Pollution of the baltic sea
Download
1 / 18

Pollution of the Baltic Sea - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Pollution of the Baltic Sea. Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. The pollution of the Baltic Sea.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pollution of the Baltic Sea' - raven-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pollution of the baltic sea

Pollution of the Baltic Sea

Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego


The pollution of the baltic sea
Thepollution of the Baltic Sea

 • The Baltic Seais one of the most polluted sea in the world. In 1973, there was signed the Gdansk Convention on Fishing and Conservation of living resources in the Baltic Sea and the Belts. In 1974, seven countries bordering the Baltic Sea (out of 9) The second International Convention was signed in Helsinki on the Baltic. Still, the Baltic Sea remains one of the most polluted seas in the world. The factors that affect the Baltic Sea pollution include: construction of drainage ditches, heavy industrialization, development and the emergence of new towns and the surrounding waste water and waste. Under Polish territorial waters very is polluted Gulf of Gdansk.


Jakie jest zanieczyszczenie morza ba tyckiego
Jakie jest zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego?

 • Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W 1973 roku podpisana Konwencja Gdańska o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim iw cieśninach Bełt. W 1974 roku siedem państw nadbałtyckich (spośród 9). Druga Międzynarodowa konwencja została podpisana w Helsinkach na Bałtyku. Nadal Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Czynników, które wpływają na zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego obejmuje: budowa rowów melioracyjnych, uprzemysłowienia ciężkie, rozwój i powstawanie nowych miast oraz okoliczne ścieki i odpady. W polskich wodach terytorialnych bardzo jest zanieczyszczona Zatoka Gdańska.


The baltic sea
THE BalticSea

Morze Bałtyckie


The history of the baltic sea
The history of the Baltic Sea

 • The Baltic Sea is the youngest sea on Earth - has only 12 thousand. years, while others arose from the sea many millions of years. As glacial lakes, it was due to warming and melting glaciers in its short history, followed major changes in water levels, shoreline and salinity resulting mainly from crustal movements. It is estimated that the man appeared on the Baltic Sea about 10 thous. years ago in the Paleolithic. Probably wandered from the south of colonizing the Baltic Sea catchment. The oldest traces of settlements on the Polish coast of the encounter on the island of Wolin. WX century in our history came to the city of Gdańsk. Formation of political bodies in the Baltic Sea Basin is at the turn of the millennium I and II.


Historia morza ba tyckiego
Historia Morza Bałtyckiego

 • Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na Ziemi - ma tylko 12 tys. lat, podczas gdy inne morza powstały z wielu milionów lat. Jak jeziora polodowcowe, to ze względu na ocieplenie i topnienie lodowców w swojej krótkiej historii, po poważne zmiany poziomu wód, linii brzegowej i zasolenia wynikające głównie z ruchów skorupy ziemskiej. Szacuje się, że człowiek pojawił się na Bałtyku ok. 10 tys. lat temu w paleolicie. Prawdopodobnie wędrowali z południa kolonizacji zlewni Morza Bałtyckiego. Najstarsze ślady osadnictwa na polskim wybrzeżu spotkać na wyspie Wolin. W X wieku w naszej historii wszedł do miasta Gdańska. Tworzenie organów politycznych w basenie Morza Bałtyckiego jest na przełomie I i II tysiąclecia.


Countries of the baltic sea kraje ba tyckie
Countries of theBalticSeaKraje bałtyckie

 • Denmark - dania,

 • Estonia - estonia,

 • Finland - finlandia,

 • Germany - niemcy,

 • Latvia - łotwa,

 • Lithuania – litwa,

 • Poland – polska,

 • Russia – rosja,

 • Sweden – szwecja.


The baltic sea1
THE BalticSea

Morze Bałtyckie


Pollution of the baltic sea1
Pollution of theBalticSea

Zanieczyszczony Bałtyk


M ap of the baltic sea
Map of the Baltic Sea

Mapa Morza Bałtyckiego


The baltic sea polish part
TheBalticSea – Polish part

Nasze Morze Bałtyckie


The baltic sea2
TheBalticSea

Morze Bałtyckie


Tanker spill
Tankerspill

Wyciek tankowca.


Bird after oil spills from tanker
Bird after oil spills fromtanker

Ptak po wycieku ropy z tankowca


Rubbish in the baltic sea
Rubbish in the Baltic Sea

Śmieci w Morzu Bałtyckim


Water water
Water, Water…

Woda, Woda…


Poor animals
Pooranimals

Biedne zwierzęta


The end
Theend

Prezentacię

przygotowała

Klaudia

Szlendak, kl. VI"a„.