Full city oljevernaksjon etter grunnst tingen 31 juli
Download
1 / 36

”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009. Kystverket. Rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet i forvaltning av: havner infrastruktur for sjøtransport

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli' - rashad-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Full city oljevernaksjon etter grunnst tingen 31 juli

”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli

Johan Marius Ly

Beredskapsdirektør

SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009


Kystverket
Kystverket

Rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet i forvaltning av:

 • havner

 • infrastruktur for sjøtransport

 • sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing


Kystverket beredskapsavdelingen
Kystverket, beredskapsavdelingen

 • Vi jobber blant annet med dette..

  • Statens beredskapsansvar akutt forurensning; dvs olje og kjemikalieutslipp

   • Aksjonsorganisasjon - beredskapsvaktlag

   • Materiell- og personellressurser

   • Kurs, øvelser og opplæring av samspills organisasjonen

   • Slepeberedskap

  • U-864, Murmansk og forurensning fra andre vrak

  • Bidrag til forvaltingsplaner, utredninger o.a.

  • Myndighet etter Forurensningsloven og Svalbard-miljøloven.


Geografisk ansvarsomr de
Geografisk ansvarsområde

 • Norsk territorium

  • Land (innland)

  • Territorialfarvann til 12 nm

 • NØS

  • 200 nm/ grensene

 • Svalbard og Bjørnøya

  • SMS innenfor 12 nm (Svalbard) Kystverket utenfor (vernesonen).

  • Kystverket over hele Bjørnøya (land og vernesonen)

 • Jan Mayen

  • 200 nm


Ansvar og roller
Ansvar og roller

 • Privat industri

  • Aksjonere overfor egne utslipp

  • Bistå kommunale og statlige aksjoner

  • Ha beredskap overfor mulig egen akutt forurensning

 • Kommunen (34 IUA)

  • Aksjonsplikt

  • Bistå statlige aksjoner

  • Ha beredskap overfor mindre tilfeller av akutt forurensning som skyldes normal virksomhet


Ansvar og roller1
Ansvar og roller

 • Staten

  • Staten kan overta aksjonere overfor større tilfeller av akutt forurensning

  • Bistå kommunale aksjoner

  • Ha beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat / kommunal beredskap

   • Oljeforurensning fra skip og ukjente kilder

   • Last og vrak

  • Samordne privat, kommunal og statlig beredskapInternasjonale avtaler
Internasjonale avtaler

 • IMO - OPRC Konvensjonen (+OPRC/HNS)

 • Bonn-avtalen

 • København-avtalen, mellom de nordiske land

 • Barentshav-avtalen

 • EMSA

 • EU

 • Arktisk Råd - EPPR arbeidsgruppe

 • ICE, rådgivning ved kjemikalieuhell

 • NorBrit-avtalen


Dimensjoneringsgrunnlaget
Dimensjoneringsgrunnlaget

 • Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning (2000-2001)

  • Fase 1. Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse

  • Fase 2. Behov og plassering av utstyr langs kysten

  • Statusrapport 2006

 • Miljørisikoanalyse skipstrafikk langs norskekysten (i St.Meld. Nr 14 (2004-2005))

 • Nasjonal slepeberedskap

 • Nødlosseberedskapsanalyse

 • Risiko for akutt kjemikalieforurensning

 • Status for skipsvrak med olje


To sider av beredskapen

Forebyggende

Fartøyenes egen sikkerhet

Seilingsruter

Overvåkning

Slepeberedskap

Nødhavner

Beredskapsplan

Skadebegrensende

Nødlosseutstyr

Oljevernressurser

Depoter

Fartøyer

Trenet mannskap

Øvelser, kurs, trening

Aksjonsorganisasjon

Kjemikalievern

To sider av beredskapen


Mv full city
MV ”Full City”

 • Grunnstøting 31.07.09 på Såstein syd av Langesund

 • Panama registrert

 • 167 meter, 15 878 brt

 • Totalt ca 1113 m3 olje

 • Brevik VTS meldte 31.07.09 kl 0050

 • Kystverket mobiliserer

  • IUA Telemark

  • IUA Vestfold

  • Kystvakten

  • m.fl.


Hendelsesforl p
Hendelsesforløp

 • 31.07”Full City” grunnstøter – statlig aksjon iverksettes.

 • 06.08 Nødlosseoperasjonen påbegynnes, under oppsyn av Kystverket.

 • 06.08 Det innføres ferdselsforbud ved havaristen.


 • 12.08 Aksjonen går over fra akuttfase til strandrensefase.

 • 17.08Nødlossingen sluttført, og ”Full City” trekkes av grunnen. Slepes til Nato-kaia ved Eikstrand i Bamble.

 • 26.08Statens Havarikommisjon for Transport legger fren en foreløpig rapport for hendelsesforløp og bakenforliggende årsaker til grunnstøtingen.


 • 14.09 ”Full City” slepes fra Bamble til Göteborg.

 • 15.09 Slepet ankommer Göteborg.


Statlig oljevernaksjon
Statlig oljevernaksjon

 • Iverksatt 31.07.09

 • Hjemmelsgrunnlag: Forurensningsloven

 • Kystverket leder aksjonen mot akutt forurensning

 • Regional ledelse: De interkommunale utvalg for akutt forurensning (Vestfold, Telemark, Aust-Agder)

 • Sjøgående operasjoner (KV ”Nornen”: skadestedsleder sjø)

 • Staten forskutterer alle utgifter, inkludert kommunenes

 • Kystverket fremmer krav til skadevolder om refusjon av utgiftene

 • Kystverket stiller krav til skipets eier angående oppfølging av havarist (kravstilling, tilsyn)


H ndtering av havaristen

Rederiets ansvar

Nødlossing av olje

Fjerning av havarist

(Kontrakt med SMIT Salvage - sammen med Bukser og Berging)

Kystverket stiller krav og fører tilsyn

Håndtering av havaristen


Organisasjon oljevernaksjon full city
Organisasjon - Oljevernaksjon”Full City”

 • Rederi

 • Havarist

 • - Nødlossing

KYSTVERKET AKSJONSLEDELSE

HORTEN

- Aksjonsleder

- Operasjon

- Miljø/virkning

- Ressurs/logistikk

 • Strandrensegruppe

 • -Operasjon

 • - IUA

 • - Miljø/virkning

 • Ressurs / logistikk

- Juridisk

- økonomi

- Informasjon

Depoter

Langesund / Stavern

Avfalsbehandling

Veolia

IUA Aust-Agder

Arendal

Operasjon

- Ressurs/logistikk

Miljø / virkning

 • IUA Telemark

 • Langesund

 • - Operasjon

 • - Ressurs/logistikk

 • Miljø / virkning

IUA Vestfold

Stavern

- Operasjon

- Ressurs/logistikk

- Miljø / virkning

SKL-sjø

KV Nornen

Rådgiver fra

Kystverket

Kommuner/skadeområder

Framskutte depot, innsatsledere, lag/arbeidsledere, innsatspersonell


Oljep slag
Oljepåslag

 • Grimstad i vest, til vest av Larviksfjorden i øst.

 • Spredte observasjoner lengre vest.

 • Hardest rammet: Larvik, Bamble, Kragerø og Risør.

 • Ca. 190 registrerte landpåslag (midten av sept.) – Tilsvarende ca. 120 km strandlinje


Registrering og info p kystinfo
Registrering og info på Kystinfo

 • Utfordringer:

 • Spredning over stort område

 • Lang og viktig kystlinje: prioriterte områder både miljømessig og for rekreasjon

 • Vær- og strømutsatt

www.kart.kystverket.no
Ressurser i innsats
Ressurser i innsats

 • Fartøyer med oljevernutstyr:

  • Kystverkets fartøyer (4)

  • Kystvakten (2)

  • Svenske kystvakten (3)

  • NOFO (1)

  • Sjøheimevernet, lokale fartøyer, slepebåter mm.

 • Oljelenser

  • Ca. 10 000 meter ”vanlige” lenser

  • Ca. 10 000 meter absorberende lenser

 • Øvrig oljevernutstyr som opptagere, sugebiler mm.

 • Overvåkingsutstyr: LN-HTD, helikopterStrandaksjon
Strandaksjon

 • Etter cirka 2 uker gikk aksjonen over i strandrensefasen.

 • Kontinuerlig fokus på:Miljøprioriterte områder og friluftsområder for eksempel Mølen, Stråholmen, Rognstranda, Jomfruland

 • Primo september: omkring 190 registrerte lokaliteter med påslag av olje totalt, tilsvarende ca. 120 km strandlinje

 • Kystverkets strandrensingsgruppe:

  • holder samlet oversikt over status og utvikling

  • bistår IUAene i valg av metoder, prioriteringer, ressursplanlegging og renhetsgrad på de enkelte innsatsstedene

  • løpende rådgivning under aksjonen.


M l for strandaksjonen
Mål for strandaksjonen

 • Overordnet mål:

  Forurensede strandområder skal være ferdig renset innen desember 2009

  Dette målet er satt ut fra at værforhold og mørke i vintermånedene mest sannsynlig vil vanskeliggjøre arbeidet.

 • Detaljerte mål og prioriteringer skal fastsettes i samråd med vernemyndighetene (fylkesmannens miljøvernavdeling m.fl.).

  Nærmere beskrivelse av prioriterte områder vil om nødvendig gis i arbeidsordre for hver enkelt posisjon.


Personellressurser for strandaksjon
Personellressurser for strandaksjon

 • Kommunalt ansatte

  • Bidrag fra alle kommunene i IUA-ene

 • Frivillige

  • WWF o.a.

  • Fra lokalmiljøet

 • Statlige ressurser

  • Forsvaret

  • Sivilforsvaret

 • Andre (NAV mv.)


Nye metoder teknikker og verkt y
Nye metoder, teknikker og verktøy

 • Kystinfo

  • Registrering, befaringsrapporter, lenseposisjoner

 • Strandrensemidler

  • To typer godkjent iht prosedyrer i f.forskriften

 • Brenning av strandeng og siv

 • Tørrisblåsing

 • Strandrensing

  • Gjenopprette naturens selvrensende evne

  • Håndarbeid og mekanisk hvor mulig

  • ”Surf washing”


Milj unders kelser
Miljøundersøkelser

 • Hensikt: Kartlegge omfanget av skader

 • Kontrakt med SINTEF angående oljeanalyser/-studier

 • Kontrakt med Havforskningsinstituttet angående konsekvensstudier (enkeltstudier utføres av ulike underleverandører til HI)

  Innhold:

  • Sjøfugl

  • Sjøpattedyr

  • Fisk og skalldyr, herunder mattrygghet

  • Øvrige vannlevende organismer i vannmassene og på bunnen

  • Organismer/økosystemer på strand

  • Friluftsliv

 • Tett kontakt med andre etater (”miljøetater”)


Status pr 23 9 2009
Status pr. 23.9.2009

 • Totalt opptatt emulsjon/ forurenset masse:

  • Oljebefengt masse 707 m3

  • Oljeemulsjon 154 m3

  • Losset fra havarist 820 m3

  • Ren olje hos Veolia 715 m3

 • Antall dagsverk

  • ca 10 900


Steinvika
Steinvika

Svært viktig og verdifullt område:

 • Langesunds lokalbadestrand

 • Naturreservat – truede lavarter

 • Svært høy geologisk verneverdi –(en av hovedlokalitetene i Gea Norvegica UNESCO europeiske geopark)

  • ytterkant av Oslofeltet

  • ordovicisk kalkstein

  • store fossilforekomster

   Store krav til strandrensingsaksjonen:

 • Området må bli reint

 • Det må tas tilbørlig hensyn til de geologiske verdieneTanker om oljevernberedskapen
Tanker om oljevernberedskapen

 • Kystnær skipstrafikk gir risiko for grunnstøting og utslipp – fokusere på forebyggende tiltak

 • Det vil være fysiske begrensninger for utstyrets effektivitet

 • Responstiden avhenger av bla mobilisering fra depoter og transittid for fartøyer

 • Balanse mellom håndarbeid og teknologi

  • Styres bla av miljøprioriteringer og logistikk

 • Synliggjøre den nasjonale beredskapsplanen – og premissene for beredskapen


Evaluering p g r noen tanker
Evaluering pågår, noen tanker..

 • Dette var ingen katastrofe

 • Innsats i akuttfase vs strandrensefase

 • Fokus på håndtering av oljeskadet vilt

 • Forståelse for premissene og de fysiske begrensninger

 • Vurdering av metoder og utstyr for strandrensning

 • Fortsette med øket fokus på strandaksjoner


Takk for oppmerksomheten

www.kystverket.no


ad