slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henkilöarviointi opiskelijavalinnoissa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henkilöarviointi opiskelijavalinnoissa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Henkilöarviointi opiskelijavalinnoissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Henkilöarviointi opiskelijavalinnoissa . Opiskelijavalinnan lähtökohtia. Kriittisten menestystekijöiden profilointi Selvitä mitkä ovat tulevan ammatin keskeisimmät osaamisvaatimukset ja millaisia ominaisuuksia työntekijältä odotetaan Pohdi mitä tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Henkilöarviointi opiskelijavalinnoissa' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opiskelijavalinnan l ht kohtia
Opiskelijavalinnan lähtökohtia
 • Kriittisten menestystekijöiden profilointi
   • Selvitä mitkä ovat tulevan ammatin keskeisimmät osaamisvaatimukset ja millaisia ominaisuuksia työntekijältä odotetaan
   • Pohdi mitä tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta
   • Tee tiivistä yhteistyötä työelämän edustajien ja koulutuksen tilaajan kanssa
 • Tunnista koulutuksen keskeytyksen taustalla olevat yleisimmät tekijät
 • Arvioi opiskelijan realistiset onnistumismahdollisuudet ja ohjaa häntä oikeaan suuntaan myös silloin, kun hän ei tule koulutukseen valituksi

Suvi Laine, 2005

slide3

Taidot, kyvyt

Arviointia tekevän haastattelijan tulisi pystyä kokonaisvaltaisesti tarkastelemaan hakijan tilannetta ja miettiä mitkä ovat opiskelijan mahdollisuudet pärjätä opinnoissa ja ammatissa. Arviointia tehdessä saa myös mahdollisuuden selvittää millaista tukea opiskelija tulisi opinnoissaan tarvitsemaan

Persoonallisuus

Motivaatio

Opiskelija-

valinnan

haasteet?

Elämänhistoria

Terveys

Elämäntilanne

Suvi Laine, 2005

slide4

Motivaatio

Ulkosyntyinen

Sisäsyntyinen

Sosiaalinen

paine

Itsensä

kehittäminen

Itsensä

toteuttaminen

Alemmat

tarpeet

Välineellinen

arvo

Motivaatio= liikkeelle paneva, liikuttava voima

- Mitkä ovat hakijan motiivit hakeutua koulutukseen ja kuinka pitkälle hänen motivaationsa tällöin kantaa?

Suvi Laine, 2005

slide5

Persoonallisuus

Piirteet

Ulkonäkö

Tempera-

mentti

Käyttäyty-

minen

Itsetunto

Sopiiko hakijan piirteet ja käyttäytymistyyli alalle, miten opiskelijan itsetunto ja hallinnan tunne ennustavat opinnoissa pärjäämistä?

Suvi Laine, 2005

slide6

Taidot, kyvyt

Ammattitaito

Kognitiivinen

kykyrakenne

Matem.

taidot

Taidot

Hahmotta-

minen

Tieto

Kokemus

Kielell.

taidot

Muut kyvyt

(e.harrastusten

kautta)

Arviointia tehdessä on mietittävä mikä on riittävää kyvykkyyttä koulutukseen ja alaan nähden ja mitä kykyjä voidaan harjaannuttaa opintojen aikana. On myös osattava ottaa huomioon hakijoiden erilaiset koulutushistoriat

Suvi Laine, 2005

slide7

Elämäntilanne

Perhe

Ajankäyttö

Työn

kuormittavuus

Taloudelliset

resurssit

Elämäntilanteesta keskustelu valintahaastattelussa on joskus myös hakijalle asia, jota hän ei ole tarpeeksi pitkälle pohtinut. Elämäntilanne kokonaisuudessaan voi työntää opiskelijaa eteenpäin tai muodostua opintojen etenemisen esteeksi

Suvi Laine, 2005

slide8

Terveys

Fyysinen

Psyykkinen

Terveydestä keskustelu on arkaluontoinen asia valintoja tehdessä, muista haastatellessasi erityisesti lain tuomat velvoitteet! Varsinaisen kannanoton henkilön sopivuudesta tiettyyn ammattiin terveydellisistä lähtökohdista voi oikeastaan tehdä vain terveydenhuollon asiantuntija. Koulutukseen hakeutuville pitäisi etukäteen tiedottaa myös ammatin terveydelle asettamista vaatimuksista.

Suvi Laine, 2005

slide9

Elämänhistoria

Opiskelu-

kokemukset

Elämän

kokemukset

Käsitys itsestä

oppijana

Resurssit

pitkäjänteiseen

toimintaan

Selvitä millainen opiskelija hakija on ollut ja onko hänellä ollut mahdollisia oppimisen vaikeuksia

Elämänkokemukset kertovat, millaisista lähtökohdista opiskelija ponnistaa ja millaiset resurssit hänellä on opiskeluun

Suvi Laine, 2005

opiskelijavalinnan osuvuudesta
Opiskelijavalinnan osuvuudesta…

oikein

poisvalitut

oikein valitut

väärin

valitut

väärin pois-

valitut

Suvi Laine, 2005

suhtaudu realistisesti tekemiisi valintoihin sill
Suhtaudu realistisesti tekemiisi valintoihin, sillä….

...valintaan liittyy aina epämääräisyyttä, jota et pysty kontrolloimaan…muista, että haastattelussa on mahdollista päästä tutustumaan ainoastaan kapeaan osaan ihmisen minuutta

Suvi Laine, 2005

miten haastattelet
Miten haastattelet?

Kolme tyyliä:

 • Vapaamuotoinen haastattelu
 • Jäsennetty haastattelu
 • Yhdistelmätekniikka

Suvi Laine, 2005

vapaamuotoinen haastattelu
Vapaamuotoinen haastattelu
 • perinteinen, paljon käytetty arvioinnin menetelmä
 • haastattelu etenee ilman ennalta suunniteltua kaavaa
 • suosii avoimia kysymyksiä, kuten ”mitä haluat elämältä?”
 • peilaa haastateltavan persoonallisuutta, arvoja ja sitä ”mikä hän on miehiään”
 • muistuttaa ulkoisesti ja loogiselta rakenteeltaan ihmisten välistä arkikeskustelua ja seurustelua

Suvi Laine, 2005

slide14
…mutta
 • onnistutaanko vapaamuotoisella haastattelulla persoonallisuuden arvioinnissa todella?
 • hyvällä tunnekemialla valitaan helposti ”jees tyyppejä” - sellaisia, jotka osaavat miellyttää haastattelijaa
 • onko persoonallisuus ylipäätään tärkein tai ainoa arvioitava ominaisuus?

Suvi Laine, 2005

j sennetty haastattelu
Jäsennetty haastattelu
 • edetään yhtenäisen ja toistuvan kaavion mukaisesti
 • usein sama haastattelurunko esitetään yhtenäisesti kaikille haastateltaville
 • jäsentäminen tuottaa yhtenäisen viivan, jonka suhteen haastateltavien vastauksia voidaan verrata
 • vapauttaa haastattelijalle aikaa haastattelun aikana huomiota vievästä, jatkuvasta kysymysten keksimisestä sinne, missä sitä enemmän tarvitaan eli kuunteluun ja havainnointiin

Suvi Laine, 2005

j sennetty haastattelu1
Jäsennetty haastattelu
 • takaa asioiden systemaattisen käsittelyn
 • pakottaa haastattelijan kiinnittämään huomiota enemmän haastateltavan vastauksiin
 • haastateltavat saavat tasavertaisen kohtelun

..mutta

 • vaatii omaksumista
 • huonoimmillaan kaavamaista, jäykkää, vastausten mekaanista kirjaamista ja kylmää vuorovaikutusta

Suvi Laine, 2005

yhdistelm tekniikka
Yhdistelmätekniikka
 • etukäteen jäsennettyjä, mutta muodoltaan avoimia kysymyksiä
 • huomion kohdistaminen käsillä olevaan haastattelutilanteeseen ja vastaukseen tekee yhdistelmätekniikasta todellisen ja tilannekohtaisen

Suvi Laine, 2005

opiskelijavalinnan aikataulu
Opiskelijavalinnan aikataulu
 • haastattelu vaatii aina sille rauhoitetun ajan
 • haastattelut toteutetaan tiiviinä, yhtenäisenä jaksona, jolloin ehdokkaiden vertailu on helpompaa ja kokonaisuus pysyy käsissä
 • haastatteluprosessi olisi nähtävä hankkeena, joka ansaitsee aikaa, organisointia ja jäntevää läpivientiä. Haastattelu on jo osa henkilökohtaistamista!
 • minimiaika puoli tuntia

Suvi Laine, 2005

slide19

Haastattelutila

 • asianmukaisesta haastattelutilasta huolehtiminen
 • tila on rauhoitettu VAIN haastattelua varten (puheluja ei oteta vastaan haastattelun aikana, huoneessa EI piipahda ylimääräistä väkeä)

Suvi Laine, 2005

slide20
Istuimet ja istuma-asennot
 • haastateltava ei ehkä tunne oloaan mukavaksi, jos henkilöt istuvat vastakkain ilman minkäänlaista suojaa
 • avoin ja reilu vastakkain istuminenei välttämättä johdakaan haastateltavan avoimeen suhtautumiseen, vaan saa hänet varautuneeksi
 • voimakkaasti ulospäin suuntautunut haastattelija antaa helposti liian hallitsevan kuvan, jolloin tasaveroista ja avointa keskustelua ei pääse syntymään

Suvi Laine, 2005

slide21
Työnjako
 • useamman kuin yhden henkilön itsenäisesti tekemä haastattelu parantaa valinnan onnistumisista
 • sektorijakoa kannattaa välttää (toinen saa käsityksen esim. vain harrastuksista, toinen opiskelutaustasta)
 • kummankin haastattelijan kannattaa käydä läpi kokonaisuus, mutta erilaisilla perusteluilla

Suvi Laine, 2005

apuv lineet
Apuvälineet
 • haastattelussa voidaan käyttää mm. seuraavia apuvälineitä:
  • muistiinpanojen tekeminen
  • haastattelurungot
  • hakulomakkeet
  • itsearviointilomakkeet

Suvi Laine, 2005

haastatteluilmapiiri
Haastatteluilmapiiri
 • arvioinnin peruslähtökohtana on aina oltava oikeudenmukainen ja inhimillinen vastapuolen kunnioittaminen!
 • ilmapiiri pitäisi pystyä luomaan miellyttäväksi sekä haastattelijalle ja haastateltavalle
 • sen tulisi olla luottamuksellinen ja mahdollisimman avoin
 • haastateltavalle turvallinen
 • rento, vapautunut, välitön ja kiireetön
 • haastateltava luottaa haastattelijan ammattitaitoon

Suvi Laine, 2005

slide24
Mikä tekee sinusta

hyvän haastattelijan?

Suvi Laine, 2005

slide25
Hyvät haastattelijat ovat yleensä
 • hyviä ja kärsivällisiä kuuntelijoita (85 % haastattelusta pitäisi olla haastateltavan puhetta)
 • myös itseään arvioivia ja tarkkailevia (reflektio, omien tunnetilojen havainnointi)
 • osaavat rohkaista haastateltavaa puhumaan
 • joustavia sopeutumaan yllättäviinkin tilanteisiin
 • realistisia

Suvi Laine, 2005

slide26
Esteet onnistuneelle

haastattelulle?

Suvi Laine, 2005

slide27
huono valmistautuminen haastatteluun
  • kysymysten keksiminen haastattelun aikana
 • objektiivisuuden puute
  • ennakkoluulot, miten antaa muiden arviointien vaikuttaa?
 • keskittymisen puute
  • ihminen joka häiriintyy helposti ulkopuolisista tekijöistä
 • kärsivällisyyden puute
  • kyvyttömyys mukautua haastateltavan rytmiin
  • haastateltavan hoputtaminen ja keskeyttäminen

Suvi Laine, 2005

haastattelun sudenkuopat
Haastattelun sudenkuopat
 • sädekehävaikutus eli ns. halovaikutus (mukava, puhelias ihminen arvioidaan myös älykkääksi, hyväksi johtajaksi, aikaansaavaksi yms.)
 • ylimyönteisyys/ylikielteisyys (suhtautuminen haastateltaviin)
 • kyvyttömyys (uskalluksen puute) nähdä eroja
 • ihastus ja vihastus
 • sosiaalinen seurustelu
 • haastattelijan oma esiintyminen

Suvi Laine, 2005

haastattelun sudenkuopat1
Haastattelun sudenkuopat
 • haastateltava itsevarma, runsaspuheinen, jännittäjä, vaisu
 • kiire
 • valmistautumattomuus
 • huolehtiminen haastateltavan viihtymisestä
 • anteeksipyytely ja syyllisyydentunteet
 • muiden asioiden ajattelu

Suvi Laine, 2005

haastatteluvaikutelmia
Haastatteluvaikutelmia
 • Yleisvaikutelma
  • pidättyväinen, varautunut, mietteliäs, rauhallinen
  • eloisa, puhelias, toiminnallinen, optimistinen
 • Hahmottaminen ja päätöksenteko
  • tarkka, suunnitteleva, huolellinen, varmisteleva, maltillinen
  • suurpiirteinen, nopea, huoleton, impulsiivinen
  • ideoiva, intuitiivinen, luova, omaleimainen
  • looginen, selkeä, sovinnainen, kaavamainen

Suvi Laine, 2005

haastatteluvaikutelmia1
Haastatteluvaikutelmia
 • Toiminta
  • tasatahtinen, ennakoitu etenemistyyli
  • vaihtelevainen, rohkea etenemistyyli
  • energinen, puuhakas, tehokas, toimiin tarttuva, nopea, oma-aloitteinen, joustava, jäntevä
  • epäröivä, harkitseva, hitaasti käynnistyvä, huolellinen
  • itsenäinen, järjestelmällinen, läpivientikykyinen, pedantti, perusteellinen, tunnollinen, vastuuntuntoinen, venymiskykyinen, yksityiskohtainen

Suvi Laine, 2005

haastatteluvaikutelmia2
Haastatteluvaikutelmia
 • Vuorovaikutus
  • hiljainen, jähmeä, ujo, yksin viihtyvä
  • äänekäs, esiin tuleva, seurallinen
  • hallitseva, ohjaileva, mutkaton, suorasanainen
  • hillitty, syrjään jäävä, muodollinen, korrekti, hitaasti tutustuva
  • luonteva, lämmin, neuvotteleva, vastaantuleva, seurallinen, sopuisa, toisen huomioiva, vilkas, vilpitön, välitön, yhteistyöhenkinen
 • Motivaatio opiskelua/alaa kohtaan
  • kohdentunut/kohdentumaton

Suvi Laine, 2005

slide33
Lähteet:

Niitamo, P. (2000): Työhaastattelu. Henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla.

Ihatsu, M. &

Koskela, H. (2001): Keskeyttääkö vai ei? Ammatillisten oppilaitosten aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen –projektin alkukartoitus.

Honkanen, H. &

Nyman, K. toim. (2001): Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja

Huczynski, A. &

Buchanan, D. (2001): Organizational Behaviour. An Introductory Text. Fourth Edition.

Suvi Laine, 2005