slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ. นำเสนอ อาจารย์ สุวิ สาข์ เหล่าเกิด. จัดทำ โดย นางสาว กรกนก เมืองขวา เลขที่ 15 นางสาว นฤ มล ชนะเคน เลขที่ 16 นางสาว กมลชนก เขตขงขวาง เลขที่ 18 สาขาวิชา กรศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 ชั้นปีที่ 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ' - raven-larsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ

slide2
นำเสนออาจารย์ สุวิสาข์ เหล่าเกิด

จัดทำโดย

นางสาว กรกนก เมืองขวา เลขที่ 15

นางสาว นฤมล ชนะเคน เลขที่ 16

นางสาว กมลชนก เขตขงขวาง เลขที่ 18

สาขาวิชากรศึกษาปฐมวัย ห้อง1 ชั้นปีที่ 3

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

slide3
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ

หมายถึง

เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพราะประสบการณ์ทางศิลปะนั้นไม่เพียงส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์เท่านั้น หากยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้านของเด็กในลักษณะบูรณาการ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการจัดประสบการณ์และกิจกรรมในลักษณะนี้มีคุณค่าและเอื้อต่อเด็กมากที่สุด ประสบการณ์ศิลปะส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็ก ได้ดังนี้

slide4

พัฒนาการทางด้านร่างกาย : พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่และกล้าม

เนื้อเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

2. พัฒนาการทางด้านสังคม : มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้จากกันและกัน (cooperative learning) แลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การรู้จักแบ่งปัน

3.พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ : สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (confidence) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเอง (self- esteem) การคิดดีและชื่นชมในผลงานของผู้อื่น สร้างวินัยและความรับผิดชอบ มีสุนทรียภาพ

slide5

4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา : มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รู้จักแก้ปัญหา ทำงานแบบมีระบบ (วางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ) รู้จักคิดและชี้แจงเหตุผล สังเกต และเปรียบเทียบ ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือประสบการณ์ในการสื่อความหมาย (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในพัฒนาการทางด้านการคิดของเด็ก)

slide6
แนวคิด/ทฤษฏี

การพัฒนาตัวเด็กโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นการวางพื้นฐานสำหรับตัวเด็กที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เขาจะเป็นผู้ที่มีความคิดฉับไว ในการแก้ปัญหา เพราะศิลปะช่วยพัฒนาความฉลาดในส่วนนี้ให้แก่เขาได้

(พีรพงษ์ กุลพิศาล, 2536)

 • ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สร้างความรู้ด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ หรือได้ขยายความรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน และได้ใช้ความคิดใช้สมองทุกส่วน ทำการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
slide7

2. การทำกิจกรรมกลุ่ม โดยกำหนดงานให้ผู้เรียนทำเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับพืชร่วมกันได้

 • ประสบการณ์ตรง โดยจัดให้ผู้เรียนให้สัมผัสสภาพจริง ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับหน้าที่ของพืช ปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนองของพืช และพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัสและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
slide8

4. การกล้าคิดกล้าทำ โดยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจจะพูดในสิ่งที่คิด และรู้สึกโดยไม่ต้องกลัวผิด ไม่อายทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

5. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรม โดยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษา มีความตระหนักตื่นตัวและร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีสำนึกที่ถูกต้อง ฝังลึก และไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใด

slide9
แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน

 • การวาดรูประบายสี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยในการทำงานประสานกันระหว่างมือและตา เด็กจะ รู้จัก สี เส้น รูปทรง พื้นผิว ขนาดที่จะต้องพบในชีวิตประจำวันของเขา ภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นภาพ ที่วาดโดยเด็กปฐมวัยอายุ 3- 4 ขวบ เป็นภาพที่วาดตามความคิดและจินตนาการของเด็กเป็นอีก กิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยใน การทำงานประสานกันระหว่างมือและตา เด็กจะรู้จัก สี เส้น รูปทรง พื้นผิว ขนาดที่จะต้องพบในชีวิตประจำวันของเขา
slide10

การปั้น การปั้นดินน้ำมันหรือ ดินเหนียว แป้งโด ฯลฯ มาปั้นเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของเด็กแต่ ละคนซึ่งจะแตกต่างกันไป เป็นการฝึกสมาธิ และพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเด็กเด็กจะได้เรียนรู้ รูปร่างต่างๆ

 • การพับกระดาษเป็นกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจและสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ทำให้เด็กเกิดความสนใจ และรู้สึกสนุกจึงทำซ้ำแล้วซ้ำอีก และเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเคลื่อนไหวของมือและการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างจากกระดาษที่พับ
slide11

การฉีก-ปะกระดาษ เป็นกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริม การใช้ทักษะมือ และนิ้วมือ ที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อส่วนนี้จะทำงานได้ดีต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา กับมือด้วย

 • การพิมพ์ การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างภาพหรือลวดลายที่เกิดจากการนำวัสดุหลายๆประเภท เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ก้านกล้วย หรืออวัยวะของร่างกาย เช่น มือ เท้า มาใช้เป็นแม่พิมพ์กดทับลงบนสีแล้วนำไป พิมพ์บนกกระดาษหรือผ้าก็ได้
 • การเป่าสีคือการนำสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ ผสมกับน้ำให้สีข้นพอสมควร โดยการหยดสีลงบนกระดาษ ใช้หลอดกาแฟจ่อปลายหลอดที่สี แล้วเป่าให้สีกระจาย จะได้ภาพสวยงามหลายหลากสี
slide12

การประดิษฐ์เศษวัสดุ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยุกต์ให้เศษวัสดุใกล้ตัว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ มีส่วนร่วมทั้งความคิด จิตใจ สมอง เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะทำให้เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้างจินตนาการ นำไปสู่การคิดค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ได้

slide13

คำถาม

 • ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกกรมศิลปะข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 • เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ จากการกระทำจริงและประสบการณ์
 • เป็นกิจกรรมที่พัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 • เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงออกในการใช้ร่างกาย
 • เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์
slide14

2. กิจกรรมศิลปะประเภทใดสอนให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าและรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งใกล้ตัวมากที่สุด

 • วาดภาพ
 • การพิมพ์
 • การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 • การเป่าสี
slide15

3.กิจกรรมศิลปะช่วยพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง3.กิจกรรมศิลปะช่วยพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง

 • มือ และ นิ้วมือ
 • มือ และ ตา
 • ตา และ กล้ามเนื้อหมัดเล็ก
 • ถูกทกข้อ
slide16

4.กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท4.กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 • 5 ประเภท
 • 6 ประเภท
 • 7 ประเภท
 • 8 ประเภท
slide17

5.ข้อใดบอกความหมายของ “ประสบการณ์ตรง” ให้ถูกต้องที่สุด

 • จัดให้ผู้เรียนให้สัมผัสสภาพจริง ของจริง ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 • ครู ทดลอง หรือปฏิบัติให้ผู้เรียนดูเพียงอย่างเดียว
 • ครู จัดกิจกรรมนอกสถานทีจริงแต่ไม่ได้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
 • ไม่มีข้อใดถูก
slide18
เฉลย