slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Srečanje z analitiki Predstavitev poslovanja Skupine Sava Re za obdobje januar–junij 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Srečanje z analitiki Predstavitev poslovanja Skupine Sava Re za obdobje januar–junij 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Srečanje z analitiki Predstavitev poslovanja Skupine Sava Re za obdobje januar–junij 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Srečanje z analitiki Predstavitev poslovanja Skupine Sava Re za obdobje januar–junij 2011. Avgust 2011. Pomembnejši dogodki. DOGODKI DO DATUMA IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA. Poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z morebitno prevzemno ponudbo za delnice POSR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Srečanje z analitiki Predstavitev poslovanja Skupine Sava Re za obdobje januar–junij 2011' - reese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sre anje z analitiki predstavitev poslovanja skupine sava re za obdobje januar junij 2011
Srečanje z analitikiPredstavitev poslovanjaSkupine Sava Reza obdobje januar–junij 2011

Avgust 2011

pomembnej i dogodki
Pomembnejši dogodki

DOGODKI DO DATUMA IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

 • Poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z morebitno prevzemno ponudbo za delnice POSR
 • Mag. Mateja Treven je dne 3.2.2011 nastopila petletni mandat članice uprave
 • Dokapitalizacija odvisne družbe Sava životno osiguranje v višini 0,3 mio EUR
 • Tožbeni zahtevek nekdanjih oblikovalcev zaščitnega znaka Save Re v višini 0,4 mio EUR
 • Sprejetje sklepa o dokapitalizaciji odvisne družbe Sava Tabak v višini 2,5 mio EUR
 • Sprejetje sklepa o dokapitalizaciji odvisne družbe Velebit usluge v višini 1,5 mio EUR
 • Dne 29.6.2011 je potekala 24. skupščina delničarjev Pozavarovalnice Sava

DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

 • Podpis memoranduma o sodelovanju pri ustanavljanju življenjske zavarovalnice v Azerbajdžanu
 • V juliju dokapitalizacija odvisne družbe Velebit usluge v višini 0,5 mio EUR
 • V juliju zaključena dokapitalizacija Zavarovalnice Maribor v višini 5,9 mio EUR
 • V juliju je obvladujoča družba sprejela sklep o dokapitalizaciji odvisne družbe Sava životno osiguranje v višini 0,4 mio EUR
 • Povečanje lastniškega deleža v Zavarovalnici Maribor na 48,68%
 • Sklic skupščine Zavarovalnice Maribor; predlog delitve dividend
rezultati 1 6 2011 skupina sava re
Rezultati 1-6 2011; Skupina Sava Re
 • Na porast kosmate premije je prispeval porast kosmate premije Zavarovalnice Tilia in Illyrie (kosovska premoženjska zavar.); padec premije na srbskem trgu zaradi strategije omejevanja rasti zavarovanj avtomobilske odgovornosti in izločitev večjega rizika iz zavarovalnega portfelja makedonske družbe. Padla je tudi premija hrvaške življenjske zavarovalnice zaradi večjih enkratnih vplačil v preteklih letih in povečanja števila odkupov.
 • Na izboljšanje rezultata ima največji vpliv ugoden razvoj škodnih rezultatov, kar je posledica selektivnega sklepanja poslov in strategije rasti na dobičkonosnih segmentih poslovanja.
pomembnej e postavke konsolidiranega izkaza poslovnega izida
Pomembnejše postavke konsolidiranega izkaza poslovnega izida

Sava Re; Tilia

Vpliv rezultata ZM & Moje naložbe

Lani večje unovčenje kapitalskih dobičkov (Sava Re)

Ugoden razvoj škodnega dogajanja

Vpliv gibanja vrednosti skladov zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

1-6 2010 tečajne razlike (Sava Re);

1-6 2011 porast pozavarovalne provizije

Porast te postavke zaradi slabšanja plačilne discipline na trgih (popravki terjatev za premijo)

Rast nižja od rasti prihodkov od premij

Padec vrednosti skladov zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in slabitve naložb

Opomba:

Prihodki naložb: vključeni prihodki od obresti iz naslova pozavarovalnih pogodb cedentov Pozavarovalnice Sava

rezultati 1 6 2011 konsolidirani prihodki in odhodki
Rezultati 1-6 2011; konsolidirani prihodki in odhodki

Največji vpliv Sava Re, saj je bil v letu 2010 porast medletnih obnov posla velik

Ugodno škodno dogajanje na pozavarovalnem segmentu in segmentu premoženjskih zavarovanj

Vpliv Save Re, zaradi visoke rasti posla iz tujine v preteklih letih

Pozavarovanje: +1,6%

Premoženjska zav.: +1,2%

Življenjska zav.: -2,4%

rezultati 1 6 2011 konsolidirani stro ki
Rezultati 1-6 2011; konsolidirani stroški

* Kosmati stroškovni količnik = (stroški pridobivanja zavarovanj(brez spremembe) + drugi obratovalni stroški) / kosmata premija

** Čisti stroškovni količnik = čisti obratovalni stroški / čisti prihodki od premij

rezultati 1 6 2011 premija in koli niki
Rezultati 1-6 2011; premija in količniki
 • Čisti merodajni škodni količnik=čisti odhodki za škode/čisti prihodki od premij
 • Čisti stroškovni količnik=obratovalni stroški, zmanjšani za pozavarovalne provizije/čisti prihodki od premij
 • Čisti kombinirani količnik=čisti merodajni škodni količnik + čisti stroškovni količnik
rezultati 1 6 2011 struktura nalo b skupine sava re
Rezultati 1-6 2011; struktura naložb Skupine Sava Re

Na rast naložbenega portfelja je v največji meri vplival pozitiven denarni tok iz pozavarovalne dejavnosti

Pozavarovalnica Sava in Zava. Tilia - povečanje portfelja naložb s stalnim donosom

Odprodaja naložb s strani Pozavarovalnice Sava in Zava. Tilia

Pripis deleža dobička pridruženih družb

rezultati 1 6 2011 donosnost nalo b skupine sava re
Rezultati 1-6 2011; donosnost naložb Skupine Sava Re

Opomba: Vključeni so prihodki/odhodki od obresti iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih Pozavarovalnice Sava; Izključeni so dobički/izgube zavarovancev z naložbenim tveganjem

pomembnej e postavke poslovanja pozavarovalnice sava za obdobje januar junij 2011
Pomembnejše postavke poslovanja Pozavarovalnice Savaza obdobje januar–junij 2011

Avgust 2011

pomembnej e postavke izkaza poslovnega izida
Pomembnejše postavke izkaza poslovnega izida

Zaradi prenosne premije; večji obseg sklenjenega posla v času medletnih obnov

Lani večje unovčenje kapitalskih dobičkov

Ugoden razvoj škodnega dogajanja

Rast nižja od rasti prihodkov od premij

Slabitev naložbe v podrejeno družbo

Efekt gibanja dolarja in porast prihodkov od pozavarovalne provizije

Opomba:

Prihodki naložb: vključeni prihodki od obresti iz naslova pozavarovalnih pogodb cedentov Pozavarovalnice Sava

klju ni koli niki pozavarovalnega posla cel portfelj
Ključni količniki pozavarovalnega posla – cel portfelj
 • Opomba: Izračun količnikov
 • Čisti merodajni škodni količnik = (čiste škode + sprememba čistih škodnih rezervacij) / (čista premija+sprememba čistih prenosnih premij)
 • Čisti stroškovni količnik = (čiste provizije + sprememba čistih razmejenih provizij) / (čista premija + sprememba čistih prenosnih premij)