Download
mana ersk informa n syst my n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manažerské informační systémy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manažerské informační systémy

Manažerské informační systémy

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Manažerské informační systémy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manažerské informační systémy Ing. Dagmar Řešetková resetkova@seznam.cz

 2. Anotace předmětu • Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci. • Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách. • Studenti porozumí jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS.

 3. Doporučená literatura: • BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. • DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů , Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN 8086419711 • HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3 • KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN 80-214-2724-8 • PÍSEK,S.: Access 2003. Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN 80-247-0788-8 • PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN 80-7169-940-3 • ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0

 4. Podpora studia stránky pro podporu výuky: http://mis-sting.sweb.cz

 5. Zkouška • Test 50 otázek a), b), c) z probrané látky

 6. Informace, data, znalosti P. F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“.

 7. Informace • výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat • zpráva zasílaná od vysílače k přijímači • snižuje neurčitost v rozhodování • vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní • zdroj bohatství

 8. Syntaktická relevance • detekece a porozumění sdělení Sémantická relevance • porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance • vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl

 9. Data • potencionální informace • je možné je ignorovat nebo využít později • je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem • mají vypovídací schopnost • v praxi data = zprávy

 10. Znalosti Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

 11. Informační systém Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch) • očekává se to • přináší to výhody • reprezentuje ho to

 12. Co je IS? • Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. • Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

 13. Prvky IS • hardware • software • orgware • datové zdroje • peopleware • okolí

 14. HARDWARE • veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky • technické prostředky SOFTWARE • data a programové prostředky • aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 15. ORGWARE • organizační prostředky • soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE • lidská složka • adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ • informační zdroje, legislativa, normy

 16. Holistický pohled na IS Neformalizované informace IS/IT Formalizované informace

 17. IS z pohledu úrovně řízení

 18. Cíle IS • strategické (plánování investic…), • taktické (vedení, kontrola rozpočtů…), • operační (každodenní rutina)

 19. Úlohy IS • manažerské (EIS - Executive IS) • taktické (DSS - Decision Support System) • vedení (MIS - Management IS) • expertní (KWS - Knowledge Work System) • kancelářské (OIS - Office IS) • operativní

 20. Kdo používá informace? • všichni • manažer, zaměstnanec • zákazník, dodavatel, odběratel, vláda • Informace jsou důležité! • Informací je mnoho!

 21. Informace • Načasování a četnost • Formální a neformální • Zdroje • Přenos • Kvantitativní a kvalitativní

 22. Vlastnosti informací • Relevance • Správnost • Včasnost • Aktuálnost • Úplnost • Přiměřenost • Nákladová přiměřenost

 23. Informace vs. řídící úrovně Různé řídící úrovně vyžadují různé informace, které je nutné doručit včas a do míst jejich potřeby.

 24. Úrovně řízení • řízení na základním stupni (lower management) • středně liniové řízení (middle management) • vrcholové řízení (top management)

 25. Orientace činností

 26. Rozhodovací problémy • Typy problémů na jednotlivých úrovních se liší složitostí. • strategická úroveň = nejsložitější problémy

 27. Důsledky rozhodnutí • na jednotlivých úrovních jsou prověřeny časem • operační rozhodnutí = krátkodobý dopad • strategické rozhodnutí = dlouhodobý dopad

 28. Kvalitní informace = konkurenční výhoda • identifikace nových konkurentů, výrobků, potřeb a přání zákazníků • znalost vlastních i dodavatelských slabých a silných stránek • znalost potenciálních hrozeb • znalost nových materiálů, postupů, IS/IT

 29. Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1, dostupné z [http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P8.pdf] ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [http://nb.vse.cz/kfil/elogos/miscellany/slapa103.pdf]