perheyritysbarometri 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERHEYRITYSBAROMETRI 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
raymond-martin

PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
PERHEYRITYSBAROMETRI 2011
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2011

 2. ESITYKSEN SISÄLTÖ • Taustatiedot • Aineisto • Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne • Työllisyystilanne- ja näkymät • Omistajaperhe ja yritystoiminta • Perheenjäsenten osallistuminen yrityksen toimintaan • Perheen suhtautuminen yritystoimintaan • Sukupolvenvaihdokset • Sukupolvenvaihdosten todennäköisyys ja haasteet • Perintö- ja lahjaveron merkitys sukupolvenvaihdoksissa EK & PL

 3. 1 TAUSTATIEDOT

 4. AINEISTO EK & PL

 5. RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (1/3) • Rahoitusta oli hakenut 35 % vastaajista • 15 % investointeihin, 14 % käyttöpääomaan ja 6 % johonkin muuhun tarkoitukseen • Rahoitusvaikeuksien yleisyys (% vastaajista) N=328 EK & PL

 6. RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (2/3) • Maksuvaikeuksia 17 prosentilla vastaajista • Koskettavat erityisesti pieniä teollisuuden alihankkijoita • Maksuvaikeuksien yleisyys (% vastaajista) N=328 EK & PL

 7. RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (3/3) • Rahoitusvaikeudet koskettavat erityisesti ensimmäisen polven perheyrityksiä N=328 EK & PL

 8. TYÖLLISYYSTILANNE JA -NÄKYMÄT (1/2) • Työllisyystilanne kehittynyt myönteisesti (saldoluku +14) • Mikroyrityksissä kehitys on ollut kuitenkin negatiivinen • Tehtyjen työtuntien määrän kehittyminen (% vastaajista) N=328 EK & PL

 9. TYÖLLISYYSTILANNE JA -NÄKYMÄT (2/2) • Työllisyyskehityksen ennustetaan kääntyvän laskuun (saldoluku -6) • Erityisesti rakennusalalla ja keskisuurissa yrityksissä käänne on merkittävä • Arvio työvoiman määrän kehittymisestä seuraavan 6 kk aikana (% vastaajista) N=328 EK & PL

 10. 2 OMISTAJAPERHE JA YRITYSTOIMINTA

 11. PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (1/3) • Omistaja-johtajina on yleensä 2 perheenjäsentä • Perheenjäsenten lukumäärä omistajina, hallituksessa ja operatiivisessa toiminnassa (% vastaajista) N=319 N=303 N=305 EK & PL

 12. PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (2/3) • Odotetusti omistajuus hajautuu pidempään toimineissa perheyrityksissä • Perheenjäsenten lukumäärä omistajina erilaisissa perheyrityksissä (% vastaajista) N=319 EK & PL

 13. PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (3/3) • Omistajuuden ja johtajuuden eriytymisen todennäköisyys kasvaa toisen sukupolvenvaihdoksen jälkeen • Toimitusjohtaja perheen ulkopuolelta (% vastaajista) N=328 EK & PL

 14. PERHEEN SUHTAUTUMINEN YRITYSTOIMINTAAN (1/2) N=328 EK & PL

 15. PERHEEN SUHTAUTUMINEN YRITYSTOIMINTAAN (2/2) • Kolmen perheen suhtautumista ja asenteita kuvaavan väittämän summamuuttujan keskiarvo erilaisissa perheyrityksissä (asteikko 1-5: 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) N=328 EK & PL

 16. 3 SUKUPOLVENVAIHDOKSET

 17. SUKUPOLVENVAIHDOSTEN TODENNÄKÖISYYS (1/2) • Lähes kolmannes vastaajista aikoo toteuttaa sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana • Sukupolvenvaihdoksia harkitaan suhteellisesti useimmin teollisuusyrityksissä • Yrityskoon kasvaessa myös todennäköisyys sukupolvenvaihdoksille lisääntyy • Sukupolvenvaihdoksen todennäköisyys seuraavan viiden vuoden aikana (% vastaajista) N=328 EK & PL

 18. SUKUPOLVENVAIHDOSTEN TODENNÄKÖISYYS (2/2) • Vastauksiin perustuvan karkean arvion mukaan seuraavien viiden vuoden aikana on odotettavissa lähes 15 000 sukupolvenvaihdosta • Käytännössä sukupolvenvaihdoksia tapahtuisi siis tasaisen vauhdin mukaan keskimäärin lähes 3 000 vuosittain • Suuntaa-antava laskelma, jossa eri kokoluokan yritysten vastaukset on yleistetty koskemaan koko PK-työnantajasektoria (ml. mikroyritykset, pl. yksinyrittäjät ja alkutuotanto) 1 Yritysten lkm – yksinyrittäjien lkm (vuosikeskiarvo 2010), Tilastokeskus 2 Tilastokeskus, Statfin -tilastopalvelu EK & PL

 19. SUKUPOLVENVAIHDOSTEN HAASTEET (1/2) • Verotukseen liittyvät asiat koetaan sukupolvenvaihdosten suurimmiksi haasteiksi • Noin 71 prosenttia piti verotuskysymyksiä melko tai erittäin vaikeina tulevissa sukupolvenvaihdoksissa • Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5 (1=täysin vaivaton, 5=Erittäin vaikea) ja vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen) N=104 EK & PL

 20. SUKUPOLVENVAIHDOSTEN HAASTEET (2/2) • Tulosten perusteella kokemus sukupolvenvaihdoksista pienentää yleistä vaikeusastetta tulevissa sukupolvenvaihdoksissa, verotuskysymykset silti haasteellisia myös varttuneissa perheyrityksissä • mm. yrityksen koko ja omistajuuden hajautuminen selittävinä tekijöinä? • Vastausten keskiarvot eri yritysryhmissä (kaikki vastaajat, pl. en osaa sanoa -vastaukset) N=285 N=288 N=283 N=274 EK & PL

 21. PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SPV:SSA (1/2) • Yli 2/3 sukupolvenvaihdosta suunnittelevista perheyrityksistä kokee nykyisen perintö- ja lahjaveron vaikeuttavan spv:n toteuttamista • En osaa sanoa –vastausten osuus on suuri • Vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen) N=104 EK & PL

 22. PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SPV:SSA (2/2) • Perintö- ja lahjavero vaikeuttaa erityisesti varttuneempien perheyritysten sukupolvenvaihdoksia • Näissä yrityksissä omistajuus on usein hajautunut ja yrityksiin on kertynyt paljon omaisuutta • Kokemus vähintään kahdesta sukupolvenvaihdoksesta kuitenkin pienentää merkitystä • % yrityksistä, joissa spv ajankohtainen (vaikeuttaa tai estää spv:n toteuttamista) N=104 EK & PL