Sejm rp
Download
1 / 19

Sejm RP - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Sejm RP. Opracował: Piotr Ledwoń PG Tyczyn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sejm RP' - rangle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sejm rp

Sejm RP

Opracował: Piotr LedwońPG Tyczyn

.


Sejm rp

Sejm składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Kadencja Sejmu trwa 4 lata. Rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa do czasu zebrania się posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu następnej kadencji.

POSŁOWIE


Sejm rp

KLUBY

Posłowie wybrani z jednego ugrupowania politycznego tworzą kluby parlamentarne. Ich liczebność przesądza o sprawowaniu rządów samodzielnie, w koalicji lub też o pracy klubu w opozycji.


Sejm rp

Poseł jest reprezentantem całego narodu i nie może być odwołany. Chroni go immunitet poselski, który może być uchylony przez Sejm kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Posłowie tworzą w Sejmie kluby lub koła oparte na zasadzie przynależności do ugrupowań politycznych (klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło - 3). Oto logo największych klubów poselskich i kół:

SLD

PSL


Sejm rp

ORGANY SEJMU RP

 • Organami Sejmu są:

 • Marszałek Sejmu,

 • Prezydium Sejmu,

 • Konwent Seniorów,

 • komisje sejmowe.


Sejm rp

MARSZAŁEK

Marszałek reprezentuje Sejm, stoi na straży jego praw i godności, przewodniczy obradom Sejmu, kieruje pracami Prezydium Sejmu, zwołuje Konwent Seniorów. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Marszałek Sejmu sprawuje funkcje głowy państwa.


Sejm rp

MARSZAŁEK SEJMU

Obrady Sejmu zwołuje, organizuje i następnie przewodniczy posiedzeniom Marszałek Sejmu lub jego Zastępcy.

Marek Jurek PiS

Marszałek zwyczajowo wybierany jest z największych klubów parlamentarnych.


Sejm rp

PREZYDIUM SEJMU

Wybierani przez Sejm Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu i kierują jego pracami. Prezydium Sejmu ustala plany i kalendarz prac Sejmu, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym, zwołuje posiedzenia Sejmu.


Sejm rp

KONWENT SENIORÓW

Organem zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnościa i tokiem prac Sejmu jest Konwent Seniorów, w skład którego wchodzą Marszałek, wicemarszałkowie oraz przewodniczący klubów.


Sejm rp

KOMISJE SEJMOWE

Sejm wyłania ze swego grona stałe komisje, które rozpatrują i przygotowują sprawy przekazane pod ich obrady przez Sejm lub Prezydium Sejmu. Komisje sejmowe są również organami Sejmu w zakresie kontroli działalności organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji w zakresie wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu.


Sejm rp

PREZYDENT A SEJM IV RP

Prezydentowi przysługuje prawo veta politycznego, do którego oddalenia potrzebna jest większość 3/5 głosów posłów.


Sejm rp

TRYBUNAŁ

Kontrolę nad zgodnością ustaw uchwalanych przez Sejm z Konstytucją sprawuje Trybunał Konstytucyjny.

KONSTYTUCYJNY


Sejm rp

Sejm wraz z Senatem, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, tworzą - w przypadkach określonych w ustawie konstytucyjnej - Zgromadzenie Narodowe. Bierze ono udział w uchwalaniu konstytucji, odbiera przysięgę od nowo wybranego Prezydenta i podejmuje uchwałę o postawieniu Prezydenta przed Trybunałem Stanu.


Sejm rp

Funkcje Sejmu możemy podzielić na:

ustrojodawczą,

ustawodawczą,

kreacyjną,

kontrolną.


Sejm rp

 • W ramach funkcji ustrojodawczej Sejm uczestniczy w procesie przygotowania i uchwalena konstytucji: wybiera większość członków Komisji Konstytucyjnej a następnie - wspólnie z Senatem - uchwala konstytucję, która podlega przyjęciu w drodze referendum. Sejm uchwala też ustawy konstytucyjne kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów.

Konstytucja

RP


Sejm rp

Podstawową funkcją Sejmu jest uchwalanie ustaw. Materią ustawową są w szczególności prawa i obowiązki obywateli. Ustawą o szczególnym znaczeniu jest ustawa budżetowa. Sejm może upoważnić Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, ale tylko w określonym zakresie i na określony czas. W drodze ustawy Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania i wypowiadania niektórych umów międzynarodowych. Sejm podejmuje niektóre decyzje w drodze uchwały, np. zarządza referendum, przyjmuje założenia polityki finansowej państwa.


Sejm rp

Funkcja kreacyjna Sejmu polega na uczestnictwie w powoływaniu na niektóre stanowiska państwowe i odwoływaniu z nich. Sejm uczestniczy w tworzeniu rządu udzielając wotum zaufania powołanej przez Prezydenta Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. Na wniosek Marszałka lub grupy posłów (35) Sejm powołuje i odwołuje prezesa Najwyższej Izby Kontroli i powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich. Na wniosek Prezydenta Sejm powołuje i odwołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Sejm wybiera członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, część składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, część składu Krajowej Rady Sądownictwa.


Sejm rp

 • Funkcję kontrolną pełni Sejm poprzez:

 • udzielanie rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa,

 • interpelacje i zapytania poselskie kierowane do Premiera lub poszczególnych ministrów,

 • wyrażanie Radzie Ministrów lub poszczególnym ministrom wotum nieufności bezwzględną większością głosów.


Sejm rp

SEJM - NAJWYŻSZA WŁADZA USTAWODAWCZA

Sejm współpracuje ściśle z Senatem i Prezydentem w tworzeniu prawa RP.

Sejm jest najwyższą władzą ustawodawczą w Polsce.