slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ Ä¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝà òîâ÷ òàíèëöóóëãà PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ Ä¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝà òîâ÷ òàíèëöóóëãà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ Ä¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝà òîâ÷ òàíèëöóóëãà - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ Ä¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝà òîâ÷ òàíèëöóóëãà. ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝÃ. 1982 îíä ÎÐÕÍÝ íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäñàí. 1991 îíä ÑÕÄ-èéí Õ¿¿õäèéí íýãäñýí ýìíýëýã 2001 îíä ÑÕÄ-èéí Íýãäñýí ýìíýëýã ãýñýí ñòàòóñòàé áîëæ, ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ Ä¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝà òîâ÷ òàíèëöóóëãà' - raphael-powell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ Ä¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝÃòîâ÷ òàíèëöóóëãà
slide2
ÑÎÍÃÈÍÎ ÕÀÉÐÕÀÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÝÃ
 • 1982 îíä ÎÐÕÍÝ íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäñàí.
 • 1991 îíä ÑÕÄ-èéí Õ¿¿õäèéí íýãäñýí ýìíýëýã
 • 2001 îíä ÑÕÄ-èéí Íýãäñýí ýìíýëýã ãýñýí ñòàòóñòàé áîëæ, ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.
 • Äýýðõ ñòàòóñààð 2010 îí õ¿ðòýë ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ìàãàäëàí èòãýìæëýë àâñàí
slide3
ÎÐÍÛ ÒÎÎ, Õ¯×ÈÍ ×ÀÄÀË
 • 1982 îíä 120 îðòîé
 • 1983 îíä 175 îðòîé
 • 1986 îíä 235 îðòîé
 • 1990 îíä 118 îðòîé
 • 2003 îíä 115 îðòîé áîëñîí.

1995 îíîîñ íàñàíä õ¿ðýãñäýä äîòîð ìýäðýëèéí ÷èãëýëýýð ¿éë÷ëýõ äîòðûí òàñàã íýýæ àæèëëóóëñàí.

slide4
¯ÉË×ËÝÕ Õ¯ÐÝÝÍÈÉ Õ¯Í ÀÌ
 • ÑÕÄ-èéí 25 õîðîîíû 0-16 íàñíû 56625 õ¿¿õýä /0-1 íàñ 5697/
 • ÁÃÄ-èéí 20 õîðîîíû 0-16 íàñíû 39105 õ¿¿õýä /0-1 íàñ 3487/
 • ÑÕÄ-èéí 6 õîðîîíû /4, 5, 6, 18, 19, 23-ð õîðîîíóóä/ 40505 íàñàíä õ¿ðýãñýä
 • Íèéò 135135 õ¿í àìä ýð¿¿ë ìýíäèéí 2-ð øàòëàëûí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã.
slide5
¯ÉË×ËÝÕ Õ¯ÐÝÝÍÈÉ Õ¯Í ÀÌ
 • ÝÌÑ-ûí 2008 îíû 115-ð òóøààëààð 2008 îíû 7 ñàðûí 1-ýýñ ÁÃÄ-èéí íèéò 20 õîðîîíû 0-16 íàñíû õ¿¿õä¿¿äýä ¿éë÷ëýõ áîëñîí
 • Óðüä íü ÁÃÄ-èéí 7 õîðîîíû õ¿¿õä¿¿äýä ¿éë÷èëäýã áàéñàí.
slide6
Á¯ÒÝÖ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ
 • ¯íäñýí ¿éë÷èëãýýíèé:
  • Õ¿¿õäèéí òàñàã -75 îðòîé
  • Äîòðûí òàñàã -35 îðòîé
  • Ñýõýýí àìüäðóóëàõ, ýð÷èìò ýì÷èëãýý, ÿàðàëòàé òóñëàìæèéí òàñàã -5 îðòîé
  • Íèéò 115 îðòîé
slide7
Á¯ÒÝÖ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ
 • Òóñëàõ ¿éë÷èëãýýíèé:
  • Ïàðàêëèíèêèéí òàñàã
  • Àæ àõóéí òàñàã
  • Çàõèðãàà
slide8
ÝÐÕËÝÕ ¯ÍÄÑÝÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ
 • Íàñàíä õ¿ðýã÷äýä äîòîð ìýäðýëèéí ÷èãëýëýýð õýâò¿¿ëýí ýì÷ëýõ
 • Õ¿¿õäýä äîòðûí ÷èãëýëýýð õýâò¿¿ëýí ýì÷ëýõ
slide9
ÏÀÐÀÊËÈÍÈÊÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ
 • Ëàáîðàòîðè /áèîõèìè, êëèíèê/
 • Ä¿ðñ îíîøëîãîî /ðåíòãåí, ýõî/
 • Ôèçèê ýì÷èëãýý
 • Õîîë ýì÷èëãýý
 • Ýìèéí ñàí
 • Ýìãýã àíàòîìè
 • Óãààëãà
 • Ñòàòèñòèê ìýäýýëýë ã.ì
slide10
¯ÍÄÑÝÍ ÇÎÐÈËÃÎ

¯éë÷ë¿¿ëýã÷äýä ýýëòýé, íîòîëãîîíä òóëãóóðëàñàí, ñòàöèîíàðûí òóñëàìæèéã ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä ¿ç¿¿ëýõ

slide11
ÇÎÐÈËÒÓÓÄ
 • Õ¿íèé íººöèéí ÷àäâàðûã áàéíãà äýýøë¿¿ëýõ
 • Ýìíýëãèéí áàãàæ òîíîã òºõººðºìæèéí øèíý÷ëýëèéã òàñðàëòã¿é õèéõ
 • ¯éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí áîëîí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷äèéí àÿ òóõòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ
slide12
Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖÈÉÍ ×ÀÄÀÂÕÈ
 • Íèéò 97 ýì÷, àæèëëàãñàäòàé.
 • Èõ ýì÷ 23, ¿¿íýýñ:
  • Àíàãààõûí øèíæëýõ óõààíû ìàãèñòð 3 /22.2%/
  • Òýðã¿¿ëýõ çýðýãòýé 4
  • Àõëàõ çýðýãòýé 5 /55.5%/
 • Ñóâèëàã÷, äóíä ìýðãýæèëòýí 35
  • Àõëàõ çýðýãòýé ñóâèëàã÷ /8%/
  • Áàêàëàâð áîëîâñðîëòîé /37.8%/
slide13
Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖÈÉÍ ×ÀÄÀÂÕÈ
 • Á¿õ ýì÷ íàðò íàðèéí ìýðãýæèë ýçýìø¿¿ëýõ çîðèëòòîé. Îäîî:
  • Òåðàïåâò-êàðäèîëîã /ç¿ðõ ñóäàñíû/
  • Òåðàïåâò-ãàñòðîýíòåðîëîã /õîîë áîëîâñðóóëàõ/
  • Òåðàïåâò-íåâðîïàòîëîã /ìýäðýëèéí/
  • Òåðàïåâò-ýíäîêðèíîëîã /äîòîîä ø¿¿ðëèéí/
  • Ïåäèàòð-íåâðîïàòîëîã /õ¿¿õäèéí ìýäðýëèéí/
  • Ïåäèàòð-ðåàíèìàòîëîã /õ¿¿õäèéí ñýõýýíèé/
  • Ïåäèàòð-ãàñòðîýíòåðîëîã /õ¿¿õäèéí õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí ñèñòåìèéí/
  • Ïåäèàòð-ËÎÐ /÷èõ õàìàð õîîëîéí/ ýì÷ íàðòàé
slide14
Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖÈÉÍ ×ÀÄÀÂÕÈ
 • Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëüòàí 2
 • ÝÕ-ûí òýðã¿¿íèé àæèëòàí 12
 • ÝÌß-íû õ¿íäýò æóóõ áè÷èã 29
 • ÍÝÌ-èéí òýðã¿¿íèé àæèëòàí 24
 • ÍÝÌÃ-ûí ºðãºìæëºë 24
 • Íèéñëýëèéí çàëóó àâàðãà ýì÷ 1
 • ÍÇÄÒÃ-ûí õ¿íäýò æóóõ 1
slide15
ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ØÈÍÝ×ËÝË
 • Ñ¿¿ëèéí 3 æèëä ëàáîðàòîðèä:
  • “Combilyzer” øýýñíèé àíàëèçàòîð-11 ¿ç¿¿ëýëò
  • “Humalyzer” áèîõèìèéí àíàëèçàòîð-23 ¿ç¿¿ëýëò
  • “Swelab AC 910” ãåìàòîëîãèéí àíàëèçàòîð-18 ¿ç¿¿ëýëò
  • “DTN-405” áèîõèìèéí àíàëèçàòîð-23 ¿ç¿¿ëýëò
slide16
ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ØÈÍÝ×ËÝË

Êëèíèêèéí ýìíýëã¿¿äýä 纺æ õèéãääýã áàéñàí øèíæèëãýýã ººðèéí ýìíýëýãò õèéæ, ºâ÷òºíèé ýì÷èëãýý, îíîøëîãîîíû àñóóäàë ò¿ðãýí øóóðõàé,÷èðýãäýëã¿é øèéäâýðëýãäýõýä àõèöòàé áîëñîí.

Á¿õ øèíæèëãýýã ãàäààä áîëîí äîòîîä õÿíàëòûí øèíæèëãýýíä òàñðàëòã¿é õàìðóóëæ, îð÷èí ¿åèéí ëàáîðàòîðèóäòàé èæèë ò¿âøèíä õèéæ áàéíà.

slide17
ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ØÈÍÝ×ËÝË
 • Ýì÷èëãýýíä:
  • Çîõèîìîë àìüñãàëûí àïïàðàò 1
  • Õ¿÷èëòºðºã÷ ºòãºð¿¿ëýã÷-18
  • Öàõèëãààí ñîðîã÷ àïïàðàò-14
  • Àâòîìàò òàðèóð 2
  • Ïóëüñîêñèìåòð 10
  • Ìîíèòîð 5
slide18
ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ØÈÍÝ×ËÝË
 • Îíîøëîãîîíä:
  • Ýõî àïïàðàò 2 ø
  • Ç¿ðõíèé áè÷ëýãèéí àïïàðàò 2
  • Äèæèòàë ðåíòãåí àïïàðàò 1 èæ á¿ðäýë /214 ñàÿ/
slide19
Áóñàä:
  • Àâòîêëàâ 1ø /19 ñàÿ/

òóñ òóñ øèíýýð àâ÷ àøèãëàñíààð òîíîã

òºõººðºìæèéí 70%-ä øèíý÷ëýë õèéñýí.

Ñ¿¿ëèéí 3 æèëä òîíîã òºõººðºìæèéí

øèíý÷ëýëä íèéò 500.5 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëñàí.

slide20
ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ØÈÍÝ×ËÝË
 • Õ¿ëýýí àâàõ, ÿàðàëòàé òóñëàìæèéí ºðººã ºðãºòãºæ, øààðäëàãàòàé òîíîã òºõººðºì溺ð òîíîãëîæ, õ¿íä ºâ÷òºíä ÿàðàëòàé òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ òîíîã òºõººðºìæ áîëîí õ¿íèé íººöèéã íýã öýãò òºâëºð¿¿ëñýí.
slide21
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ

ÓòãàÒºñºâÿéöýòãýë 2009 îíû

2008 îí2008 îí òºñºâ

 • ÝÌÄ-ûí ñàíãààñ687942.8 724525.2 762020.9
 • Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ00 0
 • Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû
 • îðëîãîîñ 8000.0 14819.3 473.6
 • ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû
 • îðëîãîîñ 0 10200.6 15000.0
 • Íèéò /îðëîãî, ñàíõ¿¿æèëò/ 695942.8 749545.1 777494.5
slide22
¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä
 • Æèëä äóíäæààð:
  • Ýì÷èëñýí ºâ÷òºí 4500-6000 ¿¿íýýñ:
   • Õ¿¿õýä 3500-4000
  • Àøèãëàñàí îð õîíîã 40000
  • Äóíäàæ îð õîíîã 6.6
  • Ýìíýëãèéí íàñ áàðàëò 0.2%-0.14%
slide27
ÌÀÍÀÉ ÀÌÆÈËÒÓÓÄ
 • 2004 îíä:
  • Õýðýãëýã÷äèéí ýðõ àøãèéã õàìãààëàõ òóõàé õóóëèéã ÷àíä ñàõèí áèåë¿¿ëýã÷
  • ÍÝÌÃ-ûí àâàðãà áàéãóóëëàãà
  • Íèéñëýë õîò áàéãóóëàãäñàíû 365 æèëèéí îéí òîõèæèëòûí àæëààðàà Íèéñëýëä øàãíàëò áàéð
 • 2005 îíä:
  • ÑÕÄ-èéí àâàðãà áàéãóóëëàãà
  • Íèéñëýëèéí õýðýãëýã÷äèéí íàéäâàðòàé ò¿íø áàéãóóëëàãà
  • Íèéñëýëèéí òýðã¿¿íèé ºì÷ ýçýìøèã÷ áàéãóóëëàãà
slide28
ÌÀÍÀÉ ÀÌÆÈËÒÓÓÄ
 • 2006 îíä
  • ÑÕÄ-èéí äýä òýðã¿¿í õàìò îëîí
 • 2007 îíä
  • Ä¿¿ðãèéí õ¿íäýò ºðãºìæëºë
 • 2008 îíä
  • Ä¿¿ðãèéí òýðã¿¿íèé áàéãóóëëàãà
slide29
ÑÕÄÍÝ äýýðõ ïíåâìîêîêêò õàëäâàðûí òàíäàëòûí õýðýãæèëò

2007-2009

Î.Ýíõòóÿà

slide30
ÝÌÑ-ûí 2007 îíû 249 òîîò òóøààë
 • ÑÕÄÍÝ-èéí åðºíõèé ýì÷èéí 9 ñàðûí 55 òîîò òóøààë /áàã áàéãóóëñàí, áàãèéí ãèø¿¿äèéí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü/
slide31
Ýìíýëýã äýõ òàíäàëòûí áàã
 • Ýì÷èëãýý ýðõýëñýí îðëîã÷ Î.Ýíõòóÿà
 • Õàëäâàð ñóäëàã÷ À.Äýëãýðáàÿð
 • Õ¿¿õäèéí òàñãèéí ýðõëýã÷ ×.Îþóíáèëýã /Á.Ìàæèãñ¿ðýí/
 • Ñòàòèñòèê÷ èõ ýì÷ Ã.Äýëãýðñ¿ðýí
slide32
Òàñãèéí ýðõëýã÷ íàð
 • Õàðèóöñàí òàñãèéíõàà òàíäàëòûí øàëãóóðò òýíöýõ ºâ÷òºíèéã òàíäàëòàíä á¿ðýí õàìðóóëàõ
 • Ñîðüö àâàëò ¿éëäëèéí ñòàíäàðòûí äàãóó ÿâàãäàæ áàéãààä õÿíàëò òàâèõ
 • ÑÌ, ËÌ-ûí áºãëºëòºíä õÿíàëò òàâèõ
slide33
Õàëäâàð ñóäëàà÷
 • Ñîðüö õàäãàëàõ öýãèéí ¿éë àæèëëàãààã õàðèóöíà:
  • ÑÌ, ËÌ, òýæýýëò îð÷èí áóñàä õýðýãñëèéí õàíãàëò
  • ÑÌ-ûí áºãëºëòèéí á¿ðýí áàéäàë, äóãààðëàëò
  • Òåðìîñòàòûí àæèëëàãàà, òåìïåðàòóðûí çààëòûí õºòëºëò
  • ªâ÷òºí ãàðñíû äàðàà ÑÌ-ûã á¿ðýí áºãëºæ, íýãòãýæ, ժѯÒ-ä èëãýýõ
  • ժѯÒ-ýýñ õàðèó àâàõ, ýì÷ íàðò ìýäýýëýõ
  • Òàíäàëòûí òàéëàí ãàðãàõ
slide34
Ýì÷èëãýý ýðõýëñýí îðëîã÷
 • Ãèø¿¿ä, îðîëöîã÷äûã ìýðãýæëèéí óäèðäëàãàð õàíãàõ
 • Ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ
 • Àæëûí ÿâöûã õýëýëö¿¿ëæ, ä¿ãíýëò ºãºõ
 • Òàíäàëòûã õýâèéí ÿâóóëàõ áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ
slide35
Ñòàòàèñòèê÷ èõ ýì÷
 • Òàñãóóäààñ ºã÷ áóé ñòàòèñòèêèéí ìýäýýíä õÿíàëò òàâèõ
 • Ñàðä 1 óäàà ìýäýýã íýãòãýæ ãàðãàõ
slide36
Îðîëöîãñîä
 • Õ¿¿õäèéí èõ ýì÷ 10
 • Õ¿¿õäèéí ñóâèëàã÷ 9
 • Ñýõýýí, õ¿ëýýí àâàõûí ñóâèëàã÷ 8
 • Àõëàõ ñóâèëàã÷ 2
 • Õàëäâàð ñóäëàã÷ 1
 • Ñòàòñèòèê÷ èõ ýì÷
slide37
ñóðãàëò
 • Íèéò îðîëöîãñîä 1-4 óäààãèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí. ¯¿íä:
  • ÕªÑ¯Ò äýýð 1
  • Ýìíýëýã äýýð 2
  • Îäîîãîîð àëáàí ¸ñíû ñóðãàëòàíä õàìðàãäààã¿é ñóâèëàã÷ 4, èõ ýì÷ 1 áàéíà
slide38
Ýìãýã òºðºã÷ íÿí èëð¿¿ëýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë
 • ªâ÷òºíã çºâ ñîíãîõ
 • Ñîðüöûã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì÷èëãýý ýõëýõýýñ ºìíº àâàõ
 • Ñîðüöûã àðãà÷ëàëûí äàãóó çºâ àâàõ
 • Ñîðüöûã æóðìûí äàãóó çºâ õàäãàëàõ, òýýâýðëýõ
 • Àëü áîëîõ áîãèíî õóãàöààíä ëàáîðàòîðèä õ¿ðãýõ
 • Íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýýã ñòàíäàðòûí äàãóó õèéõ
slide39
ßâö /õýçýý/
 • 1. Õ¿ëýýí àâàõàä: èõýíõäýý àæëûí áóñ öàãààð /æèæ¿¿ðèéí ýì÷/
    • Æèæ¿¿ðèéí ýì÷ çààëò ºãíº
 • 2. Õ¿¿õäèéí òàñàãò /ñýõýýíä/: àæëûí öàãààð
    • Ýì÷ëýã÷ ýì÷ çààëò ºãíº
slide40
ßâö /õààíà/
 • 1. Ñýõýýíèé òàñàãò /ïðîöåäóðûí ºðººíä/:
 • 2. Õ¿¿õäèéí òàñàãò /òàðèàíû ºðººíä/:
slide41
ßâö /õýí/
 • Ýì÷:
  • ñàõèóðò òàéëáàðëàíà
  • ºâ÷íèé ò¿¿õýíä ñîðüö àâ ãýæ òýìäýãëýíý
  • ñóäàëãààíû ìàÿãò áºãëºõºä øààðäàãäàõ ìýäýýëëýý º.ò¿¿õýíä áè÷èæ àâíà
  • ñóäàëãààíû ìàÿãòàà ¿íýí çºâ áºãëºíº
slide42
ßâö /õýí/
 • Ñóâèëàã÷:
  • ñàõèóðò òàéëáàðëàíà
  • ñóäàñ õàòãàæ ñîðüö àâíà
  • òýìäýãëýãýý õèéæ, äóãààðëàíà
  • òåðìîñòàòàíä òàâèíà /òåðìîñòàòûí õýìèéã øàëãàíà/
  • ýìíýëãèéí á¿ðòãýëèéí æóðíàëä á¿ðòãýíý /ýì÷, ñóâèëàã÷èéí íýðèéã çààâàë áè÷íý/
  • ºâ÷íèé ò¿¿õýíä äóãààð íààíà
  • ëàáîðàòîðèéí ìàÿãòàà áºãëºíº
  • õ¿¿õäèéí ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì÷èëãýýã ýõýëíý
  • ñóäàëãààíû ìàÿãòûã ýì÷èä àâàà÷èæ ºãíº
slide43
õàíãàëò
 • Òåðìîñòàò 1ø /õ¿¿õäèéí òàñàã/
 • Ãàð õàòààã÷ 2 ø /õ¿ëýýí àâàõ, òàðèàíû ºðºº/
 • Öàãààí ñàìáàð 1ø
 • Ôèëüì ïðîöåññîð 1 èæ á¿ðäýë
  • Êàññåò
  • Ðåíòãåí ïëåíêà
  • Õîð
 • Áóñàä /ç¿¿, áýýëèé, ñòèêåð, òýæýýëò îð÷èí, àðèóòãàëûí ìàòåðèàëóóä ã.ì/
slide44
Ñîðüö àâàëò
 • 2007 îíä àâñàí ñîðüö: 165 /õàòãàà/
 • 2008 îíä àâñàí ñîðüö: 540
  • Ìåíèíãèò 3 /2 òîõèîëäîëä S.pneum +/
  • ¯æèë 1
  • õàòãàà 536 /3 òîõèîëäîëä S.pneum +/
 • 2009 îíä àâñàí ñîðüö: 428 /XI/27/
  • Ìåíèíãèò: 4 /4 òîõèîëäîëäS.pneum +/
  • Ñåïñèñ: 1
  • Õàòãàà: 423 /4 òîõèîëäîëä S.pneum +/
slide45
2008 îíû òàéëàíãààð
 • Ýìíýëã¿¿ä íèéò øàëãóóðò òýíöñýí %
 • ÝÍÝØÒ 736 81.1%
 • ÁÇÄÍÝ 346 60.6%
 • ÕÓÄÍÝ 334 49.7%
 • ÑÕÄÍÝ 540 90.5%
 • ÑÁÄÍÝ 952 84.2%
 • Íèéò 2908 73.28% /äóíäàæ/
slide46
Èëð¿¿ëýëò
 • Óóøèãèíû õàòãààòàé õ¿¿õäýýñ 7
 • Èäýýò ìåíèíãèòòýé õ¿¿õäýýñ 6
 • Íèéò: 13 òîõèîëäîëä ïíåâìîêîêê èëýðñýí
slide47
Ýåðýã ñîðüö ýì÷ýýð:
 • Á.Îþóí÷èìýã ýì÷ 6
 • Á.Ìàæèãñ¿ðýí ýì÷ 2
 • Æ.Ýðäýíýáàÿñãàëàí ýì÷ 2
 • ×.Îþóíáèëýã ýì÷ 1
 • Ö.Àðèóíæàðãàë ýì÷ 1
 • Î.Ýíõòóÿà ýì÷ 1
 • Ã.Öýåí 1 /ýõíèé ºäºð öóñ, äàðàà ºäºð ëèêâîð/
slide48
Óðàìøóóëàë
 • Ñîðüöûí óðàìøóóëàë 50:50
 • Èëð¿¿ëýëòèéí óðàìøóóëàë 60:40
slide49

Тохиолдлын судалгаа

СХДНЭ – Хүүхдийн эмч

Ч. Оюунбилэг

slide50
Òàíäàëòàíä õàìðóóëàõ øàëãóóð

1.1. ªâ÷òºíã ñîíãîõ:

 • Ñóäàëãààíä õàìðàãäàõ ºâ÷òºíã õ¿ëýýí àâñàí ýì÷ áîëîí ýì÷ëýã÷ ýì÷ ¿çýæ îíîøèéí ¿íäýñëýëä õàìààðàõ øèíæ òýìäã¿¿äèéã øàëãàí, óðüä÷èëñàí îíîø òàâüæ, ÿìàð øèíæèëãýýíä õàìðóóëàõûã øèéäâýðëýíý.
 • Íàñíû àíãèëëûí õóâüä 2 сар áà ò¿¿íýýñ äýýø 5 íàñ õ¿ðòýë õ¿¿õýä áóþó 59 õîíîãòîéãîîñ 59 ñàð 29 õîíîãòîé õ¿¿õýä õàìðàãäàíà.
 • Òàíäàëòàíä ýìíýëýãò õýâòýõ ãýæ áóé áîëоí õýâòñýí õ¿¿õýä áàéíà.
 • Òàíäàëòàíä õàìðàãäàõ õ¿¿õäèéã ýì÷ ¿çýæ çààâàëõàòãàà, ìåíèíãèò, ñåïñèñèéí ñýæèãòýé ãýñýí îíîø òàâüñàí áàéíà.
slide51
Òàíäàëòàíä õàìðóóëàõ øàëãóóð:

1.2. Õàòãàëãàà:Äàðààõ áàéäëààð òîäîðõîéëíî.

 • Õàíèàëãàñàí
 • Àìüñãàëàõàä òºâºãòýé áîëñîí
 • Àìüñãàëûí òîî îëøèðñîí
 • Цээж хонхолзсон

Àìüñãàëûí òîî îëøðîõ ãýäýã íü:

 • 2 ñàðààñ 12 ñàðòàé õ¿¿õýä 1 ìèí-ä 50-ààñ äýýø àìüñãàëàõ
 • 12 ñàðòàéãààñ 5 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä 1 ìèí-ä 40-ººñ äýýø àìüñãàëàõ
slide52
Òàíäàëòàíä õàìðóóëàõ øàëãóóð

1.1. Õàòãààíû ñýæèãòýé ºâ÷òºíºөñ ñîðüö öóãëóóëàõ:

 • Öóñíû ºñãºâðèéí øèíæèëãýýíä тандалтанд хамрагдах насны /2 ñàðòàéãààñ 5 íàñ õ¿ðòýëõ/, шалгуурт тохирсон õàòãààíû ñýæèãòýéãýýð ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýõ ãýæ áóé á¿õ õ¿¿õäèéã õàìðóóлсан.
 • Øèíæèëãýýíä õàìðóóëñàíû äàðàà цээжний зураг авахуулаагүй өвчтөнг зураг авахуулж оношийг баталгаажуулсан.
 • Шинжилгээнд хамруулсны дараа аíòèáèîòèê ýì÷èëãýýíä õàìðóóëж байсан.
slide53
Тохиолдлын судалгаа
 • Судалгаанд нийт:
 • Цусны шинжилгээнд хамруулсан- 1022 хүүхэд
 • Үүнээс:
 • 2008 онд- 5 хүүхэд
 • 2009 онд- 8 хүүхэд S.pneumoniae илэрсэн.
 • Эдгээрээс хатгалгаатай 7 хүүхдэд үүсгэгч илэрсэн байна.
slide59

Тохиолдлын судалгаа - Менингит

СХДНЭ-ийн сэхээний эмч

Б. Оюунчимэг

slide60

Алтанбаярын Алтансүх 5 сартай эрэгтэй

Өвчин эхэлсэн: 2008.12.20

Эмнэлэгт хэвтсэн: 2008.12.22

DS: Гнойный менингоэнцефалит, рахит IIst

Зовиурт: халуурсан, бөөлжисөн, татсан

Үзлэгээр: общий мозговой симптом, менингитийн шинж тэмдэг илэрсэн

Гэрээр хэрэглэсэн эм: амидопирин уусан

slide61
Шинжилгээнд:
 • ОАК – СОЭ ихэссэн, лейкоцитоз
 • ТНШ – булингартай, саарал өнгөтэй, Панди (+++), уураг-1,32г/л, цитоз-48х/т, хлор – 103ммоль/л, сахар – 1,88 ммоль/л
 • Цус, ТНШ – S.pneumoniae илэрсэн
slide62

Мэдрэг антибиотик:

Оксациллин, ванкомицин, офлаксацин, ампициллин, цефатаксим, хлорамфеникол

slide63

2. Энхтуяа Баярсайхан 8 сартай, эрэгтэй

Өвчин эхэлсэн: 2009.01.13

Эмнэлэгт хэвтсэн: 2009.01.14

Үзлэгт: менингитийн шинж тэмдэг илэрсэн

Гэрээр хэрэглэсэн эм: парацетамол уусан

slide64

Шинжилгээнд:

ОАК – лейкоцитоз, СОЭ ихэссэн

ТНШ – булингартай, саарал өнгөтэй, уураг-1,65г/л, цитоз-216,

Цус, ТНШ – S.pneumoniae

Мэдрэг антибиотик: ванкомицин, ампициллин, клафорон

slide65

3. Баясгалан Дөлгөөн 5 сартай, эрэгтэй

Өвчин эхэлсэн: 2009.03.23

Эмнэлэгт хэвтсэн: 2009.03.26

Зовиур: халуурна, бөөлжинө, ойр ойрхон бага хэмжээгээр баана, хөхөндөө дурамжхан, яраглана.

Онош: Гнойный менингит, оср. рахит IIst анемия Ist

Үзлэгт: общий мозговой симптом, симптом менингита

Гэрээр хэрэглсэн эм: парацетамол

slide66

Шинжилгээнд:

ОАК – СОЭ ихэссэн, тромбоцитоз

ТНШ – булингартай, Пандийн урвал(+++), уураг-1,98 г/л, цитоз-84г/л, хлор-123,5ммоль/л, сахар-2 ммоль/л

ТНШ - S.pneumoniae илэрсэн.

Мэдрэг антибиотик: пенциллин, ванкомицин, офлаксацин, ампициллин, ципрофлоксацин

slide67

4. Ганзориг Эрдэнэцогт 5 сартай эрэгтэй

Өвчин эхэлсэн: 2008.03.27

Эмнэлэгт хэвтсэн: 2008.04.01

Зовиурт:

Өндөр халуурна, тайван бус уйлагнана, шээс ховордсон

Үзлэгт: общий мозговой симптом, анемия, рахитын шинж тэмдэг илэрсэн

slide68

Шинжилгээнд:

ОАК – СОЭ ихэссэн, лейкоцитоз, анемия илэрсэн, гематокрит багассан, тромбоцитоз

Биохимид – гипоК емия, гипоСа емия, төмөр багассан, гипоальбуминемия

ТНШ – булингартай шар ногоон өнгийн даралттай гарсан Пандийн урвал (++++), уураг -1,65г/л, цитоз-232.8, хлор-122ммоль/л, сахар-3,35ммоль/л

УЗИ – тархины хажуу ховдол 0,5 урд эвэр 0,9

slide69

КТГТолгой – тархины баруун талд нягтрал буурсан голомтот өөрчлөлтүүдтэй, хажуу ховдол d=s өргөссөнтархины дотор хальс хоорондох зай дух чамархай хэсгээр зүүн талд илүү өргөссөн

ТНШ – S.pneumoniae илэрсэн

Мэдрэг антибиотик: бүх антибиотикт мэдрэг гарсан

Эмчилгээний явцад энцефалитаар хүндэрсэн

slide70

5. Бямбадолгор Ананд 2 сартай, эрэгтэй

Өвчин эхэлсэн: 2009.04.03

Эмнэлэгт хэвтсэн: 2009.04.04

Зовиурт: үе үе чарлана, яраглана, их цочиромтгой, халуурна, бөөлжинө, хөхөө хөхөхгүй, эрүү чичирхийлнэ, толгойгоо арагш нугалж уйлна.

Үзлэгээр: менингитийн шинж тэмдэг тод илэрсэн

Онош: гнойный менингит, ГИЭ с наружным гидроцефальным синдромом

slide71

Шинжилгээнд:

ОАК – СОЭ ихэссэн , анемия илэрсэн, тромбоцитоз

ТНШ – булингартай, саарал өнгөтэй, Пандийн урвал (++) , уураг-1,85 г/л цитоз-343,2 нейтрофил 78%, хлор-73,6 ммоль/л, сахар 1,83 ммоль/л

ТНШ – S.pneumoniae илэрсэн

КТГТ – наружный гидроцефалия

Мэдрэг антибиотик: пенциллин, оксациллин, эритромицин, ванкомицин, ампициллин, цефтраксон, хлорамфеникол, рифамицин

Эмчилгээний 4 дэхь хоногт ЭНЭШТ дотрын сэхээнд шилжсэн.

slide72

6. Галширмаа Итгэл 4 сартай эрэгтэй

Өвчин эхэлсэн: 2009.04.21

Эмнэлэгт хэвтсэн: 2009.04.21

Зовиурт: өндөр халуурна, цочиромтгой, яраглана, уйлагнаад унтахгүй, бөөлжинө

Үзлэгт: халвар хордлогын шинж тэмдэг , общий мозговой симптом, менингитийн шинж тэмдэг

Онош: гнойный менингоэнцефалит ОЦН II-IIIst

slide73

Шинжилгээнд:

ОАМ – уратурия

ОАК – Лейкопения (L-0,8*109), тромбоцитопения

Биохимид – гипокальцемия, гипомагниемия

ТНШ – булингартай, саарал өнгөтэй, даралттай гарсан, пандийн урвал (+++), уураг-1,65 г/л, цитоз-249,6

ТНШ – S.pneumoniae илэрсэн

slide74

Нүбний угт – ОД-ХМД цайвар ягаан, хил хязгаар бүдэг, дискийн шанаа дээд хэсэгтээ цус харвалтын голомттой, шимэгдсэн, судаснууд нарийссан, торлог хөх саарал, шар толбон рефлекс сул, OS-ХМД цайвар ягаан, хил хязгаар нь бүдэгсудсан багц төвийн байрлалтай а:в 2:3, торлогт эмгэггүй шар толбон рефлекс хэвийн

Эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байгаад эмчилгээний 9 дэхь хоногт ЭНЭШТ-ийн дотрын сэхээнд шилжсэн