slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ochrana kulturního dědictví

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ochrana kulturního dědictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Dotační možnosti pro obce. Ochrana kulturního dědictví. Obnova a rozvoj vesnic. Občanské vybavení a služby. Investice do lesů. Dotační možnosti pro NNO. Ochrana kulturního dědictví. Obnova a rozvoj vesnic. Občanské vybavení a služby. Cíle P rogramu rozvoje venkova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrana kulturního dědictví' - randy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Dotační možnosti pro obce
 • Ochrana kulturního dědictví
 • Obnova a rozvoj vesnic
 • Občanské vybavení a služby
 • Investice do lesů
slide3
Dotační možnosti pro NNO
 • Ochrana kulturního dědictví
 • Obnova a rozvoj vesnic
 • Občanské vybavení a služby
slide4
Cíle Programu rozvoje venkova
 • Rozvoj podnikání, tvorba nových PM, snížení nezaměstnanosti a posílení sounáležitosti obyvatel venkova
 • Rozvoj venkovského prostoru ČR na bázi trvale udržitelného rozvoje
 • Zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření
 • Zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích
slide5
Dotace z Programurozvojevenkova

Možnost průběžného financování.

Lze získat dotaci ve výši až 90 % hodnoty celé investice.

Vždy platí obecná lhůta vázanosti projektu na účel 5 let.

Zřízení Portálu farmáře.

Pozor na nový stavební zákon.

DPH je neuznatelným výdajem pro obce.

Nový harmonogram PRV bude znám na přelomu roku 2011/2012.

Termín příjmu žádostí o dotaci pro vybraná opatření: únor 2012.

slide6
Vhodné nastavení projektů

Vytvoření nových pracovních míst

Region se soustředěnou podporou státu

Vyšší míra nezaměstnanosti

Žadatel ještě nepodepsal dohodu se SZIF od roku 2007

Snížení maximální možné dotace

slide7
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, kulturních objektůa prvků
 • Zajištění stavebně - historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů)
 • Revitalizace historických parků, zahrad, alejí
 • Studie a program obnovy, historický průzkum (bez NNO)
 • Dotace ve výši 90 % ze způsobilých výdajů
 • Min. 50 tis. Kč - max. 200 tis. EUR v režimu „de minimis“
 • Pro obce do 500 obyvatel
 • Nesleduje se účel projektu a využití daného objektu
 • Nesmí se jednat o památky zapsány v UNESCO
 • Havarijní stav
 • Využití a obnova existujících staveb
slide8
Vodovody, kanalizace, ČOV
 • Budování nových vodovodů, vodních zdrojů a souvisejících objektů
 • Budování nových kanalizací a ČOV
 • Budování doprovodných sítí technické infrastruktury
 • Nákup strojů, technologie, hardware a software pro ČOV
 • Dotace ve výši 90 % ze způsobilých výdajů
 • Min. 50 tis. Kč - max. 30 mil. Kč (60 mil. Kč)
 • Pro obce do 2 000 obyvatel
 • Mimo území vyžadující zvláštní ochranu (CHKO, NP, Natura 2000, )
 • Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu
 • Projekty musí splnit hledisko nákladové efektivnosti na 1 připojeného obyvatele (80.000 Kč vodovod, 85.000 Kč kanalizace)
 • Velmi atraktivní dotační titul s omezenými zdroji
slide9
Občanské vybavení a služby
 • Stavební obnova v oblasti péče o děti
 • Stavební obnova v oblasti kulturní infrastruktury
 • Stavební obnova v oblasti vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit především zaměřených na děti a mládež
 • Stavební obnova v oblasti veřejné správy
 • Dotace ve výši 30 - 90 % ze způsobilých výdajů
 • Min. 50 tis. Kč - max. 3 mil. Kč (6 mil. Kč)
 • Pro obce do 500 obyvatel
 • Nelze podpořit novou výstavbu
 • Do projektu lze zařadit jakékoliv stavby zaměřené na péči o děti
 • Soulad se strategickým dokumentem
 • Komunitní způsob plánování, zapojení místního podnikatelského subjektu
 • Využití obnovitelných zdrojů energie
slide10
Investice do lesů
 • Pořízení lesnické techniky pro údržbu a obnovu cest, stezek a lesních porostů, hrazení bystřin, retenčních nádrží
 • Investice do lesních cest a vodního režimu lesa
 • Výstavba a rekonstrukce lesních cest včetně nájezdů, mostků
 • Meliorace, lesní nádrže
 • Dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů (100% u cest)
 • Min. 10 tis. Kč - max. 200 tis. EUR v režimu „de minimis“
 • Lesnická technika - pouze pro obce hospodařící v lesích o výměře min. 3 ha
 • Podíl obhospodařovaného lesního majetku
 • Lesní a zemědělské pozemky evidované v LPIS
 • Lesnická infrastruktura – výstavba, modernizace, celková oprava lesní cesty, meliorací, ostatních infrastruktur objektů upravujících vodní režim v lesích
 • Zvýšení kategorie lesní cesty
slide11
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
 • Budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy
 • Budování a obnova sítí technické infrastruktury
 • Obnova veřejných prostranství obce
 • Parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně
 • Nákup techniky pro údržbu zeleně
 • Maximální výše dotace 90 % ze způsobilých výdajů
 • Min. 50 tis. Kč - max. 5 mil. (20 mil. Kč)
 • Pro obce do 500 obyvatel
 • Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu
 • Projekt je v souladu se strategickým dokumentem
 • Projekt je realizován s místními podnikatelskými subjekty
 • Projekt je komplexní
slide12

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Vaše případné dotazy zasílejte na

info@aasp.cz