obrada zalihe konsignacije kod kupca n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obrada zalihe konsignacije kod kupca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obrada zalihe konsignacije kod kupca

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Obrada zalihe konsignacije kod kupca - PowerPoint PPT Presentation

raleigh
166 Views
Download Presentation

Obrada zalihe konsignacije kod kupca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Obrada zalihe konsignacije kod kupca SAP Best Practices

  2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Konsignacijska roba je roba koja se skladišti na lokaciji kupca, ali je u vlasništvu vašeg poduzeća. Kupac nije obavezan platiti robu dok se ista ne ukloni iz konsignacijske zalihe. U protivnom, kupac obično može vratiti konsignacijsku robu koja nije potrebna. • Prednosti • Konsignacijskom zalihom upravlja se odvojeno za svakog kupca • Konsignacijskom zalihom upravlja se odvojeno od ostatka vaših zaliha • Ključni koraci procesa • Popunjavanje konsignacije • Izdavanje konsignacije • Preuzimanje konsignacije • Povrat konsignacije • Izuzimanje i otprema • Fakturiranje

  3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Skladištar • Administrator fakturiranja • Računovođa Saldakonti Kupaca

  4. Detaljni opis procesa • Obrada zalihe konsignacije kod kupca U SAP ERP sustavu postoje četiri osnovne transakcije za obradu konsignacijskih zaliha. Svaka od transakcija podržava zasebno upravljanje zalihama: • Punjenje konsignacije Punjenje konsignacije koristi se za nadopunu konsignacijske zalihe kupca. Izdavanje robe iz odgovarajuće zalihe knjiži se iz zaliha neograničene upotrebe u konsignacijske zalihe (specijalne zalihe). Roba ostaje u vlasništvu dobavljača. • Izuzimanje s konsignacije Sva nekorištena konsignacijska roba skladištena u skladištu kupca može se izuzimanjem s konsignacije preknjižiti u skladište vašeg poduzeća. Ako vam kupac vrati konsignacijsku robu, transakciju evidentirajte u sustavu kreiranjem naloga za izuzimanje s konsignacije (tip naloga KA). Sustav kao rezultat toga izvršava sljedeće radnje: Kada se knjiži izdavanje robe, relevantna količina odbija se od posebne zalihe kupca i dodaje natrag u vašu redovnu zalihu u pogonu gdje je roba vraćena. Vaše se ukupne vrednovane zalihe ne mijenjaju jer su vraćene zalihe bile smatrane vašima čak i dok su bile u skladištu kupca. Ova transakcija nije relevantna za fakturiranje.

  5. Detaljni opis procesa • Obradazalihekonsignacijekodkupca • Izdavanje s konsignacije Izdavanje s konsignacijekupcuomogućujepreuzimanjekonsignacijske robe izposebnezalihezaupotrebuiliprodaju. Izdavanje s konsignacijeuključujeuklanjanje robe izposebnezalihekojatadaprelazi u vlasništvokupca. Kadakupacuklonikonsignacijskurobuzaupotrebuiliprodaju, transakcijuevidentirajte u sustavukreiranjemnalogazaizdavanje s konsignacije. • Povratkonsignacije Povratkonsignacijekoristi se kadakupacželivratitirobu u konsignacijskezalihe. Akokupacpotražujekonsignacijskurobukoja je većizdana, transakcijumožeteevidentiratikreiranjemnalogazapovratkonsignacije.

  6. Dijagram toka procesa Obrada zalihe konsignacije kod kupca – punjenje konsignacije Događaj Potreba za kupnjom konsign. robe Radna lista dnevne dostave, dovoljna zaliha Kupac Otpremnica Teretnica Potvrda naloga Administrator prodaje Punjenje konsig. unos prod. naloga Skladištar Lista isporuka Izuzimanje Provjera serija / dodjela serijskog broja (izborno) Knjiži izdavanje robe Završetak procesa Lista izuzimanja isporuke

  7. Dijagram toka procesa Obrada zalihe konsignacije kod kupca – izdavanje s konsignacije Događaj Izdavanje robe iz konsignacije Radna lista dnevne dostave, dovoljna zaliha (Izborno) Prodaja: operacijezatvaranjanakrajurazdoblja (203) Saldakonta kupaca (157) Administrator prodaje Unos naloga izdavanja s konsig. Skladištar Lista isporuka Dodijeli serije i serijske brojeve Knjiži izdavanje robe Administrator fakturiranja Fakturiranje Računovođa Saldakonti Kupaca Faktura Završetak procesa

  8. Dijagram toka procesa Obrada zalihe konsignacije kod kupca – izuzimanje s konsignacije Događaj Potreba za povratom konsig. zalihe Radna lista dnevne dostave, dovoljna zaliha Administrator prodaje Izuzimanje s konsig. unos prod. naloga Skladištar Dodijeli serije i serijske brojeve Knjiži prijem robe Završetak procesa Lista isporuka

  9. Dijagram toka procesa Obrada zalihe konsignacije kod kupca – povrat konsignacije Događaj Povrat u konsignacijsku zalihu (Izb.)Prod.: oper.zatv.na kraju razd. (203) Saldakonta kupaca (157) Radna lista dnevne dostave, dovoljna zaliha Administrator prodaje Unos naloga povrata konsig. Skladištar Lista isporuka Dodijeli serije i serijske brojeve Knjiži prijem robe Administrator fakturiranja Fakturiranje Otpusti fakturne dokumente za računovodstvo Računovođa Saldakonti Kupaca Otpusti nalog za povrat s konsignacije za obračun Odobrenje Završetak procesa

  10. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision