k zbeszerz si tudnival k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Közbeszerzési tudnivalók PowerPoint Presentation
Download Presentation
Közbeszerzési tudnivalók

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
raymond-king

Közbeszerzési tudnivalók - PowerPoint PPT Presentation

52 Views
Download Presentation
Közbeszerzési tudnivalók
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Közbeszerzési tudnivalók

 2. A közbeszerzés • A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). • Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni.

 3. 5 kérdés tisztázása a közbeszerzésre kötelezettség megállapításához : • mi a közbeszerzés tárgya, • mi az ajánlatkérői minőségem, • mi a becsült értéke a beszerzésnek, • milyen a támogatás intenzitás, • van-e egybeszámítási kötelezettség.

 4. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót. Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a Kbt. 1. mellékletébenfelsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt. A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

 5. Az ajánlatkérői minőség • természetes személy (velük egy tekintet alá esik az egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó) számára a Közbeszerzési törvény alanyi mentességet biztosít • a klasszikus ajánlatkérők a Közbeszerzési törvény 22. §-ban nevesített ajánlatkérők. Pl. a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a közalapítvány • gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek, egyházak, társadalmi szervezetek stb.

 6. Becsült érték A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 36-40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgál-tatást kell érteni.

 7. Eljárásrendek A Közbeszerzési törvény két eljárásrendet különböztet meg • nemzeti (egyszerű) eljárásrend, • közösségi eljárásrend. A két eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya szerint kell meghatározni, hogy beszerzésemet melyik eljárásrend alapján kell megvalósítanom.

 8. Értékhatárok • Nemzeti eljárásrend : • Árubeszerzés, szolgáltatás : 8 millió Ft. • Építési beruházás : 15 millió Ft. • Közösségi eljárásrend : • Árubeszerzés, szolgáltatás : 53.012.225,- Ft • Építési beruházás : 1.325.305.627,- Ft

 9. Támogatás intenzitás A klasszikus ajánlatkérők támogatás intenzitástól függetlenül közbeszerzési eljárásra kötelezettek. A nem klasszikus ajánlatkérők nemzeti eljárásrendben 75 %-ot meghaladó, közösségi eljárásrendben 50 %-ot meghaladó mértékű Eu. forrásból illetve költségvetési forrásból származó támogatás esetén kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 10. Egybeszámítási kötelezettség A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek • beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor és • beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá • rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

 11. Hirdetményfeladás 2009. április 01-től hirdetményes eljárás keretében lehet a közbeszerzési eljárás ajánlattételi és ajánlati felhívását közzétenni. 2010. július 01-től külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenőrzéséért díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a klasszikus ajánlatkérőket. A hirdetmények ellenőrzéséért a Közbeszerzések Tanácsa polgári jogi felelősséggel tartozik.

 12. Hasznos információk A közbeszerzési eljárás során az 5/2009. (III. 31.) IRM alapján alkalmazandó iratminták megtalálhatók a www.kozbeszerzes.hu jogszabályi környezet/hirdetmény- minták fejezet alatt. A honlap ugyancsak lehetőséget ad arra, hogy közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tanácsadót keressenek a jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok fejezet alatt. A Közbeszerzések Tanácsának egyik feladata a közbeszerzési eljárásokat támogató, segítő tevékenység, ennek keretében kérdéseket is lehet elé terjeszteni a kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címre.

 13. A törvény és a kapcsolódó jogszabályok • a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.) az EU által támogatott projektek esetén 2004. január 01-től alkalmazandó az időközi módosításokkal kiegészítetten, legutóbbi átfogó módosítása a 2008. december 22-én kihirdetett 2008. évi CXVIII. Tv. alapján történt, melynek legtöbb rendelkezése 2009. április 01-én lépett hatályba, • 162/2004. Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól, • az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet, 2009. október 01-től a 191/2009. Korm. rendelet, • 5/2009. IRM rendeleta közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról.