slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY ( MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY ( MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
ramla

OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY ( MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA ) - PowerPoint PPT Presentation

2 Views
Download Presentation
OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY ( MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA )
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Prírodovedecká fakulta Katedra ekosozológie a fyziotaktiky OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) Diplomová práca Lucia DEUTSCHOVÁ Vedúca diplomovej práce: Mgr. Marta Nevřelová, PhD. Oponent diplomovej práce: Mgr. Blanka Lehotská, PhD. Bratislava, 27.8.2007 Foto: Lucia Deutschová

 2. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) CIELE Posúdenie vplyvu urbanizovaného prostredia Posúdenie vhodnosti podmienok prostredia vzhľadom na ekologické požiadavky druhov s predpokladným výskytom v záujmovom území Výskum druhového zloženia obojživelníkov a plazov na vybraných lokalitách záujmového územia Identifikácia ďalších faktorov ohrozenia Návrh konkrétnych opatrení na zníženie vplyvu, resp. elimináciu negatívnych faktorov Návrh konkrétnych opatrení na optimalizáciu podmienok prostredia

 3. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA vývoj a charakter územia ovplyvnený činnosťou Dunaja relatívne vysoká hladina podzemnej vody vysoký stupeň urbanizácie – plánovaná ďalšia výstavba http://maps.google.com

 4. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) METODIKA • obdobie výskumu: september 2005 – apríl 2007 • kontrola biotopov s ohľadom na ekologické preferencie druhov

 5. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) METODIKA • výskum floristického zloženia metódou snímkovania • výskum druhového zloženia obojživelníkov a plazov: • založený na špecifických ekologických požiadavkách jednotlivých druhov • kvalitatívny výskum: priamy odchyt, vizuálne pozorovanie, determinácia podľa akustického prejavu • kvantitatívny výskum: Rana dalmatina, Rana esculenta synklepton, Trachemys scripta elegans

 6. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Lokalita I. • 2000 m úsek Chorvátskeho ramena • intenzívne využívaná oblasť • voda má stojatý charakter • 2 taxóny obojživelníkov, 3 druhy plazov

 7. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Lokalita II. • vodná plocha Draždiak - štrkovňa • 700 m úsek Chorvátskeho ramena • 7 taxónov obojživelníkov, 4 druhy plazov • zvyškový komplex lužného lesa • územie významné z hľadiska ekologickej stability – chránený areál

 8. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Lokalita III. • zvyškový komplex lužného lesa • významné ekostabilizačné prvky • 2 taxóny obojživelníkov, 2 druhy plazov • jazierko v areáli nemocnice • jazero Veľký Draždiak

 9. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Lokalita IV. • jazero Malý Draždiak • Rana esculenta synklepton, 3 druhy plazov • vodná plocha Mokraď I. • zvyškový komplex lužného lesa • parková zeleň • významné ekostabilizačné prvky

 10. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Celkové zhodnotenie lokalít

 11. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Celkové zhodnotenie lokalít • 5 druhov obojživelníkov a 1 druh plaza len na Lokalite II; • frekvencia: vzácne druhy (< 20 %)Triturus dobrogicus, T. vulgaris, Bombina bombina • druh častý (40 - 60 %)Hyla arborea, Bufo bufo, Natrix tesselata • takmer vždy prítomný (80 – 100 %)Rana dalmatina,Rana esculenta synklepton, Natrix natrix, Lacerta agilis, Trachemys scripta elegans

 12. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) VÝSLEDKY Identifikácia negatívnych faktorov zarybnenie vodných plôch (predačný tlak, potravná konkurencia) nevhodný sklon brehov, nedostatok litorálnej vegetácie, tôní a plytčín, nedostatočné presvetlenie vodných plôch nedostatok vhodných biotopov na kladenie vajec znečistenie vodných plôch, nelegálne skládky odpadu usmrcovanie jedincov motorovými a nemotorovými vozidlami vyrušovanie (rybolov, rekreácia), likvidácia a zmena biotopov

 13. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) ZÁVER komplex biotopov významných pre lokálne populácie obojživelníkov a plazov potreba realizácie manažmentových opatrení (predpoklad zvyšovania tlaku v budúcnosti)

 14. OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY URBANIZOVANÉHO ÚZEMIA BRATISLAVY (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA) ZÁVER Návrhy opatrení a riešení výsadba a údržba litorálnej vegetácie, kosenie mimo obdobia rozmnožovania úprava sklonu brehov, presvetlenie a prehĺbenie trvalo zaplavených depresií, vytvorenie samostatných tôní vybudovanie vodných nádrží vytvorenie liahnisk a zimovísk pre užovky vybudovanie úkrytov (navrstvenie kameňov, trávy, kompostu) sprietočnenie Chorvátskeho ramena legislatívna a praktická ochrana biotopov pred likvidáciou

 15. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!