1 / 24

Seurakunta, sairaala ja parantamisen eetos Inkeri Elomaa, professori Hyks, syöpätautien klinikka

Seurakunta, sairaala ja parantamisen eetos Inkeri Elomaa, professori Hyks, syöpätautien klinikka. Sairaus ja ahdistus – kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Ekumeeninen seminaari 24.3.06 DL Helsinki. Parantamisesta. Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. Terveys arvona.

Download Presentation

Seurakunta, sairaala ja parantamisen eetos Inkeri Elomaa, professori Hyks, syöpätautien klinikka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Seurakunta, sairaala ja parantamisen eetosInkeri Elomaa, professoriHyks, syöpätautien klinikka Sairaus ja ahdistus – kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Ekumeeninen seminaari 24.3.06 DL Helsinki

 2. Parantamisesta Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat

 3. Terveys arvona Terveys on yhteiskunnallinen asia Lääketieteen tekniikan rakettinousu Terveydenhuollon määrärahat rajoitetut Kustannustehokkuus ja säännöstely Vähemmän aikaa potilaalle Arvomaailma on muuttunut: yksilölle sysätty vastuu terveydestään

 4. Määritelmäterveydelle ja sairaudelle Terveys: fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen tasapainotila Sairaus: tasapainotilan häiriö (WHO)

 5. Spiritual health – lisä terveyskäsitteeseen Hengellinen ulottuvuus Mielenrauha ja rakkaus Määritellään terveyden arvoksi Tulevaisuutta muokataan tämän arvon mukaan

 6. Sairaus aiheuttaa ahdistuneisuuden Vyyhti Selvitettävä Antaa ahdistuneisuudelle nimet Vasta sitten voi auttaa

 7. Ahdistuneisuuden syitä Fyysisiä Psyykisiä Sosiaalisia Hengellisiä

 8. Ahdistuneisuuden syitäFyysisiä Kipu, unettomuus, väsymys Kuume, pahoinvointi, Heikkous Toimintakyvyn menetys

 9. Ahdistuneisuuden syitäPsyykisiä Ahdistus, masennus, epäluulo Pelot, syyllisyys, hylkääminen yksinäisyys, hyödyttömyys, viha Elämän rajallisuus, kaupan käynti Kärsimys, luopumisen tuska

 10. Ahdistuneisuuden syitä Sosiaalisia Syrjäytyminen työstä ihmissuhteista, vapaa-ajanvietosta, harrastuksista

 11. Ahdistuneisuuden syitäHengellisiä Armahtaako Jumala Saanko synnit anteeksi Pelastunko Onko iankaikkista elämää

 12. Kuka parantaa Lääkäri hoitaa Jumala parantaa (Aku Räty) lääkärin vala ja uskon lupaus

 13. Eetos: määritelmä Eettinen katsomustapa Arvoperusteinen suhtautumistapa Sisin siveellinen mielensuunta Syvimmän eetoksensa vaatimuksien toteutus

 14. Lääkintä ja -hoitoetiikan perusperiaatteet Elämän kunnioittaminen Ihmisarvon kunnioittaminen Itsemäärämisen periaate Hoitamisen periaate Oikeudenmukaisuuden periaate Hyödyn maksimoinnin periaate

 15. Lääkärinvalan velvoitus Potilas Apua hakeva Perusoikeus hoitoon ilman syrjintää Itsemääräämisoikeus hyväksyä tai hyljätä

 16. Lääkärinvalan velvoitusLääkäri Auttaa parhaan taitonsa ja tahtonsa mukaan Riippumaton asiantuntija ja itsenäinen päättäjä Määrää tutkimukset ja hoidot Arvioi hoidon tarpeen Ymmärtää lähimmäistä

 17. Lääkärinvalan velvoitus Potilas-lääkärisuhde Luottamuksellinen Salassapitovelvoitteinen Tiedon asymmetria Asiat ymmärrettäviksi Kultainen sääntö

 18. Lääkärinvalan velvoitusHoitopäätös Kahden kauppa, johon ulkopuoliset tahot eikä raha saa vaikuttaa Tieteeseen ja kokemukseen perustuva Arvoväritteinen

 19. Parantamisen tavoitteet ja mahdollisuudet Parantava hoito lääketieteellistä toimintaa Oireenmukainen hoito vuorovaikutusta ja kuulemista Saattohoito läsnäoloa ja kosketusta

 20. Jatkumo Menneisyys Nykyisyys Tulevaisuus

 21. Toivon herättäminen Toipuminen Selviäminen Sopeutuminen Kristillinen lupaus

 22. Parantamisen/parantumisen paradoksi Lääketieteellinen hoito ei aina johda potilaan parantumiseen, mutta voi parantaa hänen tilaansa Syntien anteeksanto pelastaa potilaan, joka kokee parantuneensa, vaikkei lääketieteellisesti olekaan parantunut

 23. Eetos tulevaisuuden kustannuspaineissa Avointa yhteisesti sovittua säännöstelyä Tasapainoilua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja potilaskeskeisen professionalismin välillä

More Related