KAMU İHALE MEVZUATI
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİM İ Sözleşmenin İmzalanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com. Tekliflerin Geçerlilik Süresi. İhale sürecinin uzamasından dolayı sözleşme imzalanmadan önce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rebekah-spence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kamu hale mevzuati temel e t m s zle menin mzalanmas a amas alattin enmez

KAMU İHALE MEVZUATI

TEMEL EĞİTİMİ

Sözleşmenin İmzalanması

Aşaması

Alattin ÜŞENMEZ

(Mali Hizmetler Uzmanı)

ausenmez24@gmail.com

Alattin ÜŞENMEZ


Tekliflerin ge erlilik s resi
Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 • İhale sürecinin uzamasından dolayı sözleşme imzalanmadan önce

  ---tekliflerin ve geçici teminatınsürelerinin sona erme durumu ile karşı karşıya kalınabilir.

 • Böyle bir durumda:

 • İdarece ihtiyaç duyulması halinde idari şartnamede belirtilen geçerlilik süresi;

  --Teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek,--İsteklinin kabulü kaydıyla,

 • En fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Alattin ÜŞENMEZ


Steklinin teklif ge erlilik s resini uzatmamas
İsteklinin Teklif Geçerlilik SüresiniUzatmaması

 • İsteklinin teklif geçerlilik süresini uzatmaması durumunda

 • İdare,

 • İsteklinin geçici teminatını “GELİR KAYDETMEKSİZİN” iade işlemlerini gerçekleştirmelidir.

 • Böyle bir durumda;

  İstekli hakkında herhangi bir “Yasaklama” işlemi de yapılmamalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ


Teklif ge erlilik s resi s ralaman n de i mesi
Teklif Geçerlilik Süresi(Sıralamanın Değişmesi)

 • İsteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatmamalarından dolayı

 • 1 ve 2 nci sıradaki isteklilerden herhangi birinin değişmesi durumunda

  --ihale komisyon kararının yenilenmesi,

  --tebligat işlemlerinin buna göre yapılması,

  gerekir.

Alattin ÜŞENMEZ


Hale karar na tiraz
İhale Kararına İtiraz

 • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren;

 • Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün,

 • diğer hallerde 10 gün,

 • Münferit sözleşmede ise 3 iş günü,

  geçmedikçe,

 • (Bu Süre Zarfında İtiraz Olabileceğinden Dolayı)

  ***Sözleşme imzalanamaz.

Alattin ÜŞENMEZ


N mali kontrol lemleri
Ön Mali Kontrol İşlemleri

 • Ön Mali Kontrol İşlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümlerine Göre Yapılmaktadır.

 • İdarelerin,

 • ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın,

 • harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı:

 • mal ve hizmet alımları için 1.000.000 Türk Lirasını,

 • yapım işleri için 2.000.000 Türk Lirasını aşanlar,

 • kontrole tâbidir.

 • Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.

Alattin ÜŞENMEZ


N mali kontrol lemleri taahh t dosyas n n g nderilmesi
Ön Mali Kontrol İşlemleri(Taahhüt Dosyasının Gönderilmesi)

 • Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir.

 • Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları,en geç 10 iş günü içinde kontrol edilir.

 • Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

Alattin ÜŞENMEZ


Uygun g r verilmeyen mal karar ve i lemler sorumluluk alma
Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler(Sorumluluk Alma)

 • Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri/ihale yetkilileri tarafından söz konusu işlere ilişkin sözleşmeler düzenlenerek gerekli ihtiyaçlar temin edilebilir.

  Gerekçeli bir onayın alınması gerekir.

 • Bu Şekilde Bir Sözleşme İmzalamak Sorumluluk Almayı Gerektirir.

 • Uygun görüş verilmediği halde gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir.

 • Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasındadenetçilere de sunulur.

Alattin ÜŞENMEZ


Taahh t edilen belgeler hale veya son ba vuru tarihi tibar ile
Taahhüt Edilen Belgeler işlemler(Sorumluluk Alma)(İhale veya Son Başvuru Tarihi İtibarı ile)

 • İstekliler teklif mektupları ile “ ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

 • Şeklindeki taahhüdüne ilişkin belgeleri, ihaleyi kazandıkları takdirde sözleşme imzalanmadan önce idareye sunmaları gerekmektedir.

Alattin ÜŞENMEZ


Taahh t edilen belgelerin temin yerleri
Taahhüt Edilen Belgelerin Temin Yerleri işlemler(Sorumluluk Alma)

 • 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (g) bentlerine ilişkin olarak,

 • (a) ve (b) bentlerine ilişkin belge,

  ---- tacirler için ticaret sicil memurlukları,

  ----esnaf ve sanatkârlar için esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğü/memurluğu,

  ----serbest meslek sahipleri için ise üyesi olduğu oda,

  tarafından düzenlenir.

 • (g) bendine ilişkin belge ise,

  ***gerçek veya tüzel kişininkayıtlı olduğu odalar tarafından düzenlenir.

 • Bu belgeler, başka bir kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul edilmelidir.

 • KİK Genel Tebliğ Md:17/2)

Alattin ÜŞENMEZ


Taahh t edilen belgeler yabanc stekliler
Taahhüt Edilen Belgeler işlemler(Sorumluluk Alma)(Yabancı İstekliler)

 • Yabancı isteklilerin uyruğunda bulundukları veya şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatına göre 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde,

  ***bu hususun veya ülke mevzuatı uyarınca düzenlenen belgelerin,

 • ilgili ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur.

Alattin ÜŞENMEZ


Kesinle mi sosyal g venlik prim borcunun kapsam
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Kapsamı işlemler(Sorumluluk Alma)

 •  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasına yönelik olarak SGK tarafından kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde nelerin esas alındığına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde detaylı bir şekilde açıklama yapılmıştır. (Madde 17.3)

Alattin ÜŞENMEZ


Sosyal g venlik prim borcu olmad na li kin belgenin ekap tan al nmas
Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına İlişkin Belgenin EKAP’tan Alınması

 • İsteklilerin söz konusu belgeyi SGK İl Müdürlüğünden getirmelerine gerek bulunmamaktadır.

 • İdareler artıkprim borcuna ilişkin belgeyiEKAP’tan alacaklardır.

Alattin ÜŞENMEZ


Hale tarihi tibar le prim borcunun olmas
İhale Tarihi İtibarı İle Prim Borcunun Olması

 • İstekli tarafından ihale tarihi itibarı ile olan “prim borcu”nun

  *** sözleşme imzalanmadan önce ödenmiş olsa bile, istekli ile sözleşme imzalanmamalıdır.

 • Buna rağmen idare tarafından sözleşmenin imzalanması durumunda;

  ---imzalanan sözleşme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olacaktır.

  (2005/UH.Z-201 Sayılı KİK Kararı)

Alattin ÜŞENMEZ


Vergi borcu olmad na li kin belgenin al naca kurum
Vergi Borcu Olmadığına İlişkin Belgenin Alınacağı Kurum

 • İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi,

 • yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almalarına gerek bulunmamaktadır.

 • İdareler artıkvergi borcuna ilişkin belgeyiEKAP’tan alacaklardır.

Alattin ÜŞENMEZ


Vergi borcu olarak kabul edilmeyen azami miktar
Vergi Borcu Olarak Kabul Edilmeyen KurumAzami Miktar

 • İsteklinin;

 • Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer,

 • özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri,

 • gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri

 • bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

 • KİK Genel Tebliğ Md:17/4)

Alattin ÜŞENMEZ


Mesleki faaliyete li kin mahkumiyet karar n n kapsam 4734 10 e bendi
Mesleki Faaliyete İlişkin Mahkumiyet Kararının Kapsamı Kurum4734 /10- (e) bendi

 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından,

 • 765 sayılı Türk Ceza Kanununun11, 25 ve 35 inci maddelerine ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmelidir.

Alattin ÜŞENMEZ


1 6 2005 tarihinde y r rl e giren 5237 say l t rk ceza kanununa g re
1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kurum5237 sayılı Türk Ceza Kanununa Göre

 • Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından

  ***Türk Ceza Kanununun 50/e maddesi gereğince“belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya”

  veya

  53/e maddesi gereğince“bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya” ilişkin

  **** süreli ya da süresiz mahkumiyet hali,

  10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmelidir.

Alattin ÜŞENMEZ


Mahkumiyet karar n n olmas de erlendirmeye esas s re
Mahkumiyet Kararının Olması Kurum(Değerlendirmeye Esas Süre)

 • İdarelerce isteklilerin haklarında

  mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde,

 • ihale tarihinden önceki 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarih esas alınmalıdır.

 • Böyle bir bu durumdaki isteklinin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

Alattin ÜŞENMEZ


Belgelerin temin edilece i yerler yerli stekliler y n nden
Belgelerin Temin Edileceği Yerler Kurum(Yerli İstekliler Yönünden)

 • İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

 • ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkumiyet kararına ilişkin belgeler

  Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ


Belgelerin temin edilece i yerler steklinin t zel ki i olmas halinde
Belgelerin Temin Edileceği Yerler Kurum(İsteklinin tüzel kişi olması halinde)

 • İSTEKLİ, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca;

 • anonim şirket ise: yönetim kurulu üyelerinin,

 • limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,

 • kolektif şirket ise ortakların tamamının,

 • komandit şirket ise komandite ortakların hepsinin,

  komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların,

 • kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin

  ***Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir.

Alattin ÜŞENMEZ


Belgelerin temin edilece i yerler steklinin t zel ki i olmas halinde1
Belgelerin Temin Edileceği Yerler Kurum(İsteklinin tüzel kişi olması halinde)

 • İSTEKLİ,

 • Öte yandan,sermaye şirketindeyönetim kurulu üyesi

 • veya

  limited şirket müdürü olmasa dahi

  ŞİRKETİN İDARESİNDE HAKİM ETKİSİ BULUNANortak veya ortakların da

  10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca

  adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir

Alattin ÜŞENMEZ


Yap lan taahh d n hale s resince teklife etkisi
Yapılan Taahhüdün İhale Süresince KurumTeklife Etkisi

 • 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince,

 • ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı,

 • bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı,

 • ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın,

 • isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde,

 • bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.(4734/10 son paragraf)

Alattin ÜŞENMEZ


Alt y klenici olabilme
Alt Yüklenici Olabilme Kurum

 • Aşağıda belirtilenler alt yüklenici olamaz:

 • 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar,

 • 4734/58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar,

 • 4734/53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler,

 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı durumda bulunanlar alt yüklenici olamazlar.

Alattin ÜŞENMEZ


Alt y klenicilere darenin onay
Alt Yüklenicilere İdarenin Onayı Kurum

 • Sözleşmede alt yükleniciler belirlenirken

  **ihaleyi kazanan isteklinin idareye bildireceği alt yüklenici adaylarının

  ----yukarıdaki hususlar açısından araştırılmasının yapılması ve buna ilişkin belgelerin ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 • Araştırmanın olumlu olması halinde

  alt yüklenicilere onay verilmelidir.

Alattin ÜŞENMEZ


S zle me yap lmas nda darenin g rev ve sorumlulu u darenin s zle meyi mzalamamas
Sözleşme Yapılmasında İdarenin KurumGörev ve Sorumluluğu(İdarenin Sözleşmeyi İmzalamaması)

Alattin ÜŞENMEZ

İdare, Kanunda belirlenen süre içinde( 3-10 gün)sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde,

-- istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 gün içinde,

**10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.


Darenin s zle meyi mzalamamas zarar n tazmini
İdarenin Sözleşmeyi İmzalamaması Kurum(Zararın Tazmini)

Alattin ÜŞENMEZ

Sözleşmenin imzalanmaması halinde,

**İsteklinin geçici teminat geri verilir

ve

--İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında Kanunun 60 ıncı madde (disiplin cezası) hükümleri uygulanır.


S zle me yap lmas nda steklinin g rev ve sorumlulu u
Sözleşme Yapılmasında Kurumİsteklinin Görev ve Sorumluluğu

 • İhale üzerinde kalan istekli Kanunda yer alan hükümlere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

 • Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde,

  --protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Alattin ÜŞENMEZ


Steklinin s zle meyi mzalamamas yasaklama
İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Kurum(Yasaklama)

 • İstekli tarafından sözleşmenin imzalanmaması durumunda;

 • Kamu İhale Kanununda yer alan

  “..üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise

  6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar, ... kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hüküm gereği

  **İstekli, ihalelere katılmaktan yasaklanacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ


S zle menin mzalanmas
Sözleşmenin İmzalanması Kurum

Alattin ÜŞENMEZ

Sözleşmenin imzalanacağı tarihte,

sözleşme imzalanmadan önce

ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle

ihale üzerinde kalan isteklinin

ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.


Hale sonucunun lan
İhale Sonucunun İlanı Kurum

Alattin ÜŞENMEZ

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra

İhale Sonuç Formu en geç 15 gün içinde

Kamu İhale Kurumuna EKAP üzerinden gönderilmelidir.


Kamu hale mevzuati temel e t m s zle menin mzalanmas a amas alattin enmez

Alattin ÜŞENMEZ Kurum

TEŞEKKÜRLER!

Alattin ÜŞENMEZ

(Mali Hizmetler Uzmanı)

ausenmez24@gmail.com