b o c o m n xml n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÁO CÁO MÔN XML PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÁO CÁO MÔN XML

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

BÁO CÁO MÔN XML - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

BÁO CÁO MÔN XML. Đề Tài : SỬ DỤNG XML TRONG SQL SERVER. Giáo viên HD: KS. Nguyễn Văn Phúc Nhóm thực hiện : Nguyễn Đăng Anh 0812519 Ngô Văn Hậu 0810282 Lê Quang Hoàng 0812570. 3. 3. Tổng quan. Demo. 3. 1. Trình bầy nội dung chính. 2. Nội dung báo cáo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BÁO CÁO MÔN XML


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b o c o m n xml

BÁO CÁO MÔNXML

Đề Tài : SỬ DỤNG XML TRONG SQL SERVER

Giáoviên HD:

KS. Nguyễn Văn Phúc

Nhómthựchiện:

NguyễnĐăngAnh 0812519

NgôVănHậu 0810282

LêQuangHoàng 0812570

n i dung b o c o

3

3

Tổngquan

Demo

3

1

Trìnhbầynội dung chính

2

Nội dung báocáo
t ng quan v xml trong sql server
TổngQuanVề Xml TrongSql Server

Tạisaolạisửdụngkiểudữliệu Xml trongSql Server.?

 • Việclưtrữdữliệu xml trongcơsởdữliệuquanhệ. Manglạilợiíchchoviệcquảnlývàxửlýdữliêu.
 • Dữliệu xml cóthểtươngthíchvớidữliệuquanhệ. Điềunàycónghĩadữliệu xml cóthểđượcđưavàohệthốngnhữngdữliệuphátsinhmàkhôngảnhhưởngđếnứngdụngđangchạy.
n i dung ch nh
NỘI DUNG CHÍNH
 • Kiểudữliệu Xml trong SQL SERVER
 • Truyvấnvàchỉnhsửdữliệu Xml trong SQL SERVER
 • Sửdụngmệnhđề FOR XML trongSql Server
 • Sửdụnghàm OPENXML() trongSql Server
ki u d li u xml
KiểuDữLiệu XML
 • Kiểudữliệu XML đượchỗtrợtừSql Server 2000. Giúpchoviệclưutrữdữliệu Xml hay cácphânđoạn Xml trongcơsởdữliệu.
 • Cóthểsửdụngkiểu Xml gầngiốngnhưnhữngkiểugiữliệuthôngthườngkhác.
 • Chúngtacóthểdùngnhưlà :
 • Kiểudữliệubiến

DECLARE @SinhVien_Infoxml SET @SinhVien_Info = ‘<SinhVien>

 • <Ho>Ngo</Ho>
 • <Ten>Van Hau</Ten>

</SinhVien>’

ki u d li u xml1
KiểuDữLiệu XML
 • Dùng để tạo cột như kiểu dữ liệu thông thường khác.

CREATE TABLESinhVien ( MSSV varchar(7),ThongTinSVxml )

AFTER TABLE SinhVienADDThongTinSVxml

 • Lưu ý khi tạo cột :
 • Khôngthểdùngnhưkhóachính hay khóangoại
 • Cóthểtạoràngbuộcnhưngkhôngthểdùngcácphươngthứccủakiểudữliệu xml đểtạo. Màphảitựđịnhnghĩamộtchứcnăngbaobọccácphươngthứccủakiểudữliệ xml.
ki u d li u xml2
KiểuDữLiệu XML
 • Tạo view chứadữliệu xml.
 • Dùngnhưthamsốkhitạoproecdurehoặcfunction
 • Kiểudữliệu xml cũngcóthểlàkiểutrảvềcủahàm.
 • Kiểudữliệu xml cungcấpnămphươngthứcđểtacóthểtruyvấnchỉnhsửadữliệunày: Query(), Value(), Exist(), Nodes(), Modify(). Chúngtasẽtìmhiểukỹhơntrongphầntruyvấndữliệu Xml trongSql Server.
 • Hạnchếkhisửdụngkiểudữliệunày.
truy v n ch nh s a d li u xml
TruyVấn & ChỉnhSửaDữLiệu Xml
 • Đểtruyvấnvàchỉnhsửadữliệu xml tatrongSql Server taquantâmđếnhaiphần: Xqueryvà XML DML
 • Xquery : chotakhảnăngtruyvấndữliệu xml kếthợpvớicácphươngthứcmàkiểudữliệu xml cungcấp.

SELECT @sinhvienInfo.query('/DSSinhVien/SinhVien')

 • Các phương thưc dùng để truy vấn dữ liệu xml
 • Query() : Dùng khi muốn lấy về một phần hoặc một phân đoạn trong tài liệu xml (xml collumn, xml variable)
truy v n ch nh s a d li u xml1
TruyVấn & ChỉnhSửaDữLiệu Xml

Cú pháp : Query(‘XqueryExpression’).

 • DECLARE @sinhvienInfo xml
 • SET @sinhvienInfo =
 • '<DSSinhVien>
 • <SinhVien MSSV="0810282">
  • <Ho>Ngo</Ho>
  • <Ten>Van Hau</Ten>
  • <NS>15-06-1990</NS>
  • </SinhVien>
 • </DSSinhVien>'
 • SELECT @sinhvienInfo.query('/DSSinhVien/SinhVien‘)
 • XqueryExpression: là một path chỉ ra vị trí của phần dữ liệu cần lấy.
 • Value ( ‘XqueryExpression’, ‘SqlType’) : Dùngkhimuốnlấydữliệucủamột node hay mộtthuộctính. ‘SqlType‘làkiểudữliệucủagiatrịmuốnlấyvề (int, varchar(n))

SELECT @sinhvienInfo.value('/(DSSinhVien/SinhVien/@MSSV)[1]‘, varchar(7))

truy v n ch nh s a d li u xml2
TruyVấn & ChỉnhSửaDữLiệu Xml
 • Exist(‘XqueryExpression’) : dùngkhitacầnkiểmtramộtphầnnàođócủatàiliệu xml cótồntại hay không.
 • XqueryExpression: là một path chỉ ra vị trí của phần cần kiểm tra.
 • Nodes( ‘XqueryExpression’) : Dùngkhimuốnlấymộtthànhphầnnàođócủadữliệu xml vàchuyểnnóthànhdữliệuquanhệ.

SELECT

@sinhvienInfo.exist('/DSSinhVien/SinhVien[@MSSV eq xs:string("0810282")]')

-- Resault = 1

SELECT

DSSinhVien.SinhVien.value('(/DSSinhVien/SinhVien/Ten)[1]','varchar(50)') AS Ten,

DSSinhVien.SinhVien.query('/DSSinhVien/SinhVien') AS RESULT

FROM @sinhvienInfo.nodes('/DSSinhVien/SinhVien') DSSinhVien(SinhVien)

truy v n ch nh s a d li u xml3
TruyVấn & ChỉnhSửaDữLiệu Xml
 • DML(Data Modify Language) Làngônngữdùngđểchỉnhsửadữliệu xml trongSql Server. Với DML tacóthểxóa, cậpnhật, thêmmột node vàotàiliệu xml vớicácthaotáclà
 • Insert
 • Delete
 • Replace value of

Đểcóthểchỉnhsửadữliệu xml tadùngphươngthức modify kếthợpvớibacâulệnhtrên.

truy v n ch nh s a d li u xml4
TruyVấn & ChỉnhSửaDữLiệu Xml
 • CâulệnhInsert cúphápnhưsau :
 • Expression1:làmộtchuỗivớicúpháp xml, cóthểlàmột node hoặcnhiều node cầnchènvàotàiliệu xml.
 • Expression2: LàmộtbiểuthứctruyvấnXquerydùngđểchỉravịtrícầnchènexpression1trongtàiliệu xml
 • INSERT Expression1
 • (
 • (as first | Last) into | after | before
 • Expression2
 • ).

SET @s.modify ('insert <Lop>CTK32</Lop> as last into(/DSSinhVien/SinhVien[ @MSSV = "0810282" ])[1]');

SET @s.modify ('insert attribute Sex{“Nam”} into(/DSSinhVien/SinhVien[ @MSSV = "0810282" ])[1]');

truy v n ch nh s a d li u xml5
TruyVấn & ChỉnhSửaDữLiệu Xml
 • Câulệnhdelete Cúphápnhưsau:

delete expression. Epressionlàvịtrícủa node muốnxóa .

 • Câulệnhreplace value of

SET @s.modify ('delete (/DSSinhVien/SinhVien[ @MSSV = "0810282" ]/NS)[1]');

Replace value of

Expression1

With

Expression2

SET @s.modify ('replace value of (/DSSinhVien/SinhVien/@Oder)[1] With “BCD”');

s d ng m nh forxml
SửDụngMệnhĐề FORXML

SELECT [*,nameCollomn,…]

FROM [nameTable,…]

[WHERE condition]

FOR XML {RAW | AUTO | EXPLICIT}

[, XMLDATA]

[, ELEMENTS]

[, BINARY BASE64]

 • ChúngtacóthểchuyểndữliệuquanhệtrongkếtquảtrảvềcủaSELECT thànhdữliệudạng xml nhờmệnhđề FOR XML
slide16

Sử Dụng Hàm OPENXML()

 • Cho phépđọcdữliệu xml nhưlàdữliệunằmtrêncác row vàchènbàobảng.
 • Khisửdụng OPENXML() taquantâmđếnhaithủtụcsau : sp_xml_preparedocument()vàsp_xml_removedocument()
 • idoc: làmộtgiátrịthamchiếuđếntàiliệu xml

EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @doc

OPENXML(idocint [IN], RowPatternnvarchar [IN], [Flags byte[IN]]) [WITH (SchemaDeclaration | TableName)]

s d ng h m openxml
SửDụngHàm OPENXML()
 • RowPattern: làmộtXpathchỉđếnvịtrícầnlấydữliệutrongtàiliệu xml.
 • Flags : Làcácgiátrịtùychọndướibảngsau
s d ng h m openxml1
SửDụngHàm OPENXML()
 • SchemaDeclaration: chỉtêncáccộtsẽchứadữliệu

Cóthểlàtênbảngsẽchứadữliệu.