obecqa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การนำระบบคุณภาพ OBECQA บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผล

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

การนำระบบคุณภาพ OBECQA บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผล - PowerPoint PPT Presentation


 • 1199 Views
 • Uploaded on

เอกสารหมายเลข 1. การนำระบบคุณภาพ OBECQA บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตการศึกษา. ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว. krusiriwan@hotmail.com. สร้างความเข้าใจ. “ OBECQA ”. โรงเรียนมาตรฐานสาากล. บริหารเยี่ยม. ผลลัพธ์ ยอด. วันวาน. เรือชนะคลื่น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การนำระบบคุณภาพ OBECQA บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผล' - reese


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obecqa

เอกสารหมายเลข 1 .

การนำระบบคุณภาพOBECQA บูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตการศึกษา

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

krusiriwan@hotmail.com

slide2

สร้างความเข้าใจ

“OBECQA”

โรงเรียนมาตรฐานสาากล

slide3

บริหารเยี่ยม

ผลลัพธ์

ยอด

slide4

วันวาน....

เรือชนะคลื่น

slide5

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award

TQA

เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ”

เน้นการประเมินทั้งองค์กร

tqa obecqa
แนวคิด และ หลักการTQA&OBECQA

กลยุทธ์ ระบบ กระบวนการ และแนวทางการปฎิบัติ

คือ เหตุที่นำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินการขององค์กร

ความยั่งยืนของความสำเร็จ ขององค์กร สามารถที่จะ

คาดการณ์ได้โดยประเมินจาก

1) ระดับความพร้อม การบูรณาการ และการประสาน

ของระบบภายในองค์กร

2) คุณภาพของผู้บริหารสูงสุดและแรงสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

อยู่ที่อุดมการณ์ของผุ้บริหาร (ค่านิยม จริงใจ มุมานะ)

obecqa office of basic education commission quality award
“OBECQA”Office of Basic Education Commission Quality Award

เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

และ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของสถานศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

obecqa1
OBECQA: บทบาทสำคัญ
 • ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ ความสามารถ
 • และผลการดำเนินการของโรงเรียน
 • 2) กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ระหว่าง โรงเรียน
 • 3) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการจัด
 • การดำเนินการของโรงเรียน รวมทั้งเป็นแนวทาง
 • ในการวางแผนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
slide9

วิสัยทัศน์

ปี 2558

เลิศวิชาการ คู่คุณธรรม

สู่มาตรฐานสากล

slide10
5 กลยุทธ์หลัก

1) สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหาร

จัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

3) สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นมืออาชีพ

4) เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกระบวนการเรียนรู้

และการบริหาร

5) ระดมสรรพกำลัง สร้างภาคีเครือข่าย อุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

slide11

คุ้มค่า

ภาคีเครือข่าย

slide12
แก่นใจ.....แห่งการเดินทางแก่นใจ.....แห่งการเดินทาง

แผน

เป้า

ปรับ กลยุทธ์

ผล

slide13

?

วันนี้.....

slide15

วันนี้....?

เรือยั่งยืน..สู่สากลโลก

slide16
นำระบบคุณภาพสู่การเพิ่มผลผลิตนำระบบคุณภาพสู่การเพิ่มผลผลิต

สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร

“ สิ่งที่ต้องการให้ปฎิบัติร่วมกัน”

สร้างค่านิยมขององค์กร

“ สิ่งที่อยากให้คิดตรงกัน ”

slide17

วันนี้....เรายืนอยู่จุดใด?วันนี้....เรายืนอยู่จุดใด?

วันพรุ่งนี้.....เราจะไปที่ไหน?

วันพรุ่งนี้....เราจะไปอย่างไร?

slide18

OBECQA

World-Class @

“ คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้น

โดยเหตุบังเอิญ... แต่เกิดขึ้นได้

ก็โดย

ความเพียรพยายามอันชาญฉลาด”

TQA

slide19

Excellence Framework:

TQM

Total Quality Management

MBNQA

Malcolm Baldrige National Quality Award

TQA

Thailand Quality Award

PMQA

Public Sector Management Quality Award

SEPA

State Enterprise Performance Appraisal

LQM

Local Quality Management

HA ( รพ )

Hospital Accredit

HPH

Health Promotion Hospital

PCA

Primary Care Accredit

สกอ.

Education Criteria for Performance Excellence

สนก

BEIDQM

สมป

OBECQA

obecqa2

กรอบคิด

Office of Basic Education Commission

Quality Award

OBECQA: ชุดเครื่องมือ

โดย ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี

krusiriwan@hotmail.com

slide21

กลยุทธ์ระบบ กระบวนการ

ผลลัพธ์:คุณภาพ

slide22

การดำเนินการโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียน

ทีม

พี่เลี้ยง

สมป.

slide23

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- กระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์

-การนำกลยุทธ์ไปสู่

การปฎิบัติได้....แผน

การวางแผน

เพื่อพัฒนา

ผลการ

ประเมินตนเอง

การเรียนรู้และ

นวัตกรรม

โรงเรียน

โดย....

- การจัดทำโครงร่างองค์กร

เพื่อวินิจฉัยลักษณะองค์กร

และ สภาวะการณ์

- การเรียนรู้เกณฑ์

- การคิดเชิงระบบ

ผ่านModel

slide25

แนวทางการดำเนินการ

ประเมินระดับพัฒนาการ

ถ่ายทอดขยายผล

Phase 4

ปรับปรุงกระบวนการ วัดผล ปรึกษาแนะนำ ประเมินความก้าวหน้า ถอดรหัสบทเรียน

Phase 3

ปรับระบบงาน ค้นหาวิธีการปรับปรุง ที่ดีพัฒนาตัวชี้วัด ติดตามความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Phase 2

Phase 1

เรียนรู้ ทำโครงร่าง ประเมินองค์กร

ทำแผนพัฒนา

slide26

องค์ประกอบ : TQA & OBECQA

1 . 11 Core values

2 . Organization System

3 . Key Organization Factors

4 . Assessment System

krusiriwan@hotmail.com

slide27

ค่านิยมหลัก

1

Design Principles

( 11 Core values )

ค่านิยมหลัก

slide28

Organizational Excellence Model:OBECQA

: 11 Core values

1

5

การนำองค์กร

อย่างมีวิสัยทัศน์

การมุ่งเน้นอนาคต

9

2

6

การจัดการโดยใช้

ข้อมูลจริง

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

ความคล่องตัว

10

7

3

การมุ่งเน้นท่ี่ผลลัพธ์

และการสร้างคุณค่า

การให้ความสำคัญกับ

บุคลากรและคู่ค้า

การเรียนรู้ขององค์กร

และแต่ละบุคคล

11

4

8

ความเป็นเลิศ

ที่มุ่งเน้นนักเรียน

การจัดการเพื่อ

นวัตกรรม

มุมมองเชิงระบบ

krusiriwan@hotmail.com

slide29

ระบบ

2

Organization System

( Criteria 1-7 )

มุมมองเชิงระบบ

slide30

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide31

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

กระบวนการ ?

ชี้ทิศ

ยั่งยืน

สื่อสาร

สร้างบรรยากาศ

ทำตัวเป็นตัวอย่าง

ทีมผู้นำ

กำหนด

การขับเคลื่อน

โดย

โรงเรียน

ผู้ปกครอง

ผู้นำสร้าง/ชี้ทิศ

เพื่อยอมรับ/ไว้ใจ

เป็นประโยชน์

ต่อสังคมเป็นที่พึ่ง

ของชุมชน

ความรับผิดชอบ

ผลักดัน

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

ธรรมาธิบาล

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide32

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

- กระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์

อยากได้อะไร?

ที่ทำมาทำให้ได้มั๊ย?

ทำอย่างไรจึงจะได้?

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

-การนำกลยุทธ์ไปสู่

การปฎิบัติได้....แผน

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

สามารถนำไปปฎิบัติได้

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide33

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

 • -รู้จักเขา
 • ทำไง?จะรู้จักเขา
 • รับฟังเขาอย่างไร?
 • พึ่งพอใจ/ไม่
 • เขาคิดกับเราอย่างไร?
 • เราจะทำความเข้าใจกับเขา
 • อย่างไร?(กระบวนการ
 • ทำความเข้าใจ)

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

ความผูกพัน

ภักดี

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide34

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ
 • วัด ประเมิน วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง (4.1)
 • ( กระบวนการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุง)
 • - เรามีศักยภาพในการแข่งขัน /เราต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ-เก็บรักษาได้ดีหรือไม่ (4.2)

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

การจัดการความรู้

ต้องพิจารณาจากสมรรถนะหลัก

ที่ไปสู่วิสัยทัศน์ (กระบวนการ KM ทำอย่างไร?

krusiriwan@hotmail.com

slide35

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

- กระบวนการ

สร้างศักยภาพ..ความรู้

ทักษะ ไวพริบความสามารถ

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

- การสร้างความพร้อมให้คน

( บรรยากาศ/ความปลอดภัย

การมีใจที่ภักดี)

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

การจัดการอัตรากำลัง

และพัฒนาความสามารถ

สำคัญมาก

ศักยภาพ

ในการทำงาน

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การมุ่งเน้น
 • การปฎิบัติการ

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide36

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

-ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ

ของงาน

ระบบงาน

กระบวนการทำงาน

การทำงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ของโรงเรียน

krusiriwan@hotmail.com

slide37

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide38

เกณฑ์การบริหารคุณภาพ (ฺBEIDQM)

สร้างจากค่านิยมและแนวคิดหลัก

ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแล

และความรับผิดชอบต่อสังคม

การนำองค์กร

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

การวัดวิเคราะห์และ

การจัดการความรู้

มุมมองเชิงระบบ

การนำองค์กร

อย่างมีวิสัยทัศน์

การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

และการสร้างคุณค่า

การมุ่งเน้นอนาคต

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และกระบวนการ

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและตลาด

การจัดการเพื่อนวัตกรรม

การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

ความรับผิดชอบต่อ

สังคมในวงกว้าง

ความคล่องตัว

การเรียนรู้ระดับองค์กร

และระดับบุคคล

ความเป็นเลิศ

ที่มุ่งเน้นลูกค้า

การมุ่งเน้น

การปฎิบัติการ

การมุ่งเน้นผู้เรียนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การให้ความสำคัญกับ

บุคลากรและพันธมิตร

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมุ่งเน้นครูและบุคลากร

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น

ครูและบุคลากร

เกณฑ์ซึ่งถูกฝังลึกในกระบวนการที่

เป็นระบบ (หมวด 1-6)

ผลลัพธ์การดำเนินงาน

(หมวด 7)

obecqa3
OBECQA

กระบวนการเรียนรู้.....

การเรียนรู้สำคัญ เกิดจาก การประเมินและพัฒนาตนเอง

เป้าหมาย

คือ....ส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

slide40

วันนี้....

?

เรือชนะคลื่น

คิด : องค์รวม

ทำ : บูรณาการ

slide41

OP

โครงร่างองค์กร

3

Key Organization

Factors ( P1-P2)

โครงร่างองค์กร

slide43
กระบวนการหลัก ?โรงเรียน

จัดการเรียนการสอน

ความสามารถอะไร? ....เป็นหลักให้เกิด....

slide44
สมรรถนะหลัก

ความสามารถขององค์กรที่กำหนดขึ้น

เพื่อผลักดันให้องค์กร

บรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม ขององค์กร

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีในการทำงาน

ให้บรรลุผลขององค์กร

slide45

สมรรถนะคนเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 

แต่องค์กรที่ฉลาด

จะสามารถดึงสมรรถนะความเป็นเลิศจากบุคลากรมาสร้างเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้

slide46

การประเมิน

4

Path to Performance

Excellence

( 6 Maturity

level-scoring)

Level Scoring

slide47

High Performance Organization Project

TQA & BEIDQM &OBECQA

6 ระดับความแข็งแรง

D

3

1

2

ไม่มีระบบใดเลย

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

( เริ่มมีทิศทาง)

แนวทางเริ่มเป็นระบบ

1

1

4

5

6

แนวทางบูรณาการ

( แนวทางปรับปรุงมากขึ้น)

บูรณาการเป็นหนึ่ง

มุ่งเป็นทิศทางเดียวกัน

( มีกลไกในการปรับปรุง)

ระดับความแข็งแรงขององค์กร ต่างคนต่างทำ ไม่มีทิศทาง คือ ความแข็งแรงระดับ1เริ่มมีทิศทาง แต่ไปคนละทิศ คือ ระดับ 2 เริ่มหาทิศทาง มุ่งไปทางเดียวกัน คือ ระดับ 3-4 เริ่มมีทิศทางแบบขนานกัน คือ ระดับ 5

สุดยอดคือบูรณาการเป็นหนึ่ง คือ แข็งแรงระดับ 6คือความเป็นหนึ่งขององค์กร ไม่ยึดมั่นถือมั่น

ของใครของมัน แต่ต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

slide48

การประเมิน หมวด 1-6ADLI

PKQA

Organization

Integration

I

PDCA Alignment

Approach

A

Learning

L

Result

Plan

Check/Share/Act

Deployment

D

Do

slide49

การประเมิน หมวด 7LeTCI

PKQA

Organization

Level

Le

Goal

Linkage

Li

KRA

KPI

Trend

T

Trend

Key Measure

Compare

C

Benchmark

slide50

Organizational Excellence Model : OBECQA

P : โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และ สภาวการณ์องค์กร

(90)

(100)

2.การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

(110)

(400)

7. ผลลัพธ์

1.การนำองค์กร

600 : 400

(110)

3. การมุ่งเน้นผู้เรียน

 • การมุ่งเน้น
 • การดำเนินการ

(100)

(90)

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

krusiriwan@hotmail.com

slide51

ระดับชั้นของเกณฑ์ : BEIDQM

P. โครงร่างขององค์กร

2 ข้อ

1. การนำองค์กร

7 หมวด

17 หัวข้อ

1.1 การนำองค์กร

1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

35 ประเด็น พิจารณา

 • ก. การกำกับโรงเรียน
 • ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยม
 • และพันธกิจ

ข. การสื่อสารและผล

การดำเนินการของโรงเรียน

98 ประเด็นชุดคำถาม

(1)

(2)

krusiriwan@hotmail.com

slide52

OBECQA: Criteria: ข้อกำหนดและประเด็นพิจารณา

P. โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และสภาวการณ์ขององค์กร

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.1.การจัดทำกลยุทธ์

2.2.การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

5.การมุ่งเน้นบุคลากร

5.1.สภาพแวดล้อมในการทำงาน

5.2.ความผูกพันของบุคลากร

1.การนำองค์กร

1.1. การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง

1.2การกำกับดูแลองค์กรและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง

7. ผลลัพธ์

7.1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการ

7.2 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน

7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

7.4 ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร

7.5 ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ

3.การมุ่งเน้นนักเรียน

3.1.การรับฟังนักเรียน

3.2.ความผูกพันของนักเรียน

6.การมุ่งเน้นการดำเนินการ

6.1.ระบบงาน

6.2.กระบวนการทำงาน

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของโรงเรียน

4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

slide53

OBECQA: Criteria

P. โครงร่างองค์กร

ลักษณะองค์กร และสภาวการณ์ขององค์กร

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 90 )

2.1.การจัดทำกลยุทธ์ ..( 40 )

2.2.การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ..( 50 )

5.การมุ่งเน้นบุคลากร( 100 )

5.1.สภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 45 )

5.2.ความผูกพันของบุคลากร ( 55 )

7. ผลลัพธ์ ( 400 )

7.1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการ (130)

7.2 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ( 75 )

7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ( 65)

7.4 ด้านการนำองค์กรและการกับกับดูแลองค์กร ( 65 )

7.5 ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ( 65 )

1.การนำองค์กร(110 )

1.1. การนำองค์กร…( 60.)

1.2.การกำกับดูแลองค์กรและความ

รับผิดชอบต่อสังคม…( 50 )

3.การมุ่งเน้นนักเรียน( 100 )

3.1.การรับฟังนักเรียน ( 50 )

3.2.ความผูกพันของนักเรียน ( 50 )

6.การมุ่งเน้นการดำเนินการ( 110 )

6.1.ระบบงาน ( 60 )

6.2.กระบวนการทำงาน ..( 50 )

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้..( 90 )

4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของโรงเรียน..( 50)

4.2.การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ..( 40 )

slide54

ระดับชั้นของเกณฑ์ : OBECQA

P. โครงร่างขององค์กร

2 ข้อ

1. การนำองค์กร

7 หมวด

17 หัวข้อ

1.1 การนำองค์กร

1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

33 ประเด็น พิจารณา

 • ก.การกำกับโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม
 • และพันธกิจ

ข. การสื่อสารและผล

การดำเนินการของโรงเรียน

99 ประเด็นชุดคำถาม

(1)

(2)

43 หมายเหตุ

krusiriwan@hotmail.com

slide55

BEIDQMCriteria

หมวด 1 การนำองค์กร (110คะแนน)

หมายเลขหัวข้อ

คะแนนของหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ

ประเภทของข้อมูล หรือสารสนเทศที่องค์กรต้องตอบในหัวข้อนี้

ชื่อหัวข้อของ

ข้อกำหนดพื้นฐาน

ทั้งหมด

กระบวนการ

1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (60 คะแนน)

ให้อธิบายการดำเนินการ ที่ผู้นำระดับสูงใช้ในการชี้นำ และทำให้องค์กรยั่งยืน รวมทั้งอธิบายการดำเนินการที่ผู้นำระดับสูงสื่อสารกับพนักงาน และกระตุ้นให้มีผลการดำเนินการที่ดี

ข้อกำหนดโดยรวม

ของหัวข้อ แยกเป็น

แต่ละเรื่องที่ควรพิจารณา

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

ข้อกำหนดต่างๆ

ที่เป็นคำถามใน

แต่ละประเด็น

เพื่อพิจารณา

(1) ผู้นำระดับสูง ดำเนินการอย่างไรในการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไร ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม โดยผ่านระบบการนำองค์กร ไปยังพนักงาน ทุกคน ผู้ส่งมอบ และคู่ค้าที่สำคัญ รวมทั้งลูกค้า เพื่อนำไปปฏิบัติ การปฏิบัติตนของผู้นำ ระดับสูงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กรอย่างไร

(2) ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมและให้มีพฤติกรรม ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

(3) ผู้นำระดับสูง ดำเนินการอย่างไรในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม และความคล่องตัวขององค์กร ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร และพนักงาน ผู้นำระดับสูงมีส่วนร่วมโดยตรงอย่างไรในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้นำในอนาคตขององค์กร

ประเด็นพิจารณา

ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์กร

(1) ผู้นำระดับสูง ดำเนินการอย่างไรในการสื่อสาร การให้อำนาจในการตัดสินใจ และการจูงใจพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ดำเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร

(2) ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการทำให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร ปรับปรุงผลการดำเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน์

slide56

ระบบคน

ระบบงาน

O

B

E

C

Q

A

ทำอย่างไร?..เป้าหมายของคนและองค์กร....เป้าหมายเดียวกัน

slide57

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

 • - การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
 • - การมุ่งเน้นอนาคต
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านจริยธรรม
 • /ธรรมาภิบาล

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้น

นักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide58

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

- มุมมองในเชิงระบบ

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide59

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

กระบวนการที่

มุ่งเน้นการเรียนรู้

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

ผบุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide60

การเรียนรู้ขององค์กรและของการเรียนรู้ขององค์กรและของ

 • แต่ละบุคคล
 • - การให้ความสำคัญกับบุคลากร
 • - การจัดการเพื่อนวัตกรรม
 • - การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียนและ

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide61

-การให้ความสำคัญกับบุคลากร-การให้ความสำคัญกับบุคลากร

-การจัดการเพื่อนวัตกรรม

โครงร่างองค์กร :

สลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide62

ความคล่องตัว

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide63

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

- การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

และการสร้างคุณค่า

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การจัดการ

กระบวนการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide64

กลุ่มการนำ

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide65

โครงร่างองค์กร :

ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์

กลุ่มผลลัพธ์

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

2

การวางแผน

เชิงกลยุทธ์

5

การมุ่งเน้น

บุคลากร

7

ผลลัพธ์

1

การนำองค์กร

6

การมุ่งเน้น

การดำเนินการ

3

การมุ่งเน้นนักเรียน

4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

slide66

250 - 350

1

หมวด 1-6

ระบบคุณภาพแห่งองค์กร

“SCQA ”

2556

2

250 - 350

โรงเรียนกลุ่ม

Intensive school

ระบบคุณภาพแห่ง สพฐ.

“OBECQA ”

หมวด 1-6

ประเด็น

พิจารณา

ผลลัพธ์

2557

3

ระบบคุณภาพแห่งชาติ

“OBECQA/TQA ”

351 - 649

2558

หมวด 1-7

หมวด 1-6

ประเด็น

พิจารณา

slide67

250 - 350

1

หมวด 1-6

ระบบคุณภาพแห่งองค์กร

“SCQA ”

2557

2

250 - 350

รุ่น 1 /รุ่น 2

ระบบคุณภาพแห่ง สพฐ.

“OBECQA ”

หมวด 1-6

ประเด็น

พิจารณา

ผลลัพธ์

2558

3

ระบบคุณภาพแห่งชาติ

“OBECQA/TQA ”

351 - 649

2559

หมวด 1-7

หมวด 1-6

ประเด็น

พิจารณา

slide68

แนวทางการดำเนินการ

เขียนรายงาน

หมวด1-7

ประเมินระดับพัฒนาการ

ถ่ายทอดขยายผล

Phase 4

เขียนรายงาน

หมวด1-6

ปรับปรุงกระบวนการ วัดผล ปรึกษาแนะนำ ประเมินความก้าวหน้า ถอดรหัสบทเรียน

Phase 3

ปรับระบบงาน ค้นหาวิธีการปรับปรุง ที่ดีพัฒนาตัวชี้วัด ติดตามความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผน

Phase 2

Phase 1

เรียนรู้ ทำโครงร่าง ประเมินองค์กร

ทำแผนพัฒนา

ทำโครงร่างองค์กร

slide69

กลยุทธ์ ระบบ กระบวนการ และแนวทางปฎิบัติ

คือ...เหตุนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินการ

บริหารเยี่ยม

ผลลัพธ์

ยอด

slide70

หลักการและแนวคิด 11 ข้อ

( Core Value

& Concepts)

Model OBECQA

7 หมวด : OBECQA

slide71

วันนี้....

?

เรือชนะคลื่น

คิด : องค์รวม

ทำ : บูรณาการ

ตาม:ทุกระยะ

ปรับปรุง :ต่อเนื่อง

slide73

ทำอย่างไร ?- วัฒนธรรมองค์กรจะมุ่งสู่วิสัยทัศน์- ทำอย่างไร ? ค่านิยมร่วมจะเกิดได้

obecqa4

CM

การขับเคลื่อนOBECQA.สู่ การเพิ่มผลผลิตการศึกษา

นักเรียน

ครู

จูงใจ

ยอมรับ

ผู้บริหาร

ผู้ปกครอง

เชื่อมั่น

สนับสนุน

slide75

โรงเรียนภูเขียว

สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ

www.phukhieo.ac.th

Tel : 0827491879

E-mail:krusiriwan@hotmail.com