html5-img
1 / 10

ПРЕХОД КЪМ ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮ- ЦИОННО ДВИЖЕНИЕ

ПРЕХОД КЪМ ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮ- ЦИОННО ДВИЖЕНИЕ. Проблемни въпроси: 1. Изяснете термините и понятията като ги локализирате във времето и ги свържете с конкретни истори- чески факти: легия, „ четническа тактика ” , „ Горски пътник ” ,

reeves
Download Presentation

ПРЕХОД КЪМ ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮ- ЦИОННО ДВИЖЕНИЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ПРЕХОД КЪМ ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮ- ЦИОННО ДВИЖЕНИЕ

  2. Проблемни въпроси: 1.Изяснете термините и понятията като ги локализирате във времето и ги свържете с конкретни истори- чески факти: легия, „четническа тактика ”, „Горски пътник”, „Дунавски лебед” 2.Кой е Съби Стойков Попович?

  3. 1.Георги С. Раковски - патриарх нанационалнатареволюция. А.Преход към организирано националнореволюционно движение. - втори Браилски бунт 1842 г. - начело на чета по време на Кримската война /1853-1856г./ 1821 - 1867г.

  4. Б. Раковски-книжовник и публицист: - в-к „Бъдещност” - в-к „Бранител” - в-к „Българска дневница” - в-к „Дунавски лебед” - Поемата„Горски пътник”

  5. 2.Първа българска легия1862 г.

  6. 3. Привременен закон за народните горски чети за 1867 лето. - корекции в т.нар. четническа тактика - организацията: „Върховно народно българско тайно гражданско началство”

  7. 4.Четите през 1867г. А. Четата на Панайот Хитов Б. Четата на Филип Тотьо

  8. 5. Четата наСтефан Караджа и Хаджи Димитър 1868г.

  9. Проблемни въпроси: • Изяснете термините и понятиятa като ги • локализирате във времето и ги свържете с конкретни исторически факти: • „легия”, • „четническа тактика ”, • „Горски пътник”, • „Дунавски лебед” • 2.Кой е Съби Стойков Попович? към раздел:БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ / ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНО РЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ.от 54 до 105

  10. Електронен учебник Вие можете! З а д а ч и з а с а м о с т о я т е л н а р а б о т а ПРЕХОД КЪМ ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ изследвайте, анализирайте, намерете, докажете, обобщете като ползвате адреси на интернет сайтове посочени в електронния учебник и научна консултация от раздела: Електронен учебник Вие можете! З а д а ч и з а с а м о с т о я т е л н а р а б о т а следва урок № 32 Политически организации изследвайте, анализирайте, намерете, докажете, обобщете, като ползвате адреси на интернет сайтове посочени в електронния учебник и научна консултация от раздела:

More Related