Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Download
1 / 28

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok. Liczba beneficjentów - 1100. Kontrakty socjalne – 740 IPU – 100 Osoby Niepełnosprawne – 110 PAL - 150.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łodzi 2012 rok' - razi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program Operacyjny Kapitał Ludzkiwspółfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt systemowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej

w Łodzi

2012 rok


Liczba beneficjent w 1100
Liczbabeneficjentów - 1100

Kontrakty socjalne – 740

IPU – 100

Osoby Niepełnosprawne – 110

PAL - 150


Cele projektu
Cele projektu

 • Cel główny: rozwój aktywnej integracji wśród 1100 osób, klientów MOPS w Łodzi i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012


Cele szczeg owe
Cele szczegółowe

 • Wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego,

 • Zwiększenie potencjału kadrowego MOPS

 • Poprawa sytuacji materialno-bytowej uczestników projektu

 • Wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia


Kwalifikowalno b o
Kwalifikowalność b.o.

Do udziału w projekcie kwalifikują się klienci pomocy społecznej, którzy są:

1. W wieku aktywności zawodowej (15 – 64),

2. Bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,

3. Zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,

4. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej*

* przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne z OPS (np. praca socjalna), a także osoby korzystające ze świadczeń (usług) PCPR, w tym realizowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony - decyzję w zakresie wyboru osób do projektu podejmuje beneficjent (może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu).


Kwalifikowalno b o1
Kwalifikowalność b.o.

Podstawą do zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie w ramach Kontraktu Socjalnego i Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jest wywiad środowiskowy / aktualizacja wywiadu środowiskowego przeprowadzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem dokumentów rekrutacyjnych.


Dzia ania z zakresu form aktywnej integracji
Działania z zakresu form aktywnej integracji

 • Kontrakt socjalny

 • Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 • Program aktywności lokalnej


Teczka b o ks
Teczka b.o. - KS

Spis dokumentów:

 • Kwestionariusz danych osobowych PEFS

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Deklaracja przystąpienia do projektu

 • Kontrakt socjalny

 • Ocena efektywności stosowania kontraktu socjalnego

 • Kserokopia wywiadu środowiskowego / kserokopia aktualizacji wywiadu - przeprowadzonego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed podpisaniem dokumentów rekrutacyjnych


 • Kserokopia wywiadu / kserokopia aktualizacji wywiadu – stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektu

 • Kwalifikowalność BO

 • Oświadczenie o gotowości do podjęcia zatrudnienia – jeśli dotyczy

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy

 • Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy

 • Kserokopie decyzji administracyjnych (przyznających zasiłki celowe / celowe specjalne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne)

 • Kserokopia skierowania do kontraktu socjalnego wystawiona przez PUP – jeśli dotyczy

 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów


Teczka b o ipu
Teczka stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektub.o. - IPU

spis dokumentów:

 • Kwestionariusz danych osobowych PEFS

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Deklaracja przystąpienia do projektu

 • Kwalifikowalność BO

 • Kserokopia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia

 • Karta modyfikacji IPU

 • Ocena efektywności stosowania Indywidualnego Programu UsamodzielnieniaTeczka b o osoby niepe nosprawne
Teczka stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektub.o. – Osoby Niepełnosprawne

spis dokumentów:

 • Kwestionariusz danych osobowych PEFS

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Deklaracja przystąpienia do projektu

 • Kwalifikowalność BO

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy

 • Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy


 • Zobowiązanie do uczestnictwa w zajęciach stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektu

 • Kserokopia wywiadu środowiskowego / kserokopia aktualizacji wywiadu - przeprowadzonego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed podpisaniem dokumentów rekrutacyjnych

 • Kserokopia wywiadu / kserokopia aktualizacji wywiadu – stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektu

 • Kserokopie decyzji administracyjnych

 • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów.


Teczka b o pal
Teczka stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektub.o. - PAL

spis dokumentów:

 • Kwestionariusz danych osobowych PEFS

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Deklaracja przystąpienia do projektu

 • Kwalifikowalność BO

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli dotyczy

 • Oświadczenie o nieaktywności zawodowej – jeśli dotyczy

 • Zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach

 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów


Dzia ania obligatoryjne dla ks i ipu
Działania obligatoryjne dla KS i IPU stanowiącego podstawę do przyznania zasiłku celowego z projektu

 • warsztaty kompetencji społecznych (40h) - warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych. Poruszana będzie także problematyka równości płci i obalanie stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości b.o. oraz wzrostu kompetencji społecznych (II-XII),

 • trening pracy (40h) - trening pracy obejmie naukę poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą. Poruszane będą też kwestie równości płci na rynku pracy i obalanie stereotypów dotyczących zawodów. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X),

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (5 h) - badanie kompetencji zawodowych, wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, stworzenie Indywidualnego Programu Działania. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X),


 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi możliwościami uczestników. Dzięki szkoleniom b.o. podniosą lub nabędą umiejętności zawodowe (V-XII) (istnieje możliwość nie skierowania IPU na szkolenie zawodowe),

 • vouchery na usługi fryzjerskie dla b.o uczestniczących w projekcie. Zastosowanie instrumentu przyczyni się do podniesienia własnej wartości oraz kompetencji społecznych b.o. (IX-XI),


Dzia ania fakultatywne dla ks i ipu
Działania fakultatywne dla KS i IPU potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi możliwościami uczestników. Dzięki szkoleniom b.o. podniosą lub nabędą umiejętności zawodowe (V-XII) (istnieje możliwość nie skierowania IPU na szkolenie zawodowe),

 • sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo–wychowawcze lub rodziny zastępcze (dla 13 IPU) oraz sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnym lub policealnym (dla co najmniej 2 b.o.),

 • uczestnictwo w grupach wsparcia (dla 60 b.o.) tematyka w zależności od zdiagnozowanych potrzeb b.o. (np. grupa wsparcia dla osób bezrobotnych, dla osób samotnie wychowujących dzieci, dla osób z problemami wychowawczymi, dla rodziców dzieci niepełnosprawnych), 2 spotkania w miesiącu po 2 h. Na zajęciach grupa będzie wspólnie rozwiązywać problemy b.o., uczyć się je diagnozować i z nimi radzić, co przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych b.o. (VI-X),


poradnictwo indywidualne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 20 b.o.) - zajęcia (40h) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (uzyskanie wiedzy na temat własnej choroby, nauka rozpoznawania u siebie oraz radzenia sobie z chęcią napicia się, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami (stres, złość, smutek, lęk, żal), nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez konieczności sięgania po alkohol) (V-XI),poradnictwo grupowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 45 b.o.) - tematyka – objawy uzależnienia, fazy choroby, skutki uzależnień, metody leczenia, współuzależnienie. Zajęcia (3 grupy po 15 osób, 12h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI),


 • poradnictwo grupowe w zakresie edukacji seksualnej, profilaktyki wczesnego macierzyństwa (dla 45 b.o.) - tematyka – anatomia i fizjologia człowieka w aspekcie różnic płciowych, płodność i możliwości jej regulowania (antykoncepcja), choroby przenoszone drogą płciową, kwestie równości płci, szczególnie w aspekcie podejmowanych ról społecznych, przysługujących praw, funkcjonujących stereotypów społecznych i uprzedzeń oraz orientacji seksualnej jako jednej z cech indywidualnych, warunkujących funkcjonowanie społeczne, a także płci i orientacji seksualnej jako czynniku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zajęcia (3 grupy po 15 osób, 6h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI).

 • organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, pedagogicznego, psychologicznego (dla 80 b.o.) (VI-X).


Dzia ania obligatoryjne dla os b niepe nosprawnych
Działania obligatoryjne dla osób niepełnosprawnych profilaktyki wczesnego macierzyństwa (dla 45 b.o.) - tematyka – anatomia i fizjologia człowieka w aspekcie różnic płciowych, płodność i możliwości jej regulowania (antykoncepcja), choroby przenoszone drogą płciową, kwestie równości płci, szczególnie w aspekcie podejmowanych ról społecznych, przysługujących praw, funkcjonujących stereotypów społecznych i uprzedzeń oraz orientacji seksualnej jako jednej z cech indywidualnych, warunkujących funkcjonowanie społeczne, a także płci i orientacji seksualnej jako czynniku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zajęcia (3 grupy po 15 osób, 6h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI).

 • warsztaty kompetencji społecznych - warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych. Poruszana będzie także problematyka równości płci i obalanie stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości b.o. oraz wzrostu kompetencji (II-XII),

 • trening pracy (40h) - trening pracy obejmie naukę poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą. Poruszane będą też kwestie równości płci na rynku pracy i obalanie stereotypów dotyczących zawodów. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X),

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (5 h) - badanie kompetencji zawodowych, wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, stworzenie Indywidualnego Programu Działania. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X),


 • sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych (dla 110 b.o.) - zastosowanie instrumentu przyczyni się do poprawienia sytuacji zdrowotnej b.o. i zwiększy szansę na powrót na rynek pracy. (VII-VIII),

 • kurs komputerowy (60 h) - zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. Program zajęć obejmie; podstawy obsługi komputera (system operacyjny komputera, operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu, arkusz kalkulacyjny, Word, Excell, obsługa i internetu i poczty elektronicznej). (V-VII),


 • skierowanie na zajęcia z trenerem pracy – w ramach projektu zatrudniony zostanie 1 trener pracy, którego zadaniem będzie pomoc w znalezieniu pracodawcy i wyborze stanowiska pracy, pomoc w adaptacji na stanowisko pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, a także pomoc nakierowana na samozatrudnienie, zakładanie własnej działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnej. Zadaniem trenera pracy będzie prowadzenie dla b.o. szkoleń pod hasłem ABC przedsiębiorczości (10 grup po 11 osób, zajęcia w wymiarze 30 h na każdą grupę), oraz zorganizowanie wizyty studyjnej w prężnie działających spółdzielniach socjalnych w Polsce (2 wycieczki po 40 osób) (V-X),

 • vouchery na usługi fryzjerskie oraz na basen - zastosowanie instrumentu przyczyni się do podniesienia własnej wartości oraz kompetencji społecznych b.o. (IX-XI),


Dzia ania fakultatywne dla os b niepe nosprawnych
Działania fakultatywne dla osób niepełnosprawnych projektu zatrudniony zostanie 1 trener pracy, którego zadaniem będzie pomoc w znalezieniu pracodawcy i wyborze stanowiska pracy, pomoc w adaptacji na stanowisko pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, a także pomoc nakierowana na samozatrudnienie, zakładanie własnej działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnej. Zadaniem trenera pracy będzie prowadzenie dla b.o. szkoleń pod hasłem ABC przedsiębiorczości (10 grup po 11 osób, zajęcia w wymiarze 30 h na każdą grupę), oraz zorganizowanie wizyty studyjnej w prężnie działających spółdzielniach socjalnych w Polsce (2 wycieczki po 40 osób) (V-X),

 • sfinansowanie zespołu ćwiczeń rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych (dla 60 b.o.) - każdy b.o. objęty zostanie wsparciem w postaci 10 godzin kompleksowej usługi rehabilitacyjnej poprzedzonej indywidualną konsultacją z lekarzem, podczas której ustalony zostanie plan zabiegów usprawniających dostosowany do potrzeb konkretnego b.o. Zastosowanie instrumentu przyczyni się do poprawienia sytuacji zdrowotnej b.o. i zwiększy szansę na powrót na rynek pracy. Na zespół ćwiczeń skierowane zostaną osoby, u których zdiagnozowane zostaną wyjątkowo duże niedobory i zaniedbania w sferze zdrowotnej, i u których pobyt na turnusie rehabilitacyjnym nie wystarczy na usprawnienie ruchowe w stopniu wystarczającym do powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego. (IX-XII),

 • organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego (dla 20 b.o.) (VI-X),


Dzia ania obligatoryjne dla os b w pal
Działania obligatoryjne dla osób w PAL projektu zatrudniony zostanie 1 trener pracy, którego zadaniem będzie pomoc w znalezieniu pracodawcy i wyborze stanowiska pracy, pomoc w adaptacji na stanowisko pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, a także pomoc nakierowana na samozatrudnienie, zakładanie własnej działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnej. Zadaniem trenera pracy będzie prowadzenie dla b.o. szkoleń pod hasłem ABC przedsiębiorczości (10 grup po 11 osób, zajęcia w wymiarze 30 h na każdą grupę), oraz zorganizowanie wizyty studyjnej w prężnie działających spółdzielniach socjalnych w Polsce (2 wycieczki po 40 osób) (V-X),

 • warsztaty kompetencji społecznych (40h) - warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych. Poruszana będzie także problematyka równości płci i obalanie stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości b.o. oraz wzrostu kompetencji społecznych (II-XII),

 • trening pracy (40h) - trening pracy obejmie naukę poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą. Poruszane będą też kwestie równości płci na rynku pracy i obalanie stereotypów dotyczących zawodów. Zajęcia przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych b.o. (IV-X ),


Dzia ania fakultatywne dla os b w pal
Działania fakultatywne dla osób w PAL projektu zatrudniony zostanie 1 trener pracy, którego zadaniem będzie pomoc w znalezieniu pracodawcy i wyborze stanowiska pracy, pomoc w adaptacji na stanowisko pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, a także pomoc nakierowana na samozatrudnienie, zakładanie własnej działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnej. Zadaniem trenera pracy będzie prowadzenie dla b.o. szkoleń pod hasłem ABC przedsiębiorczości (10 grup po 11 osób, zajęcia w wymiarze 30 h na każdą grupę), oraz zorganizowanie wizyty studyjnej w prężnie działających spółdzielniach socjalnych w Polsce (2 wycieczki po 40 osób) (V-X),

 • uczestnictwo w grupach wsparcia (dla 40 b.o.) - tematyka w zależności od zdiagnozowanych potrzeb b.o. (np. grupa wsparcia dla osób bezrobotnych, dla osób samotnie wychowujących dzieci, dla osób z problemami wychowawczymi, dla rodziców dzieci niepełnosprawnych), 2 spotkania w miesiącu po 2 h. Na zajęciach grupa będzie wspólnie rozwiązywać problemy b.o., uczyć się je diagnozować i z nimi radzić, co przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych b.o. (VI-X),

 • vouchery na usługi fryzjerskie - zastosowanie instrumentu przyczyni się do podniesienia własnej wartości oraz kompetencji społecznych b.o. (IX-XI),

 • poradnictwo indywidualne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 30 b.o. w tym otoczenia b.o) - zajęcia (60h) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. . (uzyskanie wiedzy na temat własnej choroby, nauka rozpoznawania u siebie oraz radzenia sobie z chęcią napicia się, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami (stres, złość, smutek, lęk, żal), nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez konieczności sięgania po alkohol) (V-XI),


 • poradnictwo grupowe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobów walki z uzależnieniami (dla 105 osób, w tym otoczenia b.o.) - tematyka – objawy uzależnienia, fazy choroby, skutki uzależnień, metody leczenia, współuzależnienie. Zajęcia (7 grup po 15 osób, 12h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI),

 • poradnictwo grupowe w zakresie edukacji seksualnej, profilaktyki wczesnego macierzyństwa (dla 105 osób, w tym otoczenia b.o.) - tematyka – anatomia i fizjologia człowieka w aspekcie różnic płciowych, płodność i możliwości jej regulowania (antykoncepcja), choroby przenoszone drogą płciową, kwestie równości płci, szczególnie w aspekcie podejmowanych ról społecznych, przysługujących praw, funkcjonujących stereotypów społecznych i uprzedzeń oraz orientacji seksualnej jako jednej z cech indywidualnych, warunkujących funkcjonowanie społeczne, a także płci i orientacji seksualnej jako czynniku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zajęcia (7 grup po 15 osób, 6h na każdą grupę) przyczynią się do podniesienia kompetencji życiowych b.o. (V-XI),


 • organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, pedagogicznego dla 50 b.o. (VI-X),

 • organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną – udzielanie korepetycji z matematyki, polskiego, anglistyki, fizyki, chemii dla 120 dzieci, uczestników projektu (V-VI, IX-XI).


Dzia ania o charakterze rodowiskowym
Działania o charakterze środowiskowym prawnego, psychologicznego, pedagogicznego dla 50 b.o. (VI-X),

 • Wspieranie inicjatyw oddolnych

 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 400 dzieci

 • Impreza Mikołajkowa

 • Zakup biletów do kina

 • Organizacja imprez z cyklu „Europejski Dzień Sąsiada”

 • Organizacja wyjazdu integracyjnego dla 300 dzieci uczestników projektu (3 tygodnie, sierpień)


ad