feminismus a emancipace en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feminismus a emancipace žen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Feminismus a emancipace žen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Feminismus a emancipace žen - PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on

Feminismus a emancipace žen. Marie Bohoňková tercie. E mancipace. vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem získání svobody společenská nezávislost rovná práva. Feminismus. Přesná definice feminismu je díky obsáhlosti problematická

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Feminismus a emancipace žen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
feminismus a emancipace en

Feminismus a emancipace žen

Marie Bohoňková

tercie

e mancipace
Emancipace
 • vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem
 • získání svobody
 • společenská nezávislost
 • rovná práva
feminismus
Feminismus
 • Přesná definice feminismu je díky obsáhlosti problematická
 • Pojem je relativně mladý (sahá do poloviny 20. století
 • Dříve se označovalo jako ženské hnutí
 • Hnutí se štěpí do několika směrů- od boje za základní lidská práva pro ženy v muslimských zemích, až k vyloženě nepřátelským přístupům k mužům (především v oblastech Západního světa)
 • Ženám se říká buď feministky nebo sufražetky (spíše označení pro bojovnice za politická práva žen a převážně za rozšíření všeobecného hlasovacího práva i na ženy)
co bylo lohou feministek
Co bylo úlohou feministek?
 • Na akademické půdě
  • Zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení žen
  • Studie vztahu uvnitř společnosti (snaha dojít k odpovědím vedoucím k zrovnoprávnění)
 • Politické vystupování
  • Zaměřeno na kampaně:
   • O právo na děti
   • Násilí na ženách (v partnerském svazku)
   • Mateřství
   • Rovné platové podmínky
   • Sexuální obtěžování
   • Diskriminace pohlaví
   • Sexuální násilí
 • Dále se zaměřuje na patriarchát, rodové stereotypy, rovný přístup a útlak
historie
Historie
 • Počátky v 60. letech 20. století, ale i na přelomu 17. a 18. století v Anglii a Francii
 • Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života
 • Dělí se na tři vlny:
  • První vlna feminismu (zhruba 19.stol. – počátek 20. stol.)
   • Kritika nerovností de iure (boj za základní lidská práva pro ženy a jejich zakotvení v legislativě)
   • Postfeminismus- tvrzení, že cílů feministického hnutí již bylo dosaženo a další aktivity dále nejsou potřebné
  • Druhá vlna (zhruba 60.- 80. léta 20. stol.)
   • Boj s nerovnostmi, které i přes oficiální rovnost mužů a žen dále přetrvávaly
  • Třetí vlna feminismu (od 90. let 20. stol.)
   • Kritika předchozí definice feminity
   • Rozbíjí jednotlivý feminismus na mnoho dalších směrů (zohledňující různost žen podle věku, barvy pleti, sexuální orientace, původu apod.)
feminismus v usa
Feminismus v USA
 • Rozvíjelo se v souvislosti s hnutím proti otrokářství
 • Ženy se účastnili formálních politických aktivit
 • Významnou roli sehrály černošky, přestože musely čelit rasovému nepřátelství
 • Osobnost:
  • Mary Wollstonecraftová
   • První feministka
   • Zabývala se výchovou dětí a vzděláním děvčat
   • Byla ovlivněna anarchismem a stala se inspirací pro anarchofeministické myšlení 20. století
   • Vydání knihy „Obrana ženských práv“ (1792)
    • Ženy jsou do své role tlačeny prostřednictvím společenských tradic a výchovy
    • K problému přistupuje jako k otázce morálky a kulturní úrovně společnosti
feminismus v evrop
Feminismus v Evropě
 • Začal se vyvíjet souběžně s osvícenstvím v 18. stol.
 • na konci 18.stol.- myšlenka individuální svobody a vymanění se z těsného sepětí s náboženstvím
 • Nejvíce během Francouzské revoluce (1789)
  • Oslovení mnoho žen a vzbuzení zájmu o rovnoprávnost
 • Osobnost:
  • Olympe de Gougesová
   • deklarace práv ženy a občanky (1791)
    • Hlásala, že ženy se rodí svobodné a jsou si rovné s muži
    • Dožadovala se rovných práv ve všech oblastech života
   • Žádala rovnoprávnost jak na řečnické tribuně, tak na popravišti
   • Dráždila revolucionáře různých směrů (politická angažovanost žen byla považována za zhoubnou pro „dobré mravy“ nové společnosti)
   • Na podzim 1793 popravena gilotinou (obviněna z touhy po státnické moci a z opomenutí ctností přináležejících jejímu pohlaví
 • Během revoluce rozpoutána zuřivá protiženská kampaň
  • Vydán dekret, který zakazoval ženám účast na jakémkoliv politickém hnutí
  • Pod hrozbou rozehnání vojskem se na ulici nesměli shromáždit větší skupina žen, než pěti.
19 stolet
19. století
 • Získání volebního práva
  • Nový Zéland (1893)
  • Švýcarsko (1971
 • Hnutí žen vedeno pojmy práva a rovnosti
 • Souvislost s rozvojem průmyslu a kapitálu
  • Hluboké změny ve společnosti a politice
  • Nutnost placené práce žen
   • Možnost ekonomické nezávislosti na muži a rodině
 • Prosazování feminismu na přelomu 50.-60. let po 2. sv. válce
  • Vzdělané ženy v Evropě a Americe (dosažené vysoké vzdělání)
  • Heslo: „osvobození z útlaku“
  • otevřeně vstupují do veřejného společenského života
 • Pozdní 70. léta- hospodářská a kulturní situace
  • Hodnoty domova a domácnosti
 • Druhá polovina 80. let
  • „ženské studie“ na univerzitách (tzv. akademický feminismus)
  • Feministky už nenutí ženu, aby se prosazovala v mužském světě tím, že bude vypadat jako chlap a stane se nekompromisní, racionální a bezohlednou
  • Opovrhované ženské slabiny nabírají vážných hodnot (citový a citlivý přístup ke světu)
proudy feminismu
Proudy feminismu
 • Judith Lorberová
  • Rozlišení do tří typů feministické teorie (1998)
   • Genderové feministické teorie
    • Podobnost mezi mužem a ženou (úsilí o poskytnutí stejných možností účastí na společenském dění)
     • Liberální feminismus
     • Marxistický (socialistický) feminismus
     • Rozvojový feminismus
   • Feministické teorie genderově motivovaného odporu
    • výzva žen aby se vymanily z nadvlády zakládáním samostatných, výhradně ženských organizací a komunit
     • Radikální feminismus
   • Feministické teorie genderově motivované vzpoury
    • Věnování pozornosti vzájemným vztahům mezi nerovnostmi (rasa, etnická příslušnost, společenská třída, sexuální orientace)
     • Multirasový feminismus
     • Ekofeminismus
     • Náboženský feminismus
     • Poststrukturní feminismus
     • Anarchofeminismus
     • Kyberfeminismus
shrnut co to feminismus je
Shrnutí co to feminismus je
 • Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života
z droje
Zdroje
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Emancipace
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sufra%C5%BEetka
 • http://www.google.cz/imgres?q=olympe+de+gouges&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=g6WfCGfGZYcf7M:&imgrefurl=http://www.onthisdeity.com/3rd-november-1793-%25E2%2580%2593-the-death-of-olympe-de-gouges/&docid=bugQvllRPgkYDM&imgurl=http://www.onthisdeity.com/wp-content/uploads/2010/11/gouges.jpg&w=300&h=379&ei=KOTGT5bUC4zY4QTM2qzWCg&zoom=1&iact=hc&vpx=358&vpy=2&dur=967&hovh=252&hovw=200&tx=122&ty=91&sig=114625765510561669128&page=1&tbnh=154&tbnw=120&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75
 • http://www.google.cz/imgres?q=mary+wollstonecraft&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=iBDpJaq12swQTM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft&docid=o-Kirp9fCFuXSM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Otto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg/220px-Otto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg&w=220&h=266&ei=veTGT4mYGon74QS56L3ECg&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=130&dur=5616&hovh=212&hovw=176&tx=106&ty=122&sig=114625765510561669128&page=1&tbnh=117&tbnw=93&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
 • V Českých Budějovicích dne 31.5.2012 od 3:20 do 5:43