Download
etika dan estetika berbudaya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETIKA DAN ESTETIKA BERBUDAYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETIKA DAN ESTETIKA BERBUDAYA

ETIKA DAN ESTETIKA BERBUDAYA

1235 Views Download Presentation
Download Presentation

ETIKA DAN ESTETIKA BERBUDAYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ETIKA DAN ESTETIKA BERBUDAYA

  2. EtikaManusiaDalamBerbudaya EtikaberasaldaribahasaYunani, ethos. Ada3 jenismaknaetikamenurutBertens : • Etikadlamartinilai-nilaiataunorma yang menjadipeganganbagiseseorangataukelompokorangdalammengaturtingkahlaku. • Etikadalamartikumpulanasasataunilai moral ( kodeetik) • Etikadalamartiilmuatauajarantentangbaikdanburuk ( filsafat moral)

  3. Kebudyaanmerupakanhasilcipta, rasa dankarsamanusia. • Manusiaberetika, akanmenghasilkanbudaya yang beretika. • Etikaberbudayamengandungtuntutanbahwabudaya yang diciptakanharusmengandungniali-nilaietik yang bersifatuniversal. • Meskipundemikiansuatubudayayang dihasilkanmemenuhinilai-nilaietikatautidakbergantungdaripahamatauideologi yang diyakiniolehmasyarakat.

  4. EstetikaManusiaDalamBerbudaya • Estetika dapat dikatakan sebagi teori tentang keindahan atau seni, • Estetika berkaitan dengan nilai indah-jelek. • Maknakeindahan : • secaraluas, keindahanmengandungidekebaikan • secarasempit, yaituindahdalamlingkuppersepsipenglihatan(bentukdanwarna) • secaraestetikmurni, menyangkutpengalamanestetiksesorangdalamhubungannyadengansegalasesuatuyang diresapinyamelaluiindera. • Estetikaberifatsubyektif,sehinggatidakbisadipaksakan. Tetapi yang pentingadalahmenghargaikeindahanbudaya yang dihasilkanolehorang lain.

  5. MEMANUSIAKAN MANUSIA • Manusiatidakhanyasekedar homo, tetapiharusditingkatkanmenjadi Human dengancaramemilikiprinsip, nilaidan rasa kemanusiaan yang melekatpadadirinya. • Memanusiakanmanusiaberartiperilakumanusiauntukmenghargaidanmenghormatiharkatdanderajatmanusiadengancaratidakmenindassesama, todakmenghardik, tidakbersifatkasar, tidakmenyakiti, danperilakuburuklainnya.

  6. PROBLEMATIKA KEBUDAYAAN • Kebudayaanmengalamidinamikaseiringdengandinamikapergaulanhidupmanusiasebagipemilikkebudayaan, • DinamikaKebudayaanberupa : • Pewarisankebudayaan Prosespemindahan, penerusan, pemilikandanpemakaiankebudyaandarigenerasikegenerasisecaraberkesinambungan Pewarisandapatmelalui : • enkulturasi (Pembudayaan) : Prosesmempelajaridanmenyesuaikanpikirandansikapindividudengansistemnorma, adatdanperaturanhidupdalamkebudyaan • Sosialisasi (Prosespemasyarakatan) Individumenyesuaikandiridenganindividu lain dalammasyarakat.

  7. MasalahdalamPewarisanKebudayaan : • Sesuai/tidaknyabudayawarisandengandinamikamasyarakatsaatsekarang. • Penolakangenerasipenerimaterhadapwarisanbudaya • Munculnyabudayabaru yang tidaksesuaidenganbudayawarisan. • PerubahankebudayaanPerubahan yang terjadisebagaiakibatadanyaketidaksesuaiandiantaraunsur-unsurbudaya yang salingberbedasehinggaterjadikeadaandimanafungsinyatidaksesuaidenganbagikehidupan. Contoh : pembangunan , modernisasi

  8. Masalah yang muncul : • Perubahanbersifat regress (kemunduran) • Perubahanmelaluirevolusi • PenyebaranKebudayaan (difusi) Prosesmenyebarnyaunsur-unsurkebudayaandarisuatukelompokkekelompok lain. Globalisasi : Penyebaranbudayasecarameluas.

  9. Arnold J. Toynbee, dalamPenyebaranbudayadaliltentangradiasiBudayasebagaiberikut : • Aspekatauunsurbudayaselalumasuktidaksecarakeseluruhan, melainkan individual. • Kekuatanmenembussuatubudayaberbandingterbalikdengannilainya, makintinggiaspekbudaya, makinsulitditerima. • Jikasatuunsurbudayamasuk, makaakanmenarikunsurbudaya lain. • Unsurbudayaygmasukbisaberbahayabagimasyarakat yang menerimabudayatersebut.

  10. Masalahdalamdifusi : Hilangnyanilai-nilaibudaya local sebagaiakibatmasuknyabudayaasing. Selaindifusikontakantarkebudayaanbisaberupa: • Asimilasi: Peleburanantarkebudayaan yangbertemu, berlangsung lama danintensif. • Akulturasi:kontakantarkebudayaannamunmasing-masingmasihmenunjukkanunsur-unsurbudayanya.