hubungan faktor demografi dengan kreativiti murid murid dalam aktiviti menggambar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUBUNGAN FAKTOR DEMOGRAFI DENGAN KREATIVITI MURID-MURID DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUBUNGAN FAKTOR DEMOGRAFI DENGAN KREATIVITI MURID-MURID DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

HUBUNGAN FAKTOR DEMOGRAFI DENGAN KREATIVITI MURID-MURID DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

HUBUNGAN FAKTOR DEMOGRAFI DENGAN KREATIVITI MURID-MURID DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR. Oleh : Ahmad Hafis Bin Abdul Ghani PISMP KPM-OUM PSV INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN. Pengenalan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HUBUNGAN FAKTOR DEMOGRAFI DENGAN KREATIVITI MURID-MURID DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hubungan faktor demografi dengan kreativiti murid murid dalam aktiviti menggambar

HUBUNGAN FAKTOR DEMOGRAFI DENGAN KREATIVITI MURID-MURID DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR

Oleh:

Ahmad Hafis Bin Abdul Ghani

PISMP KPM-OUM PSV

INSTITUT PENDIDIKAN GURU,

KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN.

pengenalan
Pengenalan
 • RamlahdanMahaimi (2002), dalambukunya yang bertajuk “PsikologiPendidikanPendekatanKontemporari” menyatakanterdapatduafaktorbesar yang dapatmembezakankreativitiseseorangkanak-kanakiaitufaktorbakadanfaktorpersekitaran.
 • Faktorbakaialahtahappendidikanibubapadansosioekonomikeluarga. Inikeranajikaibubapaseseorangindividumempunyaipendidikan yang tinggi, makaiajugaakanmemastikanbahawaanak-anakmerekajugamempunyaitahappendidikan yang baikbagimengikutijejaklangkahmereka.
 • Faktorpersekitaran, persekitaran yang baikdapatmembantutahapperkembanganmuriddenganbaik. Inidapatdibuktikandenganperbezaanmurid-muriddikawasanpedalaman yang kurangkemudahandanprasaranaberbandingmereka yang beradadibandar.
penyataan m asalah
PenyataanMasalah
 • Dalam menjalani aktiviti Pendidikan Seni, proses kreativiti adalah penting bagi murid. Tahap kreativiti murid juga berbeza mengikut pengalaman dan pengetahuan murid (Victor Lowenfeld, 1947).
 • Melihat kepada senario inilah, pengkaji menjalankan satu kajian untuk mengetahui hubungan faktor demografi dengan kreativiti murid-murid dalam aktiviti menggambar seperti faktor jantina, umur, taraf pendidikan ibu bapa, dan sosio ekonomi keluarga.
objektif kajian
ObjektifKajian
 • Mengkajiperbezaankreativitidalamkalanganmurid-muridmengikutumur
 • Mengkajiperbezaankreativitidalamkalanganmurid-muridberdasarkanjantina
 • Mengkajiperbezaankreativitidalamkalanganmurid-muridmengikut status sosioekonomiibubapamereka
 • Mengkajiperbezaankreativitidalamkalanganpelajarberdasarkantahappendidikanibubapamereka.
batasan kajian
BatasanKajian
 • Latarbelakang:

Hanya murid tahun tiga dan enam sahaja yang mempunyai kemahiran dan latar belakang yang berbeza dari segi sosio ekonomi keluarga.

 • Produk:

Murid-muridjugadimintamenghasilkansatulukisandarigarisan-garisan yang telahdiberiberdasarkankreativitimasing-masing.

tinjauan literatur
TinjauanLiteratur
 • Terdapatbanyakkajian-kajian yang telahdijalankanberhubungdengankreativitidiluarnegara. Denganadanyakajian-kajianberhubungkreativitiini, iatelahmencetuskanbeberapabentukujiankreativitisepertiUjian Pemikiran Kreativiti Torrance (Torrance and Ball, 1984), Ujian Kreativiti Abedi-Schumacher (CT; O’Neil, Abedi & Spielberger; 1994) dan Ujian Kreativiti Villa & Auzmendi (VAT; Auzmendi, Villa & Abedi; 1996).
slide7

Prosespenjanaankreativitimenurut Paul Torrance

 • Penyoalan
 • Penemuan
 • Pemerhatian
 • Percubaan
 • Penerokaan
 • Manipulasi
 • Aktivitibermain
metodologi penyelidikan
MetodologiPenyelidikan
 • Kajianberbentukpenyelidikandiskriptif.
 • Penganalisaan data yang dijalankansecarakuantitaifmelaluisoalselidik. Soalselidik yang digunakandalamkajianadalahmenggunakan instrument “Torrance Test of Creative Thinking” (TTCT)
 • Melibatkanmurid-muridsekolahrendahiaituSekolahKebangsaanTaman TunkuJa’afarseramai 37 orangmurid yang berumurantara 10 hingga 12 tahunsebagaisampelkajiandipilihsecararawakiaitudenganmengambilsebahagiandaripadakelasdarjahtigadanenamsebagairesponden.
slide9

Soalselidik tersebut mengandungi dua bahagian iaitu Bahgian A, mengandungi maklumat tentang latar belakang responden dan Bahagian B pula ialah ujian figural bagi ‘Creative thinking’ oleh Torrance (TTCT).

 • Data-data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Penganalisaan data secara kualitatif dibuat satu persatu dengan menggunakan borang permarkahan ‘Torrance Test of Creative Thinking’ untuk mendapatkan skor kreativiti figural yang telah diubah iaitu keaslian, kelancaran dan kesesuaian tajuk.
 • Skor yang diperolehi bagi setiap responden dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS). Antara kaedah statistik yang digunakan dalam kajian ini termasuklah korelasi Pearson, ujian-t dan ANOVA.
slide14

Umur : 12 tahun

Sarang burung

slide15

9 tahun

Kapten lanun

hipotesis kajian
Hipotesis Kajian
 • h1 Terdapathubungan yang signifikandiantarakreativitidenganumurmurid.
 • h2 Terdapatperbezaankreativitimuriddenganjantina.
 • h3 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegiperkerjaanibubapa.
 • h4 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegitarafpendidikanibubapa.
 • h5 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegipendapatanibubapa.
dapatan kajian
DapatanKajian
 • h1Terdapathubungan yang signifikandiantarakreativitidenganumurmurid.

Pembolehubahkreativitisecarakeseluruhandidapatimempunyaihubungansederhanadenganumurmurid. Hasilanalisisujiankorelasimenunjukkanterdapathubungansederhanasignifikanantarakreativitisecarakeseluruhandenganumurmurid(r = 0.50, p = 0.00). HasilkajianmenunjukkanbahawaHipotesisinididapatibenar.

 • h2Terdapatperbezaankreativitimuriddenganjantina.

Pembolehubahkreativitisecarakeseluruhandidapatitidakmempunyaiperbezaandenganjantinamurid. Hasilanalisis Ujian Levencemenunjukkantidakterdapathubungan yang signifikanantarakreativitisecarakeseluruhandenganjantinamurid (sig = 0.56 > 0.05). HasilkajianmenunjukkanbahawaHipotesisinididapatitidakbenardanharusditolak.

slide18

h3 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegiperkerjaanibubapa.h3 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegiperkerjaanibubapa.

Hasilanalisismenunjukkantidakterdapatperbezaankreativitimuriddarisegiperkerjaanibukeranakedua-duabacaan min adalahsama (0.3) (t=0.18>0.05). Oleh yang demikian, dapatlahdirumuskanbahawahipotesistersebutadalahtidakbenardanharusditolak.

 • h4 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegitarafpendidikanibubapa.

Hasilanalisismenunjukkanbahawaterdapatperbezaanantarakreativitimuriddarisegitarafpendidikanibubapakeranakedua-duanilaisignifikannyabawahdari 0.05 iaitu0.04 dan 0.02. Hipotesistersebutbolehditerima.

 • h5 Terdapatperbezaankreativitimuriddarisegipendapatanibubapa.

Hasilanalisis Ujian ANOVA menunjukkanterdapathubungan yang signifikanantarakreativitisecarakeseluruhandenganpendapatanibubapamurid (sig = 0.00 < 0.05). HasilkajianmenunjukkanbahawaHipotesisinididapatibenardanbolehditerima.

kesimpulan
Kesimpulan
 • Kajianinitelahmembuktikanwujudnyafaktor-faktor yang dapatmeningkatkankreativitimuriddisekolahtersebut. Antarafaktor-faktortersebutialahumur, sosioekonomikeluargasertatarafpendidikanibubapamurid. Setiapfaktor-faktortersebutmempunyaihubungansignifikan yang tersendiri. Kajianinijugamendapatibahawahubungan yang tidaksignifikandiantarakreativitidenganumurmurid, danperkerjaanibubapamurid.
pengelasan tafsiran pekali korelasi mengikut guilford 1956
PengelasanTafsiranPekaliKorelasiMengikut Guilford (1956)

Nilaikorelasi ( r ) KekuatanHubungan

>0.90 sangattinggi

0.70 – 0.90 tinggi

0.40- 0.70 sederhana

0.20-0.40 lemah

Sumber: Guildford, J.P (1956)

<0.20 sedikit, hampir tiada