iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej. Współpraca spółdzielni socjalnych z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej' - rasia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Współpraca spółdzielni socjalnych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej1
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Kreowanie polityki lokalnej – strategia rozwoju miasta, strategia rozwiązywania problemów społecznych, program współpracy z NGO

Konsultowanie i monitorowanie polityki lokalnej – konsultowanie aktów prawa lokalnego

Samorząd terytorialny

Realizowane lokalnych zadań publicznych – realizacja zadań w sferze pożytku publicznego, realizowanie zadań publicznych

Realizowanie zadań dla społeczności lokalnej- klauzule społeczne

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej2
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej
 • W ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw spółdzielnie socjalne prowadzą działalność pożytku publicznego, w szczególności oznacza to:
  • zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie (konkurs i bez konkursu);
  • konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w tym rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
  • udział w gminnych i powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego
  • partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej3
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Art. 5a

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.(…)

4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej4
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 41e.

1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy.

3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata.

Art. 41f.

Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:

1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;

2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy;

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej5
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 41i.

1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej6
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Budżet

jednostki

samorządu terytorialnego

Partnerstwo

Publiczno-

Społeczne

Zlecenie/powierzenie

zadania publicznego

konkurs

zakup

towarów i

usług

Inicjatywa

lokalna

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej7
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

Art. 221

1.Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej8
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

Art. 221

4.Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej9
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Organy administracji publicznej:
  • 1) wspierają w sferze, zadań pożytku publicznego, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej), prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
  • 2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej), prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.
 • Wspieranie oraz powierzanie,, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Obsługa konkursu, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej) .

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej10
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej11
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Klauzule społeczne

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej12
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 91, poz. 742) – która weszła w życie z dniem 16 lipca 2009 r.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009r. nr 206, poz. 1591) – która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2009 r.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw – (w Senacie); Wejdzie w życie od 1 stycznia 2010?

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej13
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004

Art. 19

Zamówienia zastrzeżone

Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych zakładom pracy chronionej lub przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów pracy chronionej, w których większość zaangażowanych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, które ze względu na charakter lub stopień swojej niepełnosprawności nie mogą wykonywać swojej pracy w normalnych warunkach.

Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać odniesienie do tego przepisu.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej14
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004

Art. 26

Instytucje zamawiające mogą określić warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki rządzące realizacją zamówienia mogą, w szczególności, dotyczyć względów społecznych i środowiskowych.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej15
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004

(preambuła)

28. Zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniające sie do integracji społeczeństwa. W tym kontekście, zakłady pracy chronionej oraz programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże, zakłady takie mogą być nie zdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji, należy umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania zamówień lub zagwarantowania im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej16
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004

(preambuła)

33. Warunki realizacji zamówienia zgodne są z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminujące oraz są przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentacji zamówienia. Mogą one, w szczególności, zachęcać do organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególnych trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przykład ustanowić wymóg – odnoszący się do realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzegania postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz co do zatrudnienia większej liczby osób niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe”

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej17
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

 • Art. 29 ust. 4 Ustawa – Prawo zamówień publicznych)
 • Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące:
 • zatrudnienia osób:
  • a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym
 •       - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej18
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

 • (Art. 36. Ustawa – Prawo zamówień publicznych)
 • 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: (…)
 • 9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności:
  • a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,
  • b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, (…),
  • c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej19
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Art. 22, ust. 2

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej20
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Dokument pomocniczy

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania „klauzul społecznych” w zamówieniach publicznych z dnia 20 października 2009 r. – są dostępne na stronie www.efs.gov.pl oraz innych stronach internetowych.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej21
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

WPROWADZENIE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH ART. 29, UST. 4 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PROWADZĄ DO SYTUACJI, W KTÓREJ MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTA WYŁĄCZNIE OFERTA SPEŁNIAJĄCA OKREŚLONE WYMAGANIA

Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 powinny zostać określone, w fakultatywnych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się również, aby wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych były również zamieszczane w ogłoszeniu o zamówieniu lub, w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Właściwym miejscem do zamieszczenia tego rodzaju informacji będzie pozycja dot. informacji dodatkowych.

Najważniejsze

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej22
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

 • Możemy wprowadzić wymóg zatrudnienia przez wykonawcę następujących grup:
 • osób bezrobotnych - osoby spełniające przesłanki art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.).
 • młodocianych w celu przygotowania zawodowego - zgodnie z działem IX Kodeksu pracy - pracowników, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 18 lat i nie posiadają kwalifikacji zawodowych.
 • osób niepełnosprawnych, - osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - co oznacza osoby nie będące bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a zostały wymienione w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej23
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Co powinniśmy umieścić specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

Po pierwsze - liczbę osób wymienionych wcześniej grup, których zatrudnienie jest wymagane przez zamawiającego na przykład:

„Wymaganiem związanym z realizacją zamówienia, może być wymóg zatrudniania przez wykonawcę przy jego realizacji np. co najmniej 50% pracowników, którzy zostali zatrudnieni spośród osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę”;

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej24
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Po drugie - okres wymaganego zatrudnienia osób, których zatrudnienie jest wymagane przez zamawiającego; Okres wymagany przez zamawiającego nie może być dłuższy niż okres realizacji zamówienia na przykład:

„Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego”;

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej25
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Po trzecie – możemy wprowadzić dodatkowe warunki związane z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 29, ust. 4, na przykład:

 • może to być wymóg, aby zatrudnienie było realizowane na podstawie stosunku pracy, lub
 • może to być wymóg aby zatrudnienie dotyczyło osób skierowanych przez powiatowy urząd pracy, zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę ; lub

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej26
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Po trzecie – możemy wprowadzić dodatkowe warunki związane z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 29, ust. 4, na przykład:

 • może to być wymóg aby zatrudnienie dotyczyło osób zwalnianych w ramach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę wydanych w związku z Dyrektywą Rady NR 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz. U. L 225 z 12.8.1998, str. 16).

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej27
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Po czwarte – sposób dokumentowania zatrudnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, których zatrudnienie jest wymagane przez zamawiającego, na przykład: wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia zamawiającemu

 • zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy;
 • odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz
 • umowy o prace;
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę; odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę);

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej28
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Po piąte – uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia, na przykład:

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu;

Ważne: Dotyczy to stanu realizacji zamówienia. Na etapie oferty wykonawca składa jedynie oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze wskazanymi wymogami zamawiającego związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów będzie obowiązany przedstawić dopiero na etapie realizacji zamówienia

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej29
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Jak określić wymagania zatrudnieniowe

Po szóste – sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, na przykład:

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.

iii og lnopolskie forum sp dzielczo ci socjalnej30
III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Wytyczne kwalifikowalności PO KL

 • 3.1.3.1 Podsekcja 1 – Zasada konkurencyjności
 • 5) W celu spełnienia zasady konkurencyjności Beneficjent zobowiązuje się do:
  • wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców[1], o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę, oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego; w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
  • wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty.
 • 6) Kryteria oceny, o których mowa w pkt 5 lit. b, mogą określać wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychodMinisterstwaPracyiPolityki

SpołecznejwramachProgramuOperacyjnegoFunduszInicjatywObywatelskich 2011.

Zadaniewspółfinansowane jest ześrodkówotrzymanychzWojewództwaŁódzkiego.