Kirugisk barnpatientens häslsohinder - PowerPoint PPT Presentation

kirugisk barnpatientens h slsohinder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kirugisk barnpatientens häslsohinder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kirugisk barnpatientens häslsohinder

play fullscreen
1 / 34
Kirugisk barnpatientens häslsohinder
98 Views
Download Presentation
ranger
Download Presentation

Kirugisk barnpatientens häslsohinder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kirugisk barnpatientens häslsohinder • Fara för skada relaterat till op • Ängslan och rädsla för separation • Familje processer relaterat till ingrepp • Smärta • Påverkad vätskebalans • Risk för infektioner • Förändrade familjerelationer

 2. Kirugisk barnpatient • - pre med individuelt emla på båda händerna • - näring individuelt • - små barn tidigt • - uppvärmd säng • - lavemang indivuelt • - obs urinering innan premedicin • - obs nykterhet • - kolla blod • - lab • - huden • - lösa tänder

 3. Kroniskt sjuka barnets hälsohinder • Tillväxt och utveckling påverkas • Ängslan och rädsla relaterat till undersökningar, sjukhusvistelse • Brist på aktivitet • Försämrad social aktivitet • Brist på egenvård • Förändrad kroppsbild

 4. Barnolycksfall • Förhindra • fallolyckor • brännskador • giftiga ämnen • mediciner • vassa föremål • el.stötar • att barnet blir I kläm mellan spjälor • trafikolyckor

 5. Barnmisshandel • Ett allvarligt tillstånd eller sjukdom med hög risk för dödlig utgång • Försummelse av och våld mot barn, omfattar alla former av fysiskt-, emotionellt våld, försummelse eller vanvård, kommersiell eller annan exploatering som resulterar i verklig eller potentiell fara för barnets hälsa, liv, utveckling eller mänskovärde i relationer som bygger på ansvar, tillit och makt

 6. Misshandlade barn historia • Tardieu Abroise 1857 sexuelt utnyttjande • Kempe 1962

 7. Misshandlade barn riskfaktorer • Föräldrar • Barn • Familjen • Omgivningen • Strukturella och samhälleliga faktorer • Ingen faktor ensam

 8. Misshandlade barn • 1983 Lag angående vårdnaden om barn och umgängesrätt • Fn:s barnkonvention 1989 54 artiklar • Reviderad barnskyddslag frå 2007

 9. Misshandlade barn • 1.103 698 barn av vilka 54 553 är klienter i öppna barnskyddet 12 443 är placerade utom hemmet

 10. Misshandlade barn kempe&kempe Den onda cirkeln i överkrav

 11. diagnos • Skada hos spädbarn utan godtagbar förklaring • Diskrepans mellan skadans art och uppkomsmekanism • Många skador av olika åldrar • Avvikande beteende hos föräldrar och barn • Fördröjd reaktion att uppsöka hjälp

 12. Kliniska fynd • Blåmärken • Brännmärken • Tecken att hår rivits • Ögon, öron tandfynd • Skallskador • Skelettskador • Inre skador • Drogpåverkan

 13. Fysisk vanvård • En kronisk oförmåga att tillgodose barnets grundbehov och att emotionellt internalisera sitt ansvar och uppgift som förälder

 14. Emotionell försummelse • Barnet behandlas kroniskt på ett sätt som äventyrar eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild • - avvisande • Osynliggörande • Isolerande • korrumpernade

 15. Shaken baby • Barnet skakas av och an • Symtom • Medvetanderubbningar • Kramper • Ätproblem • Apneer • Irritabilitet • Cyanos • Revbensfrakturer • Synskada • Brillenhematom • Frakturer i extremiteter

 16. Sexuella övergrepp • När barn blir invecklade i sådana aktiviteter som de inte till fullo förstår och till vilka de därför inte kan ge sitt medgivande och vilka dessutom kränker familjemedlemmarnas inbördes sociala tabun

 17. diagnostisering • Barnet berättar • Beteende och emotionella tillstånd • Fysiska fynd • Föräldrarnas, släktingars eller någon annans misstanke

 18. Faktorer som påverkar • Barnets ålder • Övergeppets duration • Graden av våld • Skillnaden i ålder mellan offren • Graden av släktinsskap • Graden av sekretess • Förekomsten av trygg vuxen

 19. Statistik relaterat till dödsfall • dödsfall • 43 tumörer • 77 perinatal • 84 medfödda missbildningar • 142 olyckshändleser

 20. Nöddop • Kan göras av vem somhelst som hör till kyrkan • Kräver inget namn • Ritualen: • Jag döper Dig i Guds Faderns och den Helige Andes namn • - handen på barnets huvud eventuelt vatten • Bön : Fader vår som är i himmelen. Om tid finns • - föräldrarna få gärna hålla barnet

 21. terminalvård • Ca 100 barn per år • Symtomatisk behandling • Baserar sig på senior läkarens beslut vården fortsätter men målet blir ett annat, uppehålla välbefinnande smärt frihet, aktivitet • Kan vårdas hemma kommer på kontroller • Får komma till sjukhus när de vill • Viktigt att lyssna och förmedla till föräldrarna att man lyssnar till barnet • Ge föräldrarna valmöjligheter • Samla in data om hela familjen

 22. HUR BARN UPPFATTAR DÖDEN • SPÄDBARN • förstår ej begreppet • uppfattar att vårdarna är spända och beter sig på ett annorlunda sätt

 23. FÖRSKOLEÅLDERN • tror att döden är övergående • blir arga då någon inte hålls vid liv • tror att onda tankar förorsakar död • tror att magiskt tänkande hemtar den döda tillbaka • ser död som straff • rädsla för att somna • utvecklar uppfattning om framtid, det gångna och innevarande stund • har upplevelser av död i naturen

 24. SKOLÅLDERS BARN • vid 8år förstår att döden är slutgiltig • förstår att döden också kommer att drabba ensjälv • kan ha ångest över döden

 25. TONÅRING • förstår intellektuelt döden • förstår att sjukdom och död har ett samband • upplever oöverkomlig konflikt • (Krulik, Holaday, Martinson)

 26. NIVÅER I INSIKT • AVSKÄRMNING • BARNET ANAR ALVARET • ÖMSESIDIGT FÖRSÖK ATT DÖLJA SANNINGEN • FULL INSIKT I HUR DET FÖRHÅLLER SIG

 27. Vårdpersonalens utmaning • Klara av familjens ångest • Klara sin egen ångest • Klara barnets ångest

 28. Vad behöver barnen få veta • Vad har hänt • Vad händer • Vad kommer att hända • Vad betyder detta • Vad kan man göra för att hjälpa • (Elsegood)

 29. VAD BARN VILL TALA OM • förundran över det okända • att bli ensam • att ej få träffa personer • fysisk förändring • tillflykt • rädsla att bli instängd • att födas på nytt • att avstå från gamalt • andra människors reaktioner

 30. SIDS (plötslig spädbarnsdöd, kätkytkuolem • Oväntad, plötslig och oförklarlig död i spädbarnsåldern (80% före 6mån åldern, topp vid 2-4mån)förekomst gått stadigt ned under från 40-15 • Diagnostiken påbörjas vid resuscitation. Observera hälsotillstånd, föregående händleser, ev.sjukdom o symptom, när barnet senast setts levande, dödsplatsen ev uppkastningar

 31. INFÖR DÖDSSTUNDEN • FAMILJEN MED • VACKER STUND • VÄLBEFINNANDE • FÖRMEDLA ATT VI TYCKER OM BARNET • ATT VI KOMMER ATT SAKNA • FÖRÄLDRARNA TAR AVSKED, TVÄTTAR PLOCKAR IHOP TILLHÖRIGHETER • VIKTIGT ATT SAMTALA MED FÖRÄLDRAR EFTERÅT

 32. 5 T • Touch • Tears • Time • Tea • Talk

 33. Efteråt träff med vårdare andra föräldrar • De som vårdat hemma sina barn nöidare • De som inte talat om döden ångra det • Föräldrarna hade fysiska och psykiska problem efteråt ca 1år

 34. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE • som amputation av en själv • självkänslan lider • drömmar och hopp förstörs • fantasier om föräldraskapet förstörs • depression och sorg • förtrycker glädje och humor • rädsla för att bli galen • upplevelse av att förlora kontrollen • ångest