pozyskiwanie rodk w z unii europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza. Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska Biblioteka Główna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza' - rebecca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pozyskiwanie rodk w z unii europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej trudne zadanie dla bibliotekarza

Barbara Barańska-Malinowska

Politechnika Częstochowska

Biblioteka Główna

slide2
Cel referatu: Próba przedstawienia możliwości i sposobu pozyskania środków finansowych przez biblioteki w ramach działania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
 • Teza: Pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych dla polskich bibliotek jest dużą szansą przełamania trudności finansowych i wykorzystania ich do dalszego rozwoju.
podejmowane w referacie zagadnienia
PODEJMOWANE W REFERACIE ZAGADNIENIA
 • Cele interwencji funduszy strukturalnej Unii Europejskiej
 • Priorytety i działania w ramach ZPORR dla bibliotek
 • Zasady postępowania przy ubieganiu się o fundusze z UE
 • Wyniki ankiety dotyczącej starań o pozyskanie funduszy z UE w polskich bibliotekach
slide5
Priorytety i działania w ramach ZPORR z których mogą skorzystać biblioteki:
 • Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów:
 • Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
 • Poddziałanie1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
 • Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
najwa niejsze cele i rodzaje wsparcia w dzia aniu 1 3 1
Najważniejsze cele i rodzaje wsparcia w działaniu 1.3.1.

Cele:

 • Podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej i edukacyjnej
 • Wzmocnienie roli szkół wyższych w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej

Rodzaje wsparcia:

 • budowa,rozbudowa,modernizacja szkół - w tym pomieszczeń dydaktycznych,bibliotek,laboratoriów oraz wyposażenia innych obiektów prowadzących działalność naukową i badawczą, obiektów sportowych, campusów
najwa niejsze cele i rodzaje wsparcia w dzia aniu 1 5
Najważniejsze cele i rodzaje wsparcia w działaniu 1.5.

Cele

 • Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz technik informatycznych:

- pomiędzy regionami w Polsce i UE

- pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami

Rodzaje wsparcia

 • Zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych, tzw. publiczne punkty dostępu do internetu, np. w:

- bibliotekach

- domach i centrach kultury

slide8

Zasady postępowania przy ubieganiu się o środki z UE

 • 1 krok. Pozyskuj informacje, rzetelnie analizuj programy UE i szukaj w nich możliwości otrzymania funduszy dla bibliotek.
 • 2 krok. Zmień mentalność myślenia – myśl w kategoriach strategicznych
 • 3. krok. Ustal, co zamierzasz zrobić i co chcesz poprzez to osiągnąć?
 • 4 krok. Powołaj zespół zadaniowy, którego celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • 5. Krok. Rzetelnie przystąp do opracowania studium wykonalności
slide9
1 krok. Pozyskuj informacje, rzetelnie analizuj programy UE i szukaj w nich możliwości otrzymania funduszy dla bibliotek.

Niezbędne informacje na temat funduszy strukturalnych dostępne są na stronach :

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl
 • Urząd Marszałkowski danego Województwa
 • Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej http://www.mgips.gov.pl
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl
 • Centrum Integracji Europejskiej http://www.cie.gov.pl

Pomocnym źródłem informacji są takżeorganizowane :

kursy, seminaria, szkolenia z ekspertami krajowymi i zagranicznymi

2 krok zmie mentalno my lenia my l w kategoriach strategicznych
2 krok. Zmień mentalność myślenia – myśl w kategoriach strategicznych
 • Przygotowanie do zmian
 • Nowoczesne zarządzanie i planowanie
 • Prognozowanie przyszłości
 • Efektywność i skuteczność działania
3 krok ustal co zamierzasz zrobi i co chcesz poprzez to osi gn
3. krok. Ustal, co zamierzasz zrobić i co chcesz poprzez to osiągnąć?
 • Analiza potrzeb i koniecznych zmian:
  • Diagnoza stanu obecnego biblioteki i jej otoczenia, np. analiza SWOT
  • ankiety, wywiady
 • wyznaczenie celu działania i sposobu jego osiągnięcia
 • planowanie zgodne z logiką interwencji UE: produkt – rezultat - oddziaływanie
4 krok powo aj zesp zadaniowy kt rego celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie
4 krok. Powołaj zespół zadaniowy, którego celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • Wyspecjalizowana firma zewnętrzna czy „własny” uczelniany zespół zadaniowy
 • Właściwy dobór członków zespołu – szansą na przygotowanie rzetelnego wniosku
 • Konieczność ścisłej współpracy działów administracji Uczelni z powołanym zespołem
5 krok rzetelnie przyst p do opracowania studium wykonalno ci
5. Krok. Rzetelnie przystąp do opracowania studium wykonalności
 • Studium wykonalności - biznes plan musi wykazać:
 • celowość wyboru,
 • zgodność podjętych działań z dziedzinami interwencji funduszy strukturalnych UE, strategią rozwoju miasta,gminy,województwa itp.
 • Wskazać konkretne produkty jakie poprzez to osiągniemy, uzasadnić wybór danego rozwiązania technicznego
 • Przedstawić rezultaty jakie powstaną w wyniku działań
 • Opisać oddziaływanie rezultatów na użytkowników końcowych po zakończeniu przedsięwzięcia (w perspektywie 3-5 lat)
 • Przedstawić wartości poszczególnych wskaźników (dla produktów i rezultatów –bazowe w chwili przygotowywania wniosku i docelowe w chwili zakończenia inwestycji) wskaźniki oddziaływania - w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu inwestycji)
 • Lista załączników (niezbędnych do złożenia wniosku):
 • oświadczenie o zapewnienie wkładu własnego w wysokości 25-30% wartości projektu
 • montaż finansowy (najlepiej z kilku źródeł)
podsumowanie
Podsumowanie
 • Nowe możliwości pozyskania funduszy szansą dla bibliotek
 • Skomplikowana i „nowa” procedura starań o ich uzyskanie trudnym wyzwaniem dla bibliotekarzy
 • Powołanie Ogólnopolskiego Zespołu Bibliotekarzy, listy dyskusyjnej, celem wymiany doświadczeń na temat funduszy UE – próbą pomocy dla bibliotek starających się o dofinansowanie
slide16
Dziękuję za uwagę

Barbara Barańska-Malinowska Politechnika Częstochowska

Biblioteka Główna42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 36 e-mail: bbaranska@adm.pcz.czest.pl