CGEO Visit
Download
1 / 1

CGEO Visit : ??????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

CGEO Visit : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CGEO Visit : ???????????????????????????????????????' - redford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cgeo visit

CGEO Visit : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางแสงจันทร์ วรสุมันต์) ในฐานะ CGEO ได้มอบหมายให้ นายเสกสรร นาควงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในการประชุม ส่วนผู้แทนของ สค. นำโดยนางรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (CGEO สค.) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี (นางพรสม เปาปราโมทย์)

ผลการดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาได้ดำเนินการนำนโยบายส่งเสริม ความเสมอภาคหญิงชายลงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ การนำเสนอผ่านทางเว็บไซด์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน เช่น การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง การจัดรถรับ-ส่งในช่วงเวลากลางคืน การจัดสถานที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน การจัดสถานที่จอดรถที่มีความปลอดภัยใกล้ที่ทำงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของแต่ละเพศ การกำหนดนโยบาย การอบรมให้ความรู้และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานรับผิดชอบดูแลปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ในที่ทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม ๓๐ คน แยกเป็นหญิง ๒๐ คน ชาย ๑๐ คน

นางรัชนี สุดจิตร์ ได้กล่าวถึงที่มาของการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ เนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และกล่าวถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความก้าวหน้า เช่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

หลังจากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย โดยนางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี และนางนภาเพ็ญ พุ่มนิคม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

และที่ประชุมให้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในประเด็นต่างๆ ได้แก่

- การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสตรี ในมุมมองนักท่องเที่ยว

- การบรรจุเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานหรือหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์

- การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีในธุรกิจภาคบริการ

- การกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ

นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน่วยงานเทียบเท่ากรมเพียง 3 หน่วยงาน เพื่อให้มีการบูรณาการงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายร่วมกัน จึงสมควรจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในภาพรวมของกระทรวง

ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้มอบของที่ระลึกในโอกาสที่มีการประชุมหารือกันและในโอกาสต่อไปจะได้มีการประสานงานเพื่อพัฒนางานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายร่วมกันต่อไป