megfelelőségtanúsítási „modulok” 1993-tól • Távközlési végberendezések: 86/381, majd 91/263, majd 98/13 irányelvek: • Interfészekre: jogalkotó által jóváhagyott szabványok • űrtávközlés földi állomásai is 1993 • Hálózat: 1998-tól, kivéve kábeltelevíziós hálózat www.jogiforum.hu

 15. Távközlő eszközök piaca a Tt-ben és a Hkt-ben • Általános háttér: Társulási egyezmény • követő piac (piacvédelem?) • jogharmonizáció alapján • szabványosítás és akkreditáció: harmonizált (1995-2001) • Távközlő hálózat tulajdonlása szabad (Kt!) • Tt: minden eszköz előzetes engedélyhez kötve • Hkt: • végberendezések harmonizált, DE • bázisállomások, antennák nem EU konform • Interfészek ügye nem EU-konform www.jogiforum.hu

 16. Távközlési szolgáltatások piaca • 1993: közbeszerzéshez hasonlatos, kivéve távbeszélő • 90/388 bizottsági (!) irányelv: • kizárólagos jogok csak ideiglenesen, ha a közszolgáltatás másként nem biztosítható • Liberalizálás: értéknövelt, adatátvitel, áramkörök viszonteladása 1993/96-tól • Távbeszélő szolgáltatások és hálózatok: 1992-re tervezve • független hatóság www.jogiforum.hu

 17. Piacra lépés 1998 97/13 irányelv: • Főszabály: általános engedély (nem kell előzetes hatósági aktus) • Kivétel: egyedi engedély, ha • szűkös erőforrás • szolgáltatási kötelezettség • jelentős piaci erő • Egyedi engedély: objektiv, diszkrimináció mentes, átlátható eljárás keretében www.jogiforum.hu

 18. A nélkülözhetetleneszközök doktrinája www.jogiforum.hu

 19. A piacra lépésheznélkülözhetetlen eszközök • 94/19/EC és 94/119/EC Bizottsági határozat • Akármi (helység, terület, frekvencia, központ, kábelrendező, árok, szám), FELTÉVE, HOGY • az érintett piacon erőfölényes helyzetben lévő szolgáltató • a fogyasztás kárára korlátozza a kínálatot (termelést, műszaki színvonalat vagy mást), • visszaél a helyzetével úgy, hogy tisztességtelen feltételeket köt ki. • Jogalkotás és hatóság számára is mérvadó www.jogiforum.hu

 20. Piacra lépés 2003 • Csak bejelentés (szabályozás főleg igénybevételre irányul) • 1 féle „osztály” • Piacfelügyelet jelentősége, bekérhető adatok • Frekvencia és hívószám használati joga: • átlátható, versenysemleges eljárások • használati jogának újraértékesítése • Hívószám csak átmenetileg lehet szűkös • Közös eszközhasználat www.jogiforum.hu

 21. Piacra lépés a Tt és a Hkt alapján • Önálló, majd független hatóság • Koncesszió 25+12,5 évre: • távbeszélő szolgáltatás monopólium 2001-02-ig, • mobil rádiótelefon hálózat és szolgáltatás 2-4-? • Szolgáltatási engedélyek, bejelentések • Tt: termék-szinten műszaki és szerződéses feltételek • Hkt: EU-t közelíti, de még hatósági aktus, SZJ? • Nélkülözhetetlen eszközök: a doktrína használata nem ismerhető fel • Frekvencia, azonosító: állami tulajdon • Terület: önkormányzatok, stb??? • Kábeltelevízó: média korlátok www.jogiforum.hu

 22. Harmonizációs irányelvek 90/387 t. ir.elv a nyílt hálózati hozzáférésről • Cél: • új szereplők egyenlő esélyei • Pán-európai szolgáltatások: …. • Irányelv-család: 1998-ig • Módszer: műszaki, gazdasági és kereskedelmi feltételek harmonizálása • Alapvető követelmények: állami beavatkozás indokai: hálózat biztonsága, integritása, szolgáltatások együttműködése, adatvédelem www.jogiforum.hu

 23. A tranzakció:az összekapcsolás szabályozásának alapja • Ellenérdekeltség • A tranzakciók bonyolultak, költségesek • Eszközök specifikusak • korlátozott informáltság • rosszhiszeműség kockázata • stratégiai viselkedés • ritka/nem ismételhető tranzakciók • környezet bizonytalansága www.jogiforum.hu

 24. Összekapcsolás: 1998 • 97/33 irányelv: ágazat-specifikus versenyszabályozás • Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók (JPE) • Szerződéses feltételek: aszimmetrikus, referencia összekapcsolási ajánlat • Műsz. feltételek: nyílt hálózati szabványok • Gazd. feltételek: költségorientált árak (JPE) vagy cövekek (benchmark) • Hozzáférés, előfizetői hurok megosztott használata • Nemzeti hatóságok döntési joga vita esetén www.jogiforum.hu

 25. Versenyhatóság Magatartások konkrét esetek Korrektiv, ex post erőfölény határköltségekre alapuló árak piaci rész, tulajdonosi koncentráció Távközlési hatóság Műszaki, gazdasági, kereskedelmi feltételek általános esetek Preventiv, ex ante nélkülözhetetlen eszközök, szűkös erőforrások keresztfinanszírozás, jövőbeni határköltségek jelentős piaci erő 25% Verseny- és távközlési hatóság különbségei www.jogiforum.hu

 26. Összekapcsolás 2003 • 1998 évi szabályozásra épül, DE • Nyílt hálózati elv, alapvető követelmények visszavonása • Konvergencia kezelése • Összekapcsolás, hozzáférés közelítése • Szerződéses szabadság nagyobb • JPE-k fokozatos visszavonhatósága • Általános versenyszabályozás térhódítása • Nemzeti alkalmazások közelítése www.jogiforum.hu

 27. Összekapcsolás a Tt és a Hkt alapján • Tt: szimmetrikus szabályozás, hatóság döntési joga: soha nem alkalmazták! • Hkt: • EU-konform: JPE jogintézménye, HDB, referencia ajánlat • Sajátos: általános összekapcsolási kötelezettség, műszaki szabályozás látens, hozzáférés mihez? végződtetési díjak előzetes jóváhagyása • Hiányzik: konvergencia interfészei • Közös eszközhasználat is-is www.jogiforum.hu

 28. Távbeszélő szolgáltatás 98/10 irányelv: • Távbeszélő szolgáltatás és hálózat, mobil rádiótelefon szolgáltatás és hálózat • Egyetemes szolgáltatás: ellátás, használhatóság, megfizethetőség • Egyetemes szolgáltatás finanszírozása • Átlátható, költségalapú árak • Fogyasztóvédelem: átlátható piac • Adatvédelem www.jogiforum.hu

 29. Távbeszélő szolgáltatások a Tt és a Hkt alapján • Tt: • Koncessziós szerződésben: ellátottság, minőség • Szoros hatósági minőség-felügyelet • Tisztázatlan határok a fogyasztóvédelemben • Hkt • Egyetemes szolgáltatás: díjcsomag, finanszírozás, műszaki feltételek • Hatósági árak • Fogyasztóvédelem EU-szerűen • Elektronikus vásárlás www.jogiforum.hu

 30. A csatlakozási folyamat fényében • Követő piac! • Távközlési fejezet lezárása • „PECA” egyezményből kimaradtak a távközlő eszközök • 1998 vagy 2003 dilemmája: a 2003 évi szabályozás 1998-ra épít www.jogiforum.hu

 31. Hatáskörök megoszlása a csatlakozás után • Közvetlen közösségi szint: műszaki szabályozás • Nemzeti hatáskörben: politikai felelősség vagy informáltság alapján • árak • egyetemes szolgáltatások • JPE kijelölés • hívószámok kiosztása (nem mind) • létesítmények engedélyezése www.jogiforum.hu

 32. Azt szabad amit engednek Technológia szab. Piacra lépések engedélyezése “Ország egységes hálózata” állami f.a. Szimmetrikus szab. Hatóság Szektor-specifikus Nem szabad, amit tiltanak Piac-szabályozás Igénybevétel szabadságáról gond. Hálózat integritás szolg.-ók felelőssége JPE szolgáltatók többlet kötelezettségei Önszab.,bíróság-szerű Általános (pl.verseny) Összefoglalás helyett:szabályozási paradigma váltás www.jogiforum.hu