Marcel Čatloš, HASMA, s. r. o. KROMPACHY
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Marcel Čatloš, HASMA, s. r. o. KROMPACHY hasma@hasma.sz. Význam technických noriem, stav normalizácie v elektrotechnickej oblasti v SR Nové a pripravované normy STN 33 2000 Elektrické inštalácie budov (pripravované medzinárodné normy pre elektrickú bezpečnosť).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - reece


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V znam technick ch noriem stav normaliz cie v elektrotechnickej oblasti v sr nov a pripravovan normy stn 33 2000 e

Marcel Čatloš, HASMA, s. r. o. KROMPACHY

hasma@hasma.sz

Význam technických noriem, stav normalizácie v elektrotechnickej oblasti v SR Nové a pripravované normy STN 33 2000 Elektrické inštalácie budov(pripravované medzinárodné normy pre elektrickú bezpečnosť)

Odborný seminár, 23. 2. 2006 Liptovský Mikuláš


V znam a el technick ch noriem
Význam a účel technických noriem

 • Úloha noriemNorma reprezentuje úroveň know-how a technológie, čo robí prítomnosť priemyslu pri jej príprave neodmysliteľnou. Norma nie je nikdy neutrálna.Norma je referenčným dokumentom používaným osobitne v súvislosti s verejnými kontraktmi alebo kontraktmi v medzinárodnom obchode alebo pri uzatváraní obchodných zmlúv.Norma je používaná priemyselníkmi ako nediskutabilná referencia, ktorá zjednodušuje a zjednoznačňuje zmluvný vzťah medzi ekonomickými partnermi.Je to dokument, ktorý sa stále viac používa v právnych sporoch.Pre ekonomických partnerov je norma:

 • faktor odôvodňujúci produkciu: norma umožňuje dosiahnuť technické parametre, uspokojiť zákazníka, potvrdiť spôsob výroby, vzrast produktivity a poskytuje obsluhe a inštalatérom pocit bezpečnosti;

 • faktor na sprehľadnenie transakcie: existencia systému referenčných dokumentov umožňuje lepšie vyhodnotiť ponuku a redukovať neistotu, pomôcť pri definovaní potrieb, optimalizovať vzťahy dodávateľov, vyrábať bez ďalšieho skúšania;

 • faktor inovácie a ďalšieho vývoja výrobkov: účasť na normalizačnej práci umožňuje predvídať a teda inovovať výrobok súbežne. Normy pomáhajú získavať výhodu vďaka prenosu znalostí;

 • faktor prenosu nových technológií: normalizácia uľahčuje a urýchľuje prenos technológií v oblastiach dôležitých ako pre firmy tak aj osoby (nové materiály, informačné systémy, biotechnológie, elektronika, výroba pomocou počítačov, apod.);

 • faktor ovplyvňujúci strategické rozhodnutia firiem: účasť na normalizačnej práci robí významnou potrebu zaviesť prijaté riešenie do firmy, čím sa táto vybaví nástrojom pre lepšiu konkurencieschopnosti. Toto zvýrazňuje potrebu zúčastňovať sa na normalizácii a nie ju iba trpieť.


Pr vne postavenie technick ch noriem
Právne postavenie technických noriem

 • Zhoda so slovenskými technickými normami(1) Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. Slovenské technické normy citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10.(2) Dodržiavanie harmonizovanej slovenskej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom. (3) Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.

Pravidlá preberania noriem

 • SÚTN poskytuje prostriedky iba na preklady európskych (harmonizovaných) noriem,

 • Tendencia prekladať do slovenského jazyka iba normy, ktoré sa predávajú,

 • SÚTN sleduje spätne predajnosť noriem ,

 • - Pri zadávaní do plánu platia tieto priority a sú takto obodované:

 • -   harmonizované európske normy (40 bodov),

 • - európske normy vypracované na základe mandátu Európskej komisie (40 bodov),

 • -   terminologické normy (môžu byť vydané v origináli s prílohou obsahujúcou preklad termínov a definícií) (40 bodov),

 • -   ostatné európske normy (40 bodov),

 • - normy na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia, vyjadrený štátny záujem, preferovaná oblasť (napr. prispôsobenie prostredia ľuďom zdravotne postihnutým (invalidi, mentálne postihnutí apod.) (40 bodov),

 • - Normy pre environmentálne manažérstvo (30 bodov),

 • - normy pre oblasť systémov kvality, obsahujúcich požiadavky na vykonávanie služieb a na certifikáciu služieb (20 bodov),

 • - ostatné európske normy (10 bodov).


Stav normaliz cie v s asnosti v sr
Stav normalizácie v súčasnosti v SR

Preberanie noriem do sústavy STN

Postupne ubúdajú prostriedky na preberanie noriem, ako aj aktivity firiem a jednotlivcov v tejto oblasti. SÚTN nepripravuje výrazne koordinované aktivity v spolupráci so spracovateľmi a priemyslom v oblasti marketingovej podpory predaja noriem.

Hlavné ciele SÚTN sú tieto:

 • zvyšovanie vlastných príjmov nasledovnými marketingovými opatreniami:

  • prieskum trhu, ktorý je okrem iného zameraný na zisťovanie záujmu odberateľov o nové produkty

  • realizáciou väčšieho počtu vzdelávacích podujatí, ktoré by mohli priniesť ekonomický efekt

  • zavádzaním elektronických verzií väčšiny našich produktov

  • možnosť sťahovania elektronickej verzie našich produktov z internetu ihneď po zaplatení zavádzaním nových služieb podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov

Ďalším kritériom je predpokladaná predajnosť, ktorá sa hodnotí takto:

 • Počet predaných noriem

 • 0 – 4 pridelí sa 0 bodov

 • 5 – 7 pridelí sa 10 bodov

 • 8 – 14 pridelí sa 20 bodov

 • 15 – 24 pridelí sa 30 bodov

 • nad 25 pridelí sa 40 bodov.


Najpred vanej ie normy
Najpredávanejšie normy

Aj napriek relatívne významnej predajnosti noriem pre elektrické inštalácie, normy nie sú formálne podporované a zavádzanie príslušných noriem IEC nie je prioritou.

Najpredávanejšie normy v poslednom období:

 • STN EN ISO 9001:2001 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2000)

 • STN 33 2000-6-61:2004 - Elektrické inštalácie budov. Časť 6-61: Revízia. Východisková revízia

 • STN EN ISO 9001/Z1:2001 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2000)/Zmena 1

 • STN 33 2000-5-523 HD 384.5.523 S2:2004 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

 • STN EN 206-1:2002/A1:2004 - Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda/ Zmena A1

 • STN 33 2000-4-43:2004 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

 • STN ES 59009:2004 - Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách

 • STN EN 61140:2004 - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

 • STN EN ISO 10012:2004 - Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia (ISO 10012:2003)

 • STN EN ISO 19011:2003 - Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva (ISO 19011:2002)


V znam technick ch noriem stav normaliz cie v elektrotechnickej oblasti v sr nov a pripravovan normy stn 33 2000 e

Postup prác na súbore pre elektrické inštalácie budov na medzinárodnej úrovni

SVET

EURÓPA

SLOVENSKO

IEC

CENELEC

STN

IEC 60364

HD 60364

STN 33 2000

IEC 61140

EN 61140

STN EN 61140

V posledných dvoch rokoch nastala stagnácia prác na súbore HD 60364 (Elektrické inštalácie budov) v CENELEC čo sa prejavilo tým, že nedochádza k plynulému preberaniu najnovších vydaní aktualizovaného súboru IEC 60364 na európskej úrovni a dôsledkom je, že ani na Slovensku nemáme predovšetkým v časti 1 až 6 predmetného súboru najnovšie vydania týchto bezpečnostných noriem pre nízkonapäťové elektrické inštalácie.

Nasledujúce materiály poukazujú na základné štrukturálne zmeny a niektoré technické úpravy, ktoré sa premietnu aj do súboru STN 33 2000.

Predtým si ale pripomenieme metodiku vzniku týchto STN ako aj rozdelenie bezpečnostných noriem.

Ako vznikajú STN?


Bezpe nostn normy pre elektrotechniku
Bezpečnostné normy pre elektrotechniku na medzinárodnej úrovni

Stavba, konštrukcia,

technicko-bezpečnostné

požiadavky

Požiadavky na prevádzku

Základná

bezpečnosť

STN EN 61140

STN EN 50110-1 a 2

Prevádzka elektrických

inštalácií

Elektrické siete

a inštalácie

VN + NN

Elektrické zariadenia

VN + NN

Rozvodné siete NN

PNE

STN EN 60204-1

Pracovné stroje

Inštalácie VN

STN 33 3201

HD 637 S1

STN EN 60439

Rozvádzače

Iné zariadenia,

spotrebiče

a prístroje

Inštalácie NN

STN 33 2000


Trukt ra noriem pre elektrick in tal cie budov ktor budeme prebera z iec cenelec kapitoly 1 a 6
Štruktúra noriem pre Elektrické inštalácie budov, ktoré budeme preberať z IEC/CENELEC - Kapitoly 1 až 6

IEC/HD 60364-1 Základné požiadavky, stanovenie základných charakteristík, definície

Rozsah použitia

Odkazy na normy

Základné princípy

Stanovenie základných charakteristík

Účel, napájanie a usporiadanie

Kompatibilita

Údržba

Služby v prípade núdze

Systém označovania a štruktúra IEC 60364

Definície

IEC/HD 60364-2 a 3 v novej štruktúre

už neexistujú

IEC/HD 60364-4 Zaistenie bezpečnosti

IEC/HD 60364-4-41 Ochrana pred zásahom

elektrickým prúdom

IEC/HD 60364-4-42 Ochrana proti tepelným

účinkom (zariadení počas normálnej prevádzky)

IEC/HD 60364-4-43 Ochrana proti nadprúdu

(vodičov a káblov)

IEC/HD 60364-4-44 Ochrana proti rušivým

napätiam a proti elektromagnetickému rušeniu

IEC/HD 60364-5 Výber a stavba elektrických

zariadení

IEC/HD 60364-5-51 Spoločné pravidlá

(napr. princípy na výber a stavbu)

IEC/HD 60364-5-52Elektrické rozvody

IEC/HD 60364-5-53 Bezpečné odpájanie, spínanie

a ovládanie

IEC/HD 60364-5-54 Uzemňovacie sústavy

IEC/HD 60364-5-55 Iné zariadenia

IEC/HD 60364-6 Revízie


Trukt ra noriem pre elektrick in tal cie budov ktor budeme prebera z iec cenelec kapitola 7
Štruktúra noriem pre Elektrické inštalácie budov, ktoré budeme preberaťz IEC/CENELEC – Kapitola 7

Nov normy zo s boru stn 33 2000
Nové normy zo súboru STN 33 2000 ktoré budeme preberať

STN 33 2000-7-703 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-703: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Miestnosti a kabíny so saunovými ohrievačmi (toto aktualizované vydanie už zavedenej STN sa pripravuje do konca roka)

Osobitné požiadavky uvedené v tejto norme platia pre:

– saunové kabíny vystavané na mieste použitia, napríklad v priestore alebo v miestnosti;

– miestnosť kde sa samostatný ohrievač nachádza alebo kde je inštalovaný saunový vyhrievací spotrebič; v takomto prípade sa celá miestnosť pokladá za saunu.

Tieto požiadavky neplatia na prefabrikované saunové kabíny vyhovujúce príslušnej norme. Ak je inštalované príslušenstvo, ako napríklad bazény so studenou vodou alebo sprchy, platí aj STN 332000-7-701.

Ochrana pred priamym dotykom sa musí zabezpečiť pri všetkých elektrických zariadeniach:

– zábranami alebo krytmi poskytujúcimi stupeň ochrany najmenej IPXXB alebo IP2X, alebo

– izoláciou schopnou vydržať efektívnu hodnotu striedavého skúšobného napätia 500 V počas 1 minúty.

Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (RCD) sa musí zabezpečiť pri všetkých obvodoch sauny, s výnimkou obvodu saunového ohrievača, použitím jedného alebo viacerých prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA.

Priestory sauny sú rozdelené do zón.

– v zóne 1: môžu sa inštalovať dovolené inštalovať iba zariadenia, ktoré patria k saunovému ohrievaču;

– v zóne 2: nie sú stanovené nijaké špeciálne požiadavky na odolnosť zariadení proti teplu;

– v zóne 3: zariadenia musia vydržať minimálnu teplotu 125 C a izolácia vodičov musí vydržať minimálnu teplotu 170 C


Nov normy zo s boru stn 33 20001
Nové normy zo súboru STN 33 2000 ktoré budeme preberať

STN 33 2000-7-717 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky (vydaná v roku 2005)

Osobitné požiadavky špecifikované v tejto časti HD 384 sú aplikovateľné na mobilné alebo prepravné jednotky.

Na ciele tejto normy termín jednotka zahŕňa vozidlo a/alebo mobilný prípadne prepravný prostriedok, ktorý obsahuje celú elektrickú inštaláciu alebo iba jej časť.

Jednotky sú:

– mobilného typu, napríklad vozidlá (s vlastným pohonom alebo prípojné);

– alebo prepravného typu, napríklad nadstavby alebo kabíny umiestnené na základnej konštrukcii.

Príkladmi sú rádiové vozidlá, vozidla zdravotnej pomoci, reklamné vozidlá, požiarnické vozidlá, pojazdné dielne atď.

Požiadavky sa nevzťahujú na:

– mobilné pracovné stroje zodpovedajúce EN 60204-1;

– trakčné zariadenia elektrických vozidiel;

– pojazdné predajne, prívesy a podobné mobilné jednotky.

Doplnková ochrana prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA je potrebná pre všetky zásuvky určené na napájanie spotrebičov mimo jednotky s výnimkou zásuviek, ktoré sa napájajú z obvodov s ochranou SELV alebo PELV alebo elektrickým oddelením.

Pri napájaní v sústavách TN a TT sa ochrana samočinným odpojením napájania musí zabezpečiť prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Nevyžaduje sa to pri obvodoch vnútri jednotiek s nevodivým vnútorným krytom, v ktorých sa používa ochrana neuzemneným miestnym pospájaním. V blízkosti zásuviek napájajúcich zariadenia v jednotke sa musí pripevniť štítok uvádzajúci, že zásuvky sa nemajú používať na napájanie zariadení používaných mimo jednotky.


Pripravovan normy zo s boru stn 33 2000
Pripravované normy zo súboru STN 33 2000 ktoré budeme preberať

Bývalá časť 708 sa rozdelila na dve časti, ktoré sa práve začali zavádzať:

STN 33 2000-7-708 (HD 384.7.708 S2: 2005) Elektrické inštalácie budov. Časť 7- Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 708 Elektrické inštalácie v autokempingoch

Osobitné požiadavky tejto normy pre tie časti elektrickej inštalácie v autokempingoch, ktoré poskytujú prostriedky na napájanie karavanov alebo stanov. Požiadavky neplatia na ich vnútornú inštaláciu karavanov alebo mobilných a prepravných jednotiek.

Elektrické zariadenia v autokempingoch musia zodpovedať nasledujúcim vonkajším vplyvom:

 • Prítomnosť vody: AD4 (striekanie), IPX4 (EN 60529)

 • Prítomnosť cudzích pevných telies: AE2 (malé predmety) IP3X (EN 60529)

 • Mechanické namáhanie AG3 (vysoká prísnosť), IK08 (EN 50102)

  Prednostná metóda napájania jednotlivých miest v autokempingu je káblovým vedením (min. 0,6 m pod zemou).

  Zásuvky (EN 60309-2) – IP44, výška inštalovania 0,5 m až 1,5 m, najmenší menovitý prúd 16 A, každá musí mať samostatnú nadprúdovú ochranu, každá musí mať aj samostatný prúdový chránič do 30 mA, ktorý musí odpájať aj neutrál.

  STN 33 2000-7-712 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 712: Solárne fotovoltaické napájacie systémy

  STN 33 2000-7-715 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 715: Svetelné inštalácie malého napätia

  K týmto normám ešte nie sú spracované prvé návrhy (preklady).


Pripravovan normy zo s boru stn 33 20001
Pripravované normy zo súboru STN 33 2000 ktoré budeme preberať

STN 33 2000-7-754 (HD 384.7.754 S1: 2005) Elektrické inštalácie budov. Časť 7- Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754 Elektrické inštalácie v karavanoch a motorových karavanoch

Osobitné požiadavky tejto normy pre vnútorné elektrické inštalácie karavanov a motorových karavanov na menovité napätia neprevyšujúce 440 V. Táto norma nie je aplikovateľná na vnútorné inštalácie mobilných domovov, stacionárnych rekreačných vozidiel, transportných prístreškov a podobných prostriedkov.

Rozvody karavanov musia zahŕňať ochranný vodič spojený s ochranným kontaktom prívodu karavanu. Neživé časti sa musia spojiť s týmto bodom. Minimálny prierez vodiča na pospájanie je 4 mm2 (Cu).

Rozvody musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Prierez pracovných vodičov závisí od zaťaženia, ale nemal by byť menší ako 1,5 mm2 Cu.

Každá inštalácia musí byť vybavená hlavným spínačom, ktorý odpája všetky pracovné vodiče a je umiestnený na dostupnom mieste vnútri karavanu.

Každý koncový obvod karavanu sa musí istiť proti nadprúdu.

Každá zásuvka musí obsahovať ochranný kontakt.

Každý spotrebič, ktorý je trvalo zapojený do elektrickej inštalácie musí obsahovať spínač inštalovaný v jeho blízkosti


Al ie technick spr vy vydan v iec ktor sa nebud preklada pravdepodobne do s stavy stn
Ďalšie technické správy vydané v IEC, ktoré sa nebudú prekladať (pravdepodobne) do sústavy STN

 • IEC 61201: Prahové hodnoty dotykového napätia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom

 • IEC 60479-1 Účinky prúdu na ľudské bytosti a domáce zvieratá. Časť 1: Všeobecné aspekty

 • IEC 60479-2 Účinky prúdu prechádzajúceho ľudským telom. Časť 2: Osobitné aspekty. Kapitola 4: Účinky striedavého prúdu s frekvenciami nad 100 Hz – Kapitola 5: Účinky špeciálnych priebehov prúdu - Kapitola 6: Účinky jednocestných jednoimpulzných prúdov krátkeho trvania

 • IEC 60479–3 Účinky prúdu na ľudské bytosti a domáce zvieratá. - Časť 3: Účinky prúdov prechádzajúcich telom domácich zvierat

 • IEC 60479-4 Účinky prúdu na ľudské bytosti a domáce zvieratá. - Časť 4: Účinky úderu blesku na ľudské bytosti a domáce zvieratá

 • IEC/TR 62066 Rázové prepätia a ochrana proti rázom v nízkonapäťových striedavých sieťach – Všeobecné základné informácie

 • Inštalačné návody: IEC/TS 61200-52, IEC/TS 61200-5-53, IEC/TS 61200-413, IEC/TS 61200-704,