wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w poznaniu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 PRIORYTET III. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 3 grudnia 2007r. Poznań. WFOŚiGW w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu' - regis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wojew dzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w poznaniu

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNYNA LATA 2007-2013 PRIORYTET III.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

3 grudnia 2007r.

Poznań

wfo igw w wielkopolskim regionalnym programie operacyjnym
WFOŚiGW w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

w Poznaniu – na podstawie Porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,

podpisanego 1 października 2007 r. – został Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III

Środowisko przyrodnicze w WRPO

 • Nabór i ocena projektów
 • Akceptacja listy rankingowej
 • Zawieranie umów o dofinansowanie projektu
 • Sprawozdawczość i monitorowanie
 • Kontrola realizacji projektów
 • Ewaluacja
 • Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów
 • Raportowanie o nieprawidłowościach
 • Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych
 • Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej
 • Wprowadzanie danych
 • Informacja i promocja
 • Archiwizacja
wielkopolski regionalny program operacyjny wrpo
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)
 • Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
 • Priorytet III Środowisko przyrodnicze
 • Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
 • Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
 • Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
 • Priorytet VII Pomoc techniczna
priorytet iii rodowisko przyrodnicze
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
 • Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody
 • Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa
 • Działanie 3.5.Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
 • Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
 • Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
dzia anie 3 1 racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 3.1 – Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami obejmujące budowę sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów;
 • Projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszystkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w szczególności:

a. projekty służące recyklingowi odpadów (w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów),

b. projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów (w tym także akcje promocyjne jako element większego projektu),

c. projekty dotyczące organizacji systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych,

d. projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji istniejących i rekultywacji wyeksploatowanych składowisk odpadów

dzia anie 3 1 beneficjenci
Działanie 3.1 – Beneficjenci
 • JST i ich związki;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione przez JST i ich związki, prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami;
 • podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • przedsiębiorcy
dzia anie 3 1 warunki dodatkowe
Działanie 3.1 – Warunki dodatkowe

1. Tylko projekty zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego;

2. Wsparcie systemów i instalacji obsługujących maksimum 150 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż 50 tys. mieszkańców (zgodnie z linią demarkacyjną).

3. Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące dostosowania ich do przepisów ochrony środowiska przewidziano w ramach Priorytetu I – Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MŚP.

4. Pomoc publiczna może wystąpić.

5. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

dzia anie 3 2 infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku
Działanie 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Projekty o wartości od 1 mln PLN do 20 mln PLN

 • Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych,
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

(w tym system grzewczy)

 • Budowa i modernizacja lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną,
 • Instalacja i modernizacja urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych
dzia anie 3 2 beneficjenci
Działanie 3.2 – Beneficjenci
 • JST, ich związki;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną,
 • nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • przedsiębiorcy;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki naukowe;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie i TBS;
dzia anie 3 2 warunki dodatkowe
Działanie 3.2 – Warunki dodatkowe

1. Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i IX POIiŚ, PROW (sieć niskiego napięcia w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich- miasta do 5 tys. mieszkańców) oraz Priorytetu I WRPO- Konkurencyjność przedsiębiorstw.

2. Pomoc publiczna może wystąpić.

dzia anie 3 3 wsparcie ochrony przyrody
Działanie 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody
 • Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych oraz czynna ich ochrona,
 • Budowa infrastruktury służącej promocji obszarów chronionych (szczególnie Natura 2000), w tym wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, łącznie z kształceniem personelu,
 • Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych,
 • Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie ponadpowiatowym,
 • Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb,
 • Plany ochrony dla obszarów Natura 2000
dzia anie 3 3 beneficjenci
Działanie 3.3 – Beneficjenci
 • JST i ich związki;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa;
 • inne nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki naukowe;
 • podmioty zarządzające obszarami chronionymi;
 • szkoły wyższe;
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;
 • organizacje pozarządowe;
 • zarządcy dróg i linii kolejowych.
dzia anie 3 3 warunki dodatkowe
Działanie 3.3 – Warunki dodatkowe

1. Rodzaje projektów 1, 3 i 4 – o wartości od 100 tys. PLN do 400 tys. PLN;

2. Rodzaje projektów 2 i 6 – o wartości od 50 tys. PLN do 400 tys. PLN;

3. Rodzaj projektu 5 – o wartości do 2 mln. PLN;

4. Nie będą wspierane projekty realizowane w ramach POIŚ (o wartości odpowiednio powyżej 400 tys PLN i 2 mln. PLN)

5. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

dzia anie 3 4 gospodarka wodno ciekowa
Działanie 3.4 – Gospodarka wodno-ściekowa

Projekty o wartości od 1 mln PLN

Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej (projekty w aglomeracjach o RLM od 2 do 15 tys. wskazanych w KPOŚK); uzupełnieniem powyższych projektów mogą być (łącznie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu):

 • budowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych, o ile dotyczą rozdziału systemu kanalizacji ogólnospławnej.
 • budowa, rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w zakresie zgodnym z art. 42, ust.3 ustawy Prawo wodne.
dzia anie 3 4 beneficjenci
Działanie 3.4 - Beneficjenci
 • JST i ich związki;
 • Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin
dzia anie 3 4 warunki dodatkowe
Działanie 3.4 – Warunki dodatkowe
 • W ramach działania będą wspierane tylko aglomeracje o RLM od 2000 do 15000 wskazane w KPOŚK,
 • Planowany do dofinansowania w ramach działania zakres kanalizacji sanitarnej będzie zgodny z Metodyką 120
 • Realizacja zadań musi być zgodna z zapisami dyrektywy 91/271/EWG i dyrektywy 98/83/WE oraz prawa polskiego.
 • Przewiduje się, że projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej nie będą podlegały zasadom pomocy publicznej, z uwagi na występowanie monopolu naturalnego.
 • Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące dostosowania ich do przepisów ochrony środowiska przewidziano w ramach Priorytetu I Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MŚP.
 • W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.
slide17
Działanie 3.5 – Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

Projekty o wartości do 40 mln PLN

 • regulacja cieków wodnych,
 • tworzenie polderów oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
 • modernizacja i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności mniejszej niż 10 mln m3, nie mniejszej jednak niż 250 tys. m3) i stopni wodnych,
 • modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych,
 • modernizacja i budowaurządzeń hydrotechnicznych
dzia anie 3 5 beneficjenci
Działanie 3.5 - Beneficjenci
 • JST i ich związki;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną;
 • nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • przedsiębiorcy ;
 • podmioty zarządzające obszarami chronionymi;
 • spółki wodne.
dzia anie 3 5 warunki dodatkowe
Działanie 3.5 – Warunki dodatkowe
 • W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.
 • Wszystkie działania winny mieć na celu zapobieganie powodziom (z wyjątkiem projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach PROW i POIiŚ).
dzia anie 3 6 poprawa bezpiecze stwa rodowiskowego i ekologicznego
Działanie 3.6. – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

Projekty o wartości od 100 tys. PLN do 4 mln PLN

 • Opracowywanie baz danych dotyczących zanieczyszczenia lasów, jakości gleb, wód i powietrza,
 • Budowa systemów pomiarów zanieczyszczeń w miastach oraz systemy informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń,
 • Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego) Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń,
 • Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód, tworzenie map terenów zalewowych, tworzenie systemów monitoringu środowiska w tym reagowania na zagrożenia.
dzia anie 3 6 beneficjenci
Działanie 3.6 – Beneficjenci
 • JST i ich związki;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa;
 • nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • jednostki naukowe;
 • podmioty zarządzające obszarami chronionymi;
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu – tylko dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
dzia anie 3 6 warunki dodatkowe
Działanie 3.6 – Warunki dodatkowe
 • Projekty o wartości od 100 tys. PLN do 4 mln PLN.
 • W ramach działania nie będą realizowane projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom wspierane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotyczy projektów o wartości całkowitej powyżej 4 mln PLN)
 • W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.
dzia anie 3 7 zwi kszenie wykorzystania odnawialnych zasob w energii
Działanie 3.7 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

Budowa i rozbudowa:

 • elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu energii,
 • kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii,
 • urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii,
 • elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu energii,
 • urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii,
 • urządzeń do produkcji i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii,
 • urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii w małych elektrociepłowniach
dzia anie 3 7 beneficjenci
Działanie 3.7 - Beneficjenci
 • JST i ich związki;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną;
 • nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki naukowe;
 • szkoły wyższe
 • spółki wodne
dzia anie 3 7 warunki dodatkowe
Działanie 3.7 – Warunki dodatkowe
 • Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (produkcji energii oraz jej przesyłu) – urządzenia produkujące energię o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych – minimalna moc 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN);
 • Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i IX POIiŚ, PROW oraz Priorytetu I WRPO- Konkurencyjność przedsiębiorstw;
 • W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu;
kwalifikowalno wydatk w
Kwalifikowalność wydatków

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 30 lipca 2007r.

Pomoc publiczna:

Wydatki kwalifikowane określone zostały w rozporządzeniach (programach pomocowych) określających warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska

okres kwalifikowalno ci wydatk w
Okres kwalifikowalności wydatków
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną:

1 stycznia 2007r. - 31 grudnia 2015 r.

 • Projekty objęte pomocą publiczną:

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskania potwierdzenia o kwalifikowalności projektu do pomocy

tryb ubiegania si o dofinansowanie
Tryb ubiegania się o dofinansowanie
 • Tryb indywidualny:

Lista projektów kluczowych WRPO 2007-2013

 • Tryb konkursowy:

w ramach jednego konkursu beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu

priorytet iii tryb oceny wniosk w
Priorytet III – Tryb oceny wniosków
 • Działania 3.1 i 3.4

Etap I – Beneficjent przygotowuje wstępny wniosek. W oparciu o wyniki oceny (Preselekcja), wybrani wnioskodawcy przygotowują pełną dokumentację projektu;

Etap II – następuje ocena formalna i merytoryczno-techniczna dokumentacji, w wyniku której wybrane zostaną projekty, dla których podpisane zostaną umowy o dofinansowanie;

 • Pozostałe działania

Beneficjent przygotowuje pełną dokumentację projektu. Następuje jej ocena formalna i merytoryczno-techniczna w wyniku której wybrane zostaną projekty, dla których podpisane zostaną umowy o dofinansowanie;

 • Forma płatności – refundacja
ul szczepanowskiego 15 a 60 541 pozna tel 0 61 845 62 00 fax 0 61 841 10 09

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNYNA LATA 2007-2013 PRIORYTET III.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań

tel.: (0 61) 845-62-00 fax: (0 61) 841-10-09

www.wfosgw.poznan.pl

Dziękuję za uwagę