slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAGMATISMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAGMATISMUS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 38
randall-stanton

MAGMATISMUS - PowerPoint PPT Presentation

157 Views
Download Presentation
MAGMATISMUS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAGMATISMUS

 2. MAGMATISMUS Jevy a procesy související s výstupem magmatu z astenosféry a se vznikem magmatických (vyvřelých) hornin

 3. PLUTONISMUS • tělesa hlubinných vyvřelin,tzv.plutony • batolity • lakolity • žíly • hlubinný magmatismus • vystupování magmatu do vyšších pater zemské kůry (ne na povrch) • vznik hlubinných vyvřelin

 4. Corcovado Half dome (Sierra Nevada) Panská skála

 5. VULKANISMUS • povrchový magmatismus • vystupování magmatu z astenosféry na zemský povrch (láva) • vznik výlevných vyvřelin • tělesa výlevných vyvřelin • lávové tabule • sopky (aktivní i vyhaslé)

 6. Rozdíly v tekutosti lávy způsobují různost forem utuhlé taveniny.Z řídké lávy (vyšší obsah SiO2) se tvoří utuhlá láva pahoe hoe.Z hustší lávy (nižší obsah SiO2) se tvoří utuhlá láva zv. aa láva aa láva pahoe hoe (provazová láva)

 7. lávový tunel

 8. Kdedochází k vulkanismu? činné sopky

 9. Ohnivý kruh

 10. Vulkanismus je typický pro konvergentní hranice litosférických desek (zóny subdukce) divergentní hranice litosférických desek (riftové zóny) centrální části litosférických desek (tam,kde se v astenosféře nacházejí tzv.“hot spots“ – horká místa)

 11. „Hot spots“ pohybující se pacifická deska Havajské ostrovy Galapágy hot spot Kanárské ostrovy

 12. štítová sopka stratovulkán kaldera

 13. Průvodním jevem sopečné činnosti jsouvýrony horkých plynů (tzv.fumaroly,solfatary,mofety)

 14. Dalším průvodním jevem jsou vývěry horkých vod( zdroj geotermální energie).Vřídla jsou vývěry s teplotou vody nad 50°C.Gejzíry jsou vřídla,v nichž voda vystřikuje v určitém intervalu pod tlakem vodní páry na zemský povrch. http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es1403/es1403page01.cfm?chapter_no=visualization

 15. "Odpadní, 70°C teplá voda" z geotermální elektrárny (Island)

 16. Nebezpečí spojená s vulkanismem • lávové proudy dosahující většinou rychlosti pěší chůze • pyroklastika - pevný sypký materiál o různé velikosti • bahnotoky-rychle se pohybující sopečný popel nasycený srážkovou vodou • povodně způsobené sopkami v zaledněných oblastech • magmatické plyny s teplotou až 700°C

 17. lávové proudy

 18. pyroklastický materiál

 19. ostrov Surtsey vznikl při sopečné erupci v roce 1963

 20. Pompeje byly v roce 79 n.l. při erupci blízké sopky Vesuv zasypány až 3 metry vysokou vrstvou pyroklastickéhomateriálu

 21. Bahnotoky (lahary) mohou dosahovat na svazích sopek až stokilometrových rychlostí

 22. Herculaneum bylo při erupci sopky Vesuv v roce 79 zničeno bahnotokem – sopečným popelem nasyceným vodou.

 23. Velké nebezpečí představují povodně vyvolané aktivitou sopek v zaledněných oblastech

 24. štítové sopky stratovulkány kaldery sopečná pohoří sopečné ostrovy Vulkanické tvary reliéfu

 25. 95% sopek na Zemi jsou stratovulkány(smíšené sopky) • mají tvar kužele se strmými svahy • jsou tvořené střídajícími se vrstvami lávy a sopečného popela • vznikají rychlým tuhnutím hustého magmatu (vyšší obsah SiO2) • explozívní (vybuchující) sopky erupce nejsou časté,ale silné (husté magma tuhne v jícnu sopky, vytváří zátku,která je rostoucím tlakem magmatu vyražena a dochází k výbuchu)

 26. typický stratovulkán Popocatepetl

 27. Štítové sopky(výlevné) jsou vytvářeny z řídkých magmat (nižší obsah SiO2 ),která klidně vytékají na zemský povrch a rozlévají se do šířky • mají mírný sklon svahů a připomínají ležící štít válečníka • jejich erupce jsou časté,ale mírné • popela vyvrhují málo,,protože z tekuté lávy plyny vybublají,místo aby ji v tuhém stavu rozprášily do atmosféry

 28. typická štítová sopka Mauna Loa

 29. lávová pole sopky Mauna Loa

 30. Kaldera

 31. destruktivní tvar stratovulkánu v podobě kotlovité prohlubně tvaru kráteru o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů v extrémních případech. Slovo kaldera (v angličtině a španělštině psáno caldera) pochází ze španělštiny, kde znamená kotel(místní název kotlovité prohlubně na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech). Vznik kaldery 1. 2. 3. Vznik: - Propadnutím - Erupcí - Erozí(vodou nebo ledovcem)

 32. Vulkanické tvary reliéfu v ČR • České Středohoří (Milešovka) • Trosky,Bezděz,Říp • vyhaslé sopky stratovulkán Doupovské hory Komorní Hůrka u Chebu Velký a Malý Roudný (Nízký Jeseník)

 33. České Středohoří vlevo Milešovka

 34. Vytlačená kupa hora Říp

 35. Vypreparované sopouchy (výplně jícnů sopek) Trosky

 36. Doupovské hory vyhaslý erodovaný stratovulkán