1 / 18

Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken. Opwarmertje. Idee. Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie Wegwijsinformatie in de veelheid en diversiteit van overheidsdienstverlening

ranger
Download Presentation

Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

 2. Opwarmertje

 3. Idee • Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie • Wegwijsinformatie in de veelheid en diversiteit van overheidsdienstverlening • Begrijpbare informatie ( <-> Mattheuseffect ) • Voor burgers, verenigingen en ondernemingen (primaire doelgroep) • Ondersteunend voor werking lokale besturen als meest nabije overheid (secundaire doelgroep) • Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt • Betere en up to date informatie • Specifieke dienstverlening aan lokale besturen en andere overheidsdiensten

 4. Evolutie Oud idee: • Vroeger werk waarop voortgebouwd kan worden • Studie geïntegreerd e-government • Nood aan politieke steun Begin 2009: • Consortium o.l.v. VVSG en V-ICT-OR Voorjaar 2009 • Beslissing op kabinet Bestuurszaken: analyse starten, voorstel uitwerken • Door: VVSG, V-ICT-OR, VVSG en Contactpunt Vlaamse Infolijn • Onder aansturing van CORVE

 5. Aanpak April – mei • Buitenlandse voorbeelden (V-ICT-OR) • Uitschrijven consensusnota over inhoud en aanpak • Vergroten draagvlak Vanaf augustus: start analysefase (zgn. haalbaarheidsanalyse) • Haalbaarheidstoets (augustus) • Functionele analyse (eind september – oktober) • Architectuur (november) • Organisatie (november – december)  Aan de hand van workshops (lokale besturen – leveranciers) Politieke fase: vanaf december

 6. Concept

 7. Concept Verschillende modellen mogelijk: • Cultuurdatabankmodel • Alles gecentraliseerd • Uitgebreide redactie/controle • Uitgebreid datamodel • VIND-catalogus (N) • Publicatie (geprivatiseerd) • Niet interbestuurlijk • Samenwerkende catalogi • Soort zoekmachine bovenop de verschillende niet-interbestuurlijke catalogi • Om toch een interbestuurlijk overzicht mogelijk te maken • ESD-toolkit (VK) • Omvattend model waaronder producten en dienstencatalogus • Tal van gelinkte informatie, statistieken, …  informatiemodel • Toepassingen beschikbaar

 8. Concept Verschillende modellen mogelijk: • Cultuurdatabankmodel • Alles gecentraliseerd • Uitgebreideredactie/controle • Uitgebreid datamodel • Interbestuurlijk • VIND-catalogus (N) • Publicatie(geprivatiseerd - uitgeverij) • Niet interbestuurlijk • Samenwerkende catalogi • Soort zoekmachine bovenop de verschillende niet-interbestuurlijke catalogi • Om toch een interbestuurlijk overzicht mogelijk te maken • ESD-toolkit (VK) • Omvattend model waaronder producten en dienstencatalogus • Tal vangelinkte informatie, statistieken, …  informatiemodel • Toepassingen beschikbaar

 9. Concept De catalogus van de overheidsdienstverlening is: • Interbestuurlijk • Geïntegreerd • Met gedistribueerde publicatie: • van centraal beheerde generieke informatie • en door lokale besturen aangevulde doorverwijsinformatie • En decentraal beheer • van specifieke informatie De catalogus van de overheidsdienstverlening • Centraliseert de generiek geldende informatie • Houdt bij waar meer gedetailleerde , zgn. specifieke informatie geconsulteerd kan worden.

 10. Concept De catalogus van de overheidsdienstverlening is: • Een instrument voor het delen van informatie • En géén (centrale, allesomvattende) website De catalogus van de overheidsdienstverlening: • Laat de deelnemende overheidsdiensten de keuze om de productomschrijvingen letterlijk over te nemen of verder aan te vullen of aan te passen. • Kan geautomatiseerd of manueel bevraagd worden. Tool voor informatie-uitwisseling • IPDC is geen website of front office tool • IPDC is een tool om informatie over de overheidsdienstverlening snel en accuraat te distribueren naar verschillende overheden. • En om verwijzigingen naar meer gedetailleerde informatie ter zake bij te houden • IPDC levert de informatie aan die websites ofwel kunnen overnemen ofwel verder kunnen bewerken.  Publicatiemodel + Redactiemodel (post-factum)

 11. Actoren

 12. Centrale actoren Vlaamse overheidPortaal, contactcentrum, … VVSG/V-ICT-ORVertegenwoordiger, interne werking, kennis Redactie Eindredactie Domeinexperten Systeembeheer FEED BACK ID Producten- en diensten Lokaal bestuurWeb, publicaties, balie, interne werking IT-partners lokale besturen BurgerVragen, behoeften, help!

 13. Centrale actoren • Redactie • Vlaamse poot – ingebed in werking Infolijn • Lokale poot – ingebed in werking VVSG/V-ICT-OR??? • Verzorgt generieke deel van de informatie • Redactiereglement • Meteen publicatie! • Eindredactie • Kleine groep • Controle post factum / periodieke controle • Verwerking feedback • Aansturing redactie • Systeembeheer / domeinexperten / ondersteuning en promotie • ‘Afnemer’ • Neemt gegevens over: handmatig/geautomatiseerd • Wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen • Zorgt voor verwijzing naar lokale informatie (geautomatiseerd/handmatig) • Feedback (ook door brede publiek)

 14. En verder …

 15. En verder … • Nog geen afgerond verhaal,maar een verhaal van samenwerken/samen-werken/samen werken • Workshop leveranciers deze namiddag! • Nog een aantal openstaande punten:

 16. En verder … • Hoe zien de leveranciers een IPDC? • Hoe zien ze hun rol? • Wat is wenselijk? • Wat is haalbaar? Do’s / don’ts • Huidige pakketten • Toekomstige evoluties • Welke uitwisselingsstandaarden zijn mogelijk: rss, push/pull, … • Hoe kunnen we verwijzing bijhouden? • Automatisch? Vaste URL (met redirects), spiders + verwijzingen, handmatig? • Zijn linkcheckers een probleem? • Bijhouden welke gemeente welke dienst aanbiedt?

 17. Nog vragen? E-GOVERNMENT Meer informatie : http://www.corve.be en http://www.corve.be/lokaal Jan.godderis@bz.vlaanderen.be , 02 553 20 14 23/10/2014

More Related