Yılın makalesi - PowerPoint PPT Presentation

randy
y l n makalesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yılın makalesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yılın makalesi

play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Yılın makalesi
204 Views
Download Presentation

Yılın makalesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yılın makalesi Dr. Kürşat Uzun Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi

 2. YOĞUN BAKIMDA ŞEKER KONTROLÜ Yoğun bakImda hedef kan şekerİ ???

 3. Makale • 2008 JAMA;300(8):933-944 • Meta analiz • New Engl J Med 2009;360(13): • Randomize kontrollü paralel çalışma

 4. %8.8 %10.8 %26.9 %29.7 %26.1 %27 1 %21.6 %23.3

 5. * Cerrahi YB da sepsis %4.6 / %8.4, p<0.05 Dahili veya karışık YB da p>0.05

 6. Yoğun bakım hastalarında hiperglisemi yaygındır • Stres hiperglisemi, stres diabet • Kortizol, katekolamin, glukagon, growth hormon düzeyinde artma • Glukoneogenezis ve glikojenolizis de artma • Hastaların %80’ninden fazlasında insülin direnci • Hiperglisemi • Morbidite ve mortalite • Hastane ve YB kalış süresinde artma • Nazokomial enfeksiyon

 7. Yoğun bakımda glukoz kontrolü • mortalite ve morbiditeyi azalttığı gösterilmiştir • Komplikasyonlar • Hipoglisemi • Hedef değere ulaşmadaki zorluk • Risk ve fayda arasındaki denge

 8. Glukoz algoritması kullanılarak yoğun bakımda normogliseminin sağ kalıma etkisi • (NICE-SUGAR) • Yoğun şeker kontrolünün 90 günlük mortaliteye etkisi

 9. Metod • Randomize kontrollü paralel çalışma • Sıkı kontrol • Klasik yöntem • 2004-2008 • Dahili ve cerrahi hastalar • 42 hastane • 3 veya ↑ gün • 6104 hasta • 3054 sıkı glukoz kontrolü • 3050 klasik glukoz kontrolü

 10. Metod-2 Grup-1 Sıkı glukoz kontrolü Grup-2 Klasik yaklaşım Glukoz kontrolü; 180 mg/dL veya ↓ kan şekeri 180 mg/dL ↑ ise İntravenöz SF içinde insülin ile glukoz kontrolü Kan şekeri 144 mg/dL ↓ insülin dozu ↓ • Glukoz; 81-108 mg/dL

 11. Oral alım ve YB’dan taburcu olduğunda çalışma durdurulmuş • 90 gün içinde YB’a yatışta tekrar başlanılmış • Çalışmanın başlangıcından taburcu zamanına kadar veya 90 güne kadar • Ameliyathane den gelenler • APACHE II (<25, >25) • Sepsis tanı kriterleri • DM tanısı olanlar • Travma (48 saat içinde) • Steroid 72 saat içinde alanlar

 12. Metod-3 • Kan şekeri ölçümleri • İnsülin uygulaması • Eritrosit • Kan kültürü • Enteral ve parenteral beslenme miktarı • Ek iv glukoz • Steroid • SOFA skoru • MV • RRT

 13. Metod-4 • Esas sonuç • 90 gün içinde herhangi bir nedenle ölüm • İkincil sonuçlar • Yaşam süresi • Spesifik ölüm nedeni • MV süresi • RRT süresi • YB ve hastanede kalış süresi • Üçüncül sonuçlar • 28 gün içinde herhangi bir nedenle ölüm • Ölüm yeri (YB, servis, vs) • Organ yetmezliği sıklığı • Kan kültürü • Eritrosit süspansiyonu

 14. Yan etki • Kan şekeri • <40 mg/dL

 15. Hipoglisemi atağı 272/16

 16. PRIMUM NON NOCERE ÖNCE ZARAR VERME Hipokrat ???

 17. SONUÇ • Hiperglisemi tehlikeli • Hipergliseminin düzeltilmesi • Sıkı • Klasik • Glukoz düzeyi ??? • <180 mg/dL • Hiperglisemi tedavi protokolü geliştirilmeli

 18. TEŞEKKÜRLER