anna grapatyn korzeniowska warszawa 18 lutego 2011 r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w świetle Dyrektywy 2008/98/WE. Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r. Prawo unijne - planowana gospodarka odpadami. Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje wszystkie kraje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anna Grapatyn – Korzeniowska Warszawa, 18 lutego 2011 r.' - raoul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anna grapatyn korzeniowska warszawa 18 lutego 2011 r
Plan Gospodarki Odpadami

dla Województwa Pomorskiego

w świetle Dyrektywy 2008/98/WE

Anna Grapatyn – Korzeniowska

Warszawa, 18 lutego 2011 r.

prawo unijne planowana gospodarka odpadami
Prawo unijne -planowana gospodarka odpadami

Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje wszystkie kraje

członkowskie do prowadzenia planowej gospodarki odpadami.

 • Plany gospodarki odpadami to bardzo ważny instrument służący opracowaniu systemu gospodarki odpadami, jak i jego prawidłowemu funkcjonowaniu.
 • Stanowią cenne źródło informacji na temat stanu gospodarki odpadami na danym terenie, między innymi, dla podejmowanych strategicznych decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.
plan gospodarki odpadami dla wojew dztwa pomorskiego 2010
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010

24 września 2007 r. Uchwałą Nr 191/XII/07 Sejmik

Województwa Pomorskiego przyjął Plan Gospodarki

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010.

PGO WP 2010, zgodny krajowymi i unijnymi aktami prawnymi

z zakresu gospodarki odpadami, zawiera działania mające na celu

utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki

Odpadami, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym

planem gospodarki odpadami 2010.

planowana gospodarka odpadami
Planowana gospodarka odpadami

W chwili obecnej plany gospodarki odpadami nie stanowią aktów prawa miejscowego, jednak w znaczący sposób mogą wpływać na kształtowanie systemu gospodarki odpadami, poprzez np.:

 • odmowę wydania decyzji administracyjnych, jeżeli zamierzony sposób postępowania

z odpadami nie jest zgodny z planami;

 • możliwości finansowania przedsięwzięć

ze środków publicznych, o ile ujęte są w planie.

projektowane zmiany dotycz ce plan w gospodarki odpadami
Projektowane zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami

Projekt Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz niektórych innych ustaw, będący obecnie na etapie

sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, zakłada wprowadzenie

w Ustawie o odpadach następujących zmian:

 • Plany gospodarki odpadami opracowywane będą na poziomie krajowym i wojewódzkim;
 • Tracą ważność plany gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym;
 • Plany gospodarki odpadami podlegać będą aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.
projektowane zmiany dotycz ce plan w gospodarki odpadami cd
Projektowane zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami cd.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami aktem prawa miejscowego

Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki

odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę

w sprawie jego wykonania- Uchwała jest aktem prawa

miejscowego.

Projektowane zmiany, pozwolą na jeszcze

efektywniejsze kształtowanie systemu gospodarki

odpadami na terenie województwa.

aktualizacja pgo wp 2010
Aktualizacja PGO WP 2010

16 listopada 2010 r. Uchwałą Nr 1440/372/10 Zarząd

Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram prac

nad aktualizacją PGO WP 2010.

PGO WP 2014 opracowany zostanie w oparciu o projektowane

zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz niektórych innych ustaw.

Dokument ten zgodny będzie z uchwalonym Krajowym planem

gospodarki odpadami 2014 oraz z podstawowym aktem prawnym

UE, dotyczącym gospodarki odpadami - dyrektywą 2008/98/WE.

aktualizacja pgo wp 20101
Aktualizacja PGO WP 2010

Konieczność aktualizacji obowiązującego dokumentu

wynika wprost z przepisów dyrektywy 2008/98/WE,

celem:

 • przedstawienia aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie pomorskim;
 • określenia potrzeb wynikających z diagnozy aktualnego stanu gospodarki odpadami;
 • przedstawienia prognozy zmian w dziedzinie gospodarki odpadami;
 • opracowania programu strategicznego do roku 2016 z perspektywą do roku 2022.
wojew dztwo pomorskie
Województwopomorskie

Powierzchnia terenu

18 293 km2

Liczba ludności

2 235 511

(Źródło:GUS; wg. stanu w dniu 30.06.2010 r.)

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2009

730 967Mg

(Źródło:opracowanie własne, w oparciu o wskaźniki określone wopracowaniudr inż. Ryszarda Szpadta, pt.: „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” z marca 2010 r. )

strategia i wymogi ue w aktualizacji pgo wp 2010
Strategia i wymogi UE w aktualizacji PGO WP 2010

PGO WP 2014 określał będzie m.in.:

 • działania prowadzące do osiągnięcia racjonalnej gospodarki

odpadami;

 • środki niezbędne do udoskonalenia praktycznego zastosowania

hierarchii postępowania z odpadami;

 • program zapobiegania powstawaniu odpadów;
 • cele w zakresie zmniejszania ilości odpadów ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

odpady ulegaj ce biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji

Dyrektywa 2008/98/WE określa, aby plany

gospodarki odpadami były zgodne ze

strategią wdrażającą cel w zakresie

zmniejszenia ilości odpadów ulegających

biodegradacji kierowanych na składowiska

odpadów, o której mowa w art. 5 dyrektywy

1999/31/WE.

dyrektywa w sprawie sk adowania odpad w 1999 31 we
Dyrektywa w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE
 • Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do ilości składowanych w 1995 r.
ilo odpad w ulegaj cych biodegradacji w wojew dztwie pomorskim wymagaj cych zagospodarowania
Ilość odpadów ulegających biodegradacjiw województwie pomorskimwymagających zagospodarowania

354 795

265 005

180 736

slide14
Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji woj. pomorskim na tle dyrektywy Rady 1999/31/WE
unieszkodliwianie odpad w
Unieszkodliwianie odpadów

Obecnie w województwie pomorskim funkcjonuje:

 • 37 składowisk odpadów komunalnych, z których:
  • 14 będzie funkcjonować do czasu wypełnienia,
  • 15 będzie funkcjonować do czasu uruchomienia ZZO ,
 • 5 składowisk odpadów przemysłowych,
 • 1 składowisko odpadów obojętnych,
 • 2 kwatery na odpady azbestowe

(Bierkowo, Gilwa Mała).

W pierwszym kwartale 2011 r. uruchomiona zostanie

kolejna kwatera na odpady azbestowe, znajdująca

się na terenie ZZO Szadółki.

slide16
Zintegrowana sieć instalacji do odzysku

i unieszkodliwiania odpadów - ZZO

PGO WP 2010 przewiduje funkcjonowanie

9 regionalnych zakładów zagospodarowania

odpadów (ZZO), z których:

 • 4 ZZO – funkcjonują,
 • 4 ZZO - są modernizowane,
 • 1 ZZO - budowany jest od podstaw.

Wszystkie ZZO z terenu województwa pomorskiego

uzyskały ze środków unijnych dofinansowanie

na budowę bądź modernizację.

przetwarzanie odpad w komunalnych
Przetwarzanie odpadów komunalnych

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje:

 • 9 sortowniodpadów zmieszanych i selektywnie zebranych

o łącznej zdolności przerobowej 247 000 [Mg/rok],

 • 10 kompostowni (odpady zielone, z sortowni odpadów zmieszanych) o łącznej zdolności przerobowej 218 000 [Mg/rok],

W maju br. na terenie ZZO Szadółki uruchomione zostaną:

 • sortownia - 140 000 [Mg/rok],
 • kompostownia - 60 000 [Mg/rok].
ponowne wykorzystanie i recykling odpad w
Ponowne wykorzystanie i recykling odpadów

Dyrektywa 2008/98/WE zobowiązuje kraje

członkowskie UE, aby:

 • do 2015 r. wprowadziły selektywne zbieranie odpadów, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne

i szkło;

 • do 2020 r. ponowne wykorzystanie i recykling odpadów, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne

i szkło, pochodzących z gospodarstw domowych osiągnęło minimum 50 %;

 • do 2020 r. ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzyskiwania materiałów, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnęło minimum 70 % ilości wytworzonych odpadów.
ponowne wykorzystanie i recykling odpad w cd
Ponowne wykorzystanie i recykling odpadów- cd.

Na wypełnienie obowiązków dot. ponownego wykorzystania

i recyklingu odpadów w województwie pomorskim, wpłyną:

 • Fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców miast objęta jest zorganizowanym systemem odbierania odpadów;
 • Projektowane zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazujące własność odpadów gminom, pozwolą na objęcie mieszkańców wsi systemem odbierania odpadów komunalnych;
 • Sukcesywny wzrost ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny;
 • Efektywne funkcjonowanie na terenie województwa pomorskiego dużej sieci instalacji, w których prowadzony jest odzysk surowców wtórnych.
podsumowanie
Podsumowanie
 • W 2013 r. w województwie pomorskim będą w pełni funkcjonowały wszystkie wskazane w PGO regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, co wpłynie na jeszcze efektywniejszą gospodarkę odpadami.
 • Dalsza optymalizacja funkcjonowania ZZO przyczyni się doosiągnięcia celów na 2020 r. zarówno w zakresie recyklingu, jak i ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 • Składowiska odpadów, które mają funkcjonować do czasu uruchomienia ZZO zostały dostosowane i spełniają wymogi prawa.
 • Rok 2010 – w skali województwa pomorskiego, został osiągnięty zakładany cel ograniczenia do 75% ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do wytworzonych w 1995 r.
slide28
Dziękuję za uwagę

Anna Grapatyn-Korzeniowska

Z-ca dyrektora DROŚ UM WP

[email protected]

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji udostępnione zostały przez pomorskie ZZO

ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 80-810, tel. 58 32 68 661, fax. 58 32 68 663

www.woj-pomorskie.pl, www.wrotapomorza.pl

ad