Leasing przysz e zmiany i obecne orzecznictwo
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Leasing – przyszłe zmiany i obecne orzecznictwo. Marta Szafarowska Warszawa, 24 października 2012 r. 1. Leasing – przyszłe zmiany i obecne orzecznictwo. Zmiany przepisów w oparciu o przyszłą III ustawę deregulacyjną Planowane zmiany w zakresie VAT na 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - raoul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leasing przysz e zmiany i obecne orzecznictwo

Leasing – przyszłe zmiany i obecne orzecznictwo

Marta Szafarowska

Warszawa, 24 października 2012 r.

1


Leasing przysz e zmiany i obecne orzecznictwo1
Leasing – przyszłe zmiany i obecne orzecznictwo

 • Zmiany przepisów w oparciu o przyszłą III ustawę deregulacyjną

 • Planowane zmiany w zakresie VAT na 2013 r.

 • Niedostateczna kapitalizacja - planowane zmiany, kiedy wejdą w życie?

 • Orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych wpływające na branżę leasingową

2Zmiany proponowane przez ministerstwo gospodarki w ramach iii ustawy deregulacyjnej
Zmiany proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach III Ustawy Deregulacyjnej

 • Wprowadzenie prawa użytkowania wieczystego jako przedmiotu umowy leasingu – rozwieje to wątpliwości co do możliwości sprzedaży tego prawa po upływie np. 5 lat trwania umowy po cenie uzgodnionej 5 lat temu

 • Cesja umowy leasingu – modyfikacja definicji podstawowego okresu trwania umowy tak by przy zmianach stron umowy był on zachowany, pod warunkiem braku innych zmian postanowień umownych

 • Leasing operacyjny nieruchomości – ograniczenie minimalnego okresu trwania umowy leasingu z 10 do 5 lat, co poprawi możliwości oszacowania ryzyka przy zawieraniu umów tego rodzaju

4

4


Zmiany proponowane przez ministerstwo gospodarki w ramach iii ustawy deregulacyjnej1
Zmiany proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach III Ustawy Deregulacyjnej

 • Wprowadzenie obowiązku spłaty wartości rynkowej z dnia zawarcia umowy leasingu w przypadku releasingu – wprowadzona zostanie zasada, iż w przypadku ponownego oddania przedmiotu umowy w leasing, spłata przewidziana w umowie leasingu będzie musiała pokrywać co najmniej wartość rynkową przedmiotu umowy z dnia zawarcia takiej umowy.

5

5


Leasing przysz e zmiany i obecne orzecznictwo

Planowane zmiany – podatki 2013 r. III Ustawy Deregulacyjnej

6


Niedostateczna kapitalizacja
Niedostateczna kapitalizacja III Ustawy Deregulacyjnej

CEL zmian:

 • Objęcie przepisami o „cienkiej kapitalizacji” zadłużenia wobec podmiotów powiązanych bezpośrednio i pośrednio

 • Objęcie przepisami o „cienkiej kapitalizacji” zadłużenia, a nie stricte pożyczek i kredytów

 • Termin wejścia w życie?

7

7


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy Deregulacyjnej

Projekt skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.

 • Planowane wejście w życie od 1 stycznia / 1 lipca 2013 r.

  CEL – dostosowanie ustawy do przepisów unijnych

  GŁÓWNE OBSZARY ZMIAN:

 • zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego,

 • kolejna nowelizacja w zakresie czynności nieodpłatnych,

 • wystawianie faktur VAT po nowelizacji przepisów,

 • zmiana zasad wystawiania faktur elektronicznych,

 • określanie podstawy opodatkowania,

 • podatnik w przypadku transakcji zagranicznych,

 • nowelizacja reguł dotyczących odliczania VAT.

 • VAT od samochodów ciężarowych (z kratką)

8

8


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat obowi zek podatkowy 1
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejObowiązek podatkowy (1)

Art. 19 ustawy o VAT

 • Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 iart. 21 ust. 1.

 • Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 5, 7-12, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.  

Przez usługę częściową, o której mowa w ust. 1, rozumie się określoną część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę.

Art. 19a ustawy o VAT

9


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat obowi zek podatkowy 2
VAT 2013 -nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejObowiązek podatkowy (2)

Art. 19 ustawy o VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, powstaje z chwilą

otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Art. 19a ustawy o VAT

10


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat nieodp atna dostawa towar w 3
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejNieodpłatna dostawa towarów (3)

 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, które zostaną utrzymane:

  • otrzymanie części / całości zapłaty (komis, przeniesienie własności w zamian za odszkodowanie, dostawa w ramach egzekucji, świadczenie usług na rzecz sądów, świadczenie usług zwolnionych od VAT – art. 43 ust. 1 pkt 37-41, dotacje i subwencje)

  • wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych, dostawy i druku książek, gazet, czasopism i magazynów.

11

11

11


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat obowi zek podatkowy 4
VAT 2013 -nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejObowiązek podatkowy (4)

WDT i WNT

Art. 20 ustawy o VAT

W WDT i WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.  - Jedynie zmiana brzmienia przepisu

W WDT i WNT wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc kalendarzowy, uważa się je za dokonane z upływem każdego miesiąca kalendarzowego do czasu zakończenia dostawy/nabycia tych towarów. – Nowa regulacja

W WDT i WNT obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 20a i 20b.

W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, dla WNT dostawca wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

12

12


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat nieodp atna dostawa towar w 1
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejNieodpłatna dostawa towarów (1)

 • OBECNIE:

 • DOSTAWA TOWARÓW – obejmuje również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników (…)

 • wszelkie inne darowizny

 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

OD 2013: jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych

Przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

13

13

13


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat nieodp atna dostawa towar w 2
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejNieodpłatna dostawa towarów (2)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1/443-1269/11-3/EK:

„Nabycie towarów odczytywać należy również w kontekście ich wytworzenia, bowiem wytwarzać znaczy fabrykować, produkować przetwarzać, robić, sporządzać, czyli robić coś z czegoś, de facto robić m.in. towar z nabytych towarów, zatem pojęcie towary nabyte, zawiera w sobie również pojęcie towary wytworzone”.

14

14

14


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat nieodp atna dostawa towar w 31
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejNieodpłatna dostawa towarów (3)

Próbki

wyrok TSUE C‑581/08 EMI Group Ltd. z 30 września 2010 r.:

próbka => egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży ipozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi

15

15


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat nieodp atne wiadczenie us ug
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejNieodpłatne świadczenie usług

16

16


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat podatnik w transakcjach zagranicznych 1
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPodatnik w transakcjach zagranicznych (1)

 • Art. 17 ust. 1 pkt 4) i 5) obecnie:

 • Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 • 4) będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;

 • 5) nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;

17

17


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat podatnik w transakcjach zagranicznych 2
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPodatnik w transakcjach zagranicznych (2)

 • Od stycznia 2013 r.: Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 • 4) nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4.

 • usługobiorcą jest:

 • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15 lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

 • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

18

18


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat podatnik w transakcjach zagranicznych 3
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPodatnik w transakcjach zagranicznych (3)

 • Od stycznia 2013 r.: Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 • 5) nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4.

 • nabywcą jest:

 • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej – podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4.

 • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4.

 • c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

19

19


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat prawo do odliczenia vat
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPrawo do odliczenia VAT

 • Od lipca 2013:

 • GENERALNA ZASADA:

 • Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

 • W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 4 lit. c (tj. krajowe nabycie towarów i usług, import towarów i WNT), prawo, októrym mowa w zdaniu pierwszym, powstaje nie wcześniej niż wrozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, z zastrzeżeniem ust. 10c–10e.

20

20


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat podstawa opodatkowania 1
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPodstawa opodatkowania (1)

Art. 29 ustawy o VAT

ust. 1 Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę

Którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej,

włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Art. 29a ust. 1 ustawy o VAT

ust. 1 Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

21

21


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat podstawa opodatkowania 2
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPodstawa opodatkowania (2)

Podstawa opodatkowania

 • nie obejmuje:

 • kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty

 • udzielonych opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży

 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji dla potrzeb podatku.

obejmuje:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, zwyjątkiem podatku

 • wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy

22

22


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat podstawa opodatkowania 3
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejPodstawa opodatkowania (3)

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej od nabywcy

gdy nie jest możliwe jego uzyskanie

mimo udokumentowanej próby dostarczenia faktury korygującej

podstawę opodatkowania można obniżyć w deklaracji podatkowej za kolejny okres rozliczeniowy

jeżeli:

z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych wfakturze korygującej.

23

23


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat fakturowanie 1
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejFakturowanie (1)

Faktura uproszczona

może nie zawierać części wymaganych obecnie informacji (takich jak ilości imiary dostarczanych towarów, cen jednostkowych, upustów oraz kwot podatku w rozbiciu na różne stawki, dane nabywcy zostaną ograniczone do NIP)

możliwość stosowania tylko do kwoty nie wyższej niż 450 zł lub równowartości 100 euro

Faktura

 • termin wystawiania - do 15 dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar (a także otrzymano całość lub część zapłaty)

 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury za cały miesiąc

 • Implementowanie definicji faktury elektronicznej

24

24


Vat 2013 nowelizacja ustawy o vat fakturowanie 2
VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT III Ustawy DeregulacyjnejFakturowanie (2)

 • Brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych

 • Brak obowiązku podawania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach za paliwo

 • Od lipca 2013 (najprawdopodobniej):

  • faktury będzie można wystawiać co najmniej na 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego (wykonaniem usługi)

  • faktury za dostawy ciągłe, rozliczane w okresach rozliczeniowych, będzie można wystawiać wcześniej niż na 30 dni przed końcem rozliczanego okresu, pod warunkiem, że z faktury będzie wynikać jakiego okresu dotyczy

25

25


Vat od samochod w osobowych
VAT od samochodów osobowych III Ustawy Deregulacyjnej

 • ograniczenia w prawie do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych utrzymane do 31 grudnia 2013 r.

  • możliwość odliczenia max. 6 tys. zł

 • utrzymanie zakazu odliczania podatku VAT od paliwa tankowanego do samochodów osobowych i ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony)

 • brak opodatkowania nieodpłatnego oddania samochodów do prywatnego użytku pracowników / podatnika do 31 grudnia 2013 r.

26

26


Leasing przysz e zmiany i obecne orzecznictwo

Orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych wpływające na branżę leasingową

27


Karty paliwowe 1
Karty paliwowe (1) administracyjnych wpływające na branżę leasingową

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.08.2012 r. (sygn. I FSK 1177/11)

  „Argument, że paliwo jest świadczone na rzecz Auto Lease (leasingodawca), skoro leasingobiorca nabywa paliwo w imieniu i na rachunek tego przedsiębiorstwa, które kredytuje zakup tego towaru nie jest zdaniem Trybunału zasadny. Jak trafnie podnosi Komisja, dostawy zostały dokonane na rzecz Auto Lease jedynie pozornie. Miesięczne płatności na rzecz Auto Lease stanowią jedynie zaliczki. Rzeczywiste wykorzystanie ustala na koniec roku, obciąża leasingodawcę, który, w konsekwencji, ponosi całkowite koszty dostawy paliwa (teza 35).”

28

28


Karty paliwowe 2
Karty paliwowe (2) administracyjnych wpływające na branżę leasingową

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.08.2012 r. (sygn. I FSK 1177/11)

  „Trybunał uznał więc, że porozumienie w zakresie zarządzania paliwem nie stanowi umowy o dostawę paliwa lecz raczej umowę o finansowanie jego zakupu. Auto Lease (leasingodawca) nie nabywa paliwa w celu dokonania jego odsprzedaży leasingobiorcom, leasingobiorca nabywa paliwo, korzystając z pełnej swobody wyboru jego ilości oraz jakości, jak również momentu zakupu. Auto Lease działa więc jako kredytodawca vis a vis leasingobiorcy (teza 36).

  W świetle tez powyżej cytowanego wyroku należy postawić wniosek, że w rozpatrywanej sprawie nie doszło do dostawy pomiędzy D. a skarżącą, tym samym transakcji dostawy na rzecz skarżącej dokonywały stacje będące partnerami serwisowymi D., wobec czego transakcje te nie były transakcjami łańcuchowymi, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, iż w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.”

29

29


Cesja um w leasingu 1
Cesja umów leasingu (1) administracyjnych wpływające na branżę leasingową

Wyrok NSA w z 18.04.2012 r. (II FSK 1755/10)

 • „W niniejszej sprawie sporne pozostaje to, czy w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego rozliczenie tej umowy należy kontynuować na dotychczasowych zasadach, czy też umowę tę należy traktować z podatkowego punktu widzenia jako nową i ponownie oceniać czy spełnia ona warunki wymienione w art. 17b ust. 1 u.p.d.o.p. (…) Z art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p. wynika, że przez umowę leasingu, dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Pojęcie umowy leasingu ma zatem - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - szerszy zakres znaczeniowy niż w kodeksie cywilnym.”

30

30


Cesja um w leasingu 2
Cesja umów leasingu (2) administracyjnych wpływające na branżę leasingową

Wyrok NSA w z 18.04.2012 r. (II FSK 1755/10)

„ani przepisy u.p.d.o.p., ani też Ordynacja podatkowa nie regulują kwestii następstwa prawnego w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego. Regulację w tym zakresie zawiera kodeks cywilny. Dopuszcza on mianowicie wstąpienie osoby trzeciej we wszelkie prawa i obowiązki pierwotnie korzystającego. (…) Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z powyższego unormowania w żaden sposób nie da się wyprowadzić zaprezentowanego w skardze kasacyjnej wniosku, że w przypadku przejęcia umowy leasingu przez osobę trzecią, umowę tę należy traktować z podatkowego punktu widzenia jako nową i ponownie oceniać, czy spełnia ona warunki wymienione w art. 17b ust. 1 u.p.d.o.p.”

31

31


Mier leasingobiorcy przej cia i po czenia leasingobiorc w 1
Śmierć leasingobiorcy / przejęcia i połączenia leasingobiorców (1)

 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. (I SA/Wr 67/12)

 • „Jeśli chodzi o umowę leasingu, to przepisy K. c. przewidują, że umowa leasingu wygasa, jeżeli po wydaniu rzeczy korzystającemu przez finansującego została ona utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie odpowiada (art. 7095 § 1 K. c.) oraz w razie odstąpienia przez finansującego na żądanie korzystającego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy (art. 7098 § 5 K. c.). Przepisy K. c. nie przewidują natomiast wygaśnięcia umowy leasingu w przypadku śmierci jednej ze stron umowy. Wobec powyższego należy przyjąć, że w przypadku śmierci leasingobiorcy, prawa i obowiązki z tej umowy przechodzą na jego spadkobierców.(…) umowa leasingu jest kontynuowana i usługa jest nadal świadczona (…) również w przypadku podmiotów przekształconych, spółki następczynie wiążą zawarte umowy.”

32

32


Mier leasingobiorcy przej cia i po czenia leasingobiorc w 2
Śmierć leasingobiorcy / przejęcia i połączenia leasingobiorców (2)

Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. (I SA/Wr 67/12)

WSA uznał, iż brak jest podstaw do zaprzestania fakturowania, gdyż umowa trwa.

Wskazał natomiast, iż po ustaleniu spadkobiercy, na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z umowy, należy dokonać korekt faktur wystawionych od chwili śmierci leasingobiorcy, przy czym może to być dokonane:

przez finansującego na drodze korekty faktur

przez korzystającego na drodze not korygujących.

33


Mier leasingobiorcy przej cia i po czenia leasingobiorc w 3
Śmierć leasingobiorcy / przejęcia i połączenia leasingobiorców (3)

Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. (I SA/Wr 67/12)

„W przypadku wystawienia przez Spółkę faktur z tytułu świadczonych usług z danymi dotychczasowego leasingobiorcy (po jego śmierci lub po przekształceniu) występuje konieczność skorygowania wystawionych faktur i zamieszczenia danych obecnego leasinobiorcy.(…) Sposoby korekty faktur przewidziane są w § 14 rozporządzenia (faktura korygująca) oraz w § 15 rozporządzenia (nota korygująca). W przypadku spółek przekształconych organ dopuścił wystawianie not korygujących, natomiast w przypadku osób fizycznych uznał za konieczne wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. W ocenie Sądu dopuszczalne jest jednak korygowanie faktur również z danymi osób fizycznych w drodze wystawiania not korygujących zgodnie z 15 rozporządzenia, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do "zmiany podmiotu umowy"

34


Rozliczenia z brokerem agentem 1
Rozliczenia z brokerem / agentem (1) leasingobiorców (3)

 • Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2207/11)

 • WSA wypowiedział się o braku możliwości uznania za zwolnione od VAT usług świadczonych przez firmę leasingową, która wykonywała czynności zmierzające do zawarcia przez jej klientów umów ubezpieczenia z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

 • W ocenie WSA czynności te stanowiły jedynie formę wsparcia dla usług ubezpieczeniowych, jednak ich zakres nie był wystarczający do uznania ich za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

35

35


Rozliczenia z brokerem agentem 2
Rozliczenia z brokerem / agentem (2) leasingobiorców (3)

 • Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2207/11)

 • Odnosząc się do tego wyroku warto wskazać, iż jego negatywne konsekwencje mogą dotyczyć wyłącznie sytuacji, w której to broker / agent wypłacają firmie leasingowej wynagrodzenie w związku z umową ubezpieczenia zawartą przez klienta firmy leasingowej.

 • W sytuacji, gdy umowę taką zawiera jednak firma leasingowa działając we własnym imieniu i na własny rachunek, otrzymując wynagrodzenie od brokera/agenta, uzyskiwane przez nią kwoty mogą być potraktowane jako premia pieniężna.

36

36


Ulga na z e d ugi dor czenia zast pcze 1
Ulga na złe długi – doręczenia zastępcze (1) leasingobiorców (3)

 • Ulga na złe długi – obowiązek powiadomienia dłużnika o planowanym skorzystaniu z ulgi.

 • Art. 89b ust. 5 ustawy o VAT - do zawiadomień tych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach.

  Przepisy Ordynacji podatkowej:

 • Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio.

37

37


Ulga na z e d ugi dor czenia zast pcze 2
Ulga na złe długi – doręczenia zastępcze (2) leasingobiorców (3)

Przypadek 1 – dłużnik wyprowadził się nie podając nowego adresu w KRS / Urzędzie Skarbowym:

Art. 146. § 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

38

38


Ulga na z e d ugi dor czenia zast pcze 3
Ulga na złe długi – doręczenia zastępcze (3) leasingobiorców (3)

Przypadek 2 – dłużnik uchyla się od odbioru pisma:

Art. 150. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149:

1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę; (…)

§ 1a. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.

§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

39

39


Ulga na z e d ugi dor czenia zast pcze 4
Ulga na złe długi – doręczenia zastępcze (4) leasingobiorców (3)

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5.01.2012 r. (sygn. IPTPP1/443-879/11-2/RG)

„należy stwierdzić, że o ile próba doręczenia zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego na adres siedziby dłużnika (osoby prawnej), zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, a następnie otrzymanie tej korespondencji przez Wnioskodawcę z adnotacją na kopercie: "firma nie istnieje" odbyła się zgodnie z art. 151 i art. 151a ustawy Ordynacja podatkowa, to tym samym został spełniony warunek zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy. (…)

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, iż doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, członkowi zarządu (osobie fizycznej) jest prawnie skuteczne dla zastosowania ulgi za złe długi należy uznać za nieprawidłowe.”

40

40


Faktury koryguj ce a okres przedawnienia
Faktury korygujące a okres przedawnienia leasingobiorców (3)

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2.10.2012 r. (sygn. I FSK 1897/11):

 • Faktury korygujące można wystawiać i ujmować wyłącznie do upływu okresu przedawnienia

 • Zasada ta ma zastosowanie niezależnie od momentu, w którym należy uwzględnić daną fakturę korygującą w rozliczeniach VAT (tj. również wtedy, gdy faktura ta zostanie uwzględniona w bieżącym okresie rozliczeniowym).

41

41


Leasing przysz e zmiany i obecne orzecznictwo

Marta Szafarowska, leasingobiorców (3)

tel. (22) 322 68 88,

Marta.Szafarowska@mddp.pl