publisko personu komercdarb bas un kapit la da u p rvald bas reformas ietekme uz pa vald b m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas IETEKME UZ PAŠVALDĪBĀM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas IETEKME UZ PAŠVALDĪBĀM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas IETEKME UZ PAŠVALDĪBĀM - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas IETEKME UZ PAŠVALDĪBĀM. Pašvaldību līdzdalības komercdarbībā nosacījumi. Jauns nosacījums: Pašvaldība komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē vai tirgus nepilnības apstākļos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas IETEKME UZ PAŠVALDĪBĀM' - rashad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
publisko personu komercdarb bas un kapit la da u p rvald bas reformas ietekme uz pa vald b m
Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformasIETEKME UZ PAŠVALDĪBĀM
pa vald bu l dzdal bas komercdarb b nosac jumi
Pašvaldību līdzdalības komercdarbībā nosacījumi
 • Jauns nosacījums: Pašvaldība komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē vai tirgus nepilnības apstākļos
  • Tirgus nepilnības ir situācijas, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā (piemēram, dabiskie monopoli, visiem iedzīvotājiem būtisku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana par samērīgām cenām u.c.)
  • Pašvaldība nosaka stratēģiski svarīgos aktīvus, kuru pārvaldīšanai nepieciešams nodarboties ar komercdarbību (t.sk. tie nodrošina teritorijas attīstību)
l dzdal bas regul ra p rv rt ana
Līdzdalības regulāra pārvērtēšana
 • Jauns pienākums: Ne retāk kā reizi 3 gados pārvērtēt pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās
  • Lēmumu par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome pēc Valsts kapitāla pārvaldības biroja atzinuma (rekomendējošs raksturs) saņemšanas
  • Lēmumā par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā ietver:
    • izvērtējumupar līdzdalības atbilstību publisko personu komercdarbības nosacījumiem
    • vispārējo stratēģisko mērķi un uzdevumus (stratēģiskā vīzija), ko pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā
  • Pašvaldības lēmums - administratīvs akts. Sabiedriskās kontroles nodrošināšanas nolūkā indivīdiem ir tiesības pārsūdzēt pašvaldības pieņemtos lēmumus kā administratīvu aktu
l dzdal bas regul ra p rv rt ana1
Līdzdalības regulāra pārvērtēšana
 • (turpinājums) Jauns pienākums - ne retāk kā reizi 3 gados pārvērtēt līdzdalību kapitālsabiedrībās
  • Līdz 2014.gada 1.janvārim - pirmreizējā pašvaldības līdzdalības izvērtēšana kapitālsabiedrībās:
    • pašvaldību domes līdz 2014.gada 1.janvārim pārvērtē pašvaldības līdzdalību (tiešo, netiešo) kapitālsabiedrībās saskaņā ar publisko personu komercdarbības nosacījumiem
    • pieņemot lēmumu pēc pirmreizējās izvērtēšanas, nav nepieciešams saņemtValsts kapitāla daļu pārvaldības biroja atzinumu
kapit lsabiedr bu p rveide
Kapitālsabiedrību pārveide

Kapitālsabiedrības pārveides nosacījumi (Kapitālsabiedrības pārveidojot, netiek piemēroti Komerclikuma nosacījumi par tās likvidāciju)

 • izdod administratīvos aktus vai
 • veic pašvaldības nodevas administrēšanu
 • ienākumi no dotācijas (subsīdijas) vai sniegtā pakalpojuma, izpildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus

pārvaldes iestāde

 • sniedz publiskos pakalpojumus vai
 • publiskās personas vārdā realizē projektus
 • ienākumi no sniegtā pakalpojuma, izpildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus

Publiska aģentūra

strat isk pl no ana un rezult tu izv rt ana
Stratēģiskā plānošana un rezultātu izvērtēšana
 • Jauns pienākums kapitālsabiedrībām izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģijas
  • Noteikta stratēģijas izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība
  • Stratēģijā iekļauj finanšu mērķus, darbības finanšu rādītājus (izmaksu pozīcijas, peļņas rādītāji, kapitāla atdeve u.c.) un to saskaņotību ar izvirzītajiem ne-finanšu mērķiem
 • Jauni nosacījumi kapitālsabiedrības darbību rezultātu izvērtēšanai
  • Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pašvaldības domes priekšsēdētājs vai domes pilnvarotais pārstāvis) ikgadēji veic darbības izvērtēšanu, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību aktīvu atdeves un vērtības pieaugumam
  • Pašvaldības dome var noteikt kārtību, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic kapitālsabiedrības darbības izvērtēšanu
slide7

Informācijas atklātības nodrošināšana

Jaunas prasības informācijas atklātības nodrošināšanai (informāciju publisko kapitālsabiedrība)

slide8

Informācijas atklātības nodrošināšana

Jaunas prasības informācijas atklātības nodrošināšanai (informāciju publisko pašvaldība)

slide9

Valdes un padomes locekļu nominēšana

 • Jaunas prasības valdes un padomes locekļu nominēšanā
  • Valdes un padomes locekļi izvirzīti, izmantojot datu bāzi (rezerves sarakstu), balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu u.c.), kur kandidāta politiskā piederība nav faktors
  • Ja pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvim vai pašvaldības kapitālsabiedrības padomei nepieciešams izvirzīt valdes vai padomes locekli, tiek iesniegts pieprasījums Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojam
  • Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs vai pašvaldības kapitālsabiedrības padome izveido nominācijas komisiju atlases veikšanai
  • Kapitāla daļas turētajam vai padomei ir tiesības argumentējot noraidīt nominācijas komisijas izvirzītos kandidātus valdes vai padomes locekļa amatam
  • Izņēmumi: izvērtējot paveikto, valdes vai padomes loceklis izvirzāms uz nākamo pilnvaru termiņu vai nominēšanu nav iespējams veikt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas rīcībspēju
padomes izveides nosac jumi
Padomes izveides nosacījumi

Jauni nosacījumi padomes izveidei

 • Piemērojami visi kritēriji padomes veidošanai:
 • Attiecas uz īpaši lielām, lielām un vidējām kapitālsabiedrībām
 • Padomes loceklis var savienot darbu < 3 padomēs
 • Padomes sastāvā ne vairāk kā 7 locekļi īpaši lielās, ne vairāk kā 5 padomes locekļi lielās un vidēji lielās kapitālsabiedrībās

Bilances kopsumma

> 3 milj.latu

Neto apgrozījums

> 15 milj.latu

Vidējais darbinieku skaits > 50