html5-img
1 / 2

Výrobný plán

Výrobný plán. Je spojený s určením optimálneho objemu a štruktúry sortimentu. Denná výroba sa riadi výrobným plánom – programom. Zostavuje sa minimálne deň vopred. Výrobné možnosti sú dané kapacitou výrobného strediska, počtom pracovníkov a ich kvalifikáciou.

raya-berg
Download Presentation

Výrobný plán

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výrobný plán Je spojený s určením optimálneho objemu a štruktúry sortimentu. Denná výroba sa riadi výrobným plánom – programom. Zostavuje sa minimálne deň vopred. Výrobné možnosti sú dané kapacitou výrobného strediska, počtom pracovníkov a ich kvalifikáciou. V zariadeniach účelového stravovania sa pri zostavovaní výrobného plánu zúčastňuje aj stravovacia komisia.

  2. Pri zostavovaní z výrobného plánu sa vychádza najmä: - zo zásob surovín, ktoré sú k dispozícii, - z predpokladaného spotrebiteľského dopytu, - z výrobných možností, - z vybavenosti výrobného strediska technologickými zariadeniami, - z požiadaviek správnej výživy, sezónnej ponuky surovín. Výrobný plán zachytáva objem a štruktúru výroby v zariadeniach spoločného stravovania a je základom pre: - organizáciu práce, pracovného času. - normovanie spotreby, dodávky surovín a polotovarov, - kontrolu spotreby surovín vo výrobnom stredisku

More Related