ida virumaa maakonnaplaneeringu koostamine sissejuhatav seminar maavalitsuses 20 11 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ida- Virumaa maakonnaplaneeringu koostamine Sissejuhatav seminar maavalitsuses 20.11.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ida- Virumaa maakonnaplaneeringu koostamine Sissejuhatav seminar maavalitsuses 20.11.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ida- Virumaa maakonnaplaneeringu koostamine Sissejuhatav seminar maavalitsuses 20.11.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Ida- Virumaa maakonnaplaneeringu koostamine Sissejuhatav seminar maavalitsuses 20.11.2013. Päevakava. Sissejuhatus - töökoosoleku eesmärgist . Maakonnaplaneeringu olemus . Maakonnaplaneeringu koostamise tööplaan . Ülevaade Ida- Viru maakonna arengukavast .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ida- Virumaa maakonnaplaneeringu koostamine Sissejuhatav seminar maavalitsuses 20.11.2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p evakava
Päevakava

Sissejuhatus- töökoosolekueesmärgist.

Maakonnaplaneeringuolemus. Maakonnaplaneeringukoostamisetööplaan.

Ülevaade Ida-Virumaakonnaarengukavast.

Ida-Virumaakonnaplaneeringuesialgsetelähteseisukohtadeja KSH programmisisulistepunktidetutvustamine.

Rühmatöö. Olulisemateteemavaldkondadeväljaselgitamine, millegatuleksKOVdehinnangulmaakonnaplaneeringustegeleda.

Esialgsetelähteseisukohtadetäpsustamine.

maakonnaplaneering
Maakonnaplaneering

Maakonnaplaneering on üldine, riiklikutasandistrateegilinearengudokument, mille eesmärgiks on maakonnaruumilisearengupõhimõtetejasuundumustemääratlemine:

 • Tasakaalustabriiklikkejakohalikkeruumilisivajadusijahuve; majandusliku, sotsiaalse, kultuuriliseninglooduskeskkonnaarenguvajadusi
 • Kujundabsäästvaarengualused;
 • Suunabasustusearengut;
 • Määrab DP koostamisekohustusegaaladjajuhudväljaspoollinnujaaleveidningmaareformiseadusetähendusestiheasustusegaalad, kui need ei ole kehtestatud ÜP-gamääratud;
 • Kavandabloodusvarade, väärtuslikepõllumaade, maastikejalooduskooslustesäilimistningrohelisevõrgustikutoimimisttagavadmeetmed;
 • Määratlebmaa- javeealadeüldisedkasutamistingimused; maardlatejamaavaravarukaevandamisestmõjutatudaladekasutustingimused;
 • Määrabteede, raudteede, veeteedejatehnovõrkudekoridoride, lennuväljade, sadamatejajäätmeteladestamisekohtadeningmuudetehnorajatistepaigutuse;
 • Arvestabkaitsealadejanendekasutamistingimustega, teebvajaduselmuudatusettepanekuid;
 • Määrabpuhkealadejanendekasutamistingimusedsamuti; üleriigilisetähtsusegariigikaitseliseotstarbegamaa-alad.
slide4

Maakonnaplaneering Eesti planeerimissüsteemis

Strateegia/ruumilise arengu põhimõtted

Üleriigiline planeering

Maakonna-

planeering,

MP teemaplaneering

hierarhilisus

Üldplaneering,

ÜP teemaplaneering; piirkonna ÜP

muudetavus

Detailplaneering

Maakasutus/ehitustingimused

maakonnaplaneeringu alused
Maakonnaplaneeringualused
 • ÜleriigilineplaneeringEesti 2030+
 • Eestiregionaalarengustrateegiaaastani 2020 (koostamisel)
 • Riiklikudsektorarengukavad
 • Ida-Virumaakonnaarengukava 2014-2020

Sisendiks on kakoostatudmaakonnaplaneeringuteemaplaneeringud; kaomavalitsusteüldplaneeringud; temaatilisedalusmaterjalid (N: Statistikaametilttellitudrahvastikuprognoos)

VäljunditaitavadkujundadaSiseministeeriumi “Maakonnaplaneeringuruumiliseplaneerimiseleppemärgid”

slide6

ÜleriigilineplaneeringEesti 2030+

Planeeringumõte on seadakeskkonnaeripäradestlähtuvadruumilisedalusedasustuse, liikuvuse, üleriigilisetehnilisetaristujaregionaalarengukujundamiseks.

asustuse suunamine
Asustusesuunamine

Eesti 2030+ järgiperspektiivneasustusmusterhajalinnastunudruum

Hajalinnastunudruumimõistegavõetaksekokkusoovitavlinnujamaa-asulaidhõlmavtulevikuasustusemudel, kuseeslinnastumine, ulatusliktööalanependelrännejalinlikuelustiiliülekaalkamaal on kaotanudsotsiaalsesjamajanduslikusmõõtmessuurelmääralerinevusedlinnajamaavahel, agajätnudalleserinevusedfüüsiliseselukeskkonnas. Hajalinnastunudruumis on kombineeritudlinnaspakutavatekvaliteetteenustekättesaadavus, linlikjaliikuveluviisningmaalelamiseeelised. Sedatoetabvõrgustunudühiskonna- jaruumikorraldus.

asustuse suunamine1
Asustusesuunamine

Hajalinnastunudruumjagunebtoimepiirkondadeks, millestööealineelanikkondliigubpidevaltvaldavaltmarsruudilelukoht-töökoht-igapäevateenused.

Toimepiirkondademääratlemisealusekson mobiilpositsioneerimisemeetodilväljaselgitatudkeskusedjanendetagamaad (15% elanikkeliigubigapäevpeasihtpunktiehkkeskussejatagasi). Nendeeristamisealuseks on eeskättigapäevaeluspõhitähtsusegatöö- jaharidusalaneliikumine. Keskustearvu on vähendatudteisesteliikumistepõhjal (väljaspooltööaega), miskajastabsuurestiteenustetarbimisemustrit.

maakonnaplaneeringu t plaan
Maakonnaplaneeringutööplaan

Sissejuhatav töökoosolek 21.11.2013

Lähteseisukohtade täpsustamine,

KSH programmi eelnõu koostamine 5.12.2013

KSH eelnõu laialisaatmine seisukohtade küsimiseks 13.12.2013

Tugiplaani koostamine15.01.2014

KSH programmi ja lähteseisukohtade

avalik väljapanek17.02.2014

KSH programmi ja lähteseisukohtade avalik arutelu,

programmi saatmine heakskiitmiseks20.02.2014

Eskiislahenduse aluste läbiarutamine –

tööseminarid kord kuus (töögrupp +

vajadusel OV esindajad, spetsialistid) Kuni juuli 2014 kord kuus

maakonnaplaneeringu t plaan1
Maakonnaplaneeringutööplaan

Eskiislahenduse aluste läbiarutamine – tööseminarid kord kuus (töögrupp + vajadusel OV esindajad, spetsialistid)

Kuni juuli 2014 kord kuus

Teemad:

Asustus, tõmbekeskused, toimepiirkonnad

Ettevõtluse soodustamine ja suunamine

Taristu, ühistransport

Rohevõrk ja väärtuslikud loodusalad

Maardlad, altkaevandatud alade tingimused

Haridus

...

maakonnaplaneeringu t plaan2
Maakonnaplaneeringutööplaan

Eskiislahenduse koostamine Sept 2014

Eskiislahenduse ja KSH esialgsete

tulemuste avalikud aruteludOkt 2014

KSH aruande eelnõu koostamineNov 2014

Planeerimisettepaneku ja KSH aruande koostamineDets 2014

Planeeringu kooskõlastamineJaan- aprill 2015

Planeeringu vastuvõtmineMai 2015

Planeeringu ja KSH aruande avalik väljapanekJuuni 2015

Laekunud ettepanekutele vastamineJuuli-august 2015

Avalikud arutelud Sept 2015

Planeeringu täiendamine,

KSH esitamine heakskiitmiseks Okt 2015

Planeeringu ja heakskiidetud KSH aruande

esitamine SiseministeeriumisseDets 2015

Planeeringu kehtestamine ca 2016 I pool

esialgsed l hteseisukohad ja ksh pidepunktid
Esialgsedlähteseisukohadja KSH pidepunktid

Ida-Virumaa maakonnaplaneeringus vajavad eritähelepanu:

 • Altkaevandatud alad, maavarade kaevandamine; kaevandatud alade taaskasutus
 • Ettevõtluse soodustamine ja suunamine
 • Transporditaristu, sh transpordiliike ühendavad terminalid
 • Energeetika, sh taastuvenergeetika
 • Toimepiirkonnad eripärases rahvus-kultuurilises kontekstis
 • Veealade kasutamine
 • ...
ksh olulisemad m juvaldkonnad
KSH olulisemadmõjuvaldkonnad:
 • Mõju põhja- ja pinnaveele, selle kvaliteedile ja tasemele ning ressursi piisavusele seoses kaevandus- ja tööstustegevusega;
 • Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud, tulenevalt maakonna Eesti kontekstis eripärasest kultuurilis-rahvuslikust koosseisust ning tööjõustruktuurist;
 • Mõju pinnasele ja maavaravarudele seoses kaevandustegevuse võimaliku jätkuva laienemisega ning vajadusega tagada maavaravarude kättesaadavus;
 • Mõju jäätmetekkele seoses tööstustegevuse jätkumise ja võimaliku laienemisega;
 • Mõju üldisele ohutusele seoses olemasolevate ning võimalike lisanduvate ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetega;
 • Mõju elukeskkonna kvaliteedile ja maakonna arengupotentsiaalile seoses demograafiliste trendidega ning majandusliku struktuuri ümberkujunemisega, samuti seoses taastuva energia osakaalu suurendamise eesmärgiga.
r hmat lesanne
Rühmatööülesanne

- Millised teemad vajaksid maakonnaplaneeringus reguleerimist, millised on nö piiriülesed mured?

- Millised senistest maakonnatasandi planeeringutest on hästi toiminud?