stres w pracy nie dzi kuj zarz dzanie stresem i zagro eniami psychospo ecznymi w pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stres w pracy? Nie, dziękuję! Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stres w pracy? Nie, dziękuję! Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Wprowadzenie do kampanii. Koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stres w pracy? Nie, dziękuję! Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy' - rama-davidson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stres w pracy nie dzi kuj zarz dzanie stresem i zagro eniami psychospo ecznymi w pracy
Stres w pracy? Nie, dziękuję!Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

wprowadzenie do kampanii
Wprowadzenie do kampanii
 • Koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa

i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

 • Organizowana w ponad 30 krajach
 • Wspierana przez sieć partnerów:
  • krajowepunktycentralne
  • partnerów społecznych
  • oficjalnych partnerówkampanii
  • partnerówmedialnych
  • Enterprise Europe Network
  • instytucje UE
g wne cele
Główne cele
 • podniesienie świadomości na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą
 • propagowanie zarządzania tymi zagrożeniami
 • zapobieganie ich negatywnym skutkom
 • zapewnianie pracownikom i pracodawcom wsparcia i doradztwa
 • zachęcanie do stosowania praktycznych i przyjaznych dla uzytkowników narzędzi
skala problem u
Skala problemu
 • Ponad połowa europejskich pracowników twierdzi, że stres jest częstym zjawiskiem w ich miejscu pracy.
 • Uważa się, że wraz z innymi zagrożeniami psychospołecznymi, stres przyczynia się do około połowy wszystkich utraconych dni pracy.
 • Około 4 na 10 pracowników uważa, że w ich miejscu pracy nie reaguje się odpowiednio na stres związany z pracą.
definicje
Definicje

Zagrożeniapsychospołecznewynikają z:

  • nieprawidłowego planowania, organizacji i zarządzania w miejscu pracy,
  • niskiego poziomu kulturyspołecznej w miejscu pracy,

Zagrożenia psychospołeczne mogą powodować szkody psychiczne, fizyczne i społeczne, w tym być przyczyną stres związanego z pracą.

 • Stres związany z pracą:
  • często wynika z nieprawidłowości i błędów organizacji/firmy/systemu, a nie jest winą pracownika,
  • pojawia się wtedy, gdy wymagania stawiane pracownikowi przekraczają jego możliwości.
psychospo eczne warunki pracy
Psychospołeczne warunki pracy

Przyczynami nieprawidłowych warunków psychospołecznych w miejscu pracy mogą być:

 • nadmierne lub sprzeczne wymagania,
 • brak udziału pracowników w podejmowaniu decyzji oraz wpływu na sposób wykonywania pracy,
 • słaba komunikacja i brak wsparcia,
 • nękanie psychiczne i seksualne oraz przemoc ze strony osób trzecich,
 • nieprawidłowe zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 • niepewność zatrudnienia.
negatywne skutki
Negatywne skutki

Z punktu widzenia pracownika:

 • trudności w skupieniu uwagi oraz popełnianie błędów
 • poczucie wypalenia i depresja
 • problemy w życiu prywatnym
 • nadużywanie substancji uzależniających (np. alkoholu i narkotyków)
 • problemy ze zdrowiem fizycznym

Z punktu widzenia organizacji:

 • ogólnie słabe wyniki pracy
 • wyższe wskaźniki absencji
 • nieefektywna obecność pracowników w miejscu pracy
 • wzrost liczby wypadków i urazów.
zarz dzanie zagro eniami psychospo ecznymi
Zarządzaniezagrożeniamipsychospołecznymi
 • Jedynie około 30% organizacji w Europie posiada procedury postępowania w przypadku występowania zagrożeń psychospołecznych.*
 • Często uważa się, że postępowanie w przypadku tego rodzaju zagrożeń jest trudniejsze niż w przypadku „tradycyjnych” zagrożeń z obszaru bezpieczeństwa pracy.

ale…

 • Zagrożenia psychospołeczne mogą podlegać takiej samej systematycznej diagnozie i kontroli, jak inne rodzaje zagrożeń.
 • Korzyści z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem związanym z pracą wyraźnie przeważają koszty, niezależnie od wielkości organizacji.

*Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2010. Dokumentjest dostępnynastronie: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management

korzy ci z zarz dzania zagro eniami psychospo ecznymi
Korzyści z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi
 • poprawa dobrostanu pracowników i ich zadowolenia z pracy
 • zdrowi, zmotywowani i wydajni pracownicy
 • poprawa ogólnych wyników i efektywności firmy
 • niższe wskaźniki absencji i rotacji personelu
 • niższe koszty i obciążenia dla społeczeństwa i gospodarki
 • spełnianie wymagań prawa
rola kierownictwa
Rola kierownictwa
 • Pracodawcy odpowiadają za wdrożenie planu profilaktyki i redukowania zagrożeń psychospołecznych
 • Kadra kierownicza powinna kreować wspierające środowisko pracy i zachęcać pracowników do zgłaszania problemów i sugestii
 • Ze względu na codzienny kontakt z pracownikami, zasadniczą rolę odgrywa kierownictwo średniego szczebla
 • Kompetencje w zakresie przywództwa i zarządzania ludźmi pomagają w tworzeniu dobrych psychospołecznych warunków pracy; można je wykształcić na takiej samej zasadzie jak inne umiejętności
 • Wdrażanie rozwiązań i środków korzystnych dla dobrostanu psychicznego pracowników może być ważnym czynnikiem zdrowego miejsca pracy.
znaczenie udzia u pracownik w
Znaczenie udziału pracowników
 • Chociaż dobre przywództwo może być czynnikiem zmniejszającym stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą, udział pracowników w kreowaniu środowiska pracy ma również zasadnicze znaczenie
 • Niezbędny jest dialog pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
 • Pracownicy i ich przedstawiciele najlepiej rozumieją problemy występujące w miejscu pracy i mogą wpływać na planowanie i wdrażanie rozwiązań
 • Konsultowanie problemów z pracownikami poprawia ogólne morale oraz gwarantuje, że wdrażane rozwiązania będą trafne i skuteczne.
jak zarz dza stresem i zagro eniami psychospo ecznymi
Jak zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi?
 • Zagrożenia psychospołeczne można skutecznie kontrolować, nawet jeśli dysponuje się ograniczonymi zasobami finansowymi.
 • Najskuteczniejszymi sposobami zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy są proaktywna postawa oraz stworzenie i stosowanie systemu zapobiegania problemom.
 • Ocena ryzyka ma podstawowe znaczenie dla określania zagrożeń i znajdywania odpowiednich rozwiązań.
 • Można wykorzystywać praktyczne narzędzia oraz wytyczne ułatwiające skuteczne zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi, udostępniane przez wiele instytucji zajmujących się tym problemem.
we udzia w kampanii
Weź udział w kampanii
 • W kampanię mogą zaangażować się zarówno instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne.
 • Weź udział:
  • upowszechniając i promując informacje i materiały kampanii
  • stosując i propagując praktyczne narzędzia dostępne dzięki kampanii
  • biorąc udział w seminariach, konferencjach i warsztatach odbywających się w ramach kampanii.
najwa niejsze daty
Najważniejsze daty
 • Rozpoczęcie kampanii: kwiecień 2014 r.
 • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2014 i 2015 r.
 • Ceremonia rozdania nagród w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk: kwiecień 2015 r.
 • Konferencja zamykajaca kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”: listopad 2015 r.
oferta dotycz ca partnerstwa w ramach kampanii
Oferta dotycząca partnerstwa w ramach kampanii
 • Dla organizacji i firm ogólnoeuropejskich i międzynarodowych
 • Partnerzy kampanii promują i nagłaśniają kampanię, zyskując:
  • pakiet powitalny
  • certyfikat partnerski
  • specjalną kategorię dla partnerów w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk
  • promocję firmy na szczeblu UE i w mediach
  • możliwości tworzenia sieci kontaktów i wymiany dobrych praktyk z innymi partnerami kampanii
  • zaproszenie na imprezy EU-OSHA.
europejski konkurs dobrych praktyk
Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
 • Wyróżnianie najlepszych i innowacyjnych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i ich zwalczania
 • Rozwiązania dotyczą zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy
 • Przeznaczony dla organizacji i przedsiębiorstwz:
  • państw członkowskich UE
  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji
 • Zgłoszenia koordynowane przez punkty centralne i EU-OSHA w dwóch etapach:
  • procesie selekcji na szczeblu krajowym
  • ocenie na szczeblu europejskim
 • Ceremonia rozdania nagród w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk.
materia y informacyjne kampanii
Materiały informacyjne kampanii

raporty

praktyczne przewodniki i narzędzia

film z Napo

strona internetowa www.healthy-workplaces.eu

 • przewodnik po kampanii
 • broszura
 • ulotka dotycząca Konkursu Dobrych Praktyk
 • internetowy zestaw narzędzi kampanii
 • materiały promocyjne
wi cej informacji
Więcej informacji
 • Dowiedz się więcej ze strony internetowej kampanii:

www.healthy-workplaces.eu

 • Zestaw narzędzi kampanii:

https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit

 • Dowiaduj się o wydarzeniach w Twoim kraju z krajowego punktu centralnego EU-OSHA:

www.healthy-workplaces.eu/fops