بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 99

??? ???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 314 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. دكتر مرتض ی خوانين زاده گروه جراح ی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ب ي مار ی ها ی وريد ی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ???? ?????? ??????' - randi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

5677306

دكتر مرتضی خوانين زاده

گروه جراحی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بيماری های وريدی


5677306

A 35-year-old female presented with complaints of achingdiscomfort and a sense of fatigue in her right leg, whichdeveloped after a vein in her right leg started to enlarge.She believed that one vein in her left leg had also becomemore apparent and unsightly. Her symptoms had lastedfor a few months and seemed to worsen with her menstrualperiods and at the end of the day. They improved bylying down with the legs elevated. She stated that hermother had a leg ulcer and her sister had had a vein stripping.On physical examination, she appeared to be healthywithout abdominal or pelvic masses. No inguinal lymphadenopathy was present.


5677306

The right greater saphenous vein was elongated and dilated in its entire length. Severalcollaterals originating from the greater saphenous veinwere also dilated in both the medial aspect of the thighand calf where some weak spots were palpated in the superficial fascia. No bruits or thrills were felt over the mainvaricosities, and no areas of dermatitis or signs of previousulceration were found over the medial malleolus. The leftleg appeared normal with a minimally dilated greater saphenous vein. With the patient standing, a Valsalva maneuver was performed, and an obvious transmitted impulsewas felt below the fossa ovalis bilaterally. Similarly, aTrendelenburg’s test was positive and a Perthe’s test wasnegative in both extremities. No further testing was done


5677306

SYMPTOMATIC VARICOSE VEINS in its entire length. Several

she was advised to have a vein stripping

on the rightleg and to wear an elastic stocking

on the left leg.


5677306
آناتوم in its entire length. Severalی وريدهای اندام تحتانی

 • وريدهای سطحی

 • وريدهای عمقی

 • وريدهای سوراخ كننده

 • دريچه های وريدی


Anatomy
Anatomy in its entire length. Several

 • Deep veins

 • Superficial veins

 • Perforating veins

 • Reticular veins

 • Epidermal veins (spider veins)


5677306

From: Gray, H. Anatomy of the Human Body 20 in its entire length. Severalth ed. 2000


5677306
آناتوم in its entire length. Severalی وريدهای اندامفوقانی

 • وريدهای سطحی

 • وريدهای عمقی

 • وريدهای سوراخ كننده

 • دريچه های وريدی


5677306

From: Gray, H. Anatomy of the Human Body 20 in its entire length. Severalth ed. 2000


5677306

From: Gray, H. Anatomy of the Human Body 20 in its entire length. Severalth ed. 2000


5677306

From: Gray, H. Anatomy of the Human Body 20 in its entire length. Severalth ed. 2000


Hemodialysis catheters
Hemodialysis in its entire length. Severalcatheters


5677306
فيزيولوژ in its entire length. Severalی

 • فشارهای وريدی


Varicose veins
Varicose in its entire length. SeveralVeins


History
History in its entire length. Several

 • Varicose vein plague over 2000 years

 • Votive tablet found near the Acropolis in the sanctuary of Dr. Amynos in the 4th century

 • Multiple treatment modalities


Etiology
Etiology in its entire length. Several

 • 10%-20% of Western & European adults:

  15% of male over 18

  30% of female over 18

 • Females are effected twice as frequently

  Progesterone and estrogens cause dilation of varicosities increase symptoms prior to menstruation.

 • Genetic play a role in up to 70% of cases

 • Risk factors: Prolonged standing, prior blood clots, pregnancy.


Pathophysiology
Pathophysiology in its entire length. Several

 • Failing venous pump mechanism

 • Perforation veins

 • Dilation of superficial veins


Venous pump mechanism normal veins
Venous pump mechanism in its entire length. SeveralNormal veins


Venous pump mechanism failing veins
Venous pump mechanism in its entire length. Severalfailing veins


5677306

تشخيص in its entire length. Several

داپلر

ونوگرافي

درمان

طبی

جراحی

اسكلروتراپی

اتيولوژی

اوليه

ثانويه

تظاهرات بالينی

معاينه فيزيكی

وريدهای واريسی


Example of trendelenburg test

Elevate the patients limb & empty the L.L. veins in its entire length. Several

Apply the tourniquet below the saphenous opening

2

3

The site of incompetent perforator is suspected by a palpable fascial defect, multiple tourniquet & confirmed by Duplex

As the patient stands, the V.V. fill rapidly from above.

This means that the incompetent connection between the deep & superficial system is NOT the sap-fem junction (which is controlled by the tourniquet), but it is below it.

5

4

Example of “Trendelenburg” Test

Localize the site of saphenous opening:

4cm below & lateral to the pubic tubercle


Treatment of varicose veins
Treatment of varicose veins in its entire length. Several

 • Part One

  • Get rid of the reflux

 • Part Two

  • Get rid of the varicose veins


Treatment varicose veins
Treatment Varicose Veins in its entire length. Several

 • Compression stockings

 • Surgical, vein stripping

 • Endoluminal

  • Laser

  • Radiofrequency ablation

 • Subfascial Endoscopic Perforator vein Surgery (SEPS)

 • Sclerotherapy

  • Ultrasound guided

  • Catheter delivered


 • 5677306

  Compression in its entire length. Several


  Vein stripping
  Vein Stripping in its entire length. Several

  • Typically requires general anesthesia

  • Two incisions are need

  • Can be painful post-operatively

  • Requires 4-7 days off work


  Endovenous treatment
  EndoVenous treatment in its entire length. Several

  • Laser ablation

   810 nm

   940 nm

   980nm

  • Radio-Frequency ablation


  Laser ablation
  Laser Ablation in its entire length. Several


  Radiofrequency ablation
  Radiofrequency Ablation in its entire length. Several


  Catheter directed foam sclerotherapy
  Catheter Directed Foam Sclerotherapy in its entire length. Several  Part two removal of varicosities
  Part Two in its entire length. SeveralRemoval of Varicosities

  • Stab phlebectomy and avulsion

  • Suction phlebectomy


  Sclerotherapy
  Sclerotherapy in its entire length. Several

  • Sodium Tetradecyl (STS) 1%-3%

  • Polidocanol 0.5%-1%

  • Hypertonic Saline

  • Part One

   • Get rid of the reflux

  • Part Two

   • Get rid of the varicose veins


  U s guided sclerotherapy
  U/S Guided Sclerotherapy in its entire length. Several


  5677306

  Transilluminated power Phlebectomy in its entire length. Several


  Spider veins
  Spider veins in its entire length. Several

  • Sclerotherapy

   • Sodium Tetradecyl (STS) 1%-3%

   • Polidocanol 0.5%-1%

   • Hypertonic Saline

 • Laser

 • long pulse Nd : Yag 1064nm >5o ms

  Spray cooling


 • Common location of spiders
  Common Location of Spiders in its entire length. Several


  Injection of reticular veins
  Injection of Reticular Veins in its entire length. Several


  Complications varicose veins
  Complications, varicose veins in its entire length. Several

  • Wound infection

  • Hematoma

  • DVT

  • Skin burns


  Complication spider veins
  Complication, Spider veins in its entire length. Several

  • Skin staining (tattooing, hyperpigmentation, lighting)

  • Ulcerations

  • Anaphylactic reaction

  • Recurrence is not a complication


  Conclusions
  Conclusions in its entire length. Several

  • Know the cause

  • Know what you’re treatment options

  • Know who’s doing it & what training they have

  • Stop suffering


  Deep vein thrombosis

  Deep Vein Thrombosis in its entire length. Several


  5677306
  ترومبوز وريدها in its entire length. Severalی عمقی

  • اختلالات جريان خون(سكون خون)

   نارسائی وريدینارسائی شديد قلبیاستراحت طولاني

  • آسيب ديواره عروقی

   هيپوكسيك(ترومای مستقيم-فشار-كانولاسيونبيوشيميائی(انفوزيون-فلبيت)

  • افزايش قابليت انعقاد خون

   سابقه قوی خانوادگی

   ترومبوفلبيت خودبخود در سنين پائين

   ترومبو آمبولی های مكرر ريوی


  Risk factors for the development of d v t
  Risk Factors for the development of in its entire length. SeveralD.V.T

  • Venous Stasis

   Immobility or paraplegia :

   more than 3 days of bed rest

   Hospitalization within the previous 3 months

   Varicose Veins/superficial thrombophlebitis

   Advanced Age

   Congestive Heart Failure

   Obesity

   pregnancy


  Risk factors for the development of d v t1
  Risk Factors for the development of in its entire length. SeveralD.V.T

  • Endothelial injury

   Trauma

   Recent Surgery (within 4 weeks)

   Severe Infection


  Risk factors for the development of d v t2
  Risk Factors for the development of in its entire length. SeveralD.V.T

  • Hypercoagulability

   Congenital Hypercoagulability

   (family history of DVT)

   Malignancy

   Oral contraceptives (hormones)

   Polycythemia

   Thrombocytosis


  Diagnosis clinical
  Diagnosis: clinical in its entire length. Several

  • Pain

  • Swelling

   Thigh and calf

   Calf more than 3 cm

  • Tenderness

   Along the deep vein

   Unilateral pitting edema

   Dilated superficial veins erythema

   Blanching cyanotic


  5677306

  • Idiopathic DVT & younger than age 50 in its entire length. Several

  • A family history of thrombosis

  • Thrombosis in an unusual site

   Cerebral-mesentric-portal ,….

  • Recurrent DVT

  • Recurrent loss

  • Thrombosis with pregnancy or hormonal therapy


  5677306

  اسكن فيبرينوژن نشاندار in its entire length. Several

  پلتيسموگرافی

  ونوگرافی با ماده حاجب

  MR Venography

  تظاهرات بالينی(محل انسداد)فلگمازيا سرولا دولنس

  فلگمازيا البا دولنس

  معاينه فيزيكی

  سونوگرافی دوپلكس

  يافته های تشخيصی


  Diagnosis
  Diagnosis in its entire length. Several

  • Phlebography (ascending Venograph)

  • Duplex Ultrasonography

  • I125 labeled fibrinogen scanning

  • Plethysmography

  • MRI Venography

  • D-Dimer


  Standard laboratory test factor
  Standard Laboratory Test in its entire length. SeveralFactor

  • Thrombin Time

  • Factor vLeaden (APC resistance)

  • Protein C

  • Protein S

  • Antithrombin

  • Antiphospholipid Antibodies

  • Homocysteine


  5677306

  به حداقل رساندن خطر in its entire length. Several

  آمبولی ريوی

  محدود كردن ادامه تشكيل لخته

  تسهيل در انحلال لخته های موجود

  وريدهای واريسی

  نازسائی مزمن وريدی

  عود بيماری

  آمبولی ريوی

  عوارض بيماری و اهداف درمان


  5677306

  كيست بيكر in its entire length. Several

  توده رتروپريتوئن

  نارسائی قلب–كبد-كليه

  بسته شدن IVC

  فشردگی يا كشيدگی عضلات

  پارگی تاندون آشيل

  سلوليت

  لنف ادم

  تشخيص افتراقی ها


  5677306

  ترومبوليز in its entire length. Several

  ترومبكتومی جراحی

  مسدود كردن وريد اجوف تحتانی

  جراحی

  فيلترگذاری ازراه پوست

  بستری شدن

  بالا نگه داشتن اندام

  درمان ضد انعقادی

  هپارينوارفارين

  درمان


  Anticoagulation therapy
  Anticoagulation therapy in its entire length. Several

  • HeparinHct & Platelet 24hours aptt/6h>1,5

   80u/kgIV 18u/kg/h

   PTT<35 80-4 PTT 35-45 40-2

   PTT 45-70 INR 2-3 continues for 4-5 days

  • Wrfarin 2days after

   24hours PTT 5 unit above the normal

   10mg daily for 2 days

   5mg daily INR 2-3 Daly stabilizes

   Twice/weekly for first few weeks stabilizes

   Once weekly for next several months

   Once monthly


  Surgical treatment
  Surgical Treatment in its entire length. Several

  Fasciotomy of the calf compartment

  Venography from other side

  V/P Scan

  Longitudinal venotomy in CFV <7 days

  Embolectomyof IVC 10-15 cm h2o peep

  Manual removal distal rubber elastic wrap

  Femoral vein ligation Cannot be extract

  Transperitoneal IVC approach

  Intraoperative venogram mandatory

  Intraoperative Angioplasty

  Arteriovenus Fistula(6W) angiograph AVF ligation


  Prophylaxis
  Prophylaxis in its entire length. Several

  • Older than 40 years with Major surgery

  • Older than 60 years with Minor surgery

  • Obese patient

  • Malignant disease

  • Paralysis

  • Prior DVT or PE

  • Long complicated operation


  5677306

  جورابها in its entire length. Severalی فشارنده

  فشار خارجی متناوب بر روی پا

  بالا نگه داشتن اندام

  حركت دادن زود هنگام بيمار

  پروفيلاكسی داروئی

  AVC filter

  DVT پروفيلاكسی


  5677306

  • UFHeparin 5000 IU/SQ BiD in its entire length. Several

  • LMW Heparin enoxaparin 30mg SQ BiD

  • Dextran 10ml/kg

  • External pneumatic compression

  • Gradient elastic stocking

  • Wrapping the legs with elastic bandages

  • Warfarin

  • IVC filter


  Ivc filter

  Contraindication to anticoagulation in its entire length. Several

  Recurrent thrombosis despite anticoagulation

  Complication of anticoagulation

  Trauma with cerebral or Spinal injury

  Thrombosis

  Migration

  IVC erosion

  IVC obstruction

  IVC Filter


  5677306

  تشخيص افتراق in its entire length. Severalی

  درمان

  طبی

  جراحی

  پيش آگهی

  اتيولوژی

  علائم

  تشخيص

  ترومبوفلبيت سطحی


  5677306

  تشخيص in its entire length. Several

  دوپلكس سونوگرافی

  ونوگرافی

  گرافی قفسه سينه

  درمان

  طبی

  داروهای ضدانعقادی

  ترومبوليز با كاتتر

  برداشتن فشار خارجی

  اتيولوژی

  ناهنجاری آناتوميك دهانه خروجی قفسه سينه

  قرار دادن كاتتر

  افزايش انعقاد پذيری

  ترومبوز ناشی از تلاش

  علائم بالينی

  ترومبوز وريد ساب كلاوين و آگزيلاری


  5677306

  تشخيص in its entire length. Several

  MRI

  CT Scan

  Venography

  Sonography

  اتيولوژی

  تومور IVC

  تومور رتروپريتوئن

  هيپر نفروما

  ترومبوز وريد اجوف تحتانی


  5677306

  A 68-year-old retired with a history of diabetes and unstable angina attended the vascular clinic complainingof heaviness on ambulation and left ankle edema with achronic ulcer over the medial malleolus. She stated thatsome years previously, her left leg became acutely swollenand some “blood thinner tablets” were prescribed. Onphysical examination she had a normal greater saphenousvein, a swollen ankle, a large area of induration, and marked brown skin pigmentation over the medial malleolus.


  5677306

  At its center, a 1 ´ 2-cm superficial ulcer with a moist base and extensive granulation was present. Trendelenburg’s test was positive, and a Perthe’s test was negative. A duplex study was done that revealed a competent saphenofemoral junction and patent femoral veins. However, the popliteal vein showed reversal of flow with the Valsalva maneuver and the Doppler probe revealed reflux in Cockett’s perforators at the calf.


  5677306

  DEEP VEIN INSUFFICIENCY base and extensive granulation was present. Trendelenburg’s test was positive, and a Perthe’s test was negative. A duplex study was done that revealed a competent saphenofemoral junction and patent femoral veins. However, the popliteal vein showed reversal of flow with the Valsalva maneuver and the Doppler probe revealed reflux in Cockett’s perforators at the calf.

  WITH A LEG ULCER

  No further tests were done and considering

  her surgical risks,

  conservative treatment was advised.An Unna boot bandage was applied.


  5677306

  علائم بالين base and extensive granulation was present. Trendelenburg’s test was positive, and a Perthe’s test was negative. A duplex study was done that revealed a competent saphenofemoral junction and patent femoral veins. However, the popliteal vein showed reversal of flow with the Valsalva maneuver and the Doppler probe revealed reflux in Cockett’s perforators at the calf. ی

  ادم

  درماتيت

  زخم

  هيپرپيگمانتاسيون

  تشخيص

  داپلر

  پلتيسموگرافی

  ونوگرافی

  اتيولوژی :

  بالا بودن فشار مزمن وريدی

  كار آمد نبودن عضلات

  نارسائی دريچه ها

  مادرزادی

  اكتسابی

  نارسائي مزمن وريدي


  5677306

  درمان base and extensive granulation was present. Trendelenburg’s test was positive, and a Perthe’s test was negative. A duplex study was done that revealed a competent saphenofemoral junction and patent femoral veins. However, the popliteal vein showed reversal of flow with the Valsalva maneuver and the Doppler probe revealed reflux in Cockett’s perforators at the calf.

  غير جراحی

  جراحی

  بستن پرفوراتورها

  بازسازی وريدی

  Bypass

  تشخيص افتراقی:

  نارسائی مزمن قلبی

  نارسائی كبدی

  نارسائی كليوی

  لنف ادم

  نارسائی شريانی


  ad