1 funcions sint tiques 2 pronoms 3 formes dels pronoms 4 combinacions bin ries n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Els pronoms febles PowerPoint Presentation
Download Presentation
Els pronoms febles

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Els pronoms febles - PowerPoint PPT Presentation

ranger
267 Views
Download Presentation

Els pronoms febles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Funcions sintàtiques 2. Pronoms 3. Formes dels pronoms 4. Combinacions binàries Els pronoms febles

 2. Funcions sintàctiques • Subjecte (Subj): • Sempre és un SN (sintagma nominal) • Sempre concorda amb el verb en nombre i persona • Respon a la pregunta QUI o QUÈ • En Pere canta una cançó • Complement directe (CD): • Rep l'acció directa del verb • No du mai preposició • Respon a la pregunta QUI o QUÈ • Si passam l'oració a passiva es converteix en subjecte • La policia ha arrestat el lladre • El lladre ha estat arrestat per la policia

 3. Complement indirecte (CI) • Sempre és un Sintagma preposicional (SPrep) • Sempre va precedit de les preposicions A o PER A • Respon a la pregunta A QUI o PER A QUI • Indica destinació i normalment cap a una persona • He duit flors a la meva mare • Complement circumstancial (CC): • Pot ser un SPrep, un sintagma adverbial (SAdv) o un SN • Ens dóna informació sobre l'acció del verb, ja sigui de lloc, de temps, de manera, d'instrument o de companyia. • Lloc, respon a la pregunta ON: Vaig a Palma • Temps, respon a la pregunta QUAN: Ahir va ploure, Arribarà la setmana que ve • Manera, respon a la pregunta COM: Canta molt bé • Instrument, respon a la pregunta AMB QUÈ: Trenca ametles amb el martell • Companyia, respon a la pregunta AMB QUI: Va anar a Palma amb la seva germana

 4. Complement de règim verbal (CRV) • Sempre és un SPrep • Va lligat al verb sempre de la mateixa manera • Semànticament és semblant al CD però sintàcticament no ho pot ser perquè du una preposició • Pensa en na Maria • Es queixa del renou • Atribut • És un sintagma adjectival (SAdj) o un SN • Sempre va amb verbs copulatius: ser, estar, parèixer, semblar • Els verbs copulatius no duen mai CD • Respon a la pregunta COM o QUÈ • Expressa una qualitat del subjecte, amb el qual concorda en gènere i nombre. • En Joan és el metge del poble • Na Maria és alta • Aquella dona sembla intel·ligent

 5. Complement predicatiu (CPred) • Sempre és un SAdj • Es refereix al Subj o al CD, amb els quals concorda en gènere i nombre • Funciona amb verbs predicatius, que són tots aquells que no són copulatius • Respon a la pregunta COM. • En Joan ha arribat content • He vist na Maria contenta

 6. Pronoms que substitueixen els complements • Abans que res: • Què és un pronom? • És una categoria gramatical que fa la funció d'un nom, perquè substitueix un nom o un SN

 7. Funcions i pronoms • Subj: només es pot substituir quan va precedit d'un determinant NUMERAL, INDEFINIT O SENSE DETERMINANT. • El pronom que el substitueix és EN • Arriben avions a l'aeroport: N'arriben • Vénen tres policies cap aquí: En vénen tres cap aquí • No surten gaires al·lotes en divendres: No en surten gaires

 8. CD • Si és determinat es pot substituir per EL, LA, ELS, LES • Vull aquell llibre: El vull • Dóna la llibreta al teu germà: Dóna-la al teu germà • Has vist el meu bolígraf: L'has vist • Si va precedit de determinant indefinit, numeral o sense determinant, se substitueix per EN • Vull quatre llibres: En vull quatre • Hi havia molta gent: N'hi havia molta • Compra peres: Compra'n

 9. Si és el pronom indefinit AIXÒ o ALLÒ, o una frase sencera, se substitueix per HO • Has vist això? Ho has vist? • Dóna'm allò Dóna-m'ho • He demanat que m'indemnitzin Ho he demanat

 10. CI • Els pronoms que el substitueixen no tenen marca de gènere: LI, ELS • Vaig fer una besada a la padrina: Li vaig fer una besada • Vaig dur aquells llibres a les meves ties: Els vaig dur aquells llibres • ATENCIÓ!!! LIS no existeix!

 11. CC • Els pronoms que el substitueixen són HI, EN • Si són SAdv el pronom normalment serà HI • Si el CC va introduït per la preposició EN el pronom utilitzat serà DE • Si va introduït per qualsevol altra preposició el pronom serà HI • Va arribar allà: Hi va arribar • Picava amb el martell: Hi picava • Parlava amb en Joan: Hi parlava • Venia de Palma: En venia

 12. CRV • Els pronoms que el substitueixen són HI, EN • Si el CC va introduït per la preposició EN el pronom utilitzat serà DE • Si va introduït per qualsevol altra preposició el pronom serà HI • Sempre pensa en na Maria: Sempre hi pensa • Es queixen del renou: Se'n queixen • Parlen de futbol: En parlen

 13. Atribut • Si és determinat el substituïm per El, LA, ELS, LES • En Joan és el metge del poble: En Joan l'és • Si és indeterminat o és un Sadj el substituïm per HO • En Joan és viu: En Joan ho és • En Joan és metge: En Joan ho és

 14. CPred • El substituïm sempre pel pronom HI • Va arribar content: Hi va arribar