1 lekcija pras bas darba videi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Lekcija - Prasības darba videi. PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Lekcija - Prasības darba videi.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

1. Lekcija - Prasības darba videi. - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

1. Lekcija - Prasības darba videi. Prasības darba videi - racionāla un droša darba vide. Darba videi jānodrošina tādi apstākļi, lai uz strādājošā veselība netiktu atstāta kaitīga ietekme visā viņa  mūža laikā .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

1. Lekcija - Prasības darba videi.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pras bas darba videi racion la un dro a darba vide
Prasības darba videi -racionāla un droša darba vide

Darba videijānodrošinatādi apstākļi, lai uz strādājošāveselībanetiktu atstāta kaitīga ietekmevisā viņa  mūža laikā.

Jēdziens "darba vieta" - vieta, kurā darbinieks veic savu darbu, kā arī uzņēmuma ietvaros jebkura cita vieta, kura darbiniekam ir pieejama darba gaitā vai kur darbinieks strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu. Tai skaitā arī tualetes telpas, atpūtas telpas, pirmās palīdzības punkti un ēdnīcas.

Darba vide sevī ietver:

 • Darbinieks;
 • Darba aprīkojums;
 • Darba rezultāts (produkcija, blakus produkti);
 • Darba vide (vieta).
darba vides apst k i
Darba vides apstākļi:
 • Darba telpu minimālie izmēri
 • Darba vietu veidojošās vides apstākļu atbilstība higiēnas normām
 • Telpu inženierkomunikācijām, kas kalpo kā aizsardzības līdzekļi
 • Sanitār higiēniskajās būves
 • Avārijas situācijās nepieciešamajiem konstruktīvajiem risinājumiem un līdzekļiem
tehniskie nosac jumi
Tehniskie nosacījumi:

Darba aprīkojums / tehnoloģija

Par jebkuru darbību ar darba aprīkojumu atbildīgs darba devējs!

slide6

Darba vide / vieta

Cilvēks

Rezultāts

Tehnoloģija

slide7

Darba devējs, (DA speciālisti)

Kompetence un finansējums

Darba vide

Nodarbinātie

(uzticības personas)

 • Veselība(dzīves kvalitātes, ģimene, demogrāfiskās tendences);
 • Lojalitāte darba devējam(darba ražība un kvalitāte, uzņēmuma konkurēt spēja).
 • Neapmierinātība;
 • Depresīvas attīstības tendences
darba vide
Darba vide

Bīstamie un kaitīgie darba vides faktori:

 • darbs augstumā;
 • gājēju un transporta plūsma;
 • troksnis;
 • ķīmiskas vielas;
 • ierīču un mehānismu darbība;
 • piespiedu darba pozas.

Prioritātes:

 • iedzīvotāju, gājēju un autobraucēju aizsardzība;
 • darbinieku aizsardzība.
ng nulles filozofija
NG nulles filozofija

Stratēģiska pieeja, kas Zviedrijā, Somijā u.c. ES valstīs (90-os gados) nodrošināja vairākkārtīgu ar darbu saistīto NG samazināšanos (tuvu nulles līmenim).

galven s pamat atzi as
Galvenās pamat atziņas:
 • Visi NG ir novēršami (teorētisks mērķis, kuram var tuvināties);
 • NG nav nejaušība, bet noteikta cēloņu sekas;
 • NG notiek tad, kad to vismazāk gaida.
situ cijas raksturojums
Situācijas raksturojums

Augstāku uzmanību tam pievērsa lielie, atpazīstamie uzņēmumi.

Cēlonis – nelaimes gadījumi bojā firmas imidžu un sabiedrisko uzticību.

koment ri
Komentāri:

praksē valdošie kļūdainie uzskati:

 • NG ir nejaušs raksturs-tāpēc tos nevar paredzēt un var neko nedarīt);
 • NG cēlonis ir neuzmanība (kaut gan faktiski jebkurš cilvēks dažkārt kļūdās).

Nav rekomendējams ekonomiski stimulēt nodarbināto darbību, kas varētu izraisīt NG slēpšanu. (No katra NG jāatrod patiesie cēloņi).

pras bas darba vides faktoru nov rt anai
Prasības darba vides faktoru novērtēšanai

Riska novērtēšanas mērķi:

 • Samazināt nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu, tai skaitā saslimstību;
 • Darba apstākļu uzlabošana – efektivitātes paaugstināšana;
 • Novērst darba aprīkojuma ekspluatācijas bojājumus;
riska nov rt anas uzdevumi aktivit tes
Riska novērtēšanas uzdevumi (aktivitātes):
 • identificēt darba vides riska faktorus (līdz ar to arī nosaka kuri nodarbinātie pakļauti darba vides riskam);
 • novērtēt riska bīstamības pakāpi;
 • noteikt darba aizsardzības pasākumus riska novēršanai.
risku nov rt anai piem rojamie krit riji
Risku novērtēšanai piemērojamie kritēriji

Risku novērtēšanas metodes izvēle:

 • darba vietas raksturs (piemēram, pastāvīga vai īslaicīga darba vieta; attīstībā esošs mainīgs process);
 • veicamais uzdevums (piemēram, datu apstrāde, darbs ar toksiskām ķīmiskām vielām, darbs ierobežotās telpās u.tml.).

Papildus uzmanība jāpievērš tādiem riskiem, kas var rasties:

 • nepareizas darba organizācijas dēļ. Piemēram, darbība ātrums, piespiedu darba pozas, kas var izraisīt akūtas sāpes un atkārtotus sastiepumus.
 • neordināras situācijas darba procesā (avārijas, ugunsgrēka un sprādziena iespējamība).