به نام
Download
1 / 24

به نام خدايي كه در اين نزديكي است اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

به نام خدايي كه در اين نزديكي است اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری فرزانه مباشري- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي فسا. جلسه سوم اپیدمیولوژی توصیفی مطالب اصلی مورد بحث: مقدمه ای بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'به نام خدايي كه در اين نزديكي است اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری' - raziya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

به نام

خدايي

كه در اين نزديكي است

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری

فرزانه مباشري- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي فسا


جلسه سوم

اپیدمیولوژی توصیفی

مطالب اصلی مورد بحث:

 • مقدمه ای بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

 • مطالعات توصیفی، عوامل کلیدی، مراحل انجام و موارد استفاده

 • مفهوم توزیع بیماری برحسب شخص، زمان و مکان

 • مطالعات مقطعی، طرح مطالعه، ویژگی ها و محدودیت ها

 • مطالعات طولی، طرح مطالعه، ویژگی ها و محدودیت ها

 • مطالعات بوم شناختی، گزارش مورد، مرور موارد

 • موارد استفاده از مطالعات توصیفی


Epidemiology components
Epidemiology Components

 • Distribution:

  • Who is getting the disease? Where? When?

 • Frequency:

  • Quantification of existence (prevalence) or occurrence (incidence) of Diseases; Disability & Death

  • Measurements of health states & events in community

 • Determinants:

  • Factors associated with health state; causal factors


 • انواع مطالعات بر مبناي هدف

  توصيفي:

  با هدف بررسي و توصيف يك وضعيت بدون قصد آزمون فرضيه

  تحليلي:

  با هدف بررسي يك اختلاف يا ارتباط (آزمون فرضيه)


  انواع مطالعات

  توصيفي

  تحليلي

  مشاهدهاي

  مداخلهاي

  اكولوژيك

  گزارشمورد

  كارآزماييباليني

  گزارشموارد

  كوهورت

  كارآزماييميداني

  و000

  مورد- شاهدي

  كارآزمايياجتماعي

  مقطعي


  چند عنوان پژوهشی

  • ارائه سیمای اپیدمیولوژیک سالک در فسا در سال 1392

  • بررسی هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان خدماتدرماني در بیمارستان هایی از کشور که با آن سازمان قرارداد ندارند

  • بررسی نیازهای آموزش بهداشت دوران بلوغ به دختران دبیرستانی

  • بررسی شیوع نارسی در نوزادان و برخی از عوامل خطر آن در شیراز در سال 1392

  • رابطه میان آلودگی هوا و مرگ سالمندان

  • الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سال های آینده


  Descriptive studies
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  مراحل انجام مطالعات توصيفي

  • تعريف جمعيت مورد بررسي

  • تعريف بيماري مورد بررسي

  • شرح بيماري برحسب شخص، زمان و مكان

  • تعيين حجم بيماري در جامعه

  • مقايسه با نشانگرهاي معلوم

  • تنظيم فرضيه عليّتي


  Descriptive studies1
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  سه عامل کلیدی مطالعات توصیفی

  • شخص person

  • مكان place

  • زمان time

  • Who is getting the disease?

  • Where are the rates of disease highest and lowest?

  • When does the disease occur commonly or rarely?


  Descriptive studies2
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  توزيع بيماري بر حسب شخص

  • سن

  • جنس

  • ن‍‍ژاد و قوميت

  • وضعيت تأهل

  • شغل

  • طبقه اجتماعي

  • سبك زندگي


  Descriptive studies3
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  توزيع بيماري بر حسب زمان

  1. نوسانات كوتاه مدت

  همه گيري هاي با منبع مشترك

  همه گيري هاي پيشرونده

  2. نوسانات دوره اي

  روند فصلي

  روند چرخشي

  3. نوسانات درازمدت (عام)


  Descriptive studies4
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  توزيع بيماري بر حسب مكان

  • گوناگوني هاي بين المللي

  • گوناگوني هاي كشوري

  • گوناگوني هاي شهري/روستايي

  • گوناگوني هاي منطقه اي و محلي


  Be relax for

  few minutes


  انواع مطالعات توصیفی

  • مطالعات مقطعی

  • مطالعات طولی

  • مطالعات بوم شناختی

  • گزارش مورد

  • مرور موارد

  • مطالعات هنجاری

  • تحلیل دوباره داده ها


  Cross sectional or prevalence studies
  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  • تعیین ارتباط بين بيماريها و ساير متغيرهاي مورد نظر در شرايط موجود در يك جامعه معين و در يك زمان خاص

  • اين ارتباط مي‌تواند به صورت تعيين شيوع بيماري، وجود يا عدم وجود يك متغير در بيماران در مقايسه با غيربيماران باشد.


  Cross sectional or prevalence studies1
  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  طرح کلی مطالعه


  Cross sectional or prevalence studies2
  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  ویژگی ها:

  • جمع‌آوري اطلاعات در يك مقطع زماني يا يك مرحله(snapshot)

  • طراحي ساده تر و ارزان تر نسبت به مطالعات همگروهي، مورد- شاهدي و تجربی

  • متداولترين روش مطالعه

  • ارائهاطلاعات ارزشمند براي برنامه‌ريزيهاي درماني و بهداشتی

  • توصیفتصويری جامع از فراواني و توزيع مرگها، بيماريها و سلامتي در جامعه

  • قابل انجام در زمان كوتاهتر و مناسب در موقع وقوع اپيدمي‌ها

  • بيشتر مناسب براي مطالعه مسائل مرتبط با عوامل رفتاري

  • پیش بینی وجود يا عدم وجود رابطه بين متغيرها با بيماری


  Cross sectional or prevalence studies3
  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  محدودیت ها:

  • گاهی قضاوت مشکل است كه علت كدام استو معلول كدام“chiken or egg”

  • گرچه روابط بين متغيرها را مي‌توان نشان داد، ولي نامناسب براي آزمون فرضيه‌ها

  • نتيجه‌گيري نادرستدرصورت عدم كفايت حجم نمونه

  • کمتر مناسب براي بيماريهاي حاد با دوره پنهان ودوره بيماري كوتاه


  Longitudinal studies
  مطالعات طوليLongitudinal studies

  توصیف یک رخداد در طول زمان

  ویژگی ها:

  • بررسي سير طبيعي بيماري و پيامد آينده آن

  • شناسايي عوامل خطر بيماري

  • يافتن ميزان بروز بيماري

   محدودیت ها:

  • دشوار، وقت گير، هزينه بر


  Descriptive studies5
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  مطالعات بوم شناختي: Ecological /Correlational Studies

  • توصیف هم بستگی عامل های گوناگون در جمعیت های متفاوت

  • محاسبه مقادیر متوسط مربوط به عامل خطر و بیماری در هر گروه و مقایسه آن در واحدهای مختلف مورد مشاهده

   مثال:

  • ارتباط بين سرطان مري و نمك فروخته شده

  • ارتباط بين ميانگين درآمد با ميزان‌هاي مرگ ناشي از سرطان در كشورهاي مختلف


  Ecological correlational studies
  مطالعات بوم شناختي، ارتباطي Ecological /Correlational Studies

  ویژگی ها:

  • واحد‌هاي تحقيق: جمعيت‌ها يا گروه‌هاي مردم

  • آسان، سريع و كم هزينه

  • امکان انجام مطالعه با استفاده از اطلاعات و آمار موجود

  • امکان مطالعه و مقايسهگروه‌هاي بزرگ با وجود اختلافات فردي

  • مقدمه‌اي براي مطالعات دقيق‌تر

  • اشتباه بوم شناختي )خطا در استنتاج(


  Descriptive studies6
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  مطالعه مورد (گزارش مورد) Case study (Case report):

  • توجه وبررسيدقيقيكموردغيرمعمولياكمياب، چگونگيومكانيسماحتماليرخدادمورد

  • عدم ارائه نتيجه‌گيري قطعيازعليّت، تأييد يا ردمسئله

  • توصيف و مستندسازی مسئله


  Descriptive studies7
  مطالعاتتوصيفيDescriptive Studies

  مرور موارد Case series studies :

  • گسترش گزارش یک مورد و ياگزارشچند موردبه جاي يكمورد

  • مطالعه و تعيين خصوصيات تعدادياز بيماراندريكمقطع يا دوره زماني و چگونگيتوزيع رخدادهادر زيرگروههايجمعيتي «مانند زیرگروه های سنی، جنسیو شغلی»


  Descriptive studies8
  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  موارد استفاده از مطالعات توصیفی

  • تشخیص و تعیین مشکلاتی که راه شناخت آن ها مطالعه تحلیلی است

  • کمک به برنامه ریزی های بهداشتی- درمانی

  • دست یافتن به شاخص های بهداشتی

  • مقایسه وضعیت چند جامعه، چند مکان یا چند فاصله زمانی

  • تعیین اندازه ها و ارائه تصویری کلی و سطحی از وضعیت انتشار عوامل مربوط به تندرستی، بیماری یا مرگ در جامعه


  ad