Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ener ģijas d i ē t a – kāpēc ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ener ģijas d i ē t a – kāpēc ?

Ener ģijas d i ē t a – kāpēc ?

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Ener ģijas d i ē t a – kāpēc ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Enerģijas diēta – kāpēc? • Fosilais kurināmais ir pieejams tikai ierobežotā daudzumā. • Sadedzinot fosilo kurināmo, tiek ražota CO2 – galvenācilvēka radītā siltumnīcas gāze. • Eksistē arī citi kaitīgi degšanas blakusprodukti, tādi kā sodrēji, putekļi, ko ieelpojam, sēra dioksīds un nātrija oksīds. • Kodolenerģija ir alternatīva, taču vienlaikus arī drauds mūsu drošībai. • Līdz šim lielāko kurināmā daļu ir patērējuši tikai neliels cilvēku skaits, kas nav taisnīgi.

  2. Enerģijasdiēta – ko? • Lai izvairītos no krasām klimata pārmaiņām, atmosfēra nedrīkst sasilt vairāk kā par 2°C, salīdzinot ar pirmsindustriālo laikmetu; CO2 koncentrācija atmosfērā jāierobežo līdz maksimums 350 ppm(daļiņām uz miljonu); Siltumnīcas gāzu emisija līdz 2050.gadam jāierobežo līdz 2t uz cilvēku.

  3. Enerģijasdiēta – kā? “Līdz 2050.gadam samazināt enerģijas patēriņu uz pusi unpalielināt atjaunojamās enerģijas daļu līdz 50%” (Vācijas Vides aizsardzības aģentūra, 2007) 1. stratēģija:paaugstināt energoefektivitāti • sasniegt vairāk ar mazāk • piemēram, 3litru auto, ēku termoizolācija, modernas apsildīšanas sistēmas • 2. stratēģija: atjaunojamās enerģijas izmantošana • piemēram,saules, vēja, ūdens enerģija, biomasa (koks, salmi un citi augu un dzīvnieku atkritumi, biodegviela), ģeotermālā enerģija.No saules var iegūt gandrīz neierobežotu enerģiju. • lai iegūtu siltumu, jauduun kurināmo

  4. Enerģijas diēta – kurš? Iesaistīties var un vajag ikvienam: • Ražošana ražot energoefektīvas ierīces un produktus; taupīgi izmantot enerģiju ražošanas procesā • Lauksaimniecība un mežsaimniecība izmantot atkritumus, lai ražotu enerģiju; audzēt degvielas augus (kur to var darīt videi draudzīgā veidā) • Politika  radīt piemērotus apstākļus, piemēram, atbalsta programmas, ekonodokļus, rādīt piemēru • Skolas  uzņemties atbildību par enerģijas taupīšanu, uzstādīt Saules paneļus, iepirkt ekoloģisko enerģiju, izskaidrot problēmas, sniegt zināšanas unprasmes • Indivīdi  uzņemties atbildību par enerģijas taupīšanu, iepirkt ekoloģisko enerģiju, izmantotvidei draudzīgu transportu, uzstādīt Saules paneļus, pārliecināt citus taupīt enerģiju

  5. Enerģijas diēta – kad? Tagad. Šodien. • Tur, kur ir patiesi vērts to darīt • Tur, kur tas dos efektu. Mēs varam sākt ar dažiem eksperimentiem un pētnieciskiemvingrinājumiem.