slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GİRİŞ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GİRİŞ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

GİRİŞ. Mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar dersinin amacı: Proje üreterek tasarım eğitimi alan mimarlık öğrencilerine mimarlık ürünü oluşurken üzerinde çok uğraştıkları biçimin tanımı, biçimle ilgili olarak çalışan bilimi (biçimbilimi), biçimbilimin içeriğini, çalışma şekillerini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GİRİŞ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GİRİŞ

Mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar dersinin amacı:

Proje üreterek tasarım eğitimi alan mimarlık öğrencilerine mimarlık ürünü oluşurken üzerinde çok uğraştıkları

biçimin tanımı,

biçimle ilgili olarak çalışan bilimi (biçimbilimi),

biçimbilimin içeriğini, çalışma şekillerini

mimari biçimbilimle ilgili analiz tekniklerini ve yöntemlerini

tanımlamak ve tanıtmaktır

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide2

Binaların biçimleri açısından analizi, biçim-içerik ilişksinin estetik ve kullanıcı gereksinmelerine bağlı bina performansı yönünden incelenmesi anlamında ele alınmaktadır.

Biçim elemanları

kütle

mekan ve

Yüzeyler

ele alınmaktadır

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide3

Biçimin elemanları topolojik, geometrik ve gelenekle ilişkili olarak farklı şekillerde etkileşim içinde olmaktadır.

Biçimin elemanları arasındaki etkileşim dönemlere, mimari yaklaşımlara, teknolojiye, düşünsel yapıya, estetik yaklaşımlara bağlı olarak farklı düzeylerde ders kapsamında farklı analiz teknik ve yöntemleri ile ele alınmaktadır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide4

asal biçimlere bağlı kütlesel analizler,

 • mekana ilişkin analizler;
 • kentsel şema biçim analizleri,
 • işlev şeması analizleri,
 • plan/şema analizleri,
 • dolaşım (sirkülasyon) şema analizleri,
 • kesit analizleri,
 • arkitip analizleri,
 • mekan dizimi yaklaşımı,
 • teknolojiye yönelik biçimsel analizler,
 • bütünleşik analiz yöntemleri

Bina analizinde biçimle ilgili çalışma teknik ve yöntemlerinin tanıtılması ve analizlerin uygulama becerisinin kazandırılması bu dersin en temel görevi olarak belirlenebilir.

Bu analizler

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide5

Biçim görüngünün (fenomen olgu) maddesine (içeriğine) göre tanımlanması sonucu ortaya çıkar

 • (E. Kant)
 • Bir nesnenin biçim almış içeriğinden ayrılmak üzere onun
 • dış çizgilerini, aynı zamanda
 • iç yapısını,
 • kuruluşunu
 • düzenini belirleyen
 • BİÇİM dir
 • Düzensiz olana karşı düzene girmiş olan BİÇİM lenmiş olandır.

2. BİÇİM TANIMI:

Biçim “bir nesnenin çevre çizgilerinin düzeni, görünümü, şekli” (Meydan Larousse, 1969)

Biçim ne olana karşıt nasıl olanının tanımıdır

(Felsefe Terimleri Sözlüğü, 1972)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide6

Yunan filozofları biçim ve güzellik sorunlarını birbirlerine bağlamışlardır. Platon mutlak güzellik kavramını geometrik figürlerde buluyordu. Aristotales’ e göre “resmedilen ya da yontulan biçimin güzelliği, oranları arasındaki dengeye ve ölçülerin uygunluğuna bağlıydı. İnsan bedeninin oranları en ideal ölçüler sayıldığından biçim kuralları herşeyden önce insan bedeni örnek alınarak saptanmalıydı.

Aristotales’ e göre

“Her somut nesne içerik ve BİÇİM’ den kuruludur.”

Bu bakış biçim kazanmış olan içerikten söz etmektedir.

“Biçim gerçeklik veren gerçekleştiren etkendir (causa formalis), biçim aynı zamanda oluş sürecinin amacını da belirler

(causa finalis),

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide7
İnsan bedeninin oranları en ideal ölçüler sayıldığından biçim kuralları herşeyden önce insan bedeni örnek alınarak saptanmalıydı.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

vitrivius bu d ncelerden yola karak i y zy lda bu kurallar mimarl kta s tunlara uygulamaya ba lad

Biçim uzun zaman göstergelerin akılsal ögesi kabul edildiğinden, duyulara daha çok bağlı bir öge olarak kabul edilen renge üstün tutulmuştur.

Romantik dönemlerde ise renk kısmi öncelikler kazanmıştır.

Vitrivius bu düşüncelerden yola çıkarak İ.Ö. I. Yüzyılda bu kuralları mimarlıkta sütunlara uygulamaya başladı.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide9

Psikoloji ise geometrik ve sanatsal biçimleri algılama kurallarını saptamaya yöneldi (ALGI PSİKOLOJİSİ)

Günümüzde biçimlerin matematik ve fizyolojik çözümlemesi, biçim ile estetik algılama arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmaya yöneliktir.

Arı biçim kavramına bağlı olarak XIX YY da arı görsellik kuramlarıyla biçim bir sorun olarak ele alınmıştır.

Arı “asal biçim” XX YY ilk yarısında soyut sanat kuramları ile ve akılsal biçimcilik ile değişikliklere uğramıştır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide10

“Örneğin iskemlenin üzerine oturulacak bir eleman olarak biçimlenmesi kaçınılmazdır.

Bu yüzden biçimin, kullanılma amacına, başka deyimle gereksinme ve işlevine uygun olması gerekir” (Kuban, 1980)

BİÇİM KAVRAMININ MİMARLIKTAKİ YERİ

Bir obje veya fiziki sistemin tanımlanması için öncelikle onun hangi gereksinmeyi karşıladığını belirtmemiz gerekir. Obje ve sistemler birbirlerinden farklı biçimlerde ortaya çıksa da işlevlerini yerine getirmek durumundadırlar.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide11

Yapıcılık eylemi sonucu ortaya çıkan anonim ve mimarlarca üretilen binaların biçimlenmesinde ilk ihtiyaç barınma olmuştur.

İnsanların korunma içgüdüleri sonucu iklim koşullarından, doğal çevreden, diğer canlılardan korunmak ve ayrılmak üzere barınma eylemi için yapılar oluşturmuşlardır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide12

Yapı kavramı insanı evrensel boşluktan ayıran bir boşluk parçası anlamında gelişmiştir. Bir bakıma mimarlık veya yapıcılık eyleminin ilk adımı insanın kullanıcısının kendini güven içinde hissettiği sınırlı bir hacim oluşturmaktır. Doğanın belirli yönlerde belirli kurallarla sınırlandırılması ile belirli eylemlerin yapılabileceği mekanlar oluşturulmuştur

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide13

Mekan sınırlanan boşlukla, sınırlayan ögelerin ortak oluşturdukları bir olgudur. Sadece boşluk veya sadece sınırları ile mekanı tanımlamak mümükün değildir. Mekan/lar; kütleleri, yüzeyleri, işlevleri ve kullanıcıları ile birlikte binanın oluşmasını sağlamaktadır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide14

Biçim kavramıyla ilgili olarak işlevsel sorunlar, sanatsal/güzelliğe ilişkin sorunlar ve teknolojiye ilişkin sorunlar konu edilmektedir.

Bu sorunlara kullanıcı ve insan faktörünü ayrıca eklemek gerekir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide15

“Yapının güzel olması bir yandan belirli bir gereksinmeyi karşılarken, öte yandan dış biçimi, iç sınırları, boşlukları, rengi, yüzeylerin dokusu ve ölçekleri, ışığı ve gölgesiyle de hoşa gitmesi ve insan beğenisini doyurması gerekmektedir”

(Kuban, 1980)

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide16

Beğeni çoğu kez sadece estetik duygulardan değil toplumsal ve sembolik değerlerden de etkilenmektedir. Toplumların örgütlenme düzeylerine bağlı olarak insanların karşılıklı ilişkilerinden ve uzmanlaşma ile ortaya çıkan yeni gereksinmeler, eylemler farklı içerikli binaları da beraberinde getiriyor.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide17

Binalar içeriklerine göre biçimsel farklar gösterdikleri gibi ait oldukları toplumların estetik ve sembolik değerlerine göre de farklı biçimler gösterebilmektedir.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

slide18

BİÇİMBİLİM TANIMI

Biçimbilim olguların topoğrafyasının incelenmesidir

Tanımların gösterdiği gibi biçimbilim canlıların biçimleriyle ilgili özelliklerin incelendiği daldır.

BİÇİMBİLİM TANIMI

Biçimbilim “özellikle canlıların yapılarını ve gelişmelerindeki biçimlenmeyi inceleyen bilimdir”

ETİMOLOJİ

Morfoloji = biçimbilim

Morpho= biçim

logos= bilim

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

m marlikta b mb l m ele al nd nda kompozisyon birlik oran l kavramlar ne kmaktad r
MİMARLIKTA BİÇİMBİLİM

Ele alındığında kompozisyon, birlik, oran, ölçü kavramları öne çıkmaktadır.

mim384mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar